Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Uyuşmayan qanı kцзьrYndY nY YmYlY gYtirir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə2/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

49) Uyuşmayan qanı kцзьrYndY nY YmYlY gYtirir?
A) Şok bцyrYyi

B) BцyrYk yumaqcıqlarının trombozu

C) AğciyYrin şişmYsi

D) BцyrYk kanalcıqlarının zYdYlYnmYsi

E) Damardaxili disseminar qan laxtalanması
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
50) Plazma kцзьrmY zamanı nY baş verY bilYr?
A) Qan azlığı olan xYstYlYrY 1l ayrı qrup plazmanı vurduqda resipientin eritrositlYrin donor plazmanın anticisimlYri ilY aqlyutinasiya yarana bilmYz

B) Hansı qrupa mYnsub olması uзotu tYlYb edilir

C) Hansı qrupa mYnsub olması uзotu tYlYb edilmir

D) Aqlyutınasiya reaksiyası verY bilYr

E) Qan azlığı olan xYstYlYrY 1l ayrı qrup plazmanı vurduqda resipientin eritrositlYrin donor plazmanın anticisimlYri ilY aqlyutınasiya yarana bilYr
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
51) KonservlYnmiş qanda hematokritin sYviyyYsi neзY faiz olur?
A) 40%

B) 60%


C) 20%

D) 30%


E) 50%
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
52) Hematokritin sYviyyYsi eritrositar kьtlYdY neзYyY kimidir?
A) 70%

B) 40%


C) 30%

D) 60%


E) 50%
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
53) Autoqanın stabillYşdirilmYsi ьзьn nY qYdYr heparin tYlYb olunur?
A) 1000 ed heparin 500 ml qana

B) 2000 ed heparin 500 ml qana

C) 3000 ed heparin 500 ml qana

D) 5000 ed heparin 500 ml qana

E) 10000 ed heparin 500 ml qana
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
54) Autoqanın stabillYşdirilmYsi ьзьn nY qYdYr 4% natrium sitrat mYhlulu tYlYb olunur?
A) 50 ml 100 ml qana

B) 20 ml 100 ml qana

C) 30 ml 100 ml qana

D) 10 ml 100 ml qana

E) 40 ml 100 ml qana
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
55) KonservlYşdirilmiş qanda sadalananların hamısı var, hansından başqa?
A) Kalium ionlarının зatmaması

B) Kalsium yonlarının, trombositlYrin, qanın laxtalanmasının V-VIII faktorunun зatmaması

C) Natrium ionlarının зatmaması

D) Kalsium ionların, trombositlYrin, qanın laxtalanmasının V-VIII faktorunun artığı

E) Kalium vY natrium ionlarının artığı
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
56) “Sitrat intoksikasiyası” nY zaman YmYlY gYlir?
A) Natrium sitrat цzь zYhYrli deyil, lakin kalsiumla blok YmYlY gYtirdikdY, onun miqdarını qanda kYskin azaldaraq, hipokalsiemiya YmYlYgYlmYsinY sYbYb olur

B) Qemotransfuzion hYcminin migdarı

C) Natrium sitrat kiзik qan dцvrьn damarlarnı daraldır, kiзik dцvrьn damarları hiperteziyaya uğradır zYiflYşmiş ьrYk sıxılması isY ьrYk зatılmamazlığına gYtirir

D) Natrium sitrat kiзik qan dцvrьn damarlarnı genişlYndirir, ağciyYrin hipotenziyasını YmYlYgYtirir

E) Qan kцcьrmYnin sьrrYti
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
57) ZYrdablı homoloju sarılıq xYstYliyi Yn зox venadaxili qan kцзьrmY zamanı hansı mьşahidY olunur?
A) Bir donordan plazma

B) Qanı vY ya plazmanı bir neзY donordan

C) Bir donordan qarışığsız qan

D) Eritromassa bir donordan

E) Qan vY plazma bir donordan
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
58) Narkoz zamanı transfuzion reaksiya bьtьn sadalanan YlamYtlYrdY mьşahidY edilir, hansından başqa?
A) SidikdY qan izlYri

B) ЏmYlliyat kYsiyindYn diffuzion qanaxması

C) Sianoz

D) TYngYnYfYs olmaq

E) Hipotoniya
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
59) Arteriyalarda kYskin trombozlaşmanın ilkin YlamYtlYri hansılardır?
A) DYri цrtьyьnьn mYrmYrlYşmYsi

B) Ağrı


C) Џl-ayağın soyuması

D) Şiş


E) Qıcıqlanma, paresteziya
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
60) Autoqanın sьzьlmYsi neзY qat tYnziflY aparılır?
A) 2 qat

B) 10 qat

C) 3 qat

D) 8 qat


E) 6 qat
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
61) TYrkibindY piy цrtьyь vY ya piy damcıları olduqda autoqanın sьzьlmYsi ьзьn 8 qat tYnzif neзY dYfY tYtbiq edilir?
A) Ьз dYfY

B) Beş dYfY

C) Dцrd dYfY

D) İki dYfY

E) Bir dYfY
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
62) Qanın durulaşdırılması sYviyyYsi tYhlьkYli hesab olunur hematokritin gцstYricisi nY sYviyyYdY olduqda?
A) 20-30 ed

B) Heз bir cavab dьzgьn deyil

C) 10-15 ed

D) 31-40 ed

E) 41-50 ed
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
63) Mikrosirkulyasiya vY oksigenin paylanması ьзьn Ylverişli şYrait hematokritin minimal sYviyyYsi neзY faiz hesab olunur?
A) 30-35% arasında

B) 35-40% arasında

C) 15-20% arasında

D) 40-45% arasında

E) 45-50% arasında
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
64) Autoqanı venadaxili kцзьrmY zamanı, yanaşı olaraq 10% kalsium xloridin kцзьrьlmYsi neзY hesabda lazımdır?
A) 10 ml hYr 500 ml reinfuz olunmuş qana

B) 40 ml hYr 500 ml reinfuz olunmuş qana

C) 20 ml hYr 500 ml reinfuz olunmuş qana

D) 30 ml hYr 500 ml reinfuz olunmuş qana

E) 50 ml hYr 500 ml reinfuz olunmuş qana
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
65) “KьtlYvi transfuziya” sindromu aşağıdakı bьtьn komponentlYri цzьndY Yks etdirir hansından başqa?
A) Yaradan qansızması

B) BцyrYk-qaraciyYr зatışmamazlığı

C) ЬrYk-damar kollapsı

D) Arterial tYziqin yьksYlmYsi

E) Зoxlu orqanların зatışmamazlığı
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007
66) Başqa qan kцзьrmY YmYliyyatının gцstYricilYri hanlardır?
A) Mamaзılıqda gьclь qanaxma

B) KonservlYşmiş qan bankının olmaması

C) Damardaxili qan laxtalanmasının disseminirlYşmiş sindromu

D) Reinfuziya keзirmY imkansızlığı

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
67) YьksYk hemotransfuziya zamanı vurulan kalsium, hipokalsimiyanı aradan qaldırmaq nY ьзьndьr?
A) ЬrYyY zYrYrli tYsir edir

B) Hiperkalsiemiyada zYhYrli tYsiri daha зoxdur, neinki hipokalsiemiyalda

C) Kaliumun miqdarnı azaldır

D) Sitrat intoksikasiyasını vY kaliumun miqdarnı azaldır

E) Sitrat intoksikasiyasını azaldır
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
68) “Sitratdan mьhafizY” ьзьn hYr 500 ml daha neзY qram YlavY edilmYsi lazımdır?
A) 2q kalsium

B) 4q kalsium

C) 5q kalsium

D) 1q kalsium

E) 3q kalsium
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
69) 2l laktasolun yeridilmYsinY kifayYt qYdYr reaksiya verilmYmYsi hansını gцstYrir?
A) Qan itkisi 1l зoxdur

B) Qan itkisi 1l зox azdı

C) Donor qanının kцcьrьlmYsi tYlYb olunmur

D) Qan itkisi yoxdur

E) Donor qanının kцзьrьlmYsi tYlYb olunur
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
70) Plazma YvYzlYyicilYrinin kцзьrьlmYsi gцstYricilYri hansıdır?
A) Normovolemiya

B) Hipervolemiya

C) YьksYk leykositoz

D) Hipovolemiya

E) Hematokritin sYviyyYsi 45-50%
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
71) Plazma YvYzedicilYri sadalananların hamısını YmYlY gYtirir, hansından başqa?
A) Sadalananlardan hamısı

B) Hidrostatik tYzyiqin artması

C) Durulaşdırma trombositopeniyası

D) NYqletmY funksiyasının artması

E) Onkotik tYziyin artması istiqamYtindY yerdYyişmYsi
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
72) Aşağımolekullu dekstranlar hansı qabiliyyYtY malikdir?
A) Mikrosirkulyasiyanı zYiflYdirlYr

B) Mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırırlar

C) Qanaxma tYhlьkYsini artırmırlar vY mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırırlar

D) Qanaxma tYhlьkYsini artırmırlar

E) Qanaxma tYhlьkYsini artırırlar
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
73) Venadaxili vurulduqdan laktasolun maksimum miqdarı neзY litri цtmYmYlidir?
A) 7-8 l

B) Maksimal hYcm tYyin edilmYyib

C) 1-2 l

D) 2-4 l


E) 5-6 l
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
74) Sьmьk toxumalarının regenerasiyası xьsusilY yaşla YlaqYdYr hansı ilY şYrtlYnir?
A) Sьmьyьn mineralaşması ilY

B) Sьmьk zьlalın matrisinin vYziyyYti ilY

C) Sadalnanların hamısı ilY

D) Travmanın mexanizmi ilY

E) Sьmьyьn reparasiyasından
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
75) Sьmьk toxumalarının regenerasiyası Yn зox davam etmYklY hansı dцvrdYdir?
A) Uşaqlıq dцvrьndY

B) Orta yaşda

C) YeniyetmY dцvrьndY

D) Qoca yaşda

E) Cavanlıqda
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
76) Davam edYn yaralanma prosesini dцvrYyY ayırmaq hansı mYqsYdYuyğundur?
A) Epitelizasiya

B) Sağalan yaranın reorqanizasiyası

C) Sadalananların hamısı dьzdьr

D) Damarların dYyişilmYsi vY nekrotik toxumalardan tYmizlYnmYsi

E) DYnYvYr toxumaların YmYlYgYlmYsi vY yetişmYsi
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
77) Histaminin yara prosesindY iştirakı aşağıda qeyd edilYnlYrlY bağlıdır, hansından başqa?
A) Kapilyarların nьfuzetmYsinin yьksYklYmYsi

B) Faqositozun stimulyasiyası

C) Qanaxma vaxtının azalması

D) Arteriyalarda, venalarda, kapilyarlarda genişlYnmY

E) Arteriyalarda, venalarda, kapilyarlarda daralma
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
78) “TYmiz” YmYliyyat yaralarının bakteriyallaşmasının Yn yьksYk ola bilYn etapı hansıdır?
A) Yaranın tikilmYsi qabağı

B) O dYqiqY, dYri kYsilYndYn sonra

C) Yaranın gecikdirmY işlYnmYsi

D) ЏmYliyyatdan sonra birinci sarımada

E) ЏmYliyyatın Yn mьhьm travmatik anında
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
79) Tetanus sporları qaynadanda vY ya 150˚ istilikdY nYзY mьddYtY mYhv olurlar?
A) 60 dYq

B) 10-20 dYqiqYyY

C) 41-50 dYq

D) 31-40 dYq

E) 21-30 dYqiqYyY
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
80) Tetanusun inkubasiya dцvrь adYtYn bYrabYrdir neзY gьnY?
A) 7-14 gьn

B) 24-30gьn

C) 10-21 gьn

D) 3-5 gьn

E) 1-2 gьn
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
81) Tetanusun kYskin olmayan forması hansı ilY xarakterizY edilir?
A) ЏlamYtlYrin zYif ьzY зıxması ilY

B) ЏlamYtlYrin ortası ilY

C) Sadalananların hamısı

D) ЏksYr xYstYlYrin ьzY зıxması 20-30 gьnY sağalması ilY

E) ЏlamYtlYrin kYskin ьzY зıxması ilY
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
82) Tetanusun xroniki formasına sadalananların hamısı uyğundur, hansından başqa?
A) Klonik qıcolmanın yoxluğu

B) XYstYlik bir neзY hYftY vY ya aylarla uzanır

C) ЦlьmlY nYticYlYnYn 17-19%

D) BYdYnin normal vY ya subfebrial hYrarYti

E) ЏzYlYlYrdY gYrginliyin yavaş-yavaş inkişafı
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
83) Yerli tetanus цzьnь hansı ilY gцstYrir?
A) Yara Ytrafında YzYlYlYrin tonusunu yьksYltmYk

B) Sadalananların hamısı

C) Skelet YzYlYlYrinin klonik qıc olması

D) Yara nahiyYsindY davamlı ağrılar vY xoşagYlmYz hissYlYrlY

E) Yara Ytrafında YzYlYlYrin tonusunu qızdırmaqla ilY
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
84) Tetanusun ilkin inkişaf fazasında differensial diaqnozun keзirilmYsi nY zaman vacibdir?
A) MiningitlY

B) BьtцvlьklY hamısı ilY

C) Sepsis

D) StrixninlY zYhYrlYnmY

E) Quduzluqla
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
85) Birinci 2-3 gьndY tetanusun mьalicYsi aşağıda qeyd edilYn dYrmanlarla aparılır, hansından başqa?
A) Tetanusa qarşı q-qlobulin YzYlYdaxili

B) Liqaza vY oksigen endolьmbal

C) Neyropleqit preparatları YzYlYdaxili vY venadaxili

D) Damardaxili miorelaksant

E) Tetanusa qarşı zYrdabi YzYlYdaxili vY endolьmbal vermYklY
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
86) Qan anaerob infeksiyası ilY YlaqYdYr aparılan proksimal amputasiyada qan damarlarının bağlanmasını necY etmYk lazımdır?
A) ЏlavY edilmiş distal kYsilişlY

B) ЏlavY edilmiş proksimal kYsilişlY

C) KYsiliş Ytrafında

D) Yarada, uzununa

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
87) Qanqrenaya qarşı zYrdabın profilaktik dozası hansıdır?
A) Bьtьn tцrYdicilYrlY qarşı (polivaksin) 30 000ME

B) HYr ьз tцrYdicilYrin hYr birinY 5000ME

C) Perfrigens tцrYdicisinY qarşı 5000ME

D) HYr ьз tцrYdicilYrin hYr birinY 10000ME

E) Perfrigens tцrYdicisinY qarşı 10 000ME
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
88) Qanqrenaya qarşı zYrdabın mьalicYvi dozası hansıdır?
A) HYr bir tцrYdiciyY qarşı 10 000ME

B) HYr bir tцrYdiciyY qarşı 15 000ME

C) HYr bir tцrYdiciyY qarşı 100 000Me

D) HYr bir tцrYdiciyY qarşı 50 000ME

E) HYr bir tцrYdiciyY qarşı 20 000ME
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
89) Qaz anaerob infeksiyasına qarşı QBO-nun tYtbiqi hansına sYbYb olur?
A) Faqositozun stimullaşmasına

B) Ьmumi normallaşma tYsirinY gцrY

C) ZYrYrlYnmYyY qarşı tYsir gцstYrmYsinY

D) AntibiotiklYrin tYsirinY

E) Faqositozun basılması
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
90) Aзıq zYdYlYnmYlYr zamanı qaz anaerob infeksiyaya qarşı kompleks profilaktik tYdbirlYrY bьtьn qeyd edilYnlYr aiddir hansından başqa?
A) ZYdYli seqmentin immobilizasiyası

B) Şoka qarşı tYdbirlYr

C) (BCЏ) birinci cYrrahiyY YmYliyyYtı

D) Seqmentin antibiotiklYrlY iqnYlYnmYsi

E) Antibakterial mьalicY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
91) Tetanusun mьalicYsi zamanı tetanusa qarşı zYrdabı hansı dozada endolьmbal yeridilir?
A) 25 000-30 000 AE

B) 50 000-100 000 AE

C) 35 000-45 000 AE

D) 160 000-200 000 AE

E) 120 000-150 000 AE
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
92) Quduzluq beyindY patoloji dYyişiklYrin inkişaf etmYsi ilY xarakterizY olunur, hansı tipdY?
A) Meninqit

B) Ensefalit

C) III mYdYciyin ventrikuliti

D) Alın nahiyyYsinin bazal azaxnoiditi

E) Meta vY hipotalanmış şişi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
93) Quduzluğun inkubasiya dцvrь зox vaxt neзY mьddYtY uzanır?
A) 2-3 hYftY

B) 5 aydan зox

C) 5-6 gьn

D) 4-5 ay

E) 1-3 ay
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
94) Quduzluqda ilkin YlamYtlYr mYrhYlYsi hansı simptomlarla xarakterizY olunur?
A) SYbYbsiz hYyYcanlanma

B) Hidrofobiya

C) DişlYnmiş vY ya tьpьrcYk dYymiş nahiyyYdY xoşa gYlmYz hisslYr, gцynYmY, davamlı ağrılar, qaşınma, dYri qipertenziyası mehdana зıxır

D) Hamısı dьzgьndьr

E) Зoxlu tьpьrcYk ayrılması, eşitmY vY gцrmY qarabasması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
95) Quduz xYstYnin цlьmь, iflic mьşahidY olunandan neзY saatdan sonra baş verir?
A) 5-6 saat

B) 24 saat

C) 48 saat

D) 12-20 saat

E) 96 saat
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
96) Quduzluq xYstYliyin ьmumi vaxtı neзY gьnY uzanır?
A) 21-28 gьn

B) 3-7 gьn

C) 12-14 gьn

D) 8-10 gьn

E) 30-40 gьn
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
97) Quduzluğun differensial diaqnostikası nY zaman aparılır?
A) Tetamusla

B) Sadalananlarının hamısı ilY

C) EnsefalomielitlY

D) İsteriya ilY

E) EnsefalitlY-vaksinasiadan sonra
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
98) Heyvanların dişlYnmYsindYn sonra quduzluğa qarşı profilaktika hansıların hYyata keзirilmYsi ilY olur?
A) Yaranın sabunlu su vY 3% H2O2 nerkosidlY yuyulması

B) Yaranın kYnarlarını kYsib tikiş qoymaqla

C) Antirabic peyvYndlYnmY

D) Sadalananların hamısı

E) CYrrahiyyY YmYliyyatı
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
99) Budun yumşaq toxumalarını sıxdıqda, qekompensasiya mьddYti ьзьn sadalanların hamısı xarakterikdir hansından başqa?
A) Poliuriya

B) XYstYnin şoka oxşar vYziyYti

C) Arterial tYzyiqin kYskin aşağı dьşmYsi

D) Hiperkaliemiya

E) DYri цrtьyьnьn solğunluğu
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
100) Aşağı sıxılmaqdan azad etdikdYn sonra plazma itkisi adYtYn neзY olur?
A) 20.3% zYrYr зYkYnin bYdYnin зYkisinY gцrY

B) 3.3% zYrYr зYkYnin bYdYnin зYkisinY gцrY

C) 15.5% zYrYr зYkYnin bYdYnin зYkisinY gцrY

D) 0.5% zYrYr зYkYnin bYdYnin зYkisinY gцrY

E) 18% zYrYr зYkYnin bYdYnin зYkisinY gцrY
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
101) Џl-ayağın sıxılmaqdan azad etdikdYn sonra xYstYyY mYhlulların infuziyasını hYyata keзirmYk mYslYhYt gцrьlьr, hansından başqa?
A) Qlьkozo-kalium-insulin qarışığı 500

B) Novokain mYhlulu 0.25%-300

C) Qlьkoza mYhlulu 5%-500

D) Kalium xlorid 10%-30

E) Reopoliqlьkin 400
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
102) Yumşaq toxumaların sıxılmasının kliniki vYziyyYti nYdYn birbaşa asılıdır?
A) XYstYnin yaşından

B) Sıxan faktorun xarakterindYn

C) XYstYnin cinsindYn

D) Sıxılma mьddYtindYn

E) Atmosferin şYraitindYn
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
103) Џl-ayağın yumşaq toxumalarının sıxılma ağırlığı sadalananların hamısından asılıdır, hansından başqa?
A) Sıxılmanın gьcь

B) ZYrYr зYkYnin

C) ZYdYlYnYn sahYdYn

D) Sıxılma mьddYtindYn

E) Lokallaşma (yuxarı-Yl vY ya aşağı-ayaq), YzYlY toxunmasının kьtlYsindYn
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə