Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Mil sьmьyь başının tam izolY olunmuş yana зıxığı hansı yaş qrupuna xarakterdir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə21/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

1090) Mil sьmьyь başının tam izolY olunmuş yana зıxığı hansı yaş qrupuna xarakterdir?
A) 1 yaşa qYdYr

B) 5-7 yaş

C) Yenidoğulmuş

D) 3-5 yaş

E) 7-12 yaş
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1091) Montedji sınıq-зıxığı hansıdır?
A) DirsYk sьmьyьnьn зıxığı vY mil sьmьyьnьn sınığı

B) Said sьmьklYrinin dirsYkdYn зıxığı vY bu sьmьklYrdYn birinin saidin orta 1/3 dY sınığı

C) BilYyin зıxığı vY said sьmьklYrinin orta 1/3-dY sınığı

D) Mil sьmьyьnьn başının зıxığı vY dirsYk sьmьyьnьn orta vY yuxarı 1/3-nin sYrhYdindY sınığı (eyni Ytrafda)

E) Bir qolda said sьmьklYrinin зıxığı digYrindY sınığı
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1092) Qalеаsi зıxığı hansıdır?
A) BilYyin зıxığı mil sьmьyьnьn orta hissYdY sınığı

B) Said sьmьklYrinin зıxığı, vY dirsYk зıxıntısının sınığı

C) Eyni qolda mil sьmьyьnьn aşağı 1/3-dY sınığı vY dirsYk sьmьyьnьn başının зıxığı

D) Bir qolda dirsYk sьmьyь başının зıxığı vY digYrindY mil sьmьyьnьn yuxarı 1/3-dY sınığı

E) Mil sьmьyь başınının зıxığı vY dirsYk sьmьyьnьn aşağı 1/3 dY sınığı
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1093) Said sьmьklYrinin sınığında mьtlYq operativ mьalicYyY gцstYrişlYr hansıdır?
A) Said sьmьklYrinin sınığı zYdYlYnmiş Ytrafda qan dцvranının pozulması ilY baş verYrsY

B) DirsYk sьmьyьnьn orta hissYdYn tam yerdYyişmY ilY sınığı

C) Said sьmьklYrinin sınığı zYdYlYnmiş Ytrafda qan dцvranının pozulması ilY baş verYrsY

D) HYr iki said sьmьklYrinin orta 1/3 dYn tam yerdYyişmY ilY sınığı

E) Bazu sьmьyьnьn orta hissYsindY tam yerdYyişmY itY sınığı
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1094) Mil sьmьyьnьn zYdYlYnmYsi ilY bцyьmY zonasının vaxtından YvvYl bağlanması vY yuxarı Ytrafların deformasiyası YsasYn hansı halda olur?
A) Distal epifizin enininY YhYmiyyYtli dYrYcYdY yerdYyişmY ilY epifizeolizi

B) Epifizin proksimal sınığı

C) Epifizeoliz yerdYyişmY ilY

D) BцyьmY zonasının sıxılması, epifizin cьzь yerdYyişmYsi ilY

E) Osteoepifizeoliz yerdYyişmY ilY
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1095) Barmaqların Ysas falanqasının yaralanması hYr iki bьkьcь vYtYrlYrinin vY barmaq sinirlYrinin zYdYlYnmYsi ilY mьşahidY olarsa taktika hansıdır?
A) SYthi bьkьcь vYtYri vY siniri birincili tikmYk, dYrin bьkьclYrin ucun kYsmYk

B) HYr iki vYtYrin birincili tikilmYsi vY sinirin tikilmYsi

C) DYrin bьkьcь vYtYrin birincili tikişi vY sinirin tikişi sYthi vYtYrin kYsilmYsi

D) HYr iki vYtYrin birincili tikişi sinirin tikilmYsini saxlamaq

E) ЏmYliyyatı dYri yarasının tam sağalmasına qYdYr yubatmaq
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1096) Џl barmağının Ysas vY orta falanqa sınıqlarının uğurlu repozisiyasından sonra gipslY fiksYsindY barmağın optimal variantda vYziyyYti hansıdır?
A) Maksimal bьkmY vYziyyYtindY

B) Orta-fizioloji vYziyyYtdY

C) «Yazan pero» vYziyyYtdY

D) Dırnaq falanqalarm 90° bucaq altında bьkmYk

E) Maksimal aзma vYziyyYtdY
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1097) Uşaqlarda diz qapağının kYskin зıxığında mьalicY metodu hansı sayılır?
A) Bьtьn sadalananlar dьzdьr

B) Qapalı yerinY salınma immobilizasiyasız

C) YerinY salmaq, gips longeti

D) Aзıq yerinYsalma, stabillşdirici operativ-texniki prosedurlar

E) YerinY salmaq, oynağın funksiyası modellYşdirilmiş gips
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1098) Diz oynağının dYlib keзYn yarasında zYdY alana hansı yardım edilir?
A) Yaranın yoxlanması, birincili cYrrahi işlYnmY, immobilizasiya

B) Oynağın rentgen şYkili, yaranın yoxlanması, yad cisimlYrin зıxarılması, boşluğun antibiotiklY yuyulması, yaranın tikilmYsi

C) Yaranın yoxlanması, yad cisimlYrin зıxarılması, drenaj

D) Diz oynağının artrotomiyası vY tYftişi

E) Yaranın tikilmYsi, gips sarğısının qoyulması
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1099) Diz qapağının qYlpYli sınığında optimal cYrrahi ьsul hansıdır?
A) MillY fiksasiya

B) MYftillY fiksasiya

C) DairYvi lavsan tikişi qoymaq

D) Şurupla fiksasiya

E) Diz qapağnıın зıxarılması
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1100) Diz oynağının цn xaзabYnzYr bağının qopmasında xarakter simptom hansıdır?
A) «Yapışmış daban» simptomu

B) "ЦnY зYkilYn yeşik» simptomu

C) Diz oynağının blokadası

D) Diz oynağında bьkьcь kontraktura

E) «Arxaya зYkilYn yeşik» simptomu
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1101) Uşaqlarda qamış sьmьyьnьn proksimal hissYsinin zYdYlYnmYsinin bцyьklYrdY цn xaзabYnzYr bağın zYdYlYnmYsinY ekvivalent olanı hansıdır?
A) Qamış sьmьyьnьn epifizindYn yan sьmьk-qığırdaq fraqmentinin qopması

B) Qamış sьmьyьnьn epifizinin saqittal sınığı

C) Kondilus hьndьrlьyьnьn qopması

D) Qamış sьmьyьnьn proksimal epifizinin frontal sınığı

E) Qamış sьmьyь qabarının qopması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1102) Uşaqlarda baldır sьmьklYrinin oynaqdaxili yerdYyişmY ilY olan sınıqlarında optimal mьalicY taktikası hansıdır?
A) Apparat mьalicYsi

B) Aзıq repozisiya vY osteоsintez

C) Aзıq repozisiya

D) Reviziya, gips immobilizasiyası

E) Skelet dartması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1103) Baldır sьmьklYrinin sınığında hansı mьtlYq operativ gцstYrişY aiddir?
A) Qapalı oynaqdaxili sınıq yerdYyişmY ilY

B) YerdYyişmY ilY olan bьtьn nцv sınıqlar

C) Qapalı sınıq tam yerdYyişmY ilY

D) Qapalı diafizar sınıq hYr iki sьmьyьn

E) HYr iki sьmьyьn metafizar sınığı bucaq yerdYyişmY ilY
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1104) Baldırın hYr iki sьmьyьnьn orta 1/3 dY qapalı kцndYlYn sınığında fiksasiyanın optimal metodu hansıdır?
A) Gips langeti

B) İlizarov apparatı

C) Skelet dartması

D) Volkov-Oqanesyan apparatı

E) Milli apparat
ЏdYbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
1105) Uşaqda daban sьmьyьnьn kompression-qYlpYli sınığı olanda hansı ьsuldan istifadY olunmur?
A) Daban sьmьyьnьn qabarından skelet dartması

B) Aзıq repozisiya vY fraqmentlYrin metallik konstruksiya ilY fiksassiya

C) BirdYfYyY qapalı repozisiya fraqmentlYri metal millYrlY fiksY etmYk vY modellYşmiş gips sarğısı qoymaq

D) Kompression-distraksion osteosintoz ьзьn apparat qoymaq

E) Bir-birinY qarşılıqlı perpendikulyar sYthdY 2 skelet dartması qoymaq
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1106) Uşaqlarda 1 boyun fYqYrYsinin rotasion yarımзıxığı ьзьn hansı xarakterdir?
A) Başın hYrYkYtsizliyi

B) HYrYkYtin tam hYcmdY olması

C) Başın dцnmYsi «yarım зıxıq» tYrYfY

D) HYrYkYtlY dцnYnin azalması vY başın цnY YyilmYsi

E) Başın YyilmYsi vY dцnmYsi «sağlam tYrYfY»
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1107) Аrizel xYstYliyi nY adlanır?
A) Daban sьmьyьnьn apofizinin osteoxondropatiyası

B) PYncY sьmьklYrinin «Marşev» sınığı

C) 1 boyun fYqYrYsinin yarım зıxığı boyun limfa dьyьnlYrinin iltihabı fonunda

D) FYqYrYlYrin apofizinin osteoxondropatiyası

E) Џlin bьkьcь vYtYrlYrinin inkişaf qьsuru
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1108) Uşaqlarda Yn зox fYqYrYlYrin kompression sınığı hansı hissYsindY rast gYlinir?
A) Boyun hissYsindY

B) Yuxarı dцş hissYsindY

C) Bel hissYsindY

D) Orta dцş hissYsindY

E) Aşağı dцş hissYsindY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1109) Uşaqlarda onurğanın dцş hissYsinin kompression sınığında optimal mьalicY taktikası hansıdır?
A) Karset lazım deyil

B) Operativ mьalicY

C) BirdYfYyY reklinasiya+karset

D) Funksional mьalicY metodları «dartma, MBT, massaj»

E) KarsetlYr vasitYsilY mьalicY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1110) Onurğanın bel fYqYrYsinin kompression qYlpYli sınığında zYdYlYnmişin tipik pozası hansıdır?
A) Yan ьstY ayaqlar dьz vYziyyYtlY

B) Arxası ьstY Ytraflar azca bud зanaq vY diz oynağından bьkьlьb

C) Arxası ьstY ayaqların dьz vYziyyYti

D) Bцyrь ьstY ayaqlar bьkьlьb vY qarına yaxınlaşır

E) Tipik vYziyyYt yoxdur
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1111) Uşaqlarda bel fYqYrYlYrinin kompression sınığının stasionar mьalicYsindY optimal metod hansılardır?
A) Horizontal sYthdY saktilik

B) Funksional, stabil reklinYedici yataq

C) MьalicY tYlYb olunmur

D) Operativ,sonra reabilitasiya

E) Karset
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1112) Зanağın sınıqlarından hansı «Malgeniya sınığı» adlanır?
A) Цn yarım dairYnin ikili sınığı

B) Qalзa sьmьyь qanadının sınığı

C) SirkY kasasının sınığı

D) BirtYrYfli qasıq vY otaraq sьmьklYrin цndYn sınığı vY qalзa sьmьyьn arxadan sınığı

E) Цn aşağı tinin qopan sınığı
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1113) Qasıq birlYşmYsinin travmatik ayrılmasında stasionarda xYstYyY hansı vYziyyYti vermYk lazımdır?
A) CYrrahi YmYliyyatı

B) Qamak vasitYsilY зanağı sıxmaq vY qaldırmaq

C) Harizontal sYthdY hYr iki aşağı Ytrafda skelet dartması qoymaq

D) Xьsusi vYziyyYt tYlYb olunmur

E) Harizontal sYthdY «qurbağa» vYziyyYti vermYk
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1114) «Arxa hYrYkYt» simptomu hansı ьзьn xarakterdir?
A) Qalзa-Oma birlYşmYsinin aralanmasında

B) Цn yuxarı tinin sınığında

C) Qalзa sьmьyьnьn qanadının sınığı ьзьn

D) Qasıq sьmьyьnьn horizantal şaxYsindY sınıqda

E) Simfizin aralanması ьзьn
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1115) Qamış sьmьyьnьn proksimal metafizindYn skelet dartması nY zaman gцstYrişdir?
A) BirtYrYfli цn vY arxa yarımdairYnin sınığında зanağın yarısının yerdYyişmYsinin mьşahidY olunan

B) KYnarı yerdYyişmY ilY olan sınıqlarda

C) Цn yarımdairYnin yerdYyişmY ilY sınığı

D) Bьtьn sadalananlar dьzdьr

E) Arxa yarımdаirYnin yerdYyişmY ilY sınığı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1116) Yol nYqliyyat hadisYlYri zamanı baş verYn politravmalar uşaqlar arasında hansı biri Yn зox rast gYlinir?
A) KYllY-beyin travması

B) KYllY-beyin travması,daxili orqanların vY aşağı Ytrafların zYdYlYnmYsi ilY

C) Bьtьn sadalananlar dьzdьr

D) Зanağın vY yuxarı Ytrafların zYdYlYnmYsi

E) Yuxarı vY aşağı Ytrafların zYdYlYnmYsi
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1117) Politravma hansı kliniki mYnzYrY ilY fYrqlYnir?
A) QaraciyYr vY diafraqmanın partlanması

B) ЬrYyin YzilmYsi

C) Diafraqmanın partlanması

D) Aзıq pnevmotoraks

E) Qapalı gYrginlYşYn pnevmotoraks, ağciyYrin partlaması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1118) FYqYrYlYrin vY зanaq sьmьklYrinin sınığında xYstYlYrin transportirovkasında optimal vYziyyYt hansıdır?
A) XYrYkdY, «qurbağa vYziyyYtindY»

B) Yanı ьstY,xYrYkdY

C) ЏhYmiyyYtli deyil

D) Şit ьstьndY, arxası ьstY, «tYhlьkYsizlik oxu» gцzlYyYrYk baş-dцş qYfYsi-зanaq-Ytraflar bir sYviyyYdY

E) Şit ьstьndY,qarnı ьstY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1119) DYrinin YhYmiyyYtli dYrYcYdY travmatik soyulması zamanı optimal mьalicY taktikası hansıdır?
A) CiblYrin drenaj olunması, mayenin passiv aspiraziyası

B) Yara sYthinY tikiş qoyulması

C) Yerli toxumalarla dYri plastikası

D) Krasovitov ьsulu ilY plastika

E) Konservativ mьalicY, soyuq mYlhYmlY sarğı vY s.
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1120) Bud sьmьyьnьn sınığı, dцş qYfYsinin-qarının zYdYlYnmYsi ilY mьşahidY olunarsa, optimal mьalicY taktikası hansıdır?
A) Volkov-Oqanesyan apparatı

B) İntramedulyar osteosuntez

C) Skelet dartması

D) İlizarov apparatı

E) Milli apparat SKİD-1 vY onun modifikasiyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1121) Џtrafların, kYllY-beyin travması ilY mьştYrYk sınığında kompression-distraksion osteosintezin aparılmasınа mьtlYq gцstYriş hansıdır?
A) Bцyьk oynaqlarda oynaqdaxili sınıqlarda

B) Aзıq metadiafizar sınıqlarda yerdYyişmY ilY

C) Qapalı metadiafizar sınıqlarda yerdYyişmY ilY

D) Baldır sьmьklYrinin qapalı kцndYlYn sınığı

E) HYr iki saiddY qapalı sınıq
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1122) AnadangYlmY Yyriboyunluluğa hansı aiddir?
A) Konstitusion deformasiya

B) Nevrogen deformasiya

C) Miogen deformasiya

D) Dermo-desmogen deformasiya

E) Desmogen deformasiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1123) AnadangYlmY YzYlY VI Yyriboyunluluğun etiopatogenezi hansıdır?
A) Bьtьn sadalananlar dьzdьr

B) ЬrYyin işemiyası

C) Doğuş vaxtı travma

D) İltihabi proses

E) Dцş-kцrpьcьk-mYmYyYbYnzYr YzYlYnin inkişaf qьsuru
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1124) AnadangYlmY YzYlYvi Yyriboyunluluq YlamYtlYri цzьnь nY vaxt gцstYrir?
A) Kliniki simptomlar 1 yaşa qYdYr olmur

B) 3 aylığında

C) Anadan olandan 3-5 gьnlьyьndY

D) 10-14 gьndYn sonra

E) Bir aylığında
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1125) Џyriboyunluluğun konservativ mьalicYsinY nY vaxt başlanır?
A) 2-5 ayda

B) 0,5-1 yaşda

C) 1 yaşdan sonra

D) Anadan olandan

E) 2 hYftYlikdYn
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1126) Џyriboyunluluğun konservativ mьalicYsi effektsiz olduqda operativ mьalicYyY nY vaxtdan başlanır?
A) 1 yaşa qYdYr

B) 3 yaşa qYdYr

C) 5 aya qYdYr

D) 3-4 yaşa qYdYr

E) 2 yaşa qYdYr
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1127) Џyriboyunluluğun operativ mьalicYsinY mьtlYq gцstYriş hansıdır?
A) QamYt vY gцrmY pozğunluğu

B) ЗYpgцzlьk, yaxınlaşan vY uzaqlaşan

C) SifYt vY boynun asimmetriyasınm artması

D) GцrmY itiliyinin pozulması

E) QamYt pozğunluğu
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1128) Kliper-Feyl xYsYtYliyi nYdir?
A) KYskin YzYlYlYri Yyriboyunluluq

B) QanadabYnzYr boyun

C) Boyun vY yuxarı dцş fYqYrYlYrinin anadangYlmY sinostozu, зıxıntıların bitişmYmYsi

D) 1 boyun fYqYrYsinin iltihab etiologiyalı qazanılmış yarım зıxığı

E) Boyun qabırğasının olması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1129) Kцrpьcьk sьmьyьnьn vY ya hYr iki kцrpьcьyьnьn olmaması necY adlanır?
A) Krizel xYstYliyi

B) KYllY-kцrpьcьk dizostoza

C) Bennevi-Ulrix sindromu

D) Klippel-Feyl xYstYliyi

E) Şereşеvski-Turnera sindromu
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1130) Onurğanın anadangYlmY deformasiyasında Ysas faktor hansı sayılır?
A) KьrYk sьmьyьnьn vY bьzdьmьn inkişaf anomaliyası

B) Bьtьn bunlar

C) FYqYrYlYrin sayının artması vY azalması

D) FYqYrYlYrin cisimlYrinin izolY olunmuş birlYşmYsi

E) Qabırğaların birlYşmYsi vY ya ikilYşmYsi
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1131) Radioulnar sinostozun operativ mьalicYsinY mьtlYq gцstYriş hansıdır?
A) DirsYk qısaqolluq

B) MьtlYq gцstYriş yoxdur

C) Saidin kYskin gцrьnYn pronasiya vY ya supinasiya vYziyyYti

D) DirsYk oynağının funksiya pozğunluğu

E) Mil qısaqolluq
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1132) AnadangYlmY şillikdY operativ mьalicY nY vaxtdan aparılır (sьmьk deffektinin sьmьk-plastik YvYzlYnmYsi)?
A) 3-5 yaş

B) 5-7 yaş

C) İlk ayda

D) 3 yaşa qYdYr

E) 10-12 yaş
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1133) Modelunq deformasiyası hansıdır?
A) DirsYk qısaqolluq

B) BilYk vY saidin nizYyY bYnzYr deformasiyası

C) Said sьmьklYrinin qısalması

D) Bьkьcь kontrakturа

E) Mil qısaqolluq
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1134) AnadangYlmY YyripYncilikdY pYncYnin patoloji vYziyyYti hansıdır?
A) Uzaqlaşma, pronasiya vY pYncYnin orta vYziyyYtdY fiksYsi

B) PYncYnin ekvinus vYziyyYti

C) Yaxınlaşma, supinasiya, ayaqaltı bьkьlmY

D) Yaxınlaşma, pronasiya vY ayaqьstь bьkьlmY

E) Uzaqlaşma, supinasiya vY ayaqaltı bьkьlmY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1135) Bud sьmьyь başının varus deformasiyasının klassifikasiyasınm Ysasında hansı biri durur?
A) Budun başının epifizinin sьmьklYşmY mьddYti

B) Bu YlamYtlYrin hamısı

C) Џtrafın gцdYklik vYziyyYti

D) Bцyьk vurmanın vYziyyYti

E) Epifizar-diafizar bucağın parametri
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1136) AnadangYlmY bud зıxığında yeni doğulmuşlarda nisbYtYn Ysas YlamYt hansıdır?
A) Ayağın xarici rotasiyası

B) DYri bьkьşlYrin asimmetriyi

C) Marks-Ortolani simptomu (şikıltı)

D) Ayağın qısalığı

E) Budun uşaqlaşdırılmasının mYhdudluğu
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1137) AnadangYlmY bud зıxığında konservativ mьalicY hansı dцvrdY başlanır?
A) Yenidoğulma dцvrьndY

B) 2 yaşa qYdYr

C) 7 yaşa qYdYr

D) 1 yaşa qYdYr

E) İlk 6 aylığında
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1138) AnadangYlmY bud зıxığının Vişenski şinasi ilY mьalicYsindY fikir verilmYyYn yaxınlaşdırıcı YzYlYlYrin ağrılı kontrakturası hansına sYbYb olur?
A) Şoka

B) PYncYdY qan dцvranının pozulması

C) Budun burulmasına

D) Kapsulun cırılmasına

E) Budun başının aseptik nekrozuna
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1139) AnadangYlmY incik sьmьyьnьn distal hissYsinin olmamasının xarakterik kliniki simptomatikası hansıdır?
A) Barmaqların olmaması

B) Џtrafların YyilmYsi, Ekvino-valqus pYncY

C) Qamış sьmьyьn qısalması, qalınlaşması vY YyilmYsi, bayır topuğun olmaması, ekvinus vY ya valqus pYncY

D) Џtrafın YyilmYsi

E) Џtrafın qısalması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1140) AnadangYlmY qamış sьmьyьnьn yalanзı oynağında hansı biri lazımdır?
A) Kompression-distraksion osteosintez ьзьn aparat qoymaq

B) Rezeksiya, damar ayaqcığında plastika stabil fiksasiya

C) Rezeksiya, alloplastika

D) Konservativ mьalicY

E) Psevdoartrozun rezeksiyası ilY autoplastika
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1141) Uşaqlarda atayaqlığın ortopedik mьalicYsi hansı ilY aparılır?
A) Artrodez

B) Ortopedik ayaqqabı geymYk

C) Konservativ mьalicY

D) Arxa qamış YzYlYsinin uzadılması

E) Axil vYtYrinin uzadılması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1142) PYncYnin yastı pYncYlik-valqus vYziyyYtinin mьalicYsi hansıdır?
A) MьalicY tYlYb olunmur

B) Etaplı gips sarğısı

C) MBT, massaj

D) PolevikdYn longet + MBT, massaj, YzYlYnin elektrostimulyasiya

E) Ortopedik ayaqqabı geyinmYk
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1143) Uşaqlarda Ytrafların postosteomielitik xYstYliyinY nY vaxt operativ mьalicY lazımdır?
A) Osteomielitin xroniki formasında

B) Tam kliniki vY rеntgenoloji sağalmadan Yn аzı 2-4 il sonra

C) Prosesin sцnYn stadiyasında

D) Remisiya dцvrьndY

E) Fistul formasında
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1144) Budun patoloji зıxığında bцyьk burma saxlanarsa Yn yaxşı nYticYni hansı operasiya verir?
A) Şantс

B) Kollona

C) Uluskoni

D) Sadofiyev

E) Novaзenko
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1145) Skoliozun diaqnostikasında erkYn Ysas YlamYt hansı sayılır?
A) KьrYk sьmьklYrinin asimmetriyası

B) DairYvi bel

C) ЏzYlY korsetinin zYifliyi

D) FYqYrYlYrin teopiyası

E) Bel ьзbucaqlarının fYrqi
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1146) Axondroplaziya hansıdır?
A) Skelеt sistemin zYdYlYnmYsi, xondroblastik sistemin inkişaf qьsuru ilY YlaqYli

B) Bьtьn sadalananlar dьzgьndьr

C) Neyroendokrin xYstYlik

D) Amniotik mayenin tYzyiqinin artması

E) BYtndaxili sifilisin nYticYsi
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1147) Blaunt xYstYliyi hansıdır?
A) Qamış sьmьyьnьn osteomielitin nYticYsi

B) BцyьmY qığırdağının inkişafının pozulması

C) Qamış sьmьyьnьn yuxarı hissYsinin bцyьmY qığırdağının displaziyası

D) RaxitYbYnzYr xYstYlik

E) Budun başının osteoxondropatiyası
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1148) Modelinq xYstYliyinin sYbYbi hansıdır?
A) Travma

B) Mil sьmьyьnьn distal bцyьmY zonasının displaziyası

C) DirsYk sьmьyьnьn bцyьmY qığırdağının displaziyası

D) Şiş


E) Bud sьmьyьnьn osteomieliti
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1149) Зoxsaylı еpifizar xondroplaziyanın (Feyеrbank xYstYliyi) etiologiyası nYdYn ibarYtdir?
A) Neyroendokrin patalogiya bоy hоrmonu deffekti

B) Epifizin qidalanmasının pozulması

C) Revmatoid artritin nYticYsi

D) Epifizin mYrkYz ossifikasiyasının deffekti (anadangYlmY genez)

E) Epifizаr zonasının inkişaf qьsuru
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1150) Зoxsaylı epifizar xondroplaziyanın rentgenoloji mYnzYrYsi hansıdır?
A) EpifizdY sьmьklYşmY nцqtYsi olmur

B) SьmьklYşmY nцqtYsinin gec YmYlY gYlmYsi, bir biri ilY mьxtYlf vaxtlarda birlYşir vY bYrkliyinY gцrY fYrqlYnir

C) Deformasiyaedici artroz YlamYtlYri olmur

D) BцyьmY zonasının vaxtından YvvYl bağlanması

E) Џtrafların qısalması olmur
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1151) Spondiloepifizar displaziya hansı ilY xarakterizY edilir?
A) Neyroendokrin pozulma

B) BцyrYklYrin inkişaf anomaliyaları

C) Epifizin inkişafı pozulur, o cьmlYdYn fYqYrYlYrin epifizar zonаsında

D) Ossifikasiyanın pozulması

E) ЏzYlY toxumasının inkişafının sistemli pozulması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1152) Spodiloepifizar displaziyanın rentgenoloji YlamYtlYri hansıdır?
A) Bir neзY fYqYrYlYrin цz aralarında birlYşmYsi, oynaqlarda fibroankilozlar

B) Bьtьn uzun sьmьklYrin epifizlYrindY dYyişiklik, beyin Ysası ilY, onurğanın boyun hissYsi arasında qeyri -dьz vYziyyYt

C) Onurğanın boyun hissYsindY fYqYrYlYrin sayı pozulur

D) Bьtьn sadalananlar dьzgьndьr

E) BцyьmY zonasına yaxın, sьmьk зıxıntıları olur
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
1153) «Eozinofil qranuleması» hansıdır?
A) Leykozda baş verYn ağırlaşma

B) SьmьkdY xroniki iltihab ocağı

C) SьmьkdY YmYlY gYlYn ocaqlarda eozinofillYrin toplanması

D) Qan vY qan yaradıcı orqanların sistem xYstYliyi

E) Sьmьyьn inkişaf qьsuru
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1154) Eozinofil qranulemasının mьalicYsi necYdir?
A) KimyYvi terapiya

B) Yalnız rentgenoterapiya

C) Şьa mьalicYsi

D) KimyYvi terapiya vY operativ mьalicY

E) Yalnız operativ
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1155) Eozinofil qranuloması ьзьn hansı biri xarakterdir?
A) ZYdY nahiyyYsindY şişkinlik, ağrı, venaların genYlmYsi, yerli temperaturun yьksYlmYsi

B) Џtrafda kYskin ağrı fonunda, ьmumi vYziyyYtin kYskin pislYşmYsi

C) Џtraf YzYlYlYrinin atrofiyası, oynaqlarda hYrYkYt mYhdudluğu

D) XYstYliyin YvvYli YlamYtsiz olur, patoloji sınıq olanda tYsadьfYn aşkar olunur

E) Hidrosefaliya, Ytrafların qısalması nYticYsindY kiзik boy
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1156) Sьmьk kistasının mьalicYsi hansı biridir?
A) Yalnız funksiya

B) Operativ, YgYr konservativ mьalicY uğursuz olarsa

C) Yalnız operativ

D) Yalnız şьa mьalicYsi

E) Yalnız kimyYvi terapiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1157) Keller-1 xYstYliyi hansıdır?
A) FYqYrY cismlYrinin osteoxоndropatiyası

B) Qamış sьmьyьnьn qabarının osteoxondropatiyası

C) PYncY sьmьklYrinin atipik forma osteomieliti

D) PYncYnin daraq sьmьklYrinin osteoxondropatiyası

E) PYncYnin qayığabYnzYr sьmьyьnьn osteoxondropatiyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1158) Osteogen sarkomanın tipik lokalizasiyası haradadır?
A) Зanaq sьmьklYri

B) Budun yuxarı 1/3, baldırın aşağı 1/3

C) Budun aşağı 1/3, baldırın yuxarı 1/3

D) Said sьmьklYri

E) PYncY sьmьklYri, kYllY sьmьklYri
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1159) Osteogen sarkomada kliniki mYnzYrY, xYstYliyin YvvYlindY hansı YlamYtlYr olur?
A) Sakit vYziyyYtdY ağrı şişkinlYri, ağrı kontrakturası

B) HYrYkYt zamanı ağrı, axşamlar

C) Ağrı yoxdur, şişkinlik, qızartı

D) BYdYn temperaturunun yьksYlmYsi, regional limfa vYzilYrinin bцyьmYsi

E) Ağrı nahiyyYsindY pataloji hYrYkYtlik
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1160) Retikulo hьceyrYli sarkomanın nisbYtYn xarakter rentgenoloji simptomu hansıdır?
A) Bцyьkocaqlı distruksiya

B) Sьmьk iliyi kanalının daralması

C) LцvhYcikli distruksiya

D) Kiзikocaqlı distruksiya

E) İynYyYoxşar periostit
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1161) Sьmьk hemangioması Yn зox hansı nahiyyYni zYdYlYyir?
A) FYqYrYni, başın sьmьklYri

B) Said sьmьklYrini

C) Qamış sьmьyь

D) KьrYk sьmьyь

E) Bud sьmьyь
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1162) Sьmьk fibromasına hansı aiddir?
A) Xondrodisplaziya

B) Osteogen mYnşYli xoşxassYli şiş

C) Osteodisplaziya

D) Atipik gedişli ostemielit

E) Qeyri osteogen mYnşYli xoşxassYli şiş
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1163) Yuinq şişinin kliniki mYnzYrYsi necYdir?
A) ŞikayYti yoxdur

B) Sakit halda kYskin daimi ağrı

C) Şiş zYif inkişaf edir, ağrı yoxdur

D) Baldırın yYhYrYbYnzYr deformasiyası

E) Daimi olmayan ağrı, şişkinlik nahiyyYsindY hiperemiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
1164) Yuinq şişinin rentgenoloji mYnzYrYsi hansıdır?
A) Sьmьk cisminin, tYkYli osteoporozu, kortikal qatın оstеоlizi, soğanabYnzYr periostit

B) Oval ocaqlar, şYffaf ştampа bYnzYr kYnarla

C) Diametri 2 sm olan ocaqlar, metafiz zonada yerlYşir

D) Sьmьyьn osteoporozu, skleroz zonası ilYE) Saзaqlı periostit, sьmьkьstlьyьnь soyulması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə