Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Baldır-pYncY oynağı bağlarının dartılması zamanı travmanın 6-cı gьnь hansı birinin tYtbiqi gцstYrişdir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə20/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

1027) Baldır-pYncY oynağı bağlarının dartılması zamanı travmanın 6-cı gьnь hansı birinin tYtbiqi gцstYrişdir?
A) Sinusoidal modullaımış cYrYyanlar

B) Darsonvalizasiya

C) Kvarc

D) İnterferension cYrYyanlar

E) Tonalьstь cYrYyan
ЏdYbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1028) Baldır-pYncY oynağı bağlarının dartılması zamanı travmadan 5-6 gьn sonra hansı birinin tYtbiqi mYqsYdYuyğundur?
A) Bьtьn sadalananlar

B) Ьmumi vannalar + darsonvalizasiya

C) Parafin applikasiyası + sinusoidal modullaımış cYrYyanlar

D) UVЗ elektrik sahYsi + qısadalğalı ultrabYnцvşYyi şьalanma

E) Ozokerit + diadinamik cYrYyanlar
ЏdYbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1029) Baldır-pYncY oynağı bağlarının dartılması zamanı travmadan 5-6 gьn sonra hansı biri gцstYrişdir?
A) Yod vannaları vY SVЗ elektromaqnit sahYsi

B) Maqnit sahYsinin tYtbiqi

C) Duş cYrYyanı vY ultrasYs tezlikli elektromaqnit sahYsi

D) Diadinamik cYrYyanlar vY ozokerin applikasiyaları

E) Massaj
ЏdYbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
1030) MetalloosteosintezdYn sonra xroniki travmatik osteomielit zamanı bьtьn sadalanan ьsulların tYtbiqi mьmkьndьr, hansı istisna edilir?
A) SVЗ (460 Mhers) elektromaqnit sahYsi

B) Seqmentar zonanın ultrabYnцvşYyi şьalanması

C) Lazer

D) Palзıq applikasiyaları

E) Parafin applikasiyaları
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1031) Џl barmaqları sınmasından sonra işlYtmYk ьзьn bьtьn sadalananların tYtbiqi mYqsYdYuyğundur, hansı biri istisna edilir?
A) Halvanizasiya

B) Sualtı dьş-massaj

C) Vibroterapiya

D) UltrasYs

E) Yod-elektroforezi
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1032) Onurğa sınmasından 3 gьn sonra onurğa beyninin I-II kompressiya dYrYcYli zYdYlYnmYsi olmadan hansı birini tYtbiq etmYk mьmkьndьr?
A) Tonalьstь tezlikli cYrYyan

B) Ağızın selikli sahYsinin qısadalğalı ultrabYnцvşYyi şьalanması

C) Ozokerit

D) Bьtьn sadalananlar

E) DYyişYn maqnit sahYsi vY zYdY sahYsinY UFO
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1033) Dьpьitren kontrakturası zamanı hansı birinin tYyini mYqsYdYuyğundur?
A) UltrasYs

B) İnfraqırmızı şьalanma

C) UVЗ elektrik sahYsi

D) SVЗ (2375 Mhers) elektromaqnit sahYsi

E) Halvanizasiya
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1034) Dьpьitren kontrakturası zamanı hansı birinin tYyini mYqsYdYuyğun deyil?
A) SVЗ (400 Mhers) elektromaqnit sahYsi

B) Lazer şьalanması

C) Lidaza fonoforezi

D) Diadinamik cYrYyanlar

E) İnduktotermiya
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1035) Said sьmьyьnьn dirsYk oynağı sahYsindY sınığı zamanı travmadan 4-5 gьn sonra şişY qarşı hansı tYyin edilir?
A) DirsYk oynağı sahYsinY UVЗ elektrik sahYsi

B) Diadinamik cYrYyanlar

C) DYyişYn maqnit sahYsi

D) İnduktotermiya

E) İnterferension cYrYyanlar
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1036) DirsYk oynağının zYdYlYnmYsi ilY зiyin sьmьyьnьn aşağı ьзdY bir hissYsinin sınığı zamanı, oynağın işlYdilmYsi mYrhYlYsindY hansını tYtbiq etmYk mYqsYdYuyğundur?
A) Dцvredici duş

B) Darsonvalizasiya

C) İnduktotermiya

D) SVЗ (2375 Mhers) elektromaqnit sahYsi

E) UltrasYs
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1037) Xroniki osteomielitin qayıdan formalarında, sьmьk toxumalarının yьksYk ayrılmaları zamanı hansının tYtbiqi gцstYrişdir?
A) Tonalьstь tezlikli cYrYyan

B) Kalsium-fosfor elektroforezi

C) UVЗ elektrik sahYsi

D) İynYyarpaqlı vannalar

E) UltrasYs
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1038) Xroniki osteomielitin qayıdan formalarında, sьmьk toxumalarının yьksYk ayrılmaları zamanı hansının tYtbiqi mYqsYdYuyğundur?
A) Kvarc şьalanması

B) Kalsium-fosfor elektroforezi

C) Lazer şьalanması

D) Ьmumi ultrabYnцvşYyi şьalanma

E) UVЗ elektrik sahYsi
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1039) Xroniki osteomielitin kYskinlYşmYsi zamanı iltihaba qarşı bьtьn sadalananların tYtbiqi mYqsYdYuyğundur, hansı biri istisna edilir?
A) Linkomisin elektroforezi

B) UVЗ elektrik sahYsi

C) Parafin applikasiyaları

D) SVЗ (460 Mhers) elektromaqnit sahYsi

E) Aeroinoterapiya
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
1040) Xroniki osteomielitin kYskinlYşmYsi zamanı hansının tYtbiqi gцstYrişdir?
A) Tonalьstь tezlikli cYrYyan

B) İnterferensial cYrYyanlar

C) Elektroaerozolterapiya

D) Simmetrik Ytrafa induktotermiya

E) Diadinamik cYrYyanlar
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1041) Hematohen osteomiyelit prosesindY reparasiya mYrhYlYsindY konsolidasiya mYqsYdilY hansı biri tYtbiq edilir?
A) Kalsium-fosfor elektroforezi vY ьmumi şьalanma

B) İnfraqırmızı şьalanma

C) Hidrokartizon fonoforezi

D) Hidrogen sulfidli vannalar

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1042) Xroniki osteomielitin qayıdan formalarında, fistul YmYlY gYlmYsi stadiyasında bьtьn sadalananların tYtbiqi gцstYrişdir, hansı biri istisna edilir?
A) Lazer şьalanması

B) UltrasYs

C) SVЗ (460 Mhers) elektromaqnit sahYsi

D) Diadinamik cYrYyanlar

E) Parafin applikasiyaları
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1043) Xroniki osteomielit zamanı bYrpa dцvrьndY qan-limfo dцvranını vY immunoloji aktivliyi yaxşılaşdırmaq mYqsYdilY, sanator-kurort mьalicYsi zamanı bьtьn sadalananların tYtbiqi mYqsYdYuyğundur, hansı biri istisna edilir?
A) Mineral vannalar

B) UVЗ elektrik sahYsi

C) Palзıq applikasiyaları

D) Naftalan vannalar

E) Diadinamik cYrYyanlar
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1044) Xroniki osteomielit zamanı kliniki-laborator remissiya mYrhYlYsindY kYskinlYşmYnin profilaktikası mYqsYdilY bьtьn sadalananların tYtbiqi mYqsYdYuyğundur, hansı biri istisna edilir?
A) Sarı skipidar vannaları

B) Natrium xloridli vannalar

C) Hidrokinezoterapiya

D) UVЗ elektrik sahYsi

E) Ьmumi ultrabYnцvşYyi şьalanma
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1045) II dYrYcYli termiki yanıqlar zamanı ilkin dцvrdY hansı biri tYtbiq edilir?
A) UVЗ elektrik sahYsi

B) Duş buxarı

C) Suberitem zonalarda ultrabYnцvşYyi şьalanmalar

D) UltrasYs terapiyası

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1046) 6 aylıq kelloid зapıqlı termiki yanıqlar zamanı hansı birinin tYtbiqi mYqsYdYuyğundur?
A) Tonalьstь tezlikli cYrYyan

B) Sinusoidal modullanmış cYrYyanlar

C) SVЗ (2375 Mhers) elektromaqnit sahYsi

D) Terrilitin fonoforezi

E) UVЗ elektrik sahYsi
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1047) 1 illik kelloid зapıqlı termiki yanıqlar zamanı hansının tYtbiqi mYqsYdYuyğundur?
A) Yod-elektroforezi

B) Bьtьn sadalananlar

C) SVЗ (460 Mhers) elektromaqnit sahYsi

D) Darsonvalizasiya

E) DYyişYn maqnit sahYsi
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1048) II dYrYcYli termiki yanıqlar zamanı ilkin dцvrdY sadalananların gцstYrişdir?
A) Flьktuorizasiyalar

B) Tonalьstь tezlikli cYrYyan

C) Diadinamik cYrYyanlar

D) Elektroanalgeziya vY aeroinoterapiya

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1049) III-IV dYrYcYli yanıqlar zamanı autoplastikadan 3 hYftY sonra hansının tYtbiqi mYqsYdYuyğundur?
A) Baroterapiya

B) Proteolitik fermentlYrin elektroforezi

C) Eriteinoterapiya

D) Darsonvalizasiya

E) UVЗ elektrik sahYsi
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1050) I-II dYrYcYli termiki yanıqlar zamanı şişYqarşı tYyinat ьзьn YsasYn hansı terapiya istifadY edilir?
A) Sinusoidal modullanmış cYrYyanlar

B) UltrabYnцvşYyi şьalanmalar (yerli)

C) Flьktuorizasiya

D) DYyişYn maqnit sahYsi

E) Aeroinoterapiya
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1051) II-III dYrYcYli geniş termiki yanıqlar zamanı ilkin dцvrdY hansının tYtbiqi mYqsYdYuyğundur?
A) Lazeroterapiya

B) İnterferension cYrYyanlar

C) Hidrokartizon fonoforezi

D) Diadinamik cYrYyanlar

E) İşıq-istilik vannaları
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1052) Qızıl yel iltihabı zamanı tYtbiqi hansı gцstYrişdir?
A) YьksYkeritem dozalarda ultrabYnцvşYyi şьalanmalar

B) Bьtьn sadalananlar

C) UVЗ elektrik sahYsi

D) Darsonvalizasiya

E) UltrabYnцvşYyi tezlikli suberitem dozalar
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остeомиелит. Ленинград, 1979
1053) Qızıl yel iltihabı zamanı ekssudasiya mYrhYlYsindY hansının tYyini mYqsYdYuyğundur?
A) Diadinamik cYrYyanlar

B) SVЗ (460 Mhers) elektromaqnit sahYsi

C) Franklinizasiya

D) UVЗ elektrik sahYsi

E) VermelY gцrY brom-elektroforezi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1054) I-II dYrYcYli donvurma zamanı bьtьn sadalananların tYtbiqi mYqsYdYuyğundur, hansı biri istisna edilir?
A) İnfraqırmızı şьalanmalar

B) Vannalar

C) Darsonvalizasiya

D) UltrabYnцvşYyi tezlikli suberitem dozalar

E) Qızışdırıcı kompresslYr
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1055) III dYrYcYli donvurma zamanı ilkin dцvrlYrdY qan dцvranını yaxşılaşdırmaq ьзьn hansının tYyini mYqsYdYuyğundur?
A) Mineral vannalar

B) Seqmentar ultrabYnцvşYyi şьalanma

C) Solьks

D) DYyişYn maqnit sahYsi

E) UVЗ elektrik sahYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1056) III-IV dYrYcYli donvurma zamanı cYrrahi işlYmYdYn sonra hansı biri tYtbiq edilir?
A) Parafin applikasiyaları

B) Bьtьn sadalananlar dьzdьr

C) Lazeroterapiya

D) Tonalьstь tezlikli cYrYyan

E) SVЗ (460 Mhers) elektromaqnit sahYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1057) Yataq yarası zamanı iltihabaqarşı vY bakterisid mYqsYdlYrlY hansı tYtbiq edilir?
A) Bьtьn sadalananlar dьzdьr

B) Vannalar

C) UltrabYnцvşYyi şьalanma

D) Darsonvalizasiya

E) UVЗ elektrik sahYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1058) Yataq yarası zamanı toxumaların reparasiya qabiliyyYtini yьksYltmYk ьзьn bьtьn

sadalananların hansı tYtbiq edilir?
A) Bьtьn sadalananlar dьzdьr

B) Lazeroterapiya

C) UltrasYs

D) Eritemoterapiya

E) Darsonvalizasiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1059) Yataq yarası olan yaşlı xYstYlYrY hansı biri tYtbiqi Yks gцstYrişdir?
A) UVЗ elektrik sahYsi

B) Seqmentar zonalarda UFO

C) Aeroinoterapiya

D) Diadinamik cYryanlar

E) İnduktotermiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997

BцlmY 11. Uşaq yaşlarının travmatologiyası vY ortopffoiyası

1060) Aşağıdakı xYstYliklYrdYn hansı, inkişaf etmYkdY olan orqanizmin orqan vY toxumaların tam inkişaf etmYmYsi ilY YlaqYlidir?
A) Klipper-Feyl xYstYliyi

B) Amniotik atmalar

C) Budun pataloji зıxığı

D) Bud oynağının displaziyası

E) AnadangYlmY şillik
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1061) Ostexondropatiyanın Ysasında hansı durur?:
A) Teratogen tYsir

B) Mexaniki tYsir

C) BцyьmYnin disfunksiyası

D) YetişmYnin disfunksiyası

E) Qeyri-normal bYtndaxili inkişaf
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1062) Uşaqlarda budun anadangYlmY зıxışın patogenezinin Ysasında hansı durur?
A) BYtndaxili infeksiya

B) YetişmYnin disfunksiyası

C) BцyьmYnin disfunksiyası

D) Doğuş travması

E) Onkogen tYsir
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1063) Uşaqlarda şok zamanı hYyatı vacib funksiyaların pozulmasına sYbYb olan birincili Yn Ysas ьmumi etioloji faktor hansıdır?
A) Hipofiz vY bцyrYkьstь vYzlYrin qabıq funksiyasının gYrginlYşmYsi ilY YlaqYdar «vegetativ hYyacan»

B) Toxuma vY orqanların parзalanma mYhsullarının verdiyi intoksikasiya

C) Baş beyin qabığı mYrkYzlYrinin tormozlanması

D) KYskin tYnYffьs зatışmamazlığı

E) MYrkYzi hemodinamikanın pozulması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1064) Sirkulya edYn qanın hYcminin maksimal azalmasında, uşaq orqanizmi hansı arterial tYzyiqi normal saxlayır?
A) 40%

B) 50%


C) 60%

D) 80%


E) 70%
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1065) Uşaqlarda politravma zamanı hospital etapına qYdYr optimal mьalicY tYdbirlYrinin sırasına hansı daxildir?
A) NYqliyyat imobilizasiyası, qanaxmanın mьvYqqYti saxlanması, narkotiklYrin vurulması, oksigen verilmYsi analgetiklYrin vurulması

B) Oksigen vermYk qanaxmanın mьvYqqYti saxlanması zYdY nahiyyYsinin yerli ağrısızlaşdırılması, nYqliyyat imobilizasiyası sьni tYnYffьs vermYk

C) NYqliyyat imobilizasiyası, qanaxmanın mьvYqqYti saxlanması, narkotiklYrin vurulması, oksigen verilmYsi

D) NYqliyyat imobilizasiyası,qanaxmanın mьvYqqYti saxlanması, narkotiklYrin vurulması

E) Plazama YvYzedicilYrinin kцзьrьlmYsi,nYqliyyat imobilizasiyası
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1066) Doğuş yuxarı Dьşenn-Erba iflici zamanı nY olur?
A) ZYdYlYnmiş Ytrafda hYrYkYtin tam olmaması

B) BirtYrYfli hemiparez

C) Џl barmaqlarında hYrYkYtin olmaması

D) Daxili potasiya vY bazunun yaxınlaşması ilY Yl barmaqlarında hYrYkYtin olması

E) Bazu oynağında hYrYkYtin olması ilY Yl barmaqlarında hYrYkYtin оlmaması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1067) Doğuş epifizeolizinin Yn зox rast gYlinYn lokalizasiyası hansıdır?
A) Qamış sьmьyьnьn proksimal epifizi

B) Bazunun proksimal epifizi

C) Budun proksimal epifizi

D) Budun distal epifizi

E) Bazunun distal epifizi
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1068) Bazunun distal doğuş epifiziolizinin erkYn xarakterik rentgenoloji simptomu hansıdır?
A) Sьmьk hissYciyinin gцrьnmYsi

B) Bazu sьmьyь ilY said sьmьklYri arasında uyğunluğun pozulması

C) GцrьnYn sьmьk mazolu

D) Bazu sьmьyь metafizinin distruksiyası

E) SoğanabYnzYr periostit
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1069) Budun başının epifizeolizi zamanı doğuşdan ilk saatlardan sonra, rasional mьalicY

taktikası hansıdır?
A) Aзıq dьzYldilmY (repozisiya)

B) Qapalı dьzYldilmYdYn sonra horizontal sYthdY qoyulan dartma zYdYli ayağın uzaqlaşdırılması daxili rotasiya ilY

C) Qapalı dьzYldilmY

D) Şede dartması

E) Blauntu dartması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1070) Budun doğuş yerini dYyişYn sınığının optimal mьalicY variantı hansıdır?
A) Aзıq repozisiya, sonra gips imobilizasiyası

B) MьalicY lazım deyil

C) Blaunt dartması

D) BirtYrYfli qapalı repozisiya, sonra gips imobilizasiya

E) Şede dartması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1071) Kцrpьcьyьn yerini dYyişmYyYn doğuş sınığına şьbhY yaradan YlamYt hansıdır?
A) SYbYbsiz ağlama vY bYlYmY zamanı ağrı hissiyyatına reaksiya

B) Qan dцvranının pozğunluğu

C) Bazu oynağının nahiyyYsindY hematoma

D) Hemiparez

E) Sınıq uclarının krepitasiyası
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1072) Bazu sьmьyьnьn orta hissYsinin doğuş zYdYlYnmYsi zamanı rasional mьailicY metodu hansıdır?
A) Џlin gцvdYyY fiksasiyası

B) Leykoplastır dartması

C) Gips sarığı

D) Torakobrаxial gips sarığı, bazunun 90° uzaqlaşdırılması vY saidin dirsYk oynağında 90° bьkьlmYk

E) Dezo sarığı
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1073) Klyumpkе iflicdY hansı biri olur?
A) Џl barmaqlarında hYrYkYt olmur

B) ZYdYlYnmiş Ytrafda hYrYkYtin tam olmaması

C) Daxili reltofiya vY bazunun yaxınlaşması ilY Yl barmaqlarında hYrYkYtin olması

D) BirtYrYfli spastik hemiparez

E) Џl barmaqlarında hYrYkYtin olmaması ilY bazu oynağında hYrYkYtin saxlanması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1074) Dьşenn-Erb iflicinin mьalicYsi zamanı Ylin optimal vYziyyYti hansıdır?
A) Џli bYdYnY bintlYmYk

B) Fiksasiya mYcburu deyil

C) Џli belin arxa hissYsinY ataraq fiksY etmYk

D) Џli bazunun 90° bucaq altında uzaqlaşdırmaq vY xarici rotasiya vYziyyYtindY fiksY etmYk

E) Dezo sarğısı qoymaq
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1075) Ьз peyvYnd almış, axırıncı travmadan iki il YvvYl vurulmuş 10 yaşından yuxarı uşağa tYcili tetanusun profilaktikası ьзьn hansı vurulmalıdır?
A) TetanusYleyhinY insan immunoqlobulin

B) Tetanus anatoksini

C) Bunlardan heз biri

D) Tetanus anatoksini+tetanusYleyhinY zYrdab

E) TetanusYleyhinY zYrdab
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1076) Uşaqlarda aзıq kYllY-beyin travmasına hansı aiddir?
A) Başın yumşaq toxumalarının YzilmYsi

B) KYllY qapağının sınığı, yumşaq toxumaların zYdYlYnmYsi ilY, apanevrozun zYdYlYnmYsi olması

C) Alın sьmьyьnьn sınığı tYpY nahiyYsinin yarası ilY

D) TYpY sьmьyьnьn sınığı alın nahiyYsindY yara ilY

E) KYllY Ysasının sınığı, yumşaq toxumaların zYdYlYnmYsi olmadan
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1077) BirtYrYfli epi vY ya subdural hematomada aşağıdakı simptomokompleks necY olur?
A) QısamьddYtli huşun itmYsi, qusma, retroqrad amneziya

B) Tetraplegiya, aydın huş

C) Ьmumibeyin simptomatikası temperaturun yьksYlmYsi

D) Huşun itmYsi, ocaqlı nevroloji simptomatika, meningitin YlamYtlYri

E) «İşıqlı aralıq», homolateral bYbYyin genişlYnmYsi kontrlateral piramid зatışmamazlığı YlamYti
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1078) Beş yaşa qYdYr olan uşaqlarda kYllY qırağının sıxıcı sınıqlar nцvьndYn hansı xarakterdir?
A) Tam olmayan sınıq

B) İmpression sınıq

C) Selluloid topu tipi sınıq

D) Depressiv sınıq

E) Desikli sınıq
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1079) Uşaqlarda kYllY Ysasının sınığının Ysas YlamYtlYri hansıdır?
A) Ocaqlı nevroloji simptomatika

B) DYfYlYrlY qusma

C) Oto-rino-likvoreya

D) Huşun itmYsi

E) Burun vY qulaqdan qanaxma
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1080) Uşaqlarda kьrYk sьmьyь sınığımn baş vermYsinin tipik mexanizmi hansıdır?
A) Bel nahiyyYsinY birbaşa zYrbY

B) Qolun bazu oynağında formalaşmış dairYvi hYrYkYti

C) Onurğanın maksimal bьkьlmYsi vYziyyYtindY arxası ьstY yıxılmaq

D) Aзıq yolla yıxılma

E) BYdYnY yaxınlaşmış qolla yıxılma
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1081) KьrYk sьmьyьnьn sьmьkьstlьyь altı sınığının optimal mьalicY metodu hansıdır?
A) Hematomanın punksiyası+fiksYedici sarğı

B) Aзıq repozisiya+Dezo sarığı

C) Dezo sarıqı

D) MьalicY tYlYb olunmur

E) Qapalı repozisiya+Dezo sarığı
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1082) Bir yaşa qYdYr olan uşaqlarda kцrpьcьk sьmьyьnьn orta hissYsinin sınığında optimal fiksYedici sarğı hansıdır?
A) Fiksasiya tYlYb olunmur

B) Qoltuqağacı-gips sarığı-Kuzminski-Karpenko ьsulu ilY

C) Dezo sarğısı

D) Gipsli 8-vari sarğı

E) Torakobraxial sarğı
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1083) Sьmьk зıxıqları zamanı Yn Ysas zYdY mexanizmlYri hansıdır?
A) Џlin uşaqlaşmış vY ya yaxınlaşdırılmış vYziyyYtindY dirsYk (vY ya bilYk) ьstY yıxılmaq

B) Џlin yaxınlaşmış vYziyyYtindY yan ьstY yıxılmaq

C) ЏldYn kYskin dartmaq

D) Saidin orta hissYsinY bilavasitY zYrbY

E) Yuxarı qaldırılmış vY fiksY olunmuş Ylin bu vYziyyYtindY bYdYnin rotasiyası
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1084) Uşaqlarda bazunun yuxarı hissYsinin Yn зox rast gYlinYn zYdYlYnmYlYri hansıdır?
A) Qabarıqaltı

B) Qabarıqьstь

C) Osteoepifizeoliz

D) CYrrahi boyun sınığı

E) Qabarıqdan keзYn
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1085) Bazu sьmьyьnьn diafizının orta 1/3-nin qapalı sınığında optimal ьsula hansı aiddir?
A) Repozisiya vY apparatlarla fiksY

B) Skelet dartması

C) Repozisiya vY gips longetlY fiksY

D) Repozisiya vY uzaqlaşdırıcı şinada fiksY

E) Repozisiya vY iki mil ilY fiksY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1086) Uşaqlarda bazunun kondilusьstь sınığında qapalı repozisiyaya hansılarla başlayırlar?
A) Bucaq yerdYyişmYni dьzYltmYklY

B) EninY yerdYyişmYni dьzYltmYklY

C) Uzununa yerdYyişmYni dьzYltmYklY

D) EninY vY uzununa yerdYyişmYni dьzYltmYklY

E) Rotasion yerdYyişmYni dьzYltmYklY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1087) Operativ mьalicYyY Yn зox gцstYriş hansı olur?
A) Bazunun oynaqdaxili zYdYlYnmYlYrindY

B) Bazunun metadiafizar zYdYlYnmYlYrindY

C) Bazunun metafizar zYdYlYnmYlYrindY

D) Operativ mьalicY bьtьn hallarda Yks gцstYrişdir

E) Bazunun diafizar zYdYlYnmYlYrindY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1088) Bazu sınığının daxili epikondilisunun qopan sınığında, 12-14yaşlı uşaqlarda sınıq nahiyyYsini fiksY etmYk ьзьn YsasYn ьstьnlьk verilYn ьsul hansıdır?
A) Mil, yan kompressiya ilY

B) Sьmьk tikişi

C) İki millY

D) Bir millY

E) Ter-Eqizarov biz-şurup ilY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1089) Bazu sınığının daxili epikondilisunun qopan sınığından Ysas hansı sinir zYdYlYnY bilYr?
A) Bazu

B) Mil


C) DirsYk

D) ЏzYlY-dYri

E) Orta
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə