Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Џtrafın distal hissYsindY magistral arteriyanın zYdYlYnmYsi zamanı hansı biri izlYnilir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə6/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

266) Џtrafın distal hissYsindY magistral arteriyanın zYdYlYnmYsi zamanı hansı biri izlYnilir?
A) Yapışqan, soyuq tYr

B) Hamsı dьzgьndьr

C) DYri цrtьyьnьn sianozu

D) Yumşaq toxumanın şişmYsi

E) DYri solğunluğu
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
267) Џtrafın qan damarının zYdYlYnmYsinin mexanizmi bьtьn sadalananlarla tYsvir olunur, hansından başqa?
A) Kьt travma

B) Yaralanma

C) Sınmış sьmьyьn qYlpYsilY zYdYlYnmY

D) GьllY yarası

E) Barotravma
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
268) İlkin (6 saatadYk) aзıq, izolY Ytrafın magistral arteriyasının zYdYlYnmYsi qan dцvranı

dekompensasiya olunmuş klinik aydınlaşdırma nY ilY bilinir?
A) ЏzYlY kontrakturası

B) Damar dYstYsinin proeksiyasının yarasında qanaxına ilY (intensiv, YhYmiyyYtsiz) vY onun olmaması ilY

C) Solğunluq, Ytrafın distal yarasının dYri цrtьyьndY soyuqluq

D) ZYdYyY adekvat olmayan ağrı ilY

E) Hissiyatın pozulması
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
269) Зanağın distal ьзlьyьnun travmatik epifeziolizinin Yn зox rast gYlYn fYsadlarına hansı aiddir?
A) Damar-sinir dьyьnьnьn zYdYlYnmYsi

B) Џtrafın magistral qan axınının pozulması (trombozu)

C) Sьmьk bцyьmYsinin pozulması

D) Qapalı repozisiyanın qeyri-mьmkьnlьyь

E) Piy emboliyası
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
270) Зanaq kondilusunun sınığı zamanı operativ mьalicYyY mьtlYq gцstYriş hansıdır?
A) Damar sYthlYrinin konqruentliyinin pozulması

B) Fraqmentin, konservativ ьsullarla aradan qaldırılmayan sьrьşmYsi

C) Dьz bitişmYmiş sınıq

D) Damar-sinir dьyьnьnьn zYdYlYnmYsi vY YzilmYsi

E) Yumşaq toxumalarının intrepozisiyası
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
271) Зanağın odlu silahla sınığının mьalicYsinin hospital mYrhYlYsinY hansı aiddir?
A) AntibiotiklYrin vurulması, novokain blokadası, seqmentin immobilizasiyası

B) CYrrahi işlYmY, vakuumlaşdırma vY gips sarğısının qoyulması

C) CYrrahi işlYmY, passiv drenaj, kompression-distraksion osteosintez

D) CYrrahi işlYmY, aktiv drenaj, qırıqların xarici fiksasiyası

E) CYrrahi işlYmY vY intramedullyar osteosintez
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
272) Зanağın sınığı zamanı gec reabilitasiya dцvrьndY mьşahidY olunan fYsadlara bьtьn aşağıdakılar aiddir, hansından başqa?
A) BitişmYmiş sınıq

B) Osteomielit

C) Damar-sinir dьyьnьnьn YzilmYsi

D) Kontrakturalar

E) Џtrafın deformasiya vY qısaldılması
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
273) Fiksatorların lYğv edilmYsi ьзьn optimal mьddYt hansıdır?
A) 6 ay

B) 1,5 il

C) 2 il

D) Fiksatoru lYğv etmYmYk olarE) 1 il
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
274) Зanağın odlu silahla zYdYlYnmYlYrinin hYrbi-sYhra şYraitindY mьalicYsi bьtьn aşağıdakı tYdbirlYrdYn başlayır, hansından başqa?
A) Xarici qanaxmanın dayandırılması

B) Џtrafın immobilizasiyası

C) İxtisaslaşdırılmış hospitala nYql edilmY

D) Reanimasion tYdbirlYrin keзirilmYsi

E) Kompression-distraksion apparatin qoyulması
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
275) Axill vYtYrinin kцhnY zYdYlYnmYlYrinin optimal ьsulla mьalicYsinY hansı aiddir?
A) Зanağın enli fassiyası defektinin plastikası

B) Axill vYtYrin deffektinin pYncY aponevrozu plastikası

C) V.A. ЗernavskiyY gцrY axilloplastika – aзıq ьsul

D) “Uc-uca” vY ya “uc yana” tikilmY - aзıq ьsulu

E) Sцkьlmьş Axill vYtYrinin uclarına tikilmiş lavsan lenti vasitYsilY deffektin plastikası
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
276) Axill vYtYrinin tikilmYsi zamanı gips sarğısı ilY immobilizasiya necY hYftYdYn ibarYtdir?
A) 5-6 hYftY

B) 3-4 hYftY

C) 6-7 hYftY

D) 4-5 hYftY

E) 7-8 hYftY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
277) Diz oynağında 4-8 ml-Y qYdYr az miqdar mayeni aşkar etmYyY hansı simptomlar imkan verir?
A) Qabartma simptomu

B) Arxa “siyirtmY qutu” simptomu

C) Цn “siyirtmY qutu” simptomu

D) Цn vY arxa “siyirtmY qutu” simptomu

E) Diz qapağının “seзilmY” simptomu
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
278) “Qabartma” simptomu hansından ibarYtdir?
A) Diz oynağının askultasiyası

B) Diz oynağı sYthinin daxili tYrYfindYn perkussiya

C) XaricdYn mayenin sıxışdırılması vY diz oynağı sYthinin daxili tYrYfindYn perkussiya

D) Diz oynağı xaricindYn mayenin sıxışdırılması

E) Diz oynağının perkussiya vY askultasiyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
279) Diz qapağının “seзilmY” simptomunun yerinY yetirilmY simptomu hansıdır?
A) Diz qapağının perkussiyası

B) Bьkьmьn sol YllY sıxılması vY barmaq uclarının diz altına цn-arxa istiqamYtdY basılması

C) Diz oynağının sıxılmasında

D) Sol Ylin bьkьmьnьn sıxılması

E) Barmaq uclarının dizaltına цn-arxa istiqamYtdY basılması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
280) Baldırın, aşağı Ytrafın orta xYttindYn цn sYthdY 0-dan 3 dYrYcYyYdYk kYnarlaşması zamanı hansı nYticY зıxarmaq olar?
A) Yan bağlarının qismYn qopması vY xaзşYkilli bağların qopması

B) Yan bağlarının qismYn qopması

C) Diz oynağının yan bağları salamatdır

D) XaзşYkilli bağların qismYn qopması

E) XaзşYkilli bağlar saxlanılıb
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
281) Baldırın цn sYthdY orta xYtdYn 3-5 dYrYcYyYdYk deviasiyası zamanı qoyulan diaqnoz hansıdır?
A) MenisklYrin zYdYlYnmYsi

B) Yan vY xaзşYkilli bağların qırılması

C) Yan bağlarının qismYn qırılması

D) Yan bağlarının tam qırılması

E) XaзşYkilli bağların qırılması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
282) Baldırın цn sYthdY orta xYtdYn daxilY 3-5 dYrYcYyYdYk kYnarlaşmasında diaqnoz hansıdır?
A) XaзşYkilli bağların qismYn qırılması

B) Diz oynağının xarici yan bağının qismYn zYdYlYnmYsi

C) Diz oynağının daxili yan bağının tam zYdYlYnmYsi

D) Diz oynağının daxili yan bağının tam zYdYlYnmYsi

E) Diz oynağının daxili yan bağının qismYn zYdYlYnmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
283) Baldırın цn sYthdY orta xYtdYn daxilY vY xaricY 5 –dYn 10 dYrYcYyYdYk kYnarlaşması nYyi gцstYrir?
A) XaзşYkilli bağların tam qırılması

B) Yan bağlarının qismYn qırılmasını

C) XaзşYkilli bağların qismYn qırılması

D) Yan vY xaзşYkilli bağların qismYn qırılmasını

E) Yan bağlarının tam qırılmasını
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
284) Baldırın цn sYthdY orta xYtdYn xaricY 3-5 dYrYcYyYdYk kYnarlaşması nYyi gцstYrir?
A) Xarici yan bağının qismYn qırılması

B) Daxili yan bağının qismYn qırılması

C) MenisklYrin vY bьtьn diz oynağı bağlarının zYdYlYnmYsi

D) Xarici yan bağının tam qırılması

E) Daxili yan bağının tam qırılması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
285) Meniskektomiyadan sonra tamamilY gцtьrьlmьş meniskin regenerasiya mYnbYyi hansıdır?
A) Qığırdaq qalığı

B) Diz oynağı kapsulu

C) Parakapsulyar zona vY meniskektomiya zamanı meniskin eni 1-2 mm-dYk saxlanılan kYnarı

D) Diz oynağı boşluğunda qan laxtası

E) Sinavial maye
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
286) Baldır-pYncY oynağının hemartrozu zamanı aparıcı simptom hansıdır?
A) Baldırarası sindesmozun qırılması

B) Qan yığışması

C) Џtrafın funksiyasının pozulması

D) Ağrı


E) Oynaq boşluğuna qan yığılması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
287) DeltoşYkilli bağın qırılması adYtYn nY ilY mьşahidY olunur?
A) Baldır-pYncY oynağının xarici bağlarının qırılması ilY

B) Daban vY aşıq sьmьyьnьn sınması ilY

C) Ayaq darağı sьmьklYrinin sınması ilY

D) Baldırarası sindesmozun qırılması ilY

E) Şopar oynağında зıxıq
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
288) Gips sarğısı ilY mьalicY olunan baldır-pYncY oynağının pronasion ьзtopuqlu sınıq-зıxığı zamanı immobilizasiya mьddYti neзY ay tYşkil edir?
A) 4 ay

B) 1 ay


C) 2,5-3 ay

D) 2 ay


E) 6 ay
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
289) Operativ yolla mьalicY olunan baldır-pYncY oynağının pronasion ьзtopuqlu sınıq-зıxığı zamanı immobilizasiya mьddYti neзY aydır?
A) 2 ay

B) 1 ay


C) 4 ay

D) 5 ay


E) 3 ay
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
290) Operativ yolla baldır-pYncY oynağının sınıq-зıxığının mьalicYsi bitişmY mьddYtini

neзY gьnY sьrYtlYndirir?
A) 28 gьn

B) SьrYtlYndirmir

C) 21 gьn

D) 10 gьn

E) 14 gьn
ЏdYbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
291) Baldır-pYncY oynağının odlu silahla yaralanmalarının ilkin cYrrahi işlYnmYsi mьasir mYrhYlYdY hansından ibarYtdir?
A) Toxumaların bьtцvlьyьnьn yarılması, kYsilmYsu vY bYrpası

B) Yaranın drenajı

C) Yaranın antibiotiklYrlY sьmьkdaxili yuyulması

D) Vakuumun istifadYsi

E) Yaralanmış kanalın kYsilmYsi, yarılması, ultrasYs emalı, antibiotiklYrlY sьmьkdaxili yuyulması, aktiv drenajı, immobilizYedici sarğının vY ya modulun qoyulması
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
292) Baldır-pYncY oynağının pronasion ьзtopuqlu sınıq-зıxığı zamanı YmYk qabiliyyYtinin bYrpası mьddYti neзY ay tYşkil edir?
A) 4 ay

B) 3 ay


C) 1 ay

D) 2 ay


E) 4-6 ay
ЏdYbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
293) Baldır-pYncY oynağının supinasion ьзtopuqlu sınıq-зıxığı zamanı YmYk qabiliyyYtinin bYrpası mьddYti nY qYdYrdir?
A) 3 ay

B) 2 ay


C) 4-5 ay

D) 1 ay


E) 6 ay
ЏdYbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
294) PYncYnin yumşaq toxumalarının zYdYlYnmYlYrinin mьalicYsinY bьtьn sadalananlar daxildir, hansından başqa?
A) Rentgenoterapiya (az dozalarla) tYtbiqi

B) Fizioproseduralar

C) TYzyiq gцstYrYn sarğı qoyulması

D) MBT (mqalicYvi bYdYn tYrbiyyasi)

E) KYskin dцvrdY soyuqdan istifadY
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
295) Aşıq sьmьyь sınığının YlamYtlYri hansıdır?
A) Baldır-pYncY oynağında hYrYkYtin normal hYcmi

B) Aşıq-daban dьyьnьndY hYrYkYtliliyin artması

C) Baldır-pYncY oynağında alta bьkьlmY vY arxadan aзılmanın mYhdudlaşması

D) PYncYnin adduksiya vY abduksiyasının kYskin azalması

E) Axill vYtYri sahYsindY kYskin ağrı, pYncYnin arxaya bьkьlmYsi zamanı ağrıların artması, dabana vurmaların sınıq sahYsindY ağrını artırması, pYncYnin birinci barmağı alta qatlanma vYziyyYtindY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
296) Aşıq sьmьyьnьn arxa qırığının sınmaları zamanı gips sarğısının, pYncYnin yьngьl arxa bьkьlmYsilY qoyulması mьddYti nY qYdYrdir?
A) 8-10 hYftY

B) 12-14 hYftY

C) 10-12 hYftY

D) 3-4 hYftY

E) 6-8 hYftY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
297) Aşıq sьmьyь boynunun sьrьşmYsiz sınığı zamanı ayağın yьklYnmYsinY icazY neзY vaxtdan sonra verilir?
A) 1 ay sonra

B) 3 ay sonra

C) 2 ay sonra

D) 4 ay sonra

E) 10-12 hYftY sonra
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
298) Konservativ yolla mьalicY olunan aşıq sьmьyь boynunun sьrьşmYklY sınmaları zamanı YmYk qabiliyyYtinin bYrpa mьddYti nY qYdYrdir?
A) 2 ay

B) 4 ay


C) 3 ay

D) 5 ay


E) 1 ay
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
299) Daban sьmьyьnьn kompression sınmaları zamanı orta immobilizasiya mьddYti neзY ay tYşkil edir?
A) 2 ay

B) 4 ay


C) 3 ay

D) 1 ay


E) 5 ay
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
300) TopşYkilli, kubşYkilli vY pazşYkilli sьmьklYrin sьrьşmYsiz sınmaları zamanı pYncY darağını yaxşı modellYşdirmYklY, “uzunboğaz зYkmY” gips immobilizasiyası mьddYti nY qYdYrdir?
A) 1 hYftY

B) 2 hYftY

C) 4-6 hYftY

D) 6-8 hYftY

E) 3 hYftY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
301) TopşYkilli, kubşYkilli vY pazşYkilli sьmьklYrin sьrьşmYlYri aradan qaldırmaqla, sınmaları zamanı gips immobilizasiyasınin orta mьddYti nY qYdYrdir?
A) 10-12 hYftY

B) 4 hYftY

C) 8-10 hYftY

D) 6-8 hYftY

E) 4-6 hYftY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
302) TopşYkilli sьmьyьn, arxa bцyьk baldır YzYlYsi vYtYrinin bYrkidildiyi, tYpYsinin qopması zamanı gips sarğısınin qoyulma mьddYti nY qYdYrdir?
A) 3 hYftY

B) 4 hYftY

C) 6-8 hYftY

D) 5 hYftY

E) 6 hYftY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
303) KubşYkilli vY pazşYkilli sьmьklYrin sınmaları zamanı gips sarğısınin daşınma mьddYti neзY haftYdir?
A) 4 hYftY

B) 9-10 hYftY

C) 3 hYftY

D) 6-8 hYftY

E) 4-6 hYftY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
304) SьrьşmY aradan qaldırıldıqdan sonra ayaq darağı sьmьklYrinin sınıqlarının gips sarğısı ilY orta immobilizasiya mьddYti nY qYdYrdir?
A) 6 hYftY

B) 6-8 hYftY

C) 5 hYftY

D) 3 hYftY

E) 4 hYftY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
305) Mikrob florasının generalizasiyasınin baş vermYsi ьзьn 1 qr aзıq sınıq yarası toxumasına dьşYn mikrob cisimlYrinin miqdarı neзYdir?
A) 102 mikrob

B) 103 mikrob

C) 106 mikrob

D) 104 mikrob

E) 105 mikrob
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
306) Aзıq sınığın mьalicYsinin vacib elementlYrinY bьtьn sadalananlar aiddir, hansından başqa?
A) DYqiqliklY hemostaz, yarılma, YzYlYlYrin fassial yolu

B) Sьmьk qırıqlarının davamlı osteosintezi

C) Bьtьn hYyat qabiliyyYti olmayan vY zYdYlYnmiş toxumaların radikal kYsilmYsi

D) Aзıq sınıq sahYsindYn bьtьn mikrob cisimlYrinin tam tYmizlYnmYsi

E) Yarada mikrobların, qan laxtalarının vY yadcinsli cisimlYrin miqdarının bir neзY tYrtib azaldılması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
307) Ağır zYdYlYnmY qrupuna hansı aiddir?
A) EpifizlYrin mYhdud zYdYlYnmYlYri

B) Oynaq kapsulunun izolY edilmiş yaralanmaları

C) Oynaqdaxili qYlpYvari sınıqlar

D) EpifizlYrin YhYmiyyYtsiz zYdYlYnmYlYri ilY oynağın deşilmiş yaralanmaları

E) Oynaqların dYrinY gedYn kor yaralanmaları
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
308) İri oynaqların dYrinY gedYn yaralanmaları ьзьn hansı qeyri-xarakterikdir?
A) Hemartroz

B) İrinli artrit

C) Seroz sinoviti

D) Travmatik şok

E) Hemorraqik sinovit
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
309) İri oynaqların odlu silahla yaralanmaları zamanı praktiki olaraq rast gYlmYyYn fYsad hansıdlr?
A) İrinli artrit

B) Anaerob infeksiya

C) ZYdYlYnmiş epifizin yalanзı oynağı

D) Sepsis

E) ЗYtinhYrYkYtlilik, oynağın ankilozu
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
310) Oynağın aзıq zYdYlYnmYsinin Yn etibarlı simptomu hansıdır?
A) Sinovil mayesinin yaradan axması

B) KYsiyindY yara olduğu tYqdirdY oynaq funksiyasının kYskin mYhdudlaşması

C) Yumşaq toxumaların yaralanması ilY oynaq hissYsindY qırıqların krepitasiyası

D) Oynaq kYsiyindY dYrin yaranın olması

E) Oynaq hissYsindY bol qanaxmalı yaranın olması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
311) Aзıq sınıqların fYsadları arasında bьtьn sadalananlara rast gYlinir, hansından başqa?
A) Yavaş konsolidasiya, yalanзı oynaq YmYlY gYlmYsi

B) Yaranın irinlYmYsi, osteomielit

C) Anaerob infeksiyalar, tromboflebit

D) Sepsis

E) İzafi peiostal vY endostal dцyYnYyin YmYlY gYlmYsi
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
312) Џn зox rast gYlYn aзıq zYdYlYnmYlYr hansıdır?
A) BilYk mili

B) DirsYk oynağı

C) Diz oynağı

D) Зiyin oynağı

E) Baldır-pYncY oynağı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
313) Diz oynağının ağır зoxqYlpYli odlu silahla sınmasından zYrYrзYkYnY ilkin cYrrahi işlYmYdYn sonra diz oynağının immobilizasiyası hansı ilY hYyata keзirilir?
A) Enli gips longeti ilY beldYn baldırın aşağı ьзdY birinYdYk

B) DYrin qalın gips sarğısı-longetlY budun yuxarı ьзdY bir hissYsindYn pYncY barmaqlarının ucunadYk

C) DYrin qalın gips sarğısı-longetlY budun yuxarı ьзdY bir hissYsindYn baldırtopuğunadYk

D) Diz oynağına gips tutorla

E) PYncYli tipik koksit sarğı ilY
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
314) DirsYk oynağının aзıq zYdYlYnmYlYrinin mьalicYsi zamanı sadalanan hansı reabilitasion tYdbir lazımsızdır?
A) DirsYk oynağına isti prosedurlar

B) DirsYk oynağı vY saiddY mYcbur edilmYdYn vY passiv aзılıb-bьkьlmY, supinasion vY rotasion hYrYkYtlYr

C) ZYdYlYnmiş Ytrafların зiyin vY bilYk milindY aktiv hYrYkYtlYr

D) Зiyin vY said YzYlYlYrinin yumşaldıcı massajı

E) DirsYk oynağına isti prosedurlar
ЏdYbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
315) Зoxsaylı vY mьştYrYk zYdYlYnmYlYr Yn зox hansı yaş qrupunda rast gYlir?
A) Hamsı dьzgьndьr

B) Uşaq vY gYnc yaşlarında

C) Orta yaşlarında

D) ЏmYk qabiliyyYtli yaşda

E) Qoca yaşlarında
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
316) MьştYrYk travmalara aşağıdakı bьtьn travmalar aiddir, hansından başqa?
A) Orqan vY sistemlYrin mьxtYlif dYrYcYli funksional vY morfoloji pozulmaları ilY mьşayYt olan politravmalar

B) Џtraf sьmьklYrinin sınıqları vY kYllY-beyin travmaları

C) Bьtьn vY daha fYrqli anatomo-funksional tцrYmYlYrin zYdYlYnmYsi

D) Dayaq-hYrYkYt apparatı vY daxili orqanların zYdYlYnmYlYri

E) Dayaq-hYrYkYt apparatının зoxsaylı zYdYlYnmYlYri vY termiki yanıq
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
317) Зoxsaylı sınıqlara hansı aiddir?
A) İki vY daha artıq Ytraf hYddindY iki vY daha зox sınmalar

B) Bir seqment hYddindY iki vY daha зox sınmalar

C) Bir Ytraf hYddindY iki vY daha зox sınmalar

D) Dayaq-hYrYkYt apparatının iki vY daha artıq anatomo-funksional sahYlYrinin zYdYlYnmYsi

E) Bьtьn sadalananlar
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
318) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar arasında hansı biri ьstьnlьk tYşkil edir?
A) Џtrafların YzilmYsi

B) Qarın boşluğu vY зanaq sьmьklYrinin travması

C) Dayaq-hYrYkYt apparatının зoxsaylı ağır zYdYlYnmYlYri

D) Dцş qYfYsi vY onun orqanlarının travması

E) KYllY-beyin travması vY Ytrafların sınıqları
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
319) MьştYrYk travmaya hansı aiddir?
A) Said sьmьklYrinin aзıq sınığı vY barmaqların bьkьcь YzYlYsinin YzYlY

B) Qabırğaların зoxsaylı sınıqları vY ağciyYr vY plevranın zYdYlYnmYsi

C) Зiyin sьmьyьnьn sınıgı vY baş-beiyin sirkYlYnmYsi hissYsinin zYdYlYnmYsi

D) Зiyin sьmьyьnьn qapalı sınığı vY зiyin arteriyasının zYdYlYnmYsi

E) Baldır sьmьklYrinin aзıq sınığı vY anaerob infeksiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
320) MьştYrYk travmaya hansı aiddir?
A) KYllY Ysasının vY bud sьmьyьnьn sınığı

B) Ayag barmaglarının vY topuğ sьmьyьnьn sınığı

C) Зiyin sьmьyьnьn vY said sьmьklYrinin зanaq sьmьklYrinin sınmaları ilY mьştYrYk sınmaları

D) Qabırğaların зoxsaylı sınıqları vY baldır sьmьklYrinin sınığı

E) Pnevmotoraksla qabırğaların sınması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
321) KombinY edilmiş zYdYlYnmYlYrY hansı aiddir?
A) Зanağın YzilmYsi, kYllY Ysasının sınığı, baş beyninin YzilmYsi

B) Sol baldır sьmьklYrinin sınığı, bYdYnin termiki yanığı

C) Sol зiyin sьmьyьnьn sınığı, sol baldırın hYr iki sьmьyьnьn sınması, dцş qYfYsinin YzilmYsi, mil xYstYliyi

D) KYllY-sifYt travması, baş beyninin YzilmYsi, sağ baldırın travmatik qopması

E) Hemopnevmotoraksla qabırğaların зoxsaylı sınıqları, sidik kisYsinin qarındaxili parзalanması ilY зanaq sьmьklYrinin sınması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
322) MьştYrYk travmalar bьtьn aşağıdakı xьsusiyyYtlYrlY xarakterizY olunur, hansından başqa?
A) MYnbY vY nYticYnin proqnozlaşdırılmasının зYtinliyi

B) Poliьzvi зatışmamazlığın YmYlY gYlmYsi

C) Diaqnostikanın зYtinliyi

D) FYsadların mьxtYlifliyi

E) Klinik gedişatın ağırlığı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
323) Politravmanın quruluşunda xьsusi зYkisi bцyьk olan travmalara sYbYb hansıdır?
A) MьxtYlif kriminal vYziyyYtlYr

B) Ağır predmetlYrlY YzilmY

C) Yanıqlar

D) YьksYklikdYn dьşmY

E) Yol-nYqliyyat hadisYlYri
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə