Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Џl-ayağın sıxılmaqdan azad etdikdYn sonra bьtьn aşağıda qeyd edilYnlYr hYyata keзirilmYlidir, hansından başqa?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə3/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

104) Џl-ayağın sıxılmaqdan azad etdikdYn sonra bьtьn aşağıda qeyd edilYnlYr hYyata keзirilmYlidir, hansından başqa?
A) Ağrı kYsici vY sedativ maddYlYrin yeridilmYsi

B) Џl-ayağın sonuna proksimal jqut qoyulması

C) Novokain paranefral blokadası

D) Џl-ayağın novokainlY blokadası

E) Џl-ayağın immobilizasiyası
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
105) Travmatik şokun son fazası hansı ilY mьşaiyYt olunur?
A) Mikrosirkulsiyanın pozulması

B) Prekapillyar sfinkterlYrin genişlYnmYsi ilY yanaşı postkapillyar sfinkterlYrin daralmasının davametmYsi ilY gedir

C) Sadalananların hamısı

D) Mikrotrombların YmYlYgYlmYsi

E) Qidrostatik kapillyar tYzyiqinin yьksYlmYsi ilY kapilyarlardan maye зıxıb interstisiyY keзir, eritrositlYrin vY trombositlYrin yapışması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
106) Travmatik şokda olan xYstYnin hYyatına tYhlьkYnin sYbYbi bilavasitY hansı ilY YlaqYlidir?
A) Venoz qanaxması ilY

B) KYllY-beyin travması

C) Sьd-turşu diatez nYticYsindY mikrosirkulyasiyanın pozulması ilY

D) Uzun boru şYkilli sьmьklYrin зox saylı sınması ilY

E) Arterial qanaxması ilY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
107) Зoxsaylı vY mьştYrYk xYsarYtlYrdY travmatik şokun mexanizmi yumşaq toxumaların зox (massiv) travması sadalananların hamısı ilY YlaqYlidir hansından başqa?
A) Simpato-adrenal reaksiyası

B) ЬrYyin nasos funksiyası pozulması

C) Spesifik vazomosiya

D) Sirkulyasiya qanın hYcminin mьtlYq vY nisbi зatışmaması

E) ЬrYk-damar зatmamazlığı
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
108) Travmatik şokun patologoanatomik şYkli hansı ilY tYqdim edilib?
A) Bьtьn cavablar dьzdь

B) Baş beyinin şişmYsi

C) Baş beyinin YzilmYsi

D) ЏzYlYlYrin qanla doluluğu

E) Dalaq vY bağırsaqların damarlarının spazması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
109) Travmatik şok zamanı bьtьn sadalananların patomorfoloji dYyişikliklYrin yeri var, hansından başqa?
A) ЏzYlY protoklarında limfanın yığılması

B) Mezenterial damarlarda, dalaq vY qaraciyYrdY qanın yığılması

C) Membranların nьfuzetmYsinin yьksYlmYsi

D) ЏzYlY kapilyarlarında qanın yığılması

E) Sirkulyasiya edYn qanın hYcminin azalması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
110) MьştYrYk vY зoxlu sayda zYdYlYnmYlYrY gцrY mikrosirkulyasiyanın pozulması, şok vYziyyYtinin ağırlaşması ilY bьtьn qeyd edilYnlYrlY xarakterizY edilir, hansından başqa?
A) Kapilyar perfuziyasının vY hemodilyusiyasının artması ilY

B) Metabolik asidoz ilY maddYlYr mьbadilYsinin lokal pozulması ilY, qanın laxtalanmasının yьksYlmYsi ilY

C) Kapilyar perfuziyasının vY vazodilyusiyasının azalması ilY

D) HьceyrYlYrin aqreqasiyası, plazmanın зıxması kapilyarlarda qanın stazı, kapilyarlarda trombların YmYlYgYlmYsi

E) DBC-sindrom
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
111) Ağır dYrYcYli travmatik şok vYziyyYtindY olan xYstYlYrY qan kцзьrmY zamanı ağırlaşmalara sYbYb olanlara hansı biri aiddir?
A) AIDS-Y yoluxma

B) İmmunobiloji konflikt

C) Sadalananların hamısı

D) Qipokalsiemiya

E) Sensibilizasiya riski
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
112) Travmatik şok zamanı qan itkisinin цdYnilmY prinsiplYri hansına Ysaslanır?
A) Qan itkisinin (onun hYcmini) tYyin etmYyi bacarmaq

B) Sadalananların hamısı

C) Sirkulyasiya qanının hYcminin vY plazmanın hYcminin цdYnmYsini bacarmaq

D) Oksigen daşıyıcı qanın funksiyasını bilmYk

E) Qan itkisinY xYstYnin reaksiyasını bilmYli vY onun vYziyyYtni dьzgьn qiymYtlYndirilmYsi
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
113) Turşu-qYlYvi balansını tYnzimlYmYk mYqsYdi ilY hYr 500 ml qana neзY miqdarda 4%-li natrium bikarbonat mYhlulunu kцзьrmYk lazımdır?
A) 200 ml

B) 300 ml

C) 50 ml

D) 100 ml

E) 150 ml
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
114) ZYif qanaxma şYraitindY kriştalloid mYhluları hansi qabiliyyYtY malikdir?
A) Qanın axıcılığını yaxşılaşdıraraq, asidoza sYbYb olurlar

B) MYhlulu damara axım tYmin edir hidrostastik tYzqini yьksYldir, qanın axıcılığını artırır onun reoloqiyasını mikrosirkulyasiyasıııııııını yaxşılaşdırır sidosikaqarşı tYsir etmY qabiliyyYti gцstYrir

C) Qanın Ysas elementlYrinin aqreqasiyasına sYbYb olur kanillyarlarda qan stazı tцrYnir

D) Kalium-natrium nasosunun işini pozurlar, damarlı duzların Ytraf toxumalarla keзmYsinY kцmYk edirlYr, toxumaların yerli hidremiyanın YmYlY gYtirirlYr, mikrosirkulasiya sisteminin pozulmasına sYbYb olurlar, qanın ьrYyY qayıtmasını pislYşdirirlYr

E) Sьd-turşulu diatezin inkişafına vY damar daxili disseminar qan laxtalanmasına sYbYb olurlar
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
115) XYstYnin şokdan зıxardan zamanı poliqlьkinin maksimal gьndYlik dozası nY qYdYrdYn artıq olmamalıdır?
A) 3 litr

B) 4 litr

C) 5 litr

D) 2 litr

E) 1 litr
ЏdYbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
116) Donma demarkasion zona hansı ilY xarakterizY edilir?
A) DYri vY dYrindY olan toxumaların nekroz dYrYcYlYri eyni sYviyyYdY deyil

B) DYri vY dYrindY olan toxumaların nekroz dYrYcYlYri eyni sYviyyYdYdir

C) DYri altında olan yumşaq toxumaların nekrozu proksimal istiqaamYtdY geniş yayılır, dYri nekrozu isY YhYmiyyYtli dYrYcYdY distal saxlanılır

D) DYri daha зox proksimal zYdYlYnir, yumşaq toxumalar isY nekroza az uğrayır

E) Heз bir cavab doğru deyil
ЏdYbiyyat: Ожоги и обморожения. Арьев Т.Я.Ленинград 1972
117) Donma amputasiya zamanı hansı YmYlY olunur?
A) Demarkasiya xYtti

B) Demarkasiya xYtti aşkar olmamış

C) Mumifikasiya aşkar olduqda

D) Birinci vY ya ikinci hYftYdY

E) İnfeksiyaya uğramış dondurulmada demarkasiya xYtti ьzrY 3-4 hYftY mьddYtindY
ЏdYbiyyat: Ожоги и обморожения. Арьев Т.Я.Ленинград 1972
118) Џl-ayaq qanqrenası olduqda şYkYr vY ya obliterasiya endoarterit fonunda ampulyasiya sYviyyYsini hansını seзmYk lazımdır?
A) NY qYdYr mьmkьnsY yuxardan (Yl-ayağın “kцkьnYn”)

B) Qanqrena sahYsinin ortasından ьzrY

C) ZYdYlYnmiş Yl-ayağın mikrosirkulyasiya sisteminin skanirlYmYdYn sonra amputasiyanın sYviyyYsi mьYyyYn edilir

D) Demarkasiya xYtti

E) Demorkasiya xYttinin aşağasından
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
119) Sepsisli vY ya parenximatoz orqanların amiloidoz YlamYtlYri ilY olan osteomielit hansını tYlYb edir?
A) Зox saylı sekvestrektomiya

B) Amputasiya “şikYst edici” YmYliyyat kimi

C) Fistulektomiya

D) Sьmьk plastikası kompression – distraksion apparatı qurmaqla yaranın dayanmadan uzun mьddYtli suvarması vY drenajı ardınca mofassial-dermation plastikası qoymaqla

E) Amputasiya “bYrpa edici” YmYliyyat kimi
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
120) Damar-YsYb dYstYsinin zYdYlYnmYsi ilY Ylaqadar Yl-ayaq nekrozunda hansı biri lazımdır?
A) Damar-YsYb dYstYsini aзmaq, trombu зıxarmaq, magistral damarı vY Yl-ayaq mikrosirkulyasiya sistemini yumaq, aktiv drenaj vY suvarma sistemini qoymaq, toxumaları kYsmYk vY зıxarmaq, abakterial mьhiti yaratmaq

B) Џl-ayağın kYsilmYsi dYri ьstY demarkasiya xYtti sYviyyYsindY

C) Џl-ayağın kYsilmYsi demarkasiya xYttindYn bir az distal

D) Damar-YsYb dYstYsinin plastikası

E) Amputasiya sYviyyYsini mikrosirkulyasiya sistemin kompьter tomoqrafik vY ya test metodu ilY tYyin etmYk S.F.Qodunovun
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
121) SьmьklYrdY, toxumalarda vY ya oynaqlarda irinlYmY prosesi olduqda, başlana arığlamaqla yanaşı nY ilY gцstYrilir?
A) Artrofiya, zYdYli sьmьklYri rezeksiyası, sьmьk-plastik YmYliyyatı, uzun mьddYtli vY suvarma vY drenaj

B) BYrk kцrpь varı sarğının qoyulması

C) BYrk bьtцv tikiş qoymaqla Yl-ayağın dYrhal amputasiyası

D) Dartmadan vY istiqamYtlYndirilmiş tikiş dairYvi dYrhal amputasiya

E) QismYn nekrektomik
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
122) Џtrafların geniş zYdlYnmYlYrin amputasiya neзY aparılır?
A) Nekrektomiya tipi ьzrY

B) Ekrartikulyasiya

C) Birinci tip cYrrahiyyY YmYliyyatı ьzrY yara işlYmYli vY onu mьtlYq vY tamam bağlamalı

D) Birinci cYrahiyyY YmYliyyatı ьzrY yara işlYnmYli, bьtьn цlmьş toxumalar kYsilib gцtьrьlmYli, sьmьyьn zYdYlnmiş sYrhYddinY kYnar Ytrafların sağlam oxumalara qYdYr kYsilmYsi yaranın uzun mьddYtli mьtlYq suvarılması vY drenaji

E) Tam nekrektomik tipi ьzrY
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
123) Amputasiya sYviyyYsi, Yl-ayaq nekrozunda vY ya obliterli endoarteriit, arteroskleroz diabet qanqreni nYticYsindY, hansının Ysasında dYqiq tYyin edilir?
A) Mikrosirkulyasiya sisteminin kompьter tomoqrafiyası

B) Arteriya daxili kalsium xloridin vurulması

C) Yaranın birinci cYrrahiyyY işlYnmYsi

D) Arteriya daxili damargenişlYndirici vasitYlYrin vurulması

E) Sьmьk daxili vY ya vena daxili novokainin vurulması, sonradan ipi aзmaqla vY aydın gцrьnYn giperemiyanın zYdYlYnmiş Ytraflarda yayılma sYrhYddin qiymYtlYndirmYk
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
124) Yumşaq toxumaların bir başa kYsilmYsi hansını nYzYrdY tutur?
A) DYrinin, sYthdY vY dYrindY olan YzYlYlYrin mьxtYlif dYrYcYdY qısalması, nYticYdY YzYlYlYr kYsildikdYn sonra konus YmYlYgYlmYsinY sYbYb olur bu isY YzYlYlYrin ikinci dYfY dairYvi kYsilmYsini vY sьmьyьn mişarlanmasını tYlYb edir

B) Normal kьdьl, hansı ki, gYlYcYkdY protez ьзьn yarayı

C) DYrinin, sYthdY vY dYrindY olan YzYlYlYrin eyni dYrYcYdY qısalmasını

D) İkincili dairYvi kYsilmYsini

E) Konus varı kьdьlьn yaradılması
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
125) Dayaq kьdьllYrY hansı biri aid olunur?
A) Budun yuxarıdan ьзdYn birindY olan kьdьl

B) Piroroba gцrY aparılan sьmьk-plastiki YmYliyyatdan sonra baldırın aşağıdan ьзdYn birindY olan kьdьl

C) Baldırın ortasının ьзdYn birindYn olan kьdьl

D) Baldırın aşağı ьзdYn birindYn olan kьdьl

E) Baldırın yuxarıdan ьзdYn birindY olan kьdьl
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
126) Baldırda (S.F.Qodunova) fastsioplastik YmYliyyatın elementlYri sadalanların hamısıdır, hansından başqa?
A) ЏzYlYlYr sьmьk keşiyinin altında tikilmir

B) Qabaq vY dal dYrifastsial parзaları bir birinY tikilir

C) Sьmьk keşiyinin ьstY YzYlYlYrin tikilişi

D) DYrifastsial parзasının qabaq vY dal hissYlYrinin biзilmYsi

E) Qabaq vY dal dYrifastsial parзaları tikilmir
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
127) Baldırın, budun amputasiya sYviyyYsinin tYyini S.F.Qodunovun testinin mahiyyYti necYdir?
A) Magistral qanaxınının pozulmasının tYini

B) Damar genişlYndirici preparatların venadaxili vurulması

C) Sьmьk daxili (vena) novakain vurulması bağı aзmaq vY aydın dYri hiperemiyası ilY 5 dYqiqY YrzindY arterial magistral qanaxını, mikrosirkulyasiya sisteminin mьkYmYliyi vY amputasiya sYviyyYsi tYyin edilir

D) Damar genişlYndirici preparatların arteriyadaxili vurulması

E) Magistral damarın trombozunun tYyini
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
128) DYri plastikasının optimal variantı tYkrarYn aparılan YmYliyyatlarda Ytraflarının kьdьlьndY, hansılardır?
A) Parзalanmış dYri parзası ilY plastika

B) Yerli plastika

C) Plastika filatov tikişi ilY

D) Yuxarda olan seqmentlYrdYn damarla gцtьrьlmьş parзa kьdьldYn uzaqlaşmış kYnardakı sahYlYrdYn kцзьrьlmьş dYri dama-dama parзalı plastika ilY

E) SYrbYst kцзьrьlmьş transplantatlar
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
129) Protez-ortopedik mьYssisYlYrindY xYstYlYrY hansını hazırlayırlar?
A) MьalicY-tYlim mYşq protezlYri

B) Daimi protez

C) Ekspress protez

D) Hamsı dьzgьndьr

E) MьvYqqYti protez
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
130) TYcili protez hazırlanması hansını YhatY edir?
A) İlkin protezin hazırlanması

B) Daimi protezin hazırlanması

C) MьvYqqYti protezin hazırlanması

D) Pnevmoprotezin hazırlanması

E) ЏmYliyyat stolunda amputasiyadan sonra mьalicY-tYlim-mYşq protezinin hazırlanması
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
131) Bunlardan başqa hansı tцrYdicilYr YsasYn yarada sYrtirinli iltihab YmYlY gYtirir?
A) Protey vY neklostridial anaeroblar

B) Sineqnoy зцplьk

C) Protey vY enterokokkrY

D) Neklostridial anaeroblar

E) Qızılı stafilokokk vY streptokokk
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
132) Hansı sYbYbY gцrY travmatik yaralarda irin yaranır?
A) Sadalananların hamısı

B) “KьcY” mikroflorası

C) Aзıq sınıqlar

D) Endogen mikroflorası

E) “Hospital” mikroflorası
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
133) Gцyirinli зцplьyY qarşı hansı dezeinfeksiyaedici effektli deyil?
A) DeqmisidlYr

B) Qarışqa turşusu

C) Kalium permanqanat

D) Ammonium tYrkibli antiseptiklYr

E) Bor turşusu
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
134) Başlanğıc YrYfYsindY yaranın iltihab prosesindY aparıcılar nYdir?
A) Fibroblastlar

B) TrombositlYr vY neytrofillYr

C) TrombositlYr vY iri hьceyrYlYr

D) Makrofaqlar

E) NeytrofillYr
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
135) Hansı hьceyrlYrlY YsasYn, iltihab fazasında, yara detrittYn tYmizlYnir?
A) NeytrofillYr

B) Fibroblastlar

C) Makrofaqlar

D) TrombositlYr vY iri hьceyrYlYr

E) NeytrofillYr vY fibroblastlar
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
136) Yaralarını lokal muhafizYsini pozan vY infeksiyanın inkişafına sYbYb olan faktorlar hansılardır?
A) Sadalananların hamısı

B) KYnar parзalar

C) İmmunoterapiya

D) Yerli işemiya nekrozlaşmış parзaların olması, hemotom

E) Xroniki xYstYliklYr (somatikli)
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
137) Abses, daxili işlYmY vY sair olduqda, aktiv vakuum drenaj ьsulu uğurla nYticYlYnmYsi ьзьn tYyin edici faktorlar hansılardır?
A) İrinli sahYnin kiзik kYsmY yolu ilY irinlYşsizdirmYk, sonradan tikiş qoymaqla

B) MьYyyYn olunmuş ekspozisiya ilY irinli yerY dYrmanları daxil etmYklY

C) Drenaj olan sahYnin kipliyi

D) Sadalananların hamısı

E) Sağlam sahY tYrYfindYn kontrapertur daxili drenajın keзirilmYsi
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
138) Yaranın kompleks mьalicYsindY fermentlYrin işlYnmYsi zamanı sadalananlardan hansı istisna olunur?
A) ЏmYliyyatdan sonra bitişik yerin mцhkYmlYnmYsi

B) Kollaqen liflYrin yaranması

C) Yara sahYsindY eritrositlYrin aqreqasiyası (yığılması)

D) Travmatik iltihab fazasının azalması

E) Qranulyasiya parзalarının bцyьmY aktivlYnmYsi, turş qlikozamin qlikanatların sintezi
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
139) Enzimoterapiya vasitYlYrin hansı maddYlYri infeksiyalı yaralara, mьalicY zamanı tYdbiq oluna bilYr?
A) Elastolitin

B) Tripsin, ximiotripsin, ximiopsin

C) Prasilol

D) Baliza

E) Protelin, qiqrolitin
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
140) Aparıcı yara sepsisin simptomları hansılardır?
A) Ağır intoksikasiya

B) Anemiya, qipoproteinemiya

C) Mikrosirkulyasiyasın pirlYşmYsi

D) Sadalananların hamısı

E) Qipovolemiya, su-elektrolit balansın pozulması, asidoz
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
141) Birinci зYkimlY yaranın bitişmYsi hansı asıllıqla malikdir?
A) Sadalananların hamısı

B) Nekroz vY hematom ocaqların olmaması

C) Yaranın kYnarları yaşayışa malikdir

D) ZYdYli sahY kiзikdir vY yaranın qıraqları sıx bitişikdir

E) Yaranın aseptiliyi
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
142) Reqenerasiya fazasında cYrrahlıq YmYliyatı cYrrahların qarşısında hansı mYsYlYlYri qoyur?
A) İntoksikasiyanın azaldılması

B) Zatekların aзılması

C) Sadalananların hamısı

D) Yaranın mikroblaşmış hissYlYrinin azaldılması

E) Yaşayışa malik olmayan vY dYyişilmiş parзaların uzaqlaşdırılması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
143) İrinli yaranın aktiv drenajı olunma mьddYti hansıdır?
A) 11-14 gьn

B) 6-10 gьn

C) Vaxt yaranın vYziyyYtinY gцrY tYyin edilir

D) 3 hYftY

E) 3-5 gьn
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
144) Hansı ьsullar drenaj borusunun yeridilmYsinY aiddir?
A) İşlYnYn boruların diametri 5-20mm

B) İri sahYli yaralara drenaji lay-lay yeridirlYr

C) Зıxış ucunu Yn aşağı hissYdY yerlYşdirilir (uzanmış vYziyyYtdY)

D) Borunu irinli sahYnin dibindY yerlYşdirillYr

E) Sadalananların hamısı
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
145) Yerli irinli ocaq olduqda infeksiya hansı fazaları keзir?
A) Sepsinin başlanğıc stadiyası

B) Sadalananların hamısı

C) İrinli rezorbotiv ьşьtmY

D) Septisemiya

E) Septikopiemiya
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
146) Sepsiz zamanı irinli metastazlar harada daha зox lokallaşır?
A) AğciyYrdY, ьrYkdY

B) Yumşaq toxumalarda vY sьmьklYrdY

C) Dalaqda

D) QaraciyYrdY

E) BцyrYklYrdY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
147) Yaranmış iltihab irinli-zYrdab maye ilY tikiş yerlYrdYn зıxdıqda nY mYslYhYt edilir?
A) Hamısı dьzdьr

B) Yaranın yuyulması

C) Yaranın tYkrarYn ikinci tikişlY cYrrahiyyY YmYliyyatı

D) Antibakterial terapiya

E) TikişlYrin aзılması vY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
148) İnfeksiya zamanı mikrobların kritik sYviyyY miqdarı 1 qramm yara toxumasında nY qYdYr olmalıdır?
A) 103

B) 102


C) 105

D) 104


E) 106
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
149) Birinci yanma nYticYsindY ikinci irinli iltihaba (infeksiyalaşmış yara, зiban, abses, fleqmon) nY aid edilir?
A) Artrit

B) Artroz

C) Flebit

D) Limfadenit

E) Tromboflebit
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
150) HYddinYn artıq ağır yaralıya, aşağı hYrarYtlY vY sağalmayan yara ilY geniş sahYli vY irinli sızıntılarla hansı diaqnoz qoyulmalıdır?
A) Septikopiyemiya

B) Yara nekrozu

C) Sepsis

D) Septisemiya

E) Piemiya
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
151) CYrrahlıq sepsisin kliniki gedişin siniflYnmYsinin hansı forması istisna olmalıdır?
A) Xroniki

B) Resediv

C) Vaxtı uzadılmış

D) İldırım sьrYtli

E) SYrt
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
152) Зьrьntь infeksiyasının kliniki tYsvirin sadalanan simptomlarından hansı aзıqlanır?
A) Huşu aydın, subfebral hYrarYt

B) İyli irinli toxumaların Yrintisi ilY qaz qabarcıqları ilY

C) Narahatзılıq

D) Yaranın kYsişindY sağlam qanla qidalanan YzYlYlYr

E) İmumi intoksikasiya yьksYk hYrarYtlY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
153) Toxumaların salamat olmaması birinci cYrrahiyY YmYliyatında sadalanan kliniki gцstYricilYrdYn hansı istisna olunmalıdır?
A) Qan axmanın olmaması

B) Ellastikliyin olmaması

C) Yığılmanın pozulması

D) İy, zYdYlYnmYdYn qan axmanın artıqlığı

E) RYngin dYyişmYsi
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
154) Qanaxmanın qarşısını alan bağın bağlanmasında bьtьn sadalanan YmYliyyatlardan hansı istisna olunmalıdır?
A) Bağ yaraya mьmkьn qYdYr yaxınlıqda bağlanır, onda proksimal

B) Bağın ьstьnY mьtlYq vaxtı qeyd olunmuş birka bağlanır

C) Bağ Ytrafların başlanğıcına yumşaq altlıq ьstY bağlanır

D) Bağ paltar vY yumşaq altlıq ьstьndYn bağlana bilYr

E) Bağ periferik nYbzin dayanmasına qYdYr vY qan axması kYsilYnY qYdYr dartılıb bağlanır
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə