Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə8/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

377) Baldırla pYncYni birlYşdirYn oynağın зıxıqı vY ya sınığı zamanı fiksasiyaedici gips sarğısının qoyulmasından sonra qan dцvranının pozulmasına aşağıdakı amillYrdYn hansı biri sYbYb ola bilmYz?
A) Gips sarğısı ilY basma

B) Gips sarğısının dьzgьn modellYşdirilmYmYsi

C) Xarici fiksasiya aparatlarının qoyulması

D) Sirkulyar gips sarğısının tYtbiqi

E) TYkrar repozisiyalar
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
378) Aşıq sьmьyьnьn aseptik nekrozunun inkişafı, elYcY dY baldırla pYncYni birlYşdirYn vY aşıqaltı oynaqların deformasiyaedici osteoartrozu zamanı nY tцvsiyyY olunur?
A) MYftillYrlY osteosintez

B) Astraqalektomiya

C) MillYrlY osteosintez

D) VintlYrlY osteosintez

E) Baldırla pYncYni birlYşdirYn vY aşıqaltı oynaqların artrodezi
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
379) Daban sьmьyь sınığının YlamYtlYri hansılardır?
A) Baldırla pYncYni birlYşdirYn oynağın deformasiyası vY daxili topuğun yuxarıya doğru yerdYyişmYsi

B) Daban sьmьyь nahiyYsindYki ağrılar, pYncY tağının yastılanması, baldırla pYncYni birlYşdirYn oynağın deformasiyası

C) Baldırla pYncYni birlYşdirYn oynağın henartrozu, daxili pYncY tağının yastılanması

D) Daban sьmьyьnьn sındığı tYrYfdY topuq zirvYsinin batması

E) Daban sьmьyьnьn yerlYşdiyi nahiyYdY ağrılar, baldırla pYncYni birlYşdirYn oynaqda deformasiyanın olmaması
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
380) Aзıq sınıqların tYsnifatına YsasYn (A.V.Kaplana vY O.N.Markovaya gцrY), 3-cь dYrYcYli aзıq sınıq zamanı yaranın xarakteri vY цlзьsь necY olur?
A) Џzilmiş yara, 2-9 sm цlзьdY

B) Cırılmış vY parзalanmış yara, 2-9 sm

C) Џzilmiş yara, 1,5-2 sm цlзьdY

D) Cırılmış vY parзalanmış yara, 10 sm-dYn зox

E) Deşilmiş yara, 1-2 sm цlзьdY
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые поврежденя костей и суставов. Москва.
381) Aзıq sınıq zamanı yaraya ilkin cYrrahi mьdaxilYdYn sonra aşağıdakı ьsullardan hansı tYtbiq edilmir?
A) OcaqdankYnar, dYridYn keзYn osteosintez

B) Sьmьkdaxili osteosintez

C) Gips sarğı

D) Skelet dartqısı

E) Sьmьkьstь osteosintez
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
382) Зoxsaylı vY YlaqYli xYsarYtlYr zamanı xYstYxanadan YvvYlki dцvrdY hansı ağrıkYsici tYtbiq olunur?
A) Narkotik analgetiklYrin daxil edilmYsi

B) Qeyri-narkotik analgetiklYr daxil etmYklY novokain blokadasının tYtbiqi

C) Sınıq yerlYrinin anesteziyası

D) Ağrının oksidlYşmiş azotla kYsilmYsi

E) NeyroleptiklYrin vY analgetiklYrin daxil edilmYsi
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
383) Зoxsaylı vY YlaqYli xYsarYtlYr zamanı ağrıkYsici YmYliyyatlar aşağıdakı pozuntuların hansının qarşısının alınmasına yцnYldilir?
A) AğciyYr arteriyasının tromboemboliyası vY piy emboliyası

B) Travmatik şok

C) TYnYffьs vY ьrYk-damar зatışmazlıqları

D) İkinci dYrYcYli qanaxma

E) Psixi-YsYb pozuntuları
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
384) Dayaq-hYrYkYt aparatının зoxsaylı xYsarYtlYrinin mьalicYsi zamanı nYyY ьstьnlьk verilir?
A) Konservativ ьsula

B) Konservativ vY operativ ьsulların birlYşmYsinY

C) GцstYrilYn ьsullardan heз birinY ьstьnlьk verilmir.

D) Operativ ьsula

E) Funksional ьsula
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
385) Dayaq-hYrYkYt aparatının bir-birinY uyğun zYdYlYri zamanı sьmьk fraqmentlYrinin stabillYşdirilmYsini hansı ьsulla hYyata keзirmYk daha mYqsYdYuyğundur?
A) Skelet dartqısı ilY

B) Xarici fiksasiya aparatı ilY

C) GцstYrilYn ьsullardan hYr hansı biri ilY

D) Sьmьkdaxili fiksatorla

E) Gips sarğısı ilY
ЏdYbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остеосинтеза. Курган, 1979
386) Dayaq-hYrYkYt aparatının зoxsaylı vY YlaqYli xYsarYtlYri zamanı sınıqların operativ mьalicYsinin ьstьnlьklYri nYdYn ibarYtdir?
A) XYstYnin yerdYyişmYsinin asanlaşdırılmasından

B) ErkYn aktivlYşmYnin vY funksional mьalicYnin mьmkьnlьyьndYn

C) Sınığın – sьmьyьn regenerasiyasının sağalmasının sьrYtlYndirilmYsindYn

D) Qırıntıların dYqiq uyğunlaşdırılmasından vY sabit fiksasiyasından

E) XYstYlYrY qayğının yьngьllYşdirilmYsindYn
ЏdYbiyyat: Ревенко Т.А., Гурьев В.Н. Операции при травмах опорно-двигательного аппарата. Москва, 1987
387) Џtrafların зoxsaylı aзıq sınıqları zamanı irinli ağırlaşmaların profilaktikasında Ysas YhYmiyyYt daşıyan amil hansıdır?
A) Aзıq sınıqların nahiyYsinY antibakterial preparatların daxil edilmYsi

B) Antibakterial dolduruculara malik polimer цrtьk sarğılarından istifadY

C) AntibiotiklYrlY sьmьkdaxili, uzunmьddYtli novokain blokadaları

D) Yaralara ilkin cYrrahi mьdaxilY

E) AntibiotiklYrlY qişalı novokain blokadaları
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
388) Зanağın distal ucluğunun travmatik epifeziolizinin Yn зox rast gYlYn fYsadlarına nY aiddir?
A) Damar-sinir dьyьnьnьn zYdYlYnmYsi

B) Piy emboliyası

C) Sьmьk bцyьmYsinin pozulması

D) Џtrafın magistral qan axınının pozulması (trombozu)

E) Qapalı repozisiyanın qeyri-mьmkьnlьyь
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
389) Зanaq kondilusunun sınığı zamanı operativ mьalicYyY mьtlYq gцstYriş hansıdır?
A) Fraqmentin, konservativ ьsullarla aradan qaldırılmayan sьrьşmYsi

B) Dьz bitişmYmiş sınıq

C) Damar-sinir dьyьnьnьn zYdYlYnmYsi vY YzilmYsi

D) Damar sYthlYrinin konqruentliyinin pozulması

E) Yunşaq toxumalarının intrepozisiyası
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
390) Зanağın odlu silahla sınığının mьalicYsinin hospital mYrhYlYsinY aid olan tYdbirlYr hansıdır?
A) CYrrahi işlYmY, aktiv drenaj, qırıqların xarici fiksasiyası

B) cYrrahi işlYmY, vakuumlaşdırma vY gips sarğısının qoyulması

C) CYrrahi işlYmY, passiv drenaj, kompression-distraksion osteosintez

D) AntibiotiklYrin vurulması, novokain blokadası, seqmentin immobilizasiyası

E) CYrrahi işlYmY vY intramedullyar osteosintez
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
391) Зanağın, gec reabilitasiya dцvrьndY sınığı zamanı mьşahidY olunan fYsadlara bьtьn aşağıdakılar aiddir, istisna olan hansıdır?
A) Damar-sinir dьyьnьnьn YzilmYsi

B) BitişmYmiş sınıq

C) Kontrakturalar

D) Џtrafın deformasiya vY qısaldılması

E) Osteomielit
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
392) Fiksatorların lYğv edilmYsi ьзьn optimal mьddYt hansıdır?
A) 2 il

B) 6 ay


C) 1 il

D) 1,5 il

E) Fiksatoru lYğv etmYmYk olar
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
393) Зanağın odlu silahla zYdYlYnmYlYrinin hYrbi-sYhra şYraitindY mьalicYsi bьtьn aşağıdaki tYdbirlYrdYn başlayır, istisna olan hansıdır?
A) Reanimasion tYdbirlYrin keзirilmYsi

B) Џtrafın immobilizasiyası

C) Kompression-distraksion apparatin qoyulması

D) İxtisaslaşdırılmış hospitala nYql edilmY

E) Xarici qanaxmanın dayandırılması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
394) Axill vYtYrinin kцhnY zYdYlYnmYlYrinin optimal ьsulla mьalicYsinY hansı aiddir?
A) V.A. ЗernavskiyY gцrY axilloplastika – aзıq ьsul

B) Зanağın enli fassiyası defektinin plastikası

C) Axill vYtYri defektinin pYncY aponevrozu plastikası

D) Sцkьlmьş axillov vYtYrinin uclarına tikilmiş lavsan lenti vasitYsilY defektin plastikası

E) “Uc-uca” vY ya “uc yana” tikilmY - aзıq ьsulu
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
395) Axil vYtYrinin tikilmYsi zamanı gips sarğısı ilY immobilizasiya neзY mьddYtdir?
A) 7-8 hYftY

B) 3-4 hYftY

C) 6-7 hYftY

D) 5-6 hYftY

E) 4-5 hYftY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
396) Diz oynağında 4-8 ml-Y qYdYr az miqdar mayeni belY aşkar etmYyY imkan verYn simptom hansıdır?
A) Diz qapağının “seзilmY” simptomu

B) Цn vY arxa “siyirtmY qutu” simptomu

C) Qabartma simptomu

D) Arxa “siyirtmY qutu” simptomu

E) Цn “siyirtmY qutu” simptomu
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
397) “Qabartma” simptomu nYdYn ibarYtdir?
A) Diz oynağı xaricindYn mayenin sıxışdırılması

B) Diz oynağının perkussiya vY askultasiyası

C) Diz oynağının askultasiyası

D) XaricdYn mayenin sıxışdırılması vY diz oynağı sYthinin daxili tYrYfindYn perkussiya

E) Diz oynağı sYthinin daxili tYrYfindYn perkussiya
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
398) Diz qapağının “seзilmY” simptomunun yerinY yetirilmY texnikası nYdYn ibarYtdir?
A) Barmaq uclarının dizaltına цn-arxa istiqamYtdY basılmasından

B) Diz oynağının sıxılmasından

C) Bьkьmьn sol YllY sıxılması vY barmaq uclarının dizaltına цn-arxa istiqamYtdY basılmasından

D) Diz qapağının perkussiyasından

E) Sol Ylin bьkьmьnьn sıxılmasından
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
399) Baldırın, aşağı Ytrafın orta xYttindYn цn sYthdY 0-dan 3 dYrYcYyYdYk kYnarlaşması zamanı nY nYticY зıxarmaq olar?
A) Diz oynağının yan bağları salamatdır

B) Yan bağlarının qismYn qopması vY xaзşYkilli bağların qopması

C) XaзşYkilli bağlar saxlanılıb

D) XaзşYkilli bağların qismYn qopması

E) Yan bağlarının qismYn qopması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
400) Baldırın цn sYthdY orta xYttdYn 3-5 dYrYcYyYdYk deviasiyası zamanı hansı diaqnoz qoymaq olar?
A) Yan bağlarının qismYn qırılması

B) MenisklYrin zYdYlYnmYsi

C) XaзşYkilli bağların qırılması

D) Yan vY xaзşYkilli bağların qırılması

E) Yan bağlarının tam qırılması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
401) Baldırın цn sYthdY orta xYttdYn daxilY 3-5 dYrYcYyYdYk kYnarlaşmasında hansı diaqnoz qoyulur?
A) Diz oynağının xarici yan bağının qismYn zYdYlYnmYsi

B) XaзşYkilli bağların qismYn qırılması

C) Diz oynağının daxili yan bağının qismYn zYdYlYnmYsi

D) Diz oynağının daxili yan bağının tam zYdYlYnmYsi

E) Diz oynağının daxili yan bağının tam zYdYlYnmYsi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
402) Baldırın цn sYthdY orta xYttdYn daxilY vY xaricY 5–dYn 10 dYrYcYyYdYk kYnarlaşması nYyi gцstYrir?
A) Yan bağlarının qismYn qırılmasını

B) Yan bağlarının tam qırılmasını

C) XaзşYkilli bağların tam qırılması

D) Yan vY xaзşYkilli bağların qismYn qırılmasını

E) XaзşYkilli bağların qismYn qırılması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
403) Baldırın цn sYthdY orta xYttdYn xaricY 3-5 dYrYcYyYdYk kYnarlaşması nYyi gцstYrir?
A) Daxili yan bağının qismYn qırılması

B) MenicklYrin vY bьtьn diz oynağı bağlarının zYdYlYnmYsi

C) Xarici yan bağının qismYn qırılması

D) Xarici yan bağının tam qırılması

E) Daxili yan bağının tam qırılması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
404) Meniskoektomiyadan sonra tamamilY gцtьrьlmьş meniskin regenerasiya mYnbYyi nY ola bilYr?
A) Sinavial maye

B) Diz oynağı kapsulu

C) Qığırdaq qalığı

D) Diz oynağı boşluğunda qan laxtası

E) Parakapsulyar zona vY meniskoektomiya zamanı meniskin eni 1-2 mm-dYk saxlanılan kYnarı
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
405) Baldır-pYncY oynağının hemartrozu zamanı aparıcı simptom hansıdır?
A) Qan yığışması

B) Џtrafın funksiyasının pozulması

C) Ağrı

D) Baldırarası sindesmozun qırılmasıE) Oynaq boşluğuna qan yığılması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
406) DeltoşYkilli bağın qırılması adYtYn nY ilY mьşayiYt olunur?
A) Daban vY aşıq sьmьyьnьn sınması ilY

B) Baldırarası sindesmozun qırılması ilY

C) Oynağında зıxıq

D) Ayaq darağı sьmьklYrinin sınması ilY

E) Baldır-pYncY oynağının xarici bağlarının qırılması ilY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
407) Gips sarğısı ilY mьalicY olunan baldır-pYncY oynağının pronasion ьзtopuqlu sınıq-зıxığı zamanı immobilizasiya mьddYti neзYdir?
A) 6 ay

B) 4 ay


C) 2 ay

D) 2,5-3 ay

E) 1 ay
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
408) Operativ yolla mьalicY olunan baldır-pYncY oynağının pronasion ьзtopuqlu sınıq-зıxığı zamanı immobilizasiya mьddYti neзYdir?
A) 3 ay

B) 5 ay


C) 4 ay

D) 1 ay


E) 2 ay
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
409) Operativ yolla baldır-pYncY oynağının sınıq-зıxığının mьalicYsi bitişmY mьddYtini neзY mьddYtY sьrYtlYndirir?
A) 21 gьn

B) SьrYtlYndirmir

C) 10 gьn

D) 14 gьn

E) 28 gьn
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
410) Baldır-pYncY oynağının odlu silahla yaralanmalarının ilkin cYrrahi işlYnmYsi mьasir mYrhYlYdY nYdYn ibarYtdir?
A) Yaranın antibiotiklYrlY sьmьkdaxili yuyulması

B) Yaranın drenajı

C) Vakuumun istifadYsi

D) Toxumaların bьtцvlьyьnьn yarılması, kYsilmYsu vY bYrpası

E) Yaralanmış kanalın kYsilmYsi, yarılması, ultrasYs emalı, antibiotiklYrlY sьmьkdaxili yuyulması, aktiv drenajı, immobilizYedici sarğının vY ya modulun qoyulması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
411) Baldır-pYncY oynağının pronasion ьзtopuqlu sınıq-зıxığı zamanı YmYk qabiliyyYti hansı mьddYtY bYrpa olunur?
A) 2 ay

B) 1 ay


C) 4 ay

D) 4-6 ay

E) 3 ay
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
412) Baldır-pYncY oynağının supinasion ьзtopuqlu sınıq-зıxığı zamanı YmYk qabiliyyYti hansı mьddYtY bYrpa olunur?
A) 1 ay

B) 3 ay


C) 2 ay

D) 4-5 ay

E) 6 ay
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
413) PYncYnin yumşaq toxumalarının zYdYlYnmYlYrinin mьalicYsinY bьtьn sadalananlar daxildir, istisna olan hansıdır?
A) KYskin dцvrdY soyuqdan istifadY

B) MBT


C) Rentgenoterapiya (az dozalarla) tYtbiqi

D) Fizioprosedurlar

E) TYzyiq gцstYrYn sarğı qoyulması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
414) Aşıq sьmьyь sınığının YlamYtlYri hansılardır?
A) Axill vYtYri sahYsindY kYskin ağrı, pYncYnin arxaya bьkьlmYsi zamanı ağrıların artması, dabana vurmaların sınıq sahYsindY ağrını artırması, pYncYnin birinci barmağı alta qatlanma vYziyyYtindY

B) PYncYnin adduksiya vY abduksiyasının kYskin azalması

C) Aşıq-daban dьyьnьndY hYrYkYtliliyin artması

D) Baldır-pYncY oynağında alta bьkьlmY vY arxadan aзılmanın mYhdudlaşması

E) Baldır-pYncY oynağında hYrYkYtin normal hYcmi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
415) Aşıq sьmьyьnьn arxa qırığının sınmaları zamanı gips sarğısının, pYncYnin yьngьl arxa bьkьlmYsilY qoyulması mьddYti neзYdir?
A) 6-8 hYftY

B) 12-14 hYftY

C) 10-12 hYftY

D) 8-10 hYftY

E) 3-4 hYftY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
416) Aşıq sьmьyь boynunun yerdYyişmYsiz sınığı zamanı ayağın yьklYnmYsinY nY zaman icazY verilir?
A) 4 ay sonra

B) 10-12 hYftY sonra

C) 3 ay sonra

D) 1 ay sonra

E) 2 ay sonra
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
417) Konservativ yolla mьalicY olunan aşıq sьmьyь boynunun yerdYyişmY sınmaları zamanı YmYk qabiliyyYtinin bYrpası neзY mьddYtdir?
A) 1 ay

B) 2 ay


C) 4 ay

D) 3 ay


E) 5 ay
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
418) Daban sьmьyьnьn kompression sınmaları zamanı orta immobilizasiya mьddYti neзYdir?
A) 4 ay

B) 3 ay


C) 5 ay

D) 1 ay


E) 2 ay
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
419) TopşYkilli, kubşYkilli vY pazşYkilli sьmьklYrin yerdYyişmY sınmaları zamanı pYncY darağını yaxşı modellYşdirmYklY, “uzunboğaz зYkmY” gips immobilizasiyası neзY mьddYtdir?
A) 4-6 hYftY

B) 2 hYftY

C) 1 hYftY

D) 6-8 hYftY

E) 3 hYftY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
420) TopşYkilli, kubşYkilli vY pazşYkilli sьmьklYrin yerdYyişmYlYri aradan qaldırmaqla, sınmaları zamanı gips immobilizasiyasınin orta mьddYti neзYdir?
A) 8-10 hYftY

B) 10-12 hYftY

C) 4 hYftY

D) 4-6 hYftY

E) 6-8 hYftY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
421) TopşYkilli sьmьyьn, arxa bцyьk baldır YzYlYsi vYtYrinin bYrkidildiyi, tYpYsinin qopması zamanı gips sarğısınin qoyulma mьddYti neзYdir?
A) 6 hYftY

B) 6-8 hYftY

C) 3 hYftY

D) 4 hYftY

E) 5 hYftY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
422) KubşYkilli vY pazşYkilli sьmьklYrin sınmaları zamanı gips sarğısınin daşınması neзY mьddYtdir?
A) 3 hYftY

B) 4 hYftY

C) 9-10 hYftY

D) 4-6 hYftY

E) 6-8 hYftY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
423) SьrьşmY aradan qaldırıldıqdan sonra ayaq darağı sьmьklYrinin sınıqlarının gips sarğısı ilY orta immobilizasiya mьddYti neзYdir?
A) 6 hYftY

B) 5 hYftY

C) 4 hYftY

D) 3 hYftY

E) 6-8 hYftY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
424) Mikrob florasının generalizasiyasınin baş vermYsi ьзьn 1 qr aзıq sınıq yarası toxumasına dьşYn mikrob cisimlYrinin miqdarı nY qYdYrdir?
A) 102 mikrob

B) 106 mikrob

C) 105 mikrob

D) 103 mikrob

E) 104 mikrob
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
425) Aзıq sınığın mьalicYsinin vacib elementlYrinY bьtьn sadalananlar aiddir, istisna tYşkil edYn hansıdır?
A) Yarada mikrobların, qan laxtalarının vY yadcinsli cisimlYrin miqdarının bir neзY tYrtib azaldılması

B) Bьtьn hYyat qabiliyyYti olmayan vY zYdYlYnmiş toxumaların radikal kYsilmYsi

C) DYqiqliklY hemostaz, yarılma, YzYlYlYrin fassial yolu

D) Aзıq sınıq sahYsindYn bьtьn mikrob cisimlYrinin tam tYmizlYnmYsi

E) Sьmьk qırıqlarının davamlı osteosintezi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
426) Ağır zYdYlYnmY qrupuna hansılar aiddir?
A) Oynaqdaxili qYlpYvari sınıqlar

B) EpifizlYrin mYhdud zYdYlYnmYlYri

C) Oynaq kapsulunun izolY edilmiş yaralanmaları

D) EpifizlYrin YhYmiyyYtsiz zYdYlYnmYlYri ilY oynağın deşilmiş yaralanmaları

E) Oynaqların dYrinY gedYn kor yaralanmaları
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
427) İri oynaqların dYrinY gedYn yaralanmaları ьзьn hansı hal qeyri-xarakterikdir?
A) Travmatik şok

B) Hemartroz

C) Hemorraqik sinovit

D) Seroz sinoviti

E) İrinli artrit
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
428) İri oynaqların odlu silahla yaralanmaları zamanı praktiki olaraq rast gYlmYyYn fYsad hansıdır?
A) Sepsis

B) ZYdYlYnmiş epifizin yalanзı oynağı

C) Anaerob infeksiya

D) İrinli artrit

E) ЗYtinhYrYkYtlilik, oynağın ankilozu
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
429) Oynağın aзıq zYdYlYnmYsinin Yn etibarlı simptomu nYdir?
A) Yumşaq toxumaların yaralanması ilY oynaq hissYsindY qırıqların krepitasiyası

B) Sinovil mayesinin yaradan axması

C) KYsiyindY yara olduğu tYqdirdY oynaq funksiyasının kYskin mYhdudlaşması

D) Oynaq hissYsindY bol qanaxmalı yaranın olması

E) Oynaq kYsiyindY dYrin yaranın olması
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые повреждения костей и суставов. Москва.
430) Aзıq sınıqların fYsadları arasında bьtьn sadalananlara rast gYlinir, istisna halı hansıdır?
A) Yaranın irinlYmYsi, osteomielit

B) Sepsis

C) Yavaş konsolidasiya, yalanзı oynaq YmYlY gYlmYsi

D) İzafi peiostal vY endostal dцyYnYyin YmYlY gYlmYsi

E) Anaerob infeksiyalar, tromboflebit
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые повреждения костей и суставов. Москва.
431) Џn зox rast gYlYn aзıq zYdYlYnmYlYr hansıdır?
A) BilYk mili

B) Зiyin oynağı

C) Diz oynağı

D) DirsYk oynağı

E) Baldır-pYncY oynağı
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые повреждения костей и суставов. Москва.
432) Diz oynağının ağır зoxqYlpYli odlu silahla sınmasından zYrYrзYkYnY ilkin cYrrahi işlYmYdYn sonra diz oynağının immobilizasiyası yalnız hansı yolla hYyata keзirilir?
A) DYrin qalın gips sarğısı-longetlY budun yuxarı ьзdY bir hissYsindYn pYncY barmaqlarının ucunadYk

B) DYrin qalın gips sarğısı-longetlY budun yuxarı ьзdY bir hissYsindYn baldır topuğunadYk

C) PYncYli tipik koksit sarğı ilY

D) Diz oynağına gips tutorla

E) Enli gips longeti ilY beldYn baldırın aşağı ьзdY birinYdYk
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые повреждения костей и суставов. Москва.
433) DirsYk oynağının aзıq zYdYlYnmYlYrinin mьalicYsi zamanı sadalanan reabilitasion tYdbirlYrdYn tYtbiqi lazım olmayanı hansıdır?
A) DirsYk oynağına isti prosedurlar

B) DirsYk oynağı vY saiddY mYcbur edilmYdYn vY passiv aзılıb-bьkьlmY, supinasion vY rotasion hYrYkYtlYr

C) DirsYk oynağına isti prosedurlar

D) ZYdYlYnmiş Ytrafların зiyin vY bilYk milindY aktiv hYrYkYtlYr

E) Зiyin vY said YzYlYlYrinin yumşaldıcı massajı
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые повреждения костей и суставов. Москва.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə