Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Neyroreflektor travmatik şokun inkişafı şokun torpid fazasının başlanması nY ilY YlaqYdYrdir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə5/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

212) Neyroreflektor travmatik şokun inkişafı şokun torpid fazasının başlanması nY ilY YlaqYdYrdir?
A) Beyin qabığının lYngimYsi ilY

B) Baş beyin qabağının hYyacanması ilY

C) TYbYqYaltı-uzunsov beynin tormozlanması ilY

D) Uyğunlaşma imkanı qurtamış retikulyar formasiya (torvarı şubstansiya)

E) Qabıqaltı-uzunsov beynin hYyacanlanması ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
213) ЏvvYldYn sağlam olmuş cavan adamın, birinci dYrYcYli travmatik şok vYziyyYtindY arterial tYzyiq necY olar?
A) 70/60 mm, civY sut

B) 60/40 mm, civY sut

C) 90/60 mm, civY sut

D) 100/60 mm, civY sut

E) 110/70 mm, pt sut
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
214) Hansı şok birinci travmatik şoka aid olunur?
A) ZYrYrзYkYn adamın birinci diaqnozu

B) Mexaniki zYdYlYnmYdYn YmYlY gYlYn

C) ZYdYlYnmY sYbYbi ilY YlaqYdar olaraq ilk yardımdan sonra ьzY зıxan

D) ZYdYlYnmYdYn sonra YmYlY gYlYn

E) Birinci mьayinYdY tYyin olunan
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
215) XaricY зıxmış aзıq pnevmotoraks olan zaman zYrYrзYkYnin mьalicY taktikasına digYr mьalicY tYdbirlYri daxildir?
A) Dцş qYfYsi yarasının birincili cYrrahi işlYnmYsi

B) A.V.Vişnevski ьsulu ilY vaqosimpatik blokada

C) Qabırğarası yerlYşYn dцş qYfYsi yarasına plevral boşluqdan drenaj

D) Sadalananlar dьzgьndьr

E) XYstYyY morfina yeridilmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
216) Dцş qYfYsinin daxilY keзYn digYr yaralanma formalarını fYrqlYndirirlYr?
A) Daxili orqanların zYdYlYnmYsi olmayan yaralanma

B) Daxili orqanların zYdYlYnmYsilY YlaqYsi olan yaralanma

C) Ağ ciyYrlYrin YzilmYsi

D) Dцş qYfYsi sьmьklYrinin zYdYlYnmYsi olmadan yaralanma

E) Dцş qYfYsi sьmьklYrinin zYdYlYnmYsilY yaralanma
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
217) SinYnin gьllY yarasından ağır nYticYsinin-ağ ciyYrlYrin şişkinliyi aydın klinik tYsvirY malikdir, digYr simptomları gцstYrir, istisna ola bilYr?
A) Bir qYdYr yaxşılaşmadan sonra, ağ ciyYr şişkinliyi YsasYn qYflYtYn baş verir

B) Yaralanmadan 20-24 saat sonra ağ ciyYr şişkinliyi baş verir

C) Yaralanmadan 26-30 saat sonra ağ ciyYr şişkinliyi baş verir

D) Hipoksiya parsial tYzyiqin oksigen 8,23-867kPa-qYdYr enmYsilY qabaqcadan ağ ciyYr şişkinliyi

E) NYmli xırıltısının artması ilY зYhrayı kцpьklь bYlğYmli цskьrYk
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
218) Dцş qYfYsinin gьllYdYn daxilY keзYn yaralanması zamanı plevral empiemanın YmYlY gYlmYsi ьзьn meyilli şYrait bьtьn sadalananalar hesab olunur, yalnız birindYn başqa?
A) Ağ ciyYrlYrin atelektazı

B) Qabırğa vY kьrYk sьmьyьnьn osteomieliti

C) Зevrilmiş hematoraks

D) Xilotoraks

E) Plevral daxili yaralanma
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
219) Dцş qYfYsinin gьllYdYn yaralanmasından sonra kYskin mediastinit xarakterizY olunur digYr kliniki YlamYtlYrlY,yalnız:
A) İltihab prosesi

B) İlkin Herxe simptomu

C) XYstYnin hYyYcanlı vYziyyYti

D) GьllY yarasından 10-12 sutka sonra kYskin başlanğıc

E) BYdYn temperaturunun 39-40˚ C-yY qYdYr qalması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
220) Dцş qYfYsinin gьllYdYn yaralanmasından nYticYsi kimi pnevmoniyanın profilaktikasına bьtьn sadalananlar daxil edilir, yalnız?
A) Ağ ciyYrlYrin qan vY hava ilY basılmasının dayandırılması

B) Antibiotik qarışığının traxeyadaxili yeridilmYsi

C) Bronxial şaxYlYrin obturasiyasının dayandırılması

D) Dцş qYfYsinin vibrasion massajı

E) YьksYkkefiyyYtli зihaz tYnYffьsь, dYqiqYdY 60-80-dYn зox dolmayan tYnYffьs hYrYkYti hьdudunda
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
221) Dцş qYfYsinin gьllYdYn yaralanması zamanı mьayinY hYyata keзirilir aşağıdakı anesteziya nцvlYrinin yalnız hansının istifadYsilY?
A) Paravertebral novokain blokadası

B) Qabırğaarası novakain

C) Litik qarışıq morfinyeridilmYsi

D) Peridural anesteziya

E) A.V.VişnevskiyY gцrY vaqosimpatik blokada
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997

BцlmY 2. Travmatologiyanin xьsusi mYsYlYlYri.

222) Periferik sinirlYrin zYdYlYnmYsi zamanı bьtьn sadalanan hissiyyatın pozulması mьmkьndьr, yalnız hansından başqa?
A) Anesteziya

B) Hiperpatiya

C) Apraxsiya

D) Hipersteziya

E) Paresteziya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
223) Зiyin qurşağının zYdYlYnmYsi zamanı bьtьn sadalanan forma vY ya tiplYr qeyd olunur, istisna olmaqla:
A) Yuxarı

B) Orta


C) Aşağı

D) Klyumpke-Dejerina-iflic tipli

E) Dyuşen-Erba-iflic tipi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
224) Bazu oynağı –yuxarı formalı vY ya yuxarı iflici meydana gYlir nYyin zYdYlYnmYsi zamanı?
A) C8T-dYstYsinin

B) C1C2- dYstYsinin

C) C7C8-dYstYsinin

D) C5C6-dYstYsinin

E) C3C4-dYstYsinin
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
225) Bazu oynağı – Dyuşen-Erba- tipi iflicY hansı simptom uyğundur?
A) DYri-YzYlY sinirinin funksiyasının enmYsi

B) TYsvirY yığılır, yalnız artırmaaltı sinirin funksiyasının enmYsi

C) Зiynin qalxmasının vY ayrılmasının aktivliyinin mьmkьnsьzlьyь

D) Зiyin vY зiyinцnь xarici sYthindY hissiyyatın pozulması

E) DirsYk sinirinin цtьrьcьlьyьnьn pozulması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
226) Klyьmpe-Dejerina tipli iflici ьзьn bьtьn sadalanan simptomlar xarakterikdir, yalnız birindYn başqa?
A) Qorner sindromu

B) Зiyin vY зiyinцnьnьn daxili sYthinin hissiyyatının pozulması

C) DirsYk sinirinin zYdYlYnmYsi

D) Aзıcı зiyinцnьnьn iflici

E) Orta sinirin zYdYlYnmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
227) Bazu oynağının orta tipli zYdYlYnmYsindY zYdYlYnmY nYticYsindY nY meydana gYlir?
A) C4C5- kцkcьk

B) C8 vY T1- kцkcьk

C) C4-kцkcьk

D) C5 -kцkcьk

E) C7 -kцkcьk
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
228) Artırmaaltı sinirin zYdYlYnmYsi zamanı bьtьn sadalananların yeri var, istisnadır
A) Frontal yastığın 90˚-yY dYk зiyinin qalxmasının mьmkьnsьzlьyь

B) Зiyinin xarici sYth dYridY hissiyyatın pozulması

C) Sьmьkьstь YzYlY

D) Kiзik dairYvi YzYlYnin iflici

E) DeltaşYkilli YzYlYnin atrafiyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
229) Mil sinirinin hYrYkYt liflYri innervY edir bьtьn sadalanan YzYlYlYri, hansından başqa?
A) Зiyinin 3 başlı YzYlYsini

B) Џlin milaзıcı

C) Џlin dirsYk aзıcı

D) Зiyin YzYlYsi

E) Ankoneusu
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
230) Mil sinirinin zYdYlYnmYsi zamanı зiynin yuxarı ьзьncь-hissYsi sYviyyYsindY funksiyası enir, hissiyyatın pozulması meydana gYlir, hansı istisna edilir?
A) Џlin aзıcı funksiyaların hamısı

B) Зiyinin aзıcı funksiyaların hamısı

C) Џlin bьkьcь funksiyası

D) Ovuc sYthindY mil Ylarxası oynağın hissiyyatın pozulması

E) Зiyinцnь olorzal sYthin hissiyyatının pozulması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
231) Orta sinirin zYdYlYnmYsi zamanı зiyinцnь orta hissYdY hYrYkYt funksiyası zYrYr зYkir yada bьtьn sadalanan YzYlYlYrdY tamamilY enir, hansından başqa?
A) DairYvi pronatorun

B) Birinci barmağın uzun bьkьcьsь

C) Qurdvari YzYlY

D) Bцyьk yьksYlmYsi YzYlYlYri

E) Tenor YzYlYsi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
232) DirsYk sinirinin hYrYkYt funksiyası bьtьn sadalanan tYsirlYrin hYyata keзirilmYsindY tYşkil olunmuşdur, hansı biri istisna edilir?
A) IV-V-ci barmağın bьkьlmYsi

B) Џlin ovuc bьkYnYsi

C) II vY III barmağın orta falanqalarının bьkьlYnYsi

D) Bцyьk barmağın gYtirilmYsi

E) Bamnağın gYtirimY vY aparma
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
233) DirsYk sinirinin zYdYlYnmYsi zamanı Ylin dьşdьyь şYkil hansıdır?
A) “Mama” Yli

B) ”YumruğabYnzYr” Yl

C) Sallanmış Yl

D) “Meymun” Yl

E) “CaynaqşYkilli” Yl
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
234) Зiyin-bazu qoşqusunun bьtьn zYdYlYnmYlYri zamanı hansı biri baş verir?
A) Doğranmış yaranın vurulması zamanı

B) KYsilmiş yaranın vururlması zamanı

C) Џtrafın basılması zamanı

D) Traksiya zamanı (traksion mexanizm)

E) GьllY yaralanması zamanı
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
235) Ancaq зiyin bazın qoşqusu zYdYlYnmYsindY klinik tYsvirY bьtьn sadalanan simptomlar daxil edilir, hansından başqa?
A) Oynaq-YzYlY oynağının Ylarxası mil oynağa qYdYr enmYsi daxil olmaq şYrtilY

B) Qorner simptomu

C) Qolun sьst iflici

D) Зiyin YzYlYsinin tonusunun dYyişmYsi

E) VYtYr reflekslYrin itmYsi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
236) Omba sinirinin pupart bağlanmasından aşağı zYdYlYnmYsi zamanı klinik tYsvir bьtьn sadalanan simptomlarda xarakterizY olunur, hansından başqa?
A) Diz refleksinin itmYsi

B) Ombanın daxili sYthindY hissiyyatın itmYsi

C) Ombanın 4 başlı YzYlYsinin atrafiyası

D) Bud-зanaq oynağın hYrYkYtsizliyi

E) Baldır bьkmYnin mьmkьnsьzlьyь
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
237) Bağlayıcı sinirin zYdYlYnmYsindY hYrYkYt vY hissiyyat xarakterli aparıcı pozulmaların hamısı baş verir, hansından başqa?
A) Uzanıqlı vYziyyYtdY ombanın bьkьlmYsi vY boynun qaldırılması bir yerdY mьmkьnsьzlьyь

B) Ayağın xaricY dцnmYsinin зYtinlYşmYsi

C) Ombanın daxili sYthindY meydana зıxan hissiyyat pozğunluğu

D) Bir ayağın digYr ьzYrinY qoyulmasının mьmkьnsьzlьyь

E) Ayağın gYtirilmYsinin YhYmiyyYtli зYtinliyi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
238) Oturaq sinirin yan bьkьşьndYn yuxarı zYdYlYnmYsi zamanı bьtьn sadalanan simptomların yeri olur, hansı istisna edilir?
A) Baldırın bьkьlmYsinin mьmkьnsьzlьyь

B) Baldırın arxa-bağlanan sYthindY hissiyyatın pozulması

C) PYncYnin topuqaltı vY dabanьstь sYthindY hissiyyatın pozulması

D) Axilles vYtYrin refleksinin itmYsi

E) MьsbYt Vasserman simptomu
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
239) Bцyьk baldır sinirinin zYdYlYnmYsinin kliniki tYsviri bьtьn aşağıda sadalanan hYrYkYt vY hissiyat pozulmaları ilY mьYyyYn edilir, hansı istisnadır?
A) Baldırın xarici sYthinin hissiyyatının pozulması

B) PYncY barmaqlarının bьkьlmYsinin mьmkьnsьzlьyь

C) Baldırın dal qrup YzYlYlYrinin atrafiyası

D) Baldırın arxa-daxili sYthinin

E) PYncYnin daxilY dцndYrilmYsinin mьmkьnsьzlьyь
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
240) Kiзik baldır sinirinin zYdYlYlYnmYsi zamanı bьtьn sadalananlar izlYnilir, hansından başqa?
A) 1-ci vY 2-ci barmaqarası ayağın цn ьzYrindY hissiyyatın pozulması

B) PYncY barmaqlarının aзılmasının pozulması

C) PYncY barmaqlarında oynaq-YzYlY hissinin pozulması

D) PYncY ьzYrindY dayanma vY gYzmYnin

E) PYncYni xaricY dцndYrmYnin mьmkьnsьzlьyь
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
241) Baldırın dYlib kecYn zYdYlYnmY ilY YlaqYdar gцstYrilYn klinik tYsvir hansıdır?
A) Omba vY bцyьk baldır sinirinin

B) Bцyьk baldır vY kiзik baldır siniri

C) Bağlayıcı vY omba sinirinin

D) Aşıg oynağı

E) Oturaq sinirin
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
242) KYsici alYtlY yaralanma zamanı nisbYtYn зox mьştYrYk zYdYlYnmY,bu nahiyYlYrdYn hansı birindY daha cox sinir vY qan damarları zYdYlYnir ?
A) Зiyin

B) Omba


C) Baldır

D) Baldır pYncY aynağı

E) Зiyinцnь
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
243) Hiperpatik duyğu vY ağrı, periferik sinirin zYdYlYnmY ağırlaşmalırında biri hesab olunub, bьtьn sadalanan simpomlardan tYşkil olunmuş klinik tYsvirY malikdir, hansından başqa?
A) Anesteziya vY hipesteziya-qцvьn zYdYlYnmiş sinirdY

B) Yerli istilik qYbul etmY zamanı ağrı sindromu зYkilir vY ya hiss olunan dYrYcYdY azalır

C) Tez-tez baş verYn sıxıcı xarakterli gьclь ağrı qonşu zYdYlYnmiş sinirlYr nahiyYsindY

D) Џtraf-qollar ayırma sinir nahiyYsindY azca ağrı

E) Sinir topoqtafiyası zonasında ciddi aparılan hiperpatiya zamanı ağrı (hьdud qцvьn simpatix dьyьnlYrdY novokain blokadası ağrını gцtьrьr)
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
244) Kauzalqiyanın nisbYtYn tipik YlamYtlYri hesab olunur bьtьn sadalananlar, hansı birindYn başqa?
A) QısamьddYtli qıcolma tutması ilY keзYn, demYk olar ki,

B) SYrhYd qцvьnьn simpatik sinirlYrin dьyьnlYrindY novokain blokadasından sonra зYkilYn vY ya YhYmiyyYtli azalan ağrı

C) ZYdYlYnmiş Ytrafa tYdricYn yayılan ağrı, sonra sağlam Ytrafa vY bYdYnin diqYr hissYlYrinY

D) Bir qayda, zYdYlYnmiş Ytrafa dцzьlmYz dYrYcYdY pristupa sYbYb olan gьclь ağrı

E) Џzabverici, kYskin, atıcı ağrı
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
245) Kauzalqiya inkişaf edir, başlıca şYkildY sonra hansı biri baş verir?
A) Omba sinirinin yaralanması

B) Mil sinirinin bьtцv kYsişmYsi

C) Oturaq sinirin bьtцv kYsişmYsi

D) Kiзik baldır sinirinin hissYli zYdYlYnmYsi

E) Orta sinirin hissYli zYdYlYnmYsi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
246) Amputasiyadan sonra YmYlY gYlYn fantom sindromuna daxilidir bьtьn simptomlar hansından başqa?
A) Fantom ağrılar zamanı fizioterapevtik mьalicYnin effektsizliyi

B) Olmayan Ytraf hissYsindY Yzabverici ağrı

C) Tez-tez tYbii olmayan, hissiyyat, Ytrafın amputasiya olunmuş hissYsindY qYribY vYziyyYt

D) Ağrılar, hYmYn an vY ya bir neзe gьn amputasiyadan sonra vY ya Ytrafın qopmasından

E) ElY bir duyulan uzanmış tYdricYn fantom Ytrafın qopması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
247) DYridY trafik dYyişkYnlik ьзьn, perifirik sinirlYrin zYdYlYnmYsindYn sonra YmYlY gYlYn, bьtьn sadalananlar xarakterikdir, hansından başqa?
A) Yaralanmadan sonra ilk gьn trafik xoranın YmYlYgYlmYsi, mexanik vY termik tYsir zamanı hYmin yerdY hissiyyatın pozulması

B) Sinirin tam kYsilmYsi zamanı Yn зox tьklYrin tцkьlmYsi qeyd olunur

C) Sinirin natamam kYsilmYsi zamanı trafik xora YmYlY gYlmir

D) Ovuc vY pYncY nahiyyYsindY tez-tez trafik xoranın lokalizasiyası

E) Yaralanmadan 1 hYftY vY ya 1 ay sonra mьqayisYli uzun mьddYt YmYlYgYlmY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
248) Kauzalqiyanın diaqnozu, klinik izlYmYlYr Ysasında qoyulmuş, simpatik qцvdY dьyьnьnьn hьdudunda novokain blokadası ilY ağrı simptomunun aradan qaldırılması ilY tamamilY tYsdiqlYnY bilYr. Yuxarı Ytrafın zYdYlYnmYsi zamanı-bu hansı dьyьndьr?
A) V dцş dьyьnь

B) I dцş dьyьnь

C) III dцş dьyьnь

D) II dцş dьyьnь

E) IV dцş dьyьnь
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
249) Aşağı Ytrafın kauzalqiya hadisYsindY ağrı simptomunu aradan qaldırmaq ьзьn simpatik gцvdY hьdud dьyьnьndYn hansı birini blokada edirlYr?
A) Bel oma dьyьnь

B) IV bel dьyьnь

C) I bel dьyьnь

D) III bel dьyьnь

E) II bel dьyьnь
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
250) Kauzalqiyanın kompleks mьalicYsinY daxildir bьtьn sadalananlar, hansından başqa?
A) Sıxın qoymadan sьmьkdaxili vaxtı uzadılmış novakain blokadası

B) Simpatik kцtьk hьdud dьyьnьnьn novakain blokadası

C) Ьmumi mцhkYmlYndirici balneloji-(palзıq) mьalicYsi

D) A.V.Vişnevski ьsulu ilY futlyarlı novakain blokadası

E) Preqanqlionar simpatektomiya
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
251) Зiyin qurşağının zYdYlYnmYsinin operativ mьalicYsi zamanı зiyin qurşağını harada aзmaq lazımdır?
A) Kцpьcьk sьmьyьnьn rezeksiyası vY osteotomiyası ilY

B) Sozon-YaroşeviзY gцrY

C) Supraklanikulyar yolla

D) Artırmaaltı nahiyyYdY

E) Yan ьзbucaqda
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
252) ZYdYlYnmiş sinirdY operativ mьdaxilYyY gцstYriş, YgYr onun anatomik kYsilmYsinin YlamYti yoxdursa, Ytraf sьmьyьnьn qapalı sınığı zamanı gцzlYmY mьddYti adlanan dцvrdYn sonra neзY hYftYyY qoymaq lazımdır?
A) 3-4 ay

B) 6-8 ay

C) 4-6 hYftY

D) 2-2,5 ay

E) 2-3 hYftY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
253) “Nevroliz” termini altında nY başa dьşьlьr?
A) Hamısı doğrudur

B) Sinirin tikilmYdYn zYdYlYnmiş hissYdYn yonulması ilY

C) Sinirin epinevral qatdan ayrılması

D) Sinirin Ytraf toxuma vY kYsik ayrılması

E) Sinirin зapıqlardan ayrılması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
254) Periferik sinir gцvdYsindY hansı digYr cYrrahiyyY tiplYri qeyd olunur?
A) TYxirY salınmış gec

B) Hamısı doğrudur

C) Birincili

D) İkincili

E) TYxirY salınmış tez
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
255) Yuxarı Ytrafda gцvdYdaxili nevroliz hansı gцstYrişi hesab olunur?
A) Bцyьk kYsiklYr, sinir telini- basan

B) Sinir telini daxili kYsiyi

C) Epinevriyanın kYsikli dYyişmYsi-başqalaşması

D) Yan nevroma

E) Џlin neyrogen deformasiyası
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
256) Birincili sinir tikişinin qoyulmasına hansı yol verilir?
A) Sinirin kьt alYtlY zYdYlYnmiş tel daxili qansızma

B) MYnbY зoxalması ocaqlı parзalanmaları olmadan

C) Bьtьn cavablar doğrudur

D) KifayYt qYdYr tYmiz yara vY ya doğranmış yara zamanı hansı ki, tikmYk, mцhkYm bağlamaq mьmkьndьr

E) Hemodinamik gцstYrişlYrin sabitliyi zamanı 4 saat YrzindY travmatik şok vYziyyYtindY зıxmış xYstYdY
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
257) Elektrodiaqnostika metodunun kцmYyi ilY dYqiq mьYyyYn etmYk olar zYrYrзYkYnin sinir vY YzYlYlYrin degenerasiya dYrYcYsini, YgYr zYdYlYnmYdYn sonra neзY hYftY keзmişdir?
A) 5-6 hYftY

B) 8-10 hYftY

C) 12-14 hYftY

D) 3-4 hYftY

E) 1-2 hYftY
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
258) Vaxtı uzadılmış cYrrahiyyY zamanı sinir ьzYrindY hansının yeri var?
A) Зapıqlaşmış sinir toxumaları

B) Bьtьn cavab sYhvdir

C) Teldaxili hьdudun dYyişmYsi vY tYcili rezeksiyanın цlзьsьnь tYyin etmYk YhYmiyyYtli зYtindir, nYinki, birincili işlYmY zamanı

D) İnfeksion ağırlaşmalara gцrY tikişlYrin aзılmasının bцyьk tYhlьkYsi

E) Sinir ucluq-ucluğa tikmYk зYtindir
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
259) Sinir tikişi tYşkil olunur mьtlYq yerinY yetirilYn sadalanan bьtьn manipulyasiyalarda, hansından başqa?
A) Damar vY ya YzYldYn sinir tikişi perimetri boyunca mufta yaradılması, YmYlY gYlY bilYrYk зapıqların qarşısını almaq mYqsYdilY

B) Epinevral tikişin qoyulması

C) Sinirin ayrılması, baxılmaq ьзьn sonuncu mьdaxilY metodunun seзimi ьзьn

D) Sinir sonluğunun mobilizasiyası

E) Sinir zYdYlYnmiş nahiyyYsindY rezeksiya
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
260) Sinir tikişi qoyulması texnikası hansı elementlYrdYn tYşkil olunub?
A) MьtlYq eninY sinir sonunun ьlgьclY yonulması

B) Sinirin lateral sYthindY 2 istiqamYtlYndirici tikişin qoyulması

C) Sinir sonluqlarının bYrk yaxınlaşdırılması, dYstYni YyYnYdYk

D) Epinevral tikişin qoyulması

E) Sinirin medial sYthindY 2 istiqamYtlYndirici tikişin qoyulması
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
261) KYsilmiş sinirin sonluğunun yaxınlaşdırılması ьзьn, bцyьk diastaz zamanı hansı mYslYhYt gцrьlьr?
A) Џtrafın qısaldılması mYqsYdilY sьmьyьn rezeksiyası

B) Dьzgьn cavab yoxdur

C) Sinir dartılmasını azaltmaq mYqsYdilY oynaqların maksimal YymY

D) MьxtYlif adlı sinirlYrin зarpaz birlYşdirilmYsi

E) MYrkYzi vY periferik sinir kYsilmYsinin mobilikasiyası YhYmiyyYtli uzunluqda
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
262) Periferik sinir telindY deffektin plastikası hYyata keзirilY bilYr, hansının istifadYsilY?
A) Heteroplastika

B) Ksenoplastika

C) Bьtьn cavablar dьzdьr

D) Homoplastikanın (alloplastika)

E) Autoplastika
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
263) Sinir telinin deffekti zamanı azad autoplastika gцstYrişi hansı uzunluqda başlanır?
A) 10 sm-dYn

B) 4 sm-dYn

C) 15 sm-dYn

D) 8 sm-dYn

E) 6 sm-dYn
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
264) Sinirin autoplastikası zamanı transplantantın uzunluğu deffektdYn nY qYdYr зox olmalıdır?
A) 8/10-dYn

B) 2/10-dYn

C) 6/10-dYn

D) 4/10-dYn

E) 1/10-dYn
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
265) Periferik sinirin tikilmYsindYn sonra, cYrrahiyyYdYn sonrakı baxılmada xYstYyY bьtьn sadalanan mьalicYvi tYdbirlYri istifadY etmYk lazımdır, hansından başqa?
A) 3 hYftY YrzindY Ytrafın gips immobolizasiyası

B) 2-cili neyrogen deformasiyanın inkişafının profilaktikası cYrrahiyyYdYn sonra 2-ci aydan başlayaraq

C) Antibiotikoterapiya

D) CYrrahiyyYdYn 3 hYftY sonra gips sarğısının qoyulması vY mexanik terapiya

E) CYrrahiyyYdYn sonra birinci gьndYn vitamoterapiya
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə