Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar bьtьn aşağıdakı YlamYtlYrlY xarakterizY olunur, hansı istisna olunur?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə7/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

324) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar bьtьn aşağıdakı YlamYtlYrlY xarakterizY olunur, hansı istisna olunur?
A) ErkYn diaqnostikanın зYtinliyi

B) Dцvr edYn qanın hYcminin azalması, arterial tYzyiqin aşağı dьşmYsi

C) Klinik gedişatın ağırlığı

D) ZYdYlYnmYlYrin mьxtYlifliyi

E) YьksYk letallıq - 60%-dYk vY yuxarı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
325) Dayaq-hYrYkYt apparatı vY kYllY-beyin travması vY dцş qYfYsi, dayaq-hYrYkYt apparatı vY qarın boşluğunun mьştYrYk travması zamanı letallığın dYyişmY hYddlYri neзY faiz tYşkil edir?
A) 3-dYn 8%-dYk

B) 21-dYn 25%-dYk

C) 40-dan 55%-dYk

D) 15-dYn 19%-dYk

E) 56%-dYn vY yuxarı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
326) Зoxsaylı sınıqlar zamanı letallığın dYyişmY sYrhYdlYri hansıdır?
A) 40-dan 55%-dYk

B) 21-dYn 25%-dYk

C) 56%-dYn vY yuxarı

D) 3-dYn 8%-dYk

E) 15-dYn 20%-dYk
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
327) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar zamanı travmanın ilk saatlarında letallıq bьtьn

sadalananlarla şYrtlYnir, hansı istisna edilir?
A) AğciyYr arteriyasının tromboemboliyası

B) İrinli fYsadlar

C) Ağır kYllY-beyin travması

D) Piy emboliyası

E) Şok vY qan itirmY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
328) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar zamanı, travmadan зox sonrakı dцvrdY letallıq hansı ilY şYrtlYnir?
A) Piy emboliyası ilY

B) DigYr sYbYblYrlY

C) AğciyYr arteriyasının tromboemboliyası ilY

D) İrinli fYsadlarla

E) Ağır kYllY-beyin travması ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
329) Travmanın mьYyyYn mexanizmindY tipik zYdYlYnmYlYrin YhYmiyyYti bьtьn sadalanan tYdbirlYrlY tYyin edilir, hansı istisna edilir?
A) ZYdYlYnmYnin lokalizasiyasının tYyini

B) Travmatizmin qarşısının alınması

C) ZYdYlYnmYnin nцv tYyini

D) MьalicY ьsulunun seзilmYsi

E) ZYdYlYnmYlYrin erkYn diaqnostikası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
330) Yumşaq toxumaların geniş zYdYlYnmYlYri ilY hansı daha ağır sınmalar şYrtlYnir, bir qayda olaraq?
A) Birbaşa qьvvY tYsiri ilY

B) Tangensial qьvvY tYsiri ilY

C) Fırladıcı qьvvY tYsiri ilY

D) Bьtьn sadalananlarla

E) BYdYn vY ya Ytraf oxu boyunca qьvvY tYsiri ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
331) Sadalanan зoxsaylı zYdYlYnmYlYrdYn hansı katatravma ьзьn tipikdir?
A) Baldırların vY зiyinin sınığı

B) Onurğa sьtununun dцş hissYsinin vY said sьmьklYrinin sınması

C) Onurğa sьtunu vY budun boyun hissYsinin sınığı

D) Qabırğaların зoxsaylı sınıqları vY pYncY sьmьklYrinin sınığı

E) Зanaq sьmьklYri, bud, baldırın sınığı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
332) ZYrYrзYkYn nYqliyyat relslYri altına dьşYn zaman hansı xarakterdir?
A) Onurğa sьtununun dцş hissYsinin sınığı ilY dцş qYfYsinin zYdYlYnmYsi

B) Onurğa sьtununun bel hissYsinin, kYllY-beyin travması vY qarın boşluğu orqanlarının travması ilY mьştYrYk sınığı

C) Зanağın zYdYlYnmYsi vY budun aзıq sınığı

D) Yuxarı Ytraf sьmьklYrinin sınması ilY mьştYrYk зanaq sьmьklYrinin зoxsaylı sınıqları

E) Aşağı Ytrafların xırdalanmış halda zYdYlYnmYsi vY onların seqmentlYrinin qopması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
333) Зoxsaylı sınmalar zamanı daban sьmьklYrinin zYdYlYnmYsi harada daha зox mьşayiYt olunur?
A) PYncY sьmьyь sınığıilY

B) Aşıq sьmьyь sınığı ilY

C) Зanaq sьmьyь sınığı ilY

D) Bцyьk baldır sьmьyь sınığı ilY

E) Onurğa sьtunu sınığı ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
334) “Travmatik ocaq” termini зoxsaylı vY mьştYrYk zYdYlYnmYlYr zamanı aşağıdakı faktorlarla tYyin edilir, hansı istisna edilir?
A) Dayaq-hYrYkYt apparatının bir neзY seqmentinin vY ona bitişik bir sahYnin daxili orqanlarının zYdYlYnmYsini gцstYrir

B) Dayaq-hYrYkYt apparatının bir seqmentinin izolY edilmiş zYdYlYnmYsini gцstYrir

C) Travmanın mexanizmini gцstYrir

D) HYkimi qorxudur vY travmanın fYsadlarını proqnozlaşdırmağa imkan verir

E) Qabırğalar, dцş sьmьyь, ağciyYr vY qaraciyYrin eyni zamanda mьmkьn zYdYlYnmYsini gцstYrir
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
335) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar zamanı aparıcı patogenetik hissY hansıdır?
A) Metabolik pozuntular

B) Poliьzvi зatışmamazlıq

C) Bьtьn sadalananlar doğrudur

D) MYrkYzi vY periferik hemodinamikanın pozulması

E) TYnYffьsьn pozulması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
336) DYrialtı emfizemalı ağır mьştYrYk dцş travması fonunda tYnYffьs pozğunluğu yaranan zaman hansı biri vacibdir?
A) Traxeyanın intubasiyası aparılmalı vY ağciyYrlYrin sьni ventilyasiyası keзirilmYlidir

B) Medikamentoz terapiya vY dinamik mьşahidY aparılmalıdır

C) AğciyYrlYrin sьni ventilyasiyası keзirilmYli vY plevral boşluğun drenajı aparılmalıdır

D) Traxeostoma qoyulmalı vY ağciyYrlYrin sьni ventilyasiyası keзirilmYlidir

E) AğciyYrlYrin sьni ventilyasiyası keзirilmYli vY plevral boşluğun punksiyası aparılmalıdır
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
337) HospitalaqYdYrki dцvrdY tYnYffьs зatışmamazlığı ilY mьbarizY ilk nцvbYdY hansından ibarYtdir?
A) Ağızdan vY ya burundan havaverici

B) Ağız, boğaz, qırtlağın tualeti

C) TYnYffьs analeptiklYrinin yeridilmYsi

D) AğciyYrlYrin intubasiyası vY kцmYkзi ventilyasiyası

E) Traxeyanın intubasiyasından
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
338) HospitalaqYdYrki dцvrdY зoxsaylı vY mьştYrYk travmalardan zYrYrзYkYnlYrY kцmYk zamanı tYdbirlYr kompleksinY aşağıdakılar daxildir, hansı istisna edilir?
A) Aparıcı zYdYlYnmYni tYtin etmYklY zYrYrзYkYnin vYziyyYtinin ağırlığının qiymYtlYndirilmYsi

B) Daxili qanaxma zamanı hemotransfuzion terapiya

C) Xarici qanaxmanın dayandırılması vY zYdYlYnmiş seqmentin immobilizasiyası

D) İxtisaslaşdırılmış stasionara sьrYtli nYqletmY

E) ЬrYk-damar vY tYnYffьs sistemlYrinin funksiyalarının bYrpası vY dYstYklYnmYsi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
339) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar zamanı kYskin dцvrdY aşağıdakı bьtьn tYdqiqatlar YhYmiyyYtlidir, hansı istisna edilir?
A) Hematokritin vY dцvr edYn qan hYcminin tYyini

B) Rentgenoloji tYdqiqatların keзirilmYsi

C) Endoskopik tYdqiqatların keзirilmYsi

D) Qanın vY sidiyin klinik tYdqiqatları

E) Qanın immunoloji vY bakterioloji gцstYricilYrinin tYdqiqi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
340) Travmatik şok halında olan ağır mьştYrYk kYllY vY dayaq-hYrYkYt apparatı travmalı

xYstYlYrdY keylYşdirmYnin daha mYqsYdYuyğun nцvь hansıdır?
A) Venadaxili narkozla kombinY olunmuş prolongirY edilmiş sьmьkdaxili hemostatik blokada

B) Endotraxeal narkoz

C) Џt vY inqalyasiya narkozu

D) Venadaxili narkoz

E) Yerli anesteziya
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
341) Bud sьmьyьnьn, mьştYrYk travmalı xYstYdY fraqmentlYrin зox yerdYyişmYsi ilY osteosintezi zamanı daha mYqsYdyцnlь keylYşdirmY hansıdır?
A) Venadaxili narkozla kompleksdY peridural anesteziya

B) Bцyьk dozada YzYlY relaksantları ilY endotraxeal narkoz

C) Kiзik dozada YzYlY relaksantları ilY endotraxeal narkoz

D) Ozon –bir-oksidli narkozla kompleksdY onurğa beyni anesteziyası

E) ProlongirY edilmiş sьmьkdaxili hemostatik blokada ilY kompleksdY xloretil narkozu
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
342) Travmatik şokla ağırlaşan ağır зoxsaylı travma zamanı keylYşdirmY ьзьn maddYnin seзilmYsi, ilk nцvbYdY hansı halla tYyin edilir?
A) Endokrin sistemi

B) Laxtalandırıcı sistem

C) TYnYffьs

D) Hemodinamika

E) MYrkYzi sinir sistemi
ЏdYbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
343) Зoxsaylı qabırğa sınıqları zamanı stasionar şYraitdY optimal keylYşdirmY ьsulu hansı hesab edilir?
A) Sınıq sahYsinin blokadası

B) Spinal anesteziya

C) Narkotik analgetiklYr

D) Paravertebral blokada

E) Epidural blokada
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
344) Ağır зoxsaylı vY mьştYrYk zYdYlYnmYlYr zamanı novokain blokadasının mьsbYt cYhYtlYri hansıdır?
A) Arterial tYzyiqi aşağı salmır

B) Klinik mYnzYrYni pYrdYlYmYdYn, ağrını lYğv edir

C) BYdYn temperaturunu aşağı salır

D) UzunmьddYtli keylYşdirici tYsiri tYmin edir

E) MYrkYzi venoz tYzyiqi artırır
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
345) Dayaq-hYrYkYt apparatının зoxsaylı travmasından zYrYrзYkYnlYrdY sınıq-зıxıqlar zamanı sьmьk toxumasının regenerasiyası hansı xьsusiyyYtlYrlY xarakterizY edilir?
A) Regenerasiya prosesinin lYngidilmYsi ilY

B) Hipokalsiemiya

C) İzolY edilmiş travma zamanı reparativ proseslYrY analoji axın

D) İmmobilizasiya mьddYtinin artması ilY

E) Konsolidasiya mьddYtinin artması ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
346) Зiyin sьmьyь vY said sьmьklYrinin sınığı zamanı repozisiyanı hansından başlamaq lazımdır?
A) Barmaqdan

B) SaiddYn

C) ЗiyindYn vY saiddYn eyni zamanda

D) ЗiyindYn

E) DirsYkdYn
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
347) MьştYrYk kYllY-beyin travması vY dayaq-hYrYkYt apparatının travması zamanı osteosintez aparılması ьзьn daha sYmYrYli mьddYt bьtьn sadalananlardır, hansı istisna edilir?
A) Travmadan 3 hYftY sonra

B) İlk 7 sutka

C) 8-21 sutka

D) Travmadan 1 aydan sonra

E) İlk 48 saat
ЏdYbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
348) Зanaq sьmьyьnьn зoxsaylı sınıqları zamanı periton xarici qanaxmaların mьalicYsinin ьmumi taktikası hansıdır?
A) ProlongirY edilmiş sьmьkdaxili hemostatik зanaq blokadası

B) Daxili qabırğa-qarın arası arteriyaların sarğısı

C) Зanaq arteriyasına kateter vasitYsilY autoloji tomb yeridilmYsi

D) Peritonxarici boşluğun sYrt tamponada ilY lyumbotomiyası

E) Massiv hemotransfuziya
ЏdYbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
349) Зoxsaylı vY mьştYrYk travma fYsadlarına bьtьn sadalananlar aiddir, hansı istisna edilir?
A) Sьmьk vY oynaqların zYdYlYnmYsi zamanı kontrakturalar

B) Mikrosirkulyar vY trofik pozğunluqlarla yanaşı qanın reoloji xьsusiyyYtinin pozulması (beynin, ağciyYrlYrin şişmYlYri, tromboemboliyalar vY piy emboliyası)

C) Toksik fYsadlar (kYskin bцyrYk-qaraciyYr зatışmamazlığı vY s.)

D) ZYdYlYnmY zonasY vY onun xaricindY inkişaf edYn irinli-septik fYsadlar

E) İnfeksion hepatit
ЏdYbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
350) Ağır зoxsaylı zYdYlYnmYlYr zamanı piy emboliyasının profilaktika vY mьalicYsi ьзьn hansı mьalicYvi preparatların tYtbiqi daha mYqsYdYuyğundur?
A) Alkohol

B) Heparin

C) Lipostabil

D) Qordoks

E) Tzalol
ЏdYbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
351) Dayaq-hYrYkYt apparatı vY qarın boşluğunun mьştYrYk travması zamanı зox ağır xYstYlYrdY hansı birin istifadYsi daha mYqsYdyцnlь sayılır?
A) Laparosentez

B) Qarın boşluğunun ЬSŞ

C) Laparoskopiya

D) Radionuklid tYdqiqatı

E) Diaqnostik laparotomiya
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
352) Dayaq-hYrYkYt apparatınin daxili orqanların travması ilY zYdYlYnmYsi zamanı osteosintez necY hYyata keзirilir?
A) Daxili orqanın zYdYlYnmYsinY gцrY eyni anda operativ mьdaxilY

B) Џtrafların fiksasiyasi

C) Şokaqarşı tYdbirlYrlY parallel

D) HYyatxilasedici YmYliyyatlardan vY orqanizmin hYyati funksiyalarının stabillYşmYsindYn sonra

E) Bьtьn sadalananlar doğrudur
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
353) Dayaq-hYrYkYt apparatı mьştYrYk travmasının gedişi vY nYticYsini hansı mьşayYtedici zYdYlYnmYlYr tYyin edir?
A) Qabırğaların зoxsaylı zYdYlYnmYlYr

B) Qarın boşluğu orqanlarının zYdYlYnmYsi

C) KYllY vY baş beyin travması

D) Dцş boşluğu orqanlarının zYdYlYnmYsi

E) Зanaq sьmьklYrinin зoxsaylı sınıqları
ЏdYbiyyat: Казарезов М.В., Бауэр И.В. Травматологическая ортопедия и восстановительная хирургия. Новосибирск, 2004
354) Politravma zamanı Ylilliyin sYbYbi kimi birinci yerdY dayaq-hYrYkYt apparatı zYdYlYnmYsi vY hansı biri durur?
A) Qarın boşluğu

B) HYrYkYt-dayaq orqanları

C) Dцş qYfYsi

D) KYllY-beyin travması

E) Periton boşluğu vY kiзik зanaq orqanları
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
355) Politravma zamanı Ylillik YsasYn hansına gцrY tYyin edilir?
A) Diaqnostik xYtalar

B) MьalicY defektlYri

C) HYkim-YmYk ekspertizası keзirilYn zaman deffektlYr

D) Travma zamanı fYsadlar

E) Dayaq-hYrYkYt apparatının zYdYlYnmY ağırlığı
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
356) Barmağın dYrin bьkьcь YzYlYsinin vYtYri ьzYrinY ilkin qapayıcı vYtYr tikişlYri qoyularkYn fYal hYrYkYt nY vaxt yaranır?
A) ЏmYliyyatdan 7 gьn sonra

B) ЏmYliyyatdan 21 gьn sonra

C) ЏmYliyyatdan 30 gьn sonra

D) ЏmYliyyatdan 5 hYftY sonra

E) ЏmYliyyatdan 14 gьn sonra
ЏdYbiyyat: Ю.Ю.Колонтай “Открытые повреждения кисти” Киев, 1983
357) Џn зox sınan bilYk sьmьyь hansıdır?
A) Aypara sьmьk

B) ЬзhYdli sьmьk

C) Qayıqvari sьmьk

D) Bцyьk зoxbucaqlı sьmьk

E) QarmaqşYkilli sьmьk
ЏdYbiyyat: Колонтай Ю.Ю. Открытые повреждения кисти. Киев, 1983
358) Bud boynunun sınığını tYsnif edYrkYn sadalananlardan hansı istisnadır?
A) Subkapital vY boyun

B) Milaltı

C) Lateral

D) Milarası vY milьstь

E) Medial
ЏdYbiyyat: А.В. Каплан ”Закрытые повреждения костей и суставов” Москва,-1967
359) Bud boynu sınığının Ysas YlamYtlYrinY sadalananlardan hansı aid deyil?
A) Џtrafların daxilY rotasiyası

B) Qirqolov simptomu

C) Зanaq-bud oynağında ağrılar

D) Џtrafların qısalması

E) “Yapışmış daban” simptomu
ЏdYbiyyat: ”Закрытые повреждения костей и суставов” А.В.Каплан Москва-1967
360) Bud boynu sınığının konservativ mьalicYsi zamanı aşağıdakı ьsullarin hansından istifadY olunmur?
A) Skeletin dartılması

B) Budun ьst ьзdY-bir hissYsinY qYdYr Ytrafın ьzYrini цrtYn gips sarğısının repozisiya olunmuş qırıntılarının immobilizasiyası

C) Koksitli gips sarğısının qoyulması

D) Funksional mьalicY

E) Qırıntıların repozisiyası vY ilizarov aparatı ilY fiksasiya
ЏdYbiyyat: ”Ошибки и осложнения при лечении переломов костей” М.В.Волков,О.Н.Гудушаури. Москва 1970
361) Bud boynu sınığının YmYliyyat yolu ilY mьalicYsi aşağıdakı ьsullardan hansı ilY hYyata keзirilmir?
A) Qırıntıların aзıq repozisiyası vY gips sarğısı ilY fiksasiya

B) Auto- vY allotransplantlar vasitYsi ilY osteosintez

C) MьxtYlif metal konstruksiyalar vasitYsi ilY aзıq osteosintez

D) MьxtYlif metal konstruksiyalar vasitYsi ilY qapalı osteosintez

E) Зanaq-bud oynağının endoprotezlYşdirilmYsi
ЏdYbiyyat: ”Ошибки и осложнения при лечении переломов костей” М.В.Волков,О.Н.Гудушаури. Москва 1970
362) Bud boynunun aзıq osteosintezi aşağıdakı ьstьnlьklYrdYn hansına malik deyil?
A) Qırıntıları mцhkYm bYrkitmYyY imkan verir

B) Fiksatoru dьzgьn keзirmYyY imkan verir

C) Qırıntıları ьst-ьstY dьzgьn qoymağa imkan verir

D) Daha az travmatikdir

E) XYstYnin fYaliyyYtini vaxtından YvvYl bYrpa etmYyY imkan verir
ЏdYbiyyat: ”Ошибки и осложнения при лечении переломов костей” М.В.Волков,О.Н.Гудушаури. Москва 1970
363) İntramedullyar osteosintez hansı ağırlaşma halına sYbYb ola bilmYz?
A) Şok vY qanitirmY

B) Diz oynağının deformasiyaedici oynağı

C) Yalanзı oynaq

D) İrinlYmY

E) Piy emboliyası
ЏdYbiyyat: ”Остеосинтез”С.С.Ткаченко. Ленинград 1987
364) Budun intramedullyar osteosintezi zamanı fiksatorun цlзьlYrinY gцrY dьzgьn seзilmYmYsi aşağıdakı ağırlaşma hallarından hansına sYbYb ola bilmYz?
A) Sьmьk divarının perforasiyası

B) Ştiftin diz oynağına nьfuz etmYsi

C) Fiksatorun sınması

D) SьmьkdY зatların yaranması

E) Fiksatorun sьmьk sınığında ilişmYsi
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
365) Budun diafiz sınığının YmYliyyat yolu ilY mьalicYsinin optimal mьddYti hansıdır?
A) ZYdYdYn sonrakı 1-ci gьn

B) ZYdYdYn sonrakı 1-2-ci gьnlYr

C) ZYdYdYn sonrakı 7-15-ci gьnlYr

D) ZYdYdYn sonrakı 2-5-ci gьnlYr

E) ZYdYdYn 15 gьn sonra
ЏdYbiyyat: Ткаченко С.С. Остеосинтез. Ленинград, 1987
366) Bцyьk baldır sьmьyьnьn kondilus zirvYsinin sınıqları nYyin qırılması ilY mьşaiyYt olunur?
A) Arxa зarpaz bYndin

B) Diz oynağının daxili yan bYndinin

C) Цn carpaz bYndin

D) Diz oynağının xarici yan bYndinin

E) Yan vY зarpaz bYndlYrin
ЏdYbiyyat: Каплан А.В. ”Закрытые повреждения костей и суставов” Москва,-1967
367) Qırıntıların yerdYyişmYsi ilY mьşaiyYt olunan qamış sьmьyьnьn kondilusunun kompression sınıqlarının mьalicYsi zamanı nYyY ьstьnlьk verilir?
A) Bцyьk baldır sьmьyь kondilusunun YllY dьzYldilmYsi

B) UltrasYs qaynağı

C) Bцyьk baldır sьmьyьnьn sınığının qapalı kompression-destraksion osteosintezi

D) Artotomiya, zYdYlYnmiş menisklYrin зıxarılması, зцkmьş kondilusların qaldırılması, metal osteosintezi

E) Skeletin topuqьstь vY ya daban nahiyYsindYn dartılması
ЏdYbiyyat: ”Остеосинтез”С.С.Ткаченко. Ленинград 1987
368) Diz qapağında qırıntıların yerdYyişmYsi ilY mьşaiyYt olunan зoxqırıntılı ovulmuş sınıq olduqda Yn yaxşı mьalicY ьsulu hansıdır?
A) Skelet dartqısı

B) Ovulmuş diz qapağının зıxarılması, dцrduclu YzYlY vYtYrinin vY diz qapağının цz bYndinin bYrpası, 4 hYftYlik tutorun qoyulması

C) Konservativ ьsul

D) Osteosintez

E) Mьller ьzrY osteosintez
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
369) Qırıntıların yerdYyişmYsi ilY mьşaiyYt olunan baldır sьmьyьnьn mьalicYsi zamanı skelet dartqısı hara qoyulur?
A) Dьzgьn cavab yoxdur

B) Daban sьmьyьnY

C) Aşıq sьmьyьnY

D) Baldır sьmьylYrindY

E) Topuqьstь nahiyyYyY
ЏdYbiyyat: ”Закрытые повреждения костей и суставов” А.В.Каплан Москва-1967
370) Qırıntıların yerdYyişmYsi ilY mьşaiyYt olunan baldır sьmьyьnьn vintşYkilli sınıqlarının optimal mьalicY ьsulu hansıdır?
A) Qapalı repozisiya

B) Skelet dartqısı + gips sarğısı

C) Kompression-destraksion ьsul

D) Osteosintez YmYliyyati

E) Gips sarğisi
ЏdYbiyyat: ”Закрытые повреждения костей и суставов” А.В.Каплан Москва-1967
371) Qırıntıların yerdYyişmYsi ilY mьşaiyYt olunan baldır sьmьyьnьn vintşYkilli sınıqlarının optimal mьalicY ьsulu hansıdır?
A) İlkin cYrrahi mьdaxilYdYn sonra kompression-distraksion aparatın qoyulması

B) İlkin cYrrahi mьdaxilY, sınığın repozisiyası, budun yuxarı ьзdY-bir hissYsindYn pYncY barmaqlarının uclarına qYdYr kYsikli gips sarğısının qoyulması

C) Maddi-texniki bazanın, tYcrьbYli kadrların olması şYrti ilY osteosintez

D) Qapalı sınığın repozısıyası vY gips sarğısının qoyulması

E) İlkin cYrrahi mьdaxilY, skelet dartqısının qoyulması
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
372) Baldır sьmьklYrinin dьzgьn bitişmYmiş sınıqlarının mьalicYsinin optimal ьsulu hansıdır?
A) TYkrar repozisiya, gips sarğısının qoyulması

B) Skelet dartqısı

C) Kiзik baldır sьmьyьnьn osteotomiyası, dьzgьn vYziyyYtdY osteosintezlY mьşaiyYt olunan bцyьk baldır sьmьyьnьn korriqasiyaedici osteotomiyası

D) Kiзik baldır sьmьyьnьn osteotomiyası, kompression-distraksion aparatın qoyulması ilY mьşaiyYt olunan bцyьk baldır sьmьyьnьn korriqasiyaedici osteotomiyası

E) Kiзik baldır sьmьyьnьn osteotomiyası, gips sarğısı
ЏdYbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остeосинтеза. Курган, 1979
373) Aşağıdakı YmYliyyatlardan hansı yalanзı oynağın зıxarılmasına aid deyil?
A) Bek YmYliyyatı, yalanзı oynağın uclarının rezeksiyası

B) “Dolayı” polisinostoz YmYliyyatı

C) Xaxutov-Olbi ьsulu ьzrY sьmьyьn plastik YmYliyyatı

D) Kompression-distraksion aparatdan istifadY etmYklY sьmьk transplantındakı qьsurun vY ya yalanзı oynağın plastikası

E) SьrьşkYn transplantantın formalaşması ilY mьşaiyYt olunan korriqasiyaedici osteotomiya vY ilizarov aparatinin kцmYyi ilY onunla yalanзi oynağin tYdricYn цrtьlmYsi
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
374) Baldır sьmьklYrinin osteomielitinin mьalicYsinY aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Geniş tYsir spektrinY malik antibiotiklYrdYn istifadY (yerli, venadaxili, arteriyadaxili)

B) Axar su ilY yuma vY uzunmьddYtli drenajlama

C) 1:1000 nisbYtindY xlorheksidinin yerli tYtbiqi

D) “Bьtцv” tikişin qoyulması

E) Sekvestroektomiya, mikrosirkulyasiya sisteminin yuyulması, yaraya ultrasYs ьsulu ilY mьdaxilY
ЏdYbiyyat: ”Остеомиелит” М.В.Гринев. Ленинград 1979
375) Axilles vYtYrinin tYzY zYdYlYrinin mьalicYsinY nY daxildir?
A) 5 hYftYyYdYk mьddYtdY pYncYnin maksimum bьkьlmYsi vYziyyYtindY gips sarğısının qoyulması

B) “Uc-uca” tikişin aзıq ьsulu

C) PYncY aponevrozu ilY plastika

D) V.A.Зernavski ьsulu ilY axilloplastika

E) VYtYrin qapalı tikişi
ЏdYbiyyat: ”Спортивная травматология” Д.Шойлев София 1986
376) Topuq yerinY salındıqdan sonra onun fiksasiyası ьзьn nY mYslYhYt gцrьlьr?
A) Altlıqsız sirkulyar gips sarğısı

B) “ЗYkmY” tipli, kYsikli sirkulyar gips sarğısı

C) PYncY ьзьn, U-şYkilli, longetsiz sarğı

D) Pambıq altlıqlı sirkulyar gips sarğısı

E) U-şYkilli, pYncYli gips sarğısı
ЏdYbiyyat: Каплан А.В. Закрытые повреждения костей и суставов. Москва,-1967


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə