Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Qandayandırıcı bağın dьzgьn bağlanması hansı şYrtlY xarakterizY edilir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə4/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

155) Qandayandırıcı bağın dьzgьn bağlanması hansı şYrtlY xarakterizY edilir?
A) Bağ elY sıxılır ki, qan itkisi dayanır

B) Bağ Ytraflar ьstY mьmkьn qYdYr mцhkYm sarınıb bağlanır

C) Bağ elY sıxılır ki, yaradan qan yavaşca sızır

D) Bağ elY sıxılır ki, Ytrafın YzYlYlYri YzilYnacYn

E) Bağ elY gьclY sıxılır ki, Ytrafın distal tYrYfi keylYşmY ilY nYticYlYnir
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
156) Yaranın cYrrahiyyY YmYliyyatı aparma anlayışına nY aid edilir?
A) Sadalananların hamsı

B) Yaranı yarmaq vY yonmaq, qan laxtalarını зıxartmaq, yaranın drenaji, bYrpaedici YmYliyyat

C) Yaranın Ytrafını yodla silmYk bağlamanın qoyulması, antibiotiklYrin YzYlYdaxili vurulması

D) Yaradan yad cismi зıxartmaq, yaranı antiseptiklYrlY işlYmYk, yaranı drenaj etmYk

E) Yaranın yuyulması, antibiotiklYrin yumşaq toxumalara vurulması
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
157) TYxirY salınmış cYrrahiyyY, travmadan neзY gьn sonra olunanda deyilir?
A) 97-120 saat

B) 24-48 saat

C) 49-72 saat

D) 73-96 saat

E) 12-18 saat
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
158) Birinci cYrrahiyyY YmYliyyatının başlanmasında sadalanan gцstYricilYrdYn hansı tYlYb etmir?
A) Venoz qanaxması olan nцqtYli yara

B) HYyat ьзьn tYhlьkYli (daxili qanaxması, daxili Yzanın parзalanması) zYrYr зYkYnin ağır zYdYlYnmYsi olduğda

C) Qanı axmayan, qıraqları dьz olan kiзik yara

D) HYtdYn зirklYnmiş vY Yzilmiş yara

E) III-IV dYrYcYli travmatik şok halda
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
159) Yaranın ikinci cYrrahiyyY YmYliyyatda sadalananlardan hansı adlana bilYr?
A) CYrrahiyyY YmYliyyatından sonra dYri deffektinin plastiki цrtьlmYsi

B) CYrrahliyyY YmYliyyatı birinci cYrrahiyyY YmYliyyatının nYticYlYri qeyri-kafi olduqda

C) CYrrahliyyY YmYliyyatı zYdYlYnmYdYn bir hYftY keзYndYn sonra aparılmış

D) ЏmYliyyat, travmadan bir ay keзYndYn sonra birinci dYfY aparılmış

E) Yara ьstY ikinci tikişlYrin qoyulması, birinci cYrrahiyyY YmYliyyatından 1-3 gьn keзYdYn sonra
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
160) Yaranın hansı sağalmasını ikinci sağalma kimi qYbul etmYk olar?
A) Цlь toxumaları zorla ayrılandan sonra

B) Qranullaşmadan sonra

C) İkinci cYrrahiyyY YmYliyyatından sonra

D) İrinlYşmYdYn sonra

E) İkinci tarımlamaqla
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
161) Hansı tikiş birincili-tYxirY salınmış tikiş kimi qYbul oluna bilYr?
A) Birinci 5-6 gьnY yaralandan sonra, qabaqcadan işlYnmiş yara qranulyasiya alınmadan, yaranın ьstY qoyulmuş tikiş

B) ZYdYlYnYn bir aydan sonra YmYliyyata uğramış yaranın ьstY qoyulmuş tikiş

C) Qranulyasiyalı yara sağalma YlamYtlYri ilY dYri qıraqlarnı vY dibini yonanandan sonra yara ьstY qoyulmuş tikiş

D) Bir hYftYdYn sonra cYrrahiyyY YmYliyyatı ьzrY zYdYlYnYnmiş yaranın ьstьnY qoyulan tikiş

E) Qranulyasiyalı yara, hYrYkYtli tYsbin olunmamış qıraqlarla, sağalma YlamYtlYri olmadan, belY yara ьstY qoyulmuş tikiş
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
162) Hansı tikiş gec qoyulan ikinci tikiş adlanır?
A) Qranul alınmış, hYrYkYtli qıraqlarla, sağalma YlamYtlYri olmadan yara ьstY qoyulmuş tikiş

B) Travmadan bir aydan sonra yara ьstY qoyulmuş tikiş

C) Birinci hYftY YrzindY birinci cYrrahiyyY YmYliyyatından sonra, salamatlıq qranulyasiyası gцrsYnmYzdYn qabaq yara ьstY qoyulmuş tikiş

D) Qranulyasiyalı yara, sağlamlıq toxumalarla qıraqlarını vY dibini yonmaqdan sonra yara ьstY qoyulmuş tikiş

E) Birinci cYrrahiyyY YmYliyyatındYn 2-3 gьn sonra yara ьstY qoyulmuş tikiş
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
163) BYrpa cYrrahiyyYdY autoplastik tipli kateqoriyalı sadalananlardan olmayan hansıdır?
A) SYrbYst dYri plastikası yarılmış dYri autoparзa ilY

B) Plastik Yridilmiş dYri autoparзa ilY

C) Autoplastik filatov tikişlY

D) SYrbYst dYri plastikası bьtцv dYri autoparзa ilY

E) DYri qьsurnun tatla dYyişmYsi liofilizirlYşmiş dYri allotrasplan
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
164) Tetanus tцrYdicisinin toksini hansı spesifik zYdYlYnmYlYr YmYlY gYtirir?
A) Arxa buynuzun fYqYrY sьtununun beyini

B) Cavabların hamısı dьzdьr

C) Yan fYqYrY sьtununun beyin şцbYlYrni

D) Qabaqki buynuzun fYqYrY sьtununun beyini

E) Orta fYqYrY sьtununun beyin şцbYlYrni
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
165) Anaerob qaz infeksiyası olduqda patoloji prosesY hansı hissYlYr cYlb edilir?
A) Yalnız YzYlYlYr

B) ЏzYlYlYr vY birlYşdirici parзa

C) Yalnız birlYşdirici parзa

D) Yumşaq toxumaların bьtьn nцvlYri

E) ЏsasYn dYri altı piy toxuması vY dYri
ЏdYbiyyat: Столбняк Цибуляк Г.Н. Ленинград 1971
166) İnfeksiyanın başlanmasına tYyin edici sadalanan faktorlardan hansı istisna olmalıdır?
A) Yaranın yerli pozuntuların sYviyyYsi

B) Qan dцvranının vYziyyYti

C) XYstYnin orqanizmin reaktiv vYziyyYti

D) SьmьklYrin massiv zYdYlYnmYlYri

E) Цrtьk toxumalarının deffektlYnmYsi
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
167) Anaerob infeksiyasının tцrYdicisi- klostridiya fYaliyyYti nYticYsindY nY YmYlY gYtirir?
A) Ekzotoksin

B) Ekzotoksin vY endotoksin

C) Toksin gYtirmir

D) Endotoksin

E) Virus
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
168) Anaerob infeksiyanın aşkar olunmasını sadalananlardan hansı etmir?
A) Şiş, qazın зıxışı

B) Toksikozalanma

C) Yara Ytrafında anestaziya, qipertermiya

D) Subfebrilitet

E) Yarada ağrı
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
169) Anaerob qaz infeksiyanın inkubasiya vaxtı nY qYdYrdir?
A) 1-dYn 12 saata qYdYr

B) 24-dYn-48 saata qYdYr

C) 5 sutkadan artıq

D) 3-dYn-4 gьnYdYk

E) 12-dYn-24 saata qYdYr
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
170) Qaz anaerob infeksiya olduqda sadalananlardan hansı istisna olunur?
A) Amputasiya

B) Fassiyanın kYsilmYsi

C) Yaranın punksion drenaji

D) Geniş yoluxmuş parзaların kYsilmYsi

E) Yoluxmuş parзaların kYsilmYsi, birinci nцvbYdY YzYlYlYri
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
171) Qaz anaerob infeksiya olduqda distal operasiya zamanı damarların bağlanması harada edilir?
A) Uzaqlaşmış, ancaq yarada

B) Proksimal rezerv olduqdan

C) Distal sahYdY

D) Sadalananlardan hamısı

E) Kьet sahYsindY
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
172) Yumşaq toxumaların sıxılması hansı qYzalarda mьşahidY olunur?
A) Sualtı dYrindY işlYdikdY

B) Yuxardan yıxıldığı zaman

C) Avtomobil qYzalarında

D) Yanğın olduqda

E) ZYlzYlY zamanı
ЏdYbiyyat: А.В.Каплан, Н.Е.Махсон,В.М.Мельникова Гнойная травматология костей и суставов. Издательство Медицина Москва-1985
173) Hansı şYraitdY Ytrafların yumşaq toxumaları sıxılması YmYlY gYlir?
A) Hamısı dьzdьr

B) Џtraflardan biri ağır şeyin altında qaldıqda

C) YьksYkdYn yıxılma zamanı

D) Џtraflardan birindY bağ bağlantısı uzun mьddYt qaldıqda (4 saatdan зox)

E) Ağır şeylY vurulma zamanı
ЏdYbiyyat: Травматология и ортопедия Корнилов Н.В.,Грязнухин Э.Г.Руководство для врачей в 4 томах.Санкт-Петербург «Гиппократ» 2005
174) Yumşaq toxumaların sıxılma patogenezindY sadalananlardan hansı aparıcı deyil?
A) Plazma itkisi

B) Qanaxma

C) HYddi keзmiş ağrı

D) Qan boruların (damarların) vY bцyrYklYrin spazması

E) İtoksikasiya
ЏdYbiyyat: Травматология и ортопедия Корнилов Н.В.,Грязнухин Э.Г.Руководство для врачей в 4 томах.Санкт-Петербург «Гиппократ» 2005
175) OrqanizmdY yumşaq toxumaların sıxılması nYticYsindY birincili patoloji dYyişiklikYr hansılardır?
A) Qan osmolyarlığının birdY qalxması (400 mosmol/qYdYr)

B) Plazma itkisi

C) BцyrYk dьyьnlYnlYrinin mnoqlobinlY tutulması

D) Qan axarna katexolaminin pьskьrdьlmYsi

E) Qiperkalimiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
176) Yumşaq toxumaları sıxdıqda qanın elektrolit tYrkibindY sadalananlardan hansı olmur?
A) Hiperfosfatemiya

B) Hiperkalsiemiya

C) Hipernatriemiya

D) Hipokalsemiya

E) Hiperkaliemiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
177) Kliniki cYhYtdYn yumşaq toxumaların sıxılmasına hansı aid deyil?
A) Sonrakı ağırlaşdırma mьddYti

B) BцyrYklYrin pozulma mьddYti

C) 2-ci dYrYcYli sıxılma

D) Birinci ağırlaşdırma mьddYti

E) Arada olan mьddYt
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
178) Yumşaq toxumaların sıxılmasının kliniki tYsviri hansı mьddYtdYn Yn aydın vY şYffaf mьşahidY edilir?
A) Sıxılma mьddYtindY

B) Bir neзY saatdan sonra

C) Sadalananların hamısı dьz deyil

D) Sıxılmaqdan 2-3 gьn sonra

E) O saat, sıxılmağı kYnar etdikdY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
179) İkinci travmatik şok hansına deyilir?
A) İkinci ağır yaradan sonra YmYlY gYlYn yьngьl yaralanmış

B) ZYrYrзYkYnin şok YmYlY gYlmYsi halbuki bir neзY vaxt bundan qabaq o şokdan ayıldılıb vY xYstYxanaya gцndYrilib

C) ZYrYrзYkYnin diaqnozu ikinci vY sonrakı mьayinY zamanı qeyd olunub

D) Radioaktiv maddYlYr qana işlYyYndY zYrYrзYkYndY radioktiv mikstlY YmYlY gYlir

E) ЏgYr zYrYrзYkYnin diaqnozuna gцrY, I anamnezdY şok olub
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
180) Arteriya tYzyiqini 60mm civY sutunu qaldırmaq olmayanda neзY vaxta travmatik şok qaidmaz olur?
A) 6 saat

B) 2 saat

C) 1 saat

D) 4 saat

E) 30 dYqiqY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
181) Travmatik şok kYllY-beyin travmasında nY vaxt YmYlY gYlir?
A) Nadir hallarda

B) Зox tez-tez

C) HYrdYn

D) HYmişY

E) Tez-tez
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
182) Travmatik şok zamanı orqanların funksiyaları vY maddYlYr mьbadilYsinin pozulmaları mьşahidY olunur sadalanalardan hansı dьz deyil?
A) HьceyrYlYrin membranların keзirmY qabiliyyYtinin yьksYlmYsi

B) Dezintoksikasiya funksiyasın azalması

C) BцyrYklYrin filtirlYmY qabiliyyYti azalır

D) Zьlalın sintezin azalması

E) HьceyrYlYrin kalium-natrium nasosun işlYnmYsinin yaxşılasması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
183) Travmatik şok diaqnozu kliniki vY instrumental yoxlamalarla qoyulur, sadalananlardan hansı istisna olmalıdır?
A) Sentral venoz v tYziqin aydın dYyişmYsi

B) TYziqin gцstYricilYrin dYyişmYsi

C) Huşun dYyişmYsi

D) Puls gцstYricisi

E) NYfYsin tezliyi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
184) Travmatik şokun ağır formalarında vazokonstruksiya hansı orqanların qan sistemlYrini ahYtY edir?
A) AğciyYrin sistemi

B) Aşağı vY yuxarı Ytrafların sistemi

C) Baş beyin sistemi

D) GьnYş kYlYfi ilY innervlYşYn (qaraciyYr, bağırsaq, mYdYaltı, vYz, YzYlYlYr istemi)

E) ЬrYk sistemin
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
185) YьksYk miqdarda, 200ml artıq, olduqda poliqlьkin tYsiri sadalananlardan hansı istisna olmalıdır?
A) Hemodinamik tYsiredici kimi

B) Mikrosirkulyasiya sistemin işini pislYşdirir, qanın forma elementlYrin qreqatlaşmasını YmYlY gYtirir

C) Hidrostatik tYziqi artırır

D) Mikrosirkulyasiya sistemini yaxşılaşdırır

E) Qanın reoloji xьsusiyYtlYrini qanın axmasını yaxşılaşdırır
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
186) “TYcili yardım” maşınında qabaqcadan poliqlьkinin 1-2 l vurulması necY tYsir edir?
A) Qan qrupun tYyini зYtinlYşdirir

B) Qanın yalnız A(II) qrupun tYyininY maniyYrilik gцstYrir

C) Qan qrupun tYyininY tYhsir etmir

D) Qan qrupun tYyini yaxşılaşdırır

E) YьksYk qan itirmiş xYstYlYrdY qan qrupun tYyini asandlaşdırır
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
187) Şok olan xYstYlYrY artıq maye vurduqda qan dцvrьnьn artıq yьklYnmYsini sadalananlardan hansı aзıqlamır?
A) TYngYnYfYsliyin artması

B) CBD-nin azalması (50 mm su sutunu aşağı)

C) CBD-nin atrması (120 mm su sutunu artıq)

D) AğciyYrdY kreputirlYşmiş xırıltılar

E) Boyun venaların şişmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
188) ZYrYr зYkYnin vYziyyYtini qiymYtlYndirmYk ьзьn, qocalarda vY uşaqlarda travma gedişni aзıqlanması ьзьn nY mYslYhYtdir?
A) Sadalananların hamısı

B) Araların vY ara sistemlYrinin imumi kliniki yoxlanması

C) Qocalma prosesin dYrYcYsinin tYyini

D) Arterial tYziqi, nYbz, nYfYs tezlikliyin tYyini

E) Pezerv gьcьn, kompensator vY adaptasion mьmkьnlьyьnь tYyini
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
189) Qocalmış xYstYlYrdY aparıcı-dayaq sistemindY sadalanan dYyişikliklYr mьşahidY olunur, istisna hansı olmalıdır?
A) Osteoporoz

B) Osteoliz

C) Dekalsinasiya, kalsiumun sьmьklYrdY azalması

D) Deformasiya artrozu, qalınlaşma, sьmьk bцyьmYlYrin olması

E) Osteoartroz, ayrılmalar, oynaqla xirtYnYklYrindY yazvalanma
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
190) Aşağıda sadalanan lokal sınıqlar nY vaxt qocalarda mьşahidY olunur?
A) CYrrahi riyin boynu sınığı

B) Bud sьmьkyьn mışelka sınıqları

C) Medial vY vertel bud sınıqları

D) Fuqara sьtunun sınığı

E) Forulu sьmьklYrin sınığı tipik yerdY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
191) Bud sьmьyьn boynunun sınığının mYnfi bYrpası yaşlılarda vY qocalarda nY ilY YlaqYdardır?
A) Hamısı dьzdьr

B) XYstYnin зox vaxtlı mecburi bir vYziyYtdY qalması, adinamiya

C) Bud sьmьyьn boynunun başına qan зatdırılması kYskin pozulub

D) Hipokalsiemiya

E) Reponirolunmuş sьmьk qırıntıları adı xarici fiksY edici ьsullarla зYtin saxlanılır
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
192) Bud sьmьyьn boynunun sınığının YmYliyyat vasitYsilY mьalicYsinin ьstьnlьklYri sadalananlardan, hansı istisna olmalıdır?
A) Yataq yarasının qarşısı alınır

B) Operasiya az travmatikdir

C) XYstYnin tezliklY aktivlYşmYyY imkan verir

D) Sınıqları dYqiq tutuşdurmağa imkan verır

E) Sınıqları mцhkYmlik etmYk imkan verir
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
193) Qoca adamlarda bud sьmьyьn boyununun sınığı halda vY yalanзı oynaq YmYlY gYldikdY endoprotezlYşmYyY gцrY sadalanmış gцstYricilYrdYn hansı istisna olmalıdır?
A) Bud sьmьyьn aseptik nekrozlu boynu vY başı

B) Bud sьmьyьn başı qanla tYminin pozulması

C) Bud sьmьyьn sınıq boynu qayıdıb vurulub yerinY

D) Bud sьmьyьn bitişmYmiş (yalanзı oynaq) sınıq boynu

E) Bud sьmьyьn subkapital sınıq boynu
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
194) Yaşlı vY qoca adamların yalanзı oynağın inkişafı bud sьmьyьn boyun sınığında bьtьn sadalanan sYbYblYrlY şYrtlYnir hansı dьz deyil?
A) ZYdYlYnYn Ytrafın tez gьcY dьşmYsi

B) Yalanзı oynaqların nadirliyi

C) Sınıqların natamam repozisiyası

D) Bud sьmьyьn başı vY boynu qanla tYminin pozulması

E) XYstYnin yaşı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
195) Yaşlı vY qoca adamların kondilusdan keзYn sınığın sadalanan xьsusiyyYtlYrindYn hansı dьz deyil?
A) Qanla yaxşı tYminatı

B) Sınıqlar yaxşı bitişir

C) Yalanзı oynaqlar nadirdi

D) Konservativ ьsullarla mьalicY olunur

E) Osteosintez mYksYdY uyğundur
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
196) Yaşlı vY qoca adamların baldır sьmьklYrinin mьalicYsindY bьtьn sadalanan ьsullardan hansı istifadYsizdir?
A) Yьngьl hips bağlantısını yapmaq

B) Operativ mьalicY

C) Џtraflara ağırlıq salmaqla o saat başlanan funksional mьalicY

D) Artravmalı birdYqiqYlik dьzYliş

E) Apparatla mьalicY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
197) “Џtraflar amputasiya” termini nYyi nYzYrdY tutur?
A) Џtrafının зapılması oynaqlar arası

B) Џtrafının ekzartikulyasiyası

C) Џtrafının зapılması zYdYli seqmentin hYr hansı bir yerindYn

D) Џtrafının зapılması oynaq sYviyyYsindY

E) Џtrafının зapılması vY ya bu sьmьk (sьmьklYr) ьstY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
198) Џtrafın oynaq sYviyyYsindY зapılması necY adlanır?
A) Plastiki sьmьk operasiyası

B) Birinci cYrrahlıq YmYliyyatı

C) Fassioplastik operasiyası

D) Amputasiya

E) Rezeksiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
199) Birinci amputasiya nY vaxt gцrьlьr?
A) Kraş- sindrom

B) CYrrahlıq tYxirY salınmaz bir kцmYk kimi

C) Tam qırılmış vY xımcım-xınqıl olmuş halda

D) Hamısı dьzdьr

E) Џtrafların tam YzilmYsi zamanı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
200) Birinci amputasiya olmasına gцrY sadalanan gцstYricilYrin hansı istisna olmalıdır?
A) Џtrafların dYrin, geniş, sirkulyar termiki yanıqlar

B) Џtrafların qırılması

C) Geniş dYri vY dYri altı piy toxumaların defekti

D) Џtraflardan biri yumşaq toxumaların sıxılması otmorojenie şьa xYstYliyi

E) Sınıqlarla (aзıq, bağlı) yanaşı, termiki yanıqlar, şьa xYstYliyin fonunda
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
201) Magistral qan damarı zYdYlYnYndY cYrrahi kцmYksiz Ytraflar neзY vaxtdan sonra hYyata qaytarmaq mьmkьn deyil?
A) 4-5 saat

B) 1-3 saat

C) 2-3 saat

D) 6-7 saat

E) 6-8 saat
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
202) Diz oynağı odlu silahla yaralananda vY yara irinliyib pozulanda sadalananlardan hansı mYslYhYt deyil?
A) Amputasiya bud arteriyasında tromboz olduqda

B) Џtrafların amputasiyası

C) Rezeksiya, dYri plastik operasiyası, kYnardan fiksY edici apparatın qurulması

D) Artrotomiya, oynağın dayanmadan drenaji vY uzun mьddYtli yuyulması, kцrpь varı bağlantının qoyulması YgYr sьmьk zYdYlYnmYyib

E) Konservativ mьalicY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
203) XYstYlYrin yumşaq toxumaları sıxıldıqda birinci gьn YrzindY Ytrafları azad olduqdan sonra mьalicYsi sadalananlar ьzrY aparılır. Aşağıdakılardan hansı istisna ola bilYr?
A) Hipotermiya

B) ЬrYk-damar vasitYlYrin keзirilmYsi

C) Heparin keзirilmYsi

D) Novokain blokadası

E) Qan YvYlYyklYrin infuziyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
204) Џtraflar sıxılmadan azad olduqdan sonra qanın tYrkibindY birinci iki gьn YrzindY sadalananlardan hansı mьşahidY olunmur?
A) Periferik qanın qatılaşması

B) Qalıq azotunun miqdarının artması

C) Hemoqlobin faizinin artması

D) Limfopeniya

E) Qanın ehtiyat qYlYvisinin artması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
205) Yumşaq toxumaların sıxılması цz inkişafına, sıxılmış sahYsinY, gьcьnY vY vaxtına gцrY bцlьnьr, sadalanan formalarda onlardan hansı istisna olmalıdır?
A) Ağır

B) Yьngьl

C) Orta

D) Зox ağırE) Xincımlamaq
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
206) Џtrafların sıxılmış yumşaq toxumalarına nY xarakterdir?
A) Magistral damarlar zYdYlYnmYyib vY tromlaşmayıb

B) Sıxılmış YzYlYlYr xıncımlanıb zьlal mYhlul ilY hopdurulub

C) Sıxılmış YzYlYlYr xıncımlanıb vY qan vY zьlal mYhlul ilY hopdurulub

D) Nekroz ocaqları zolaq vY ya adacıqlarla gцrkYmindYdir

E) Bьtьn cavablar doğrudur
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
207) Yumşaq toxumaların sıxılması ьзьn sadalanan patoloji dYyişiklYrdYn hansı biri xarakter deyil?
A) ЬrYk YzYlYnin yenidYn qurulması

B) Durğun qaraciyYr

C) ЏzYlYlYrin mioqlobinlY doyması

D) Baş beynin qanla dolması

E) Plevranın nцqtYli qanlaşması vY ağciyYrdY şiş
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
208) Yumşaq toxumalar sıxıldıqda bцyrYklYrdY hansı patoloji dYyişiklYr YmYlY gYlir?
A) Şok bцyrYk

B) Зıxacaq Qenle dьyьnlYrdY dYyişikliklYr

C) Distal burulmuş kanalcıqlarda

D) Bьtьn cavablar dьzdьr

E) Kanalcıqların mioqlobinli qanlı silindriklYrlY dolması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
209) Yumşaq toxumalar sıxılmasında ilkin mьrYkkYblYşdirilmYlYr dцvrь nY vaxt YmYlY gYlir?
A) 30-45 gьndY

B) 48-50 gьndY

C) 8-10 gьndY

D) 12-15 gьndY

E) 20-25 gьndY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
210) Gecikdirilmiş, ağırlaşmalar zamanı sadalanan patoloji vYziyyYtin başlanması qeyd oluna bilYr, istisna hansıdır?
A) QaraciyYrin xroniki зatışmamazlığı

B) Nevrit

C) Џtrafın qanqrena olması

D) Kontraktura

E) BцyrYklYrin xroniki зatışmamazlığı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
211) Џtrafları sıxılmadan azad etdikdYn sonra xYstYyY bьtьn sadalanan mYhlulları infuziya etmYk mYslYhYt gцrьlmьr?
A) 10% kalsium xlorid-30

B) Reopoliqlyukin-400

C) Qlьkoza-kalium-insulinli qarışıq-500

D) 5% qlьkoza mYhlulu-500

E) 0,25% novokain mYhlulu-300
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə