Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?


) Зoxsaylı vY mьştYrYk zYdYlYnmYlYr Yn зox aşağıdakı hansı yaş qrupunda rast gYlir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə9/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

434) Зoxsaylı vY mьştYrYk zYdYlYnmYlYr Yn зox aşağıdakı hansı yaş qrupunda rast gYlir?
A) Qoca yaşlarında

B) ЏmYk qabiliyyYtli yaşda

C) Uşaq yaşlarında

D) GYnc yaşlarında

E) Orta yaşlarında
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые повреждения костей и суставов. Москва.
435) MьştYrYk travmalara aşağıdakı bьtьn travmalar aiddir, istisna halı hansıdır?
A) Bьtьn vY daha fYrqli anatomo-funksional tцrYmYlYrin zYdYlYnmYsi

B) Orqan vY sistemlYrin mьxtYlif dYrYcYli funksional vY morfoloji pozulmaları ilY mьşayYt olan politravmalar

C) Dayaq-hYrYkYt apparatının зoxsaylı zYdYlYnmYlYri vY termiki yanıq

D) Dayaq-hYrYkYt apparatı vY daxili orqanların zYdYlYnmYlYri

E) Џtraf sьmьklYrinin sınıqları vY kYllY-beyin travmaları
ЏdYbiyyat: Каплан А.В., Маркова О.Н. Открытые повреждения костей и суставов. Москва.
436) Зoxsaylı sınıqlara hansılar aiddir?
A) Dayaq-hYrYkYt apparatının iki vY daha artıq anatomo-funksional sahYlYrinin zYdYlYnmYsi

B) Bir Ytraf hYddindY iki vY daha зox sınmalar

C) İki vY daha artıq Ytraf hYddindY iki vY daha зox sınmalar

D) Bьtьn sadalananlar

E) Bir seqment hYddindY iki vY daha зox sınmalar
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
437) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar arasında hansı ьstьnlьk tYşkil edir?
A) Џtrafların YzilmYsi

B) Dayaq-hYrYkYt apparatının зoxsaylı ağır zYdYlYnmYlYri

C) Qarın boşluğu vY зanaq sьmьklYrinin travması

D) Dцş qYfYsi vY onun orqanlarının travması

E) KYllY-beyin travması vY Ytrafların sınıqları
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
438) MьştYrYk travmaya hansılar aiddir?
A) KYllY Ysasının vY bud sьmьyьnьn sınığı

B) Qabırğaların зoxsaylı sınıqları vY baldır sьmьklYrinin sınığı

C) Зiyin sьmьyьnьn vY said sьmьklYrinin зanaq sьmьklYrinin sınmaları ilY mьştYrYk sınmaları

D) Bьtьn sadalananlar doğrudur

E) Pnevmotoraksla qabırğaların sınması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
439) KombinY edilmiş zYdYlYnmYlYrY hansılar aiddir?
A) Hemopnevmotoraksla qabırğaların зoxsaylı sınıqları, sidik kisYsinin qarındaxili parзalanması ilY зanaq sьmьklYrinin sınması

B) KYllY-sifYt travması, baş beyninin YzilmYsi, sağ baldırın travmatik qopması

C) Sol baldır sьmьklYrinin sınığı, bYdYnin termiki yanığı

D) Зanağın YzilmYsi, kYllY Ysasının sınığı, baş beyninin YzilmYsi

E) Sol зiyin sьmьyьnьn sınığı, sol baldırın hYr iki sьmьyьnьn sınması, dцş qYfYsinin YzilmYsi, mil xYstYliyi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
440) MьştYrYk travmalar bьtьn aşağıdakı xьsusiyyYtlYrlY xarakterizY olunur, istisna tYşkil edYn hansıdır?
A) Poliьzvi зatışmamazlığın YmYlY gYlmYsi

B) MYnbY vY nYticYnin proqnozlaşdırılmasının зYtinliyi

C) Bьtьn hallarda anğiorafiya tYdqiqatların aparılmasının vacibliyi

D) Klinik gedişatın ağırlığı

E) FYsadların mьxtYlifliyi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
441) Politravmanın quruluşunda xьsusi зYkisi bцyьk olan travmalara sYbYb nYdir?
A) KьcY travması

B) MьxtYlif kriminal vYziyyYtlYr

C) Yol-nYqliyyat hadisYlYri

D) Ağır predmetlYrlY YzilmY

E) YьksYklikdYn dьşmY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
442) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar bьtьn aşağıdakı YlamYtlYrlY xarakterizY olunur, istisna olan hansıdır?
A) Klinik gedişatın ağırlığı

B) ZYdYlYnmYlYrin mьxtYlifliyi

C) ErkYn diaqnostikanın зYtinliyi

D) YьksYk letallıq - 60%-dYk vY yuxarı

E) Dцvr edYn qanın hYcminin azalması, arterial tYzyiqin aşağı dьşmYsi
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
443) Dayaq-hYrYkYt apparatı vY kYllY-beyin travması vY dцş qYfYsi, dayaq-hYrYkYt apparatı vY qarın boşluğunun mьştYrYk travması zamanı letallığın dYyişmY hYddlYri neзYdir?
A) 40-dan 55%-dYk

B) 3-dYn 8%-dYk

C) 21-dYn 25%-dYk

D) 15-dYn 19%-dYk

E) 56%-dYn vY yuxarı
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
444) Зoxsaylı sınıqlar zamanı letallığın dYyişmY sYrhYdlYri neзYdir?
A) 40-dan 55%-dYk

B) 15-dYn 20%-dYk

C) 3-dYn 8%-dYk

D) 56%-dYn vY yuxarı

E) 21-dYn 25%-dYk
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
445) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar zamanı erkYn letallıq bьtьn aşağıdakı faktorlarla tYyin edilir, istisna halı hansıdır?
A) Skelet zYdYlYnmYsi

B) IV dYrYcY travmatik şok

C) HYyati vacib orqanların zYdYlYnmYsi

D) KYllY-beyin travma

E) Qan itirmYlYr
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
446) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar zamanı travmanın ilk saatlarında letallıq bьtьn sadalananlarla şYrtlYnir, istisna halı hansıdır?
A) Piy emboliyası

B) İrinli fYsadlar

C) AğciyYr arteriyasının tromboemboliyası

D) Şok vY qan itirmY

E) Ağır kYllY-beyin travması
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
447) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar zamanı, travmadan зox sonrakı dцvrdY letallıq hansı halla şYrtlYnir?
A) İrinli fYsadlarla

B) AğciyYr arteriyasının tromboemboliyası ilY

C) DigYr sYbYblYrlY

D) Piy emboliyası ilY

E) Ağır kYllY-beyin travması ilY
ЏdYbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
448) Travmanın mьYyyYn mexanizmindY tipik zYdYlYnmYlYrin YhYmiyyYti bьtьn sadalanan tYdbirlYrlY tYyin edilir, istisna olan hansıdır?
A) ZYdYlYnmYlYrin erkYn diaqnostikası

B) MьalicY ьsulunun seзilmYsi

C) Travmatizmin qarşısının alınması

D) ZYdYlYnmYnin nцv vY lokalizasiyasının tYyini

E) Bьtьn sadalananlarla
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
449) Yumşaq toxumaların geniş zYdYlYnmYlYri ilY daha ağır sınmalar, bir qayda olaraq hansı qьvvYnin tYsirlY şYrtlYnir?
A) Bьtьn sadalananlarla

B) Tangensial qьvvY tYsiri ilY

C) Fırladıcı qьvvY tYsiri ilY

D) BYdYn vY ya Ytraf oxu boyunca qьvvY tYsiri ilY

E) Birbaşa qьvvY tYsiri ilY
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
450) Sadalanan зoxsaylı zYdYlYnmYlYrdYn hansılar katatravma ьзьn tipikdir?
A) Onurğa sьtununun dцş hissYsinin vY said sьmьklYrinin sınması

B) Baldırların vY зiyinin sınığı

C) Qabırğaların зoxsaylı sınıqları vY pYncY sьmьklYrinin sınığı

D) Зanaq sьmьklYri, bud, baldırın sınığı

E) Onurğa sьtunu vY budun boyun hissYsinin sınığı
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
451) ZYrYrзYkYn nYqliyyat relslYri altına dьşYn zaman hansı hal xarakterdir?
A) Onurğa sьtununun dцş hissYsinin sınığı ilY dцş qYfYsinin zYdYlYnmYsi

B) Onurğa sьtununun bel hissYsinin, kYllY-beyin travması vY qarın boşluğu orqanlarının travması ilY mьştYrYk sınığı

C) Зanağın zYdYlYnmYsi vY budun aзıq sınığı

D) Yuxarı Ytraf sьmьklYrinin sınması ilY mьştYrYk зanaq sьmьklYrinin зoxsaylı sınıqları

E) Aşağı Ytrafların xırdalanmış halda zYdYlYnmYsi vY onların seqmentlYrinin qopması
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
452) Зoxsaylı sınmalar zamanı daban sьmьklYrinin zYdYlYnmYsi daha зox hansı sınıqla mьşayiYt olunur?
A) Aşıq sьmьyь sınığı ilY

B) Onurğa sьtunu sınığı ilY

C) PYncY sьmьyь sınığıilY

D) Зanaq sьmьyь sınığı ilY

E) Bцyьk baldır sьmьyь sınığı ilY
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
453) “Travmatik ocaq” termini зoxsaylı vY mьştYrYk zYdYlYnmYlYr zamanı aşağıdakı faktorlarla tYyin edilir, istisna olan hansıdır?
A) Travmanın mexanizmini gцstYrir

B) Dayaq-hYrYkYt apparatının bir neзY seqmentinin vY ona bitişik bir sahYnin daxili orqanlarının zYdYlYnmYsini gцstYrir

C) Qabırğalar, dцş sьmьyь, ağciyYr vY qaraciyYrin eyni zamanda mьmkьn zYdYlYnmYsini gцstYrir

D) Dayaq-hYrYkYt apparatının bir seqmentinin izolY edilmiş zYdYlYnmYsini gцstYrir

E) HYkimi qorxudur vY travmanın fYsadlarını proqnozlaşdırmağa imkan verir
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
454) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar zamanı aparıcı patogenetik hissY hansıdır?
A) Bьtьn sadalananlarla

B) Poliьzvi зatışmamazlıq

C) MYrkYzi vY periferik hemodinamikanın pozulması

D) Metabolik pozuntular

E) TYnYffьsьn pozulması
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
455) DYrialtı emfizemalı ağır mьştYrYk dцş travması fonunda tYnYffьs pozğunluğu yaranan zaman vacib olan hansı tYdbirdir?
A) AğciyYrlYrin sьni ventilyasiyası keзirilmYli vY plevral boşluğun punksiyası aparılmalıdır

B) Traxeyanın intubasiyası aparılmalı vY ağciyYrlYrin sьni ventilyasiyası keзirilmYlidir

C) AğciyYrlYrin sьni ventilyasiyası keзirilmYli vY plevral boşluğun drenajı aparılmalıdır

D) Medikamentoz terapiya vY dinamik mьşahidY aparılmalıdır

E) Traxeostoma qoyulmalı vY ağciyYrlYrin sьni ventilyasiyası keзirilmYlidir
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
456) HospitalaqYdYrki dцvrdY tYnYffьs зatışmamazlığı ilY mьbarizY, ilk nцvbYdY nYdYn ibarYtdir?
A) TYnYffьs analeptiklYrinin yeridilmYsi

B) Ağızdan vY ya burundan havaverici yeridilmYsindYn

C) AğciyYrlYrin intubasiyası vY kцmYkзi ventilyasiyası

D) Ağız, boğaz, qırtlağın tualeti

E) Traxeyanın intbasiyasından
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
457) HospitalaqYdYrki dцvrdY зoxsaylı vY mьştYrYk travmalardan zYrYrзYkYnlYrY kцmYk zamanı tYdbirlYr kompleksinY aşağıdakılar daxildir, istisna olan hansıdır?
A) ЬrYk-damar vY tYnYffьs sistemlYrinin funksiyalarının bYrpası vY dYstYklYnmYsi

B) İxtisaslaşdırılmış stasionara sьrYtli nYqletmY

C) Xarici qanaxmanın dayandırılması vY zYdYlYnmiş seqmentin immobilizasiyası

D) Aparıcı zYdYlYnmYni tYtin etmYklY zYrYrзYkYnin vYziyyYtinin ağırlığının qiymYtlYndirilmYsi

E) Daxili qanaxma zamanı hemotransfuzion terapiya
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
458) Зoxsaylı vY mьştYrYk travmalar zamanı kYskin dцvrdY aşağıdakı bьtьn tYdqiqatlar YhYmiyyYtlidir, istisna olan hansıdır?
A) Qanın immunoloji vY bakterioloji gцstYricilYrinin tYdqiqi

B) Hematokritin vY dцvr edYn qan hYcminin tYyini

C) Rentgenoloji tYdqiqatların keзirilmYsi

D) Endoskopik tYdqiqatların keзirilmYsi

E) Qanın vY sidiyin klinik tYdqiqatları
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
459) Travmatik şok halında olan ağır mьştYrYk kYllY vY dayaq-hYrYkYt apparatı travmalı xYstYlYrdY keylYşdirmYnin daha mYqsYdYuyğun nцvь hansıdır?
A) Venadaxili narkozla kombinY olunmuş prolongirY edilmiş sьmьkdaxili hemostatik blokada

B) Џt vY inqalyasiya narkozu

C) Venadaxili narkoz

D) Endotraxeal narkoz

E) Yerli anesteziya
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
460) Bud sьmьyьnьn, mьştYrYk travmalı xYstYdY fraqmentlYrin зox sьrьşmYsi ilY osteosintezi zamanı daha mYqsYdyцnlь keylYşdirmY nцvь hansıdır?
A) Venadaxili narkozla kompleksdY peridural anesteziya

B) ProlongirY edilmiş sьmьkdaxili hemostatik blokada ilY kompleksdY xloretil narkozu

C) Kiзik dozada YzYlY relaksantları ilY endotraxeal narkoz

D) Ozon –bir-oksidli narkozla kompleksdY onurğa beyni anesteziyası

E) Bцyьk dozada YzYlY relaksantları ilY endotraxeal narkoz
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
461) Travmatik şokla ağırlaşan ağır зoxsaylı travma zamanı keylYşdirmY ьзьn maddYnin seзilmYsi, ilk nцvbYdY aşağıdakı hansı halla tYyin edilir ?
A) Laxtalandırıcı sistem

B) TYnYffьs

C) Hemodinamika

D) Endokrin sistemi

E) MYrkYzi sinir sistemi
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
462) Зoxsaylı qabırğa sınıqları zamanı stasionar şYraitdY optimal keylYşdirmY ьsulu hansıdır?
A) Sınıq sahYsinin blokadası

B) Epidural blokada

C) Narkotik analgetiklYr

D) Paravertebral blokada

E) Spinal anesteziya
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
463) Ağır зoxsaylı vY mьştYrYk zYdYlYnmYlYr zamanı novokain blokadasının mьsbYt cYhYtlYri hansıdır?
A) MYrkYzi venoz tYzyiqi artırır

B) Klinik mYnzYrYni pYrdYlYmYdYn, ağrını lYğv edir

C) Arterial tYzyiqi aşağı salmır

D) BYdYn temperaturunu aşağı salır

E) UzunmьddYtli keylYşdirici tYsiri tYmin edir
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
464) Dayaq-hYrYkYt apparatının зoxsaylı travmasından zYrYrзYkYnlYrdY sınıq-зıxıqlar zamanı sьmьk toxumasının regenerasiyası aşağıdakı hansı xьsusiyyYtlYrlY xarakterizY edilir?
A) Bьtьn sadalananlarla

B) İzolY edilmiş travma zamanı reparativ proseslYrY analoji axın

C) Regenerasiya prosesinin lYngidilmYsi ilY

D) İmmobilizasiya mьddYtinin artması ilY

E) Konsolidasiya mьddYtinin artması ilY
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
465) Зiyin sьmьyь vY said sьmьklYrinin sınığı zamanı repozisiyanı haradan başlamaq lazımdır?
A) SaiddYn

B) Bьtьn sadalananlarla

C) ЏldYn

D) ЗiyindYn vY saiddYn eyni zamanda

E) ЗiyindYn
ЏdYbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
466) MьştYrYk kYllY-beyin travması vY dayaq-hYrYkYt apparatının travması zamanı osteosintez aparılması ьзьn daha sYmYrYli mьddYt bьtьn sadalananlardır, istisna olan hansıdır?
A) Travmadan 3 hYftY sonra

B) İlk 48 saat

C) Travmadan 1 ay sonra

D) İlk 7 sutka

E) 8-21 sutka
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
467) Зanaq sьmьyьnьn зoxsaylı sınıqları zamanı periton xarici qanaxmaların mьalicYsinin ьmumi taktikası nYdYn ibarYtdir?
A) ProlongirY edilmiş sьmьkdaxili hemostatik зanaq blokadası

B) Зanaq arteriyasına kateter vasitYsilY autoloji tomb yeridilmYsi

C) Peritonxarici boşluğun sYrt tamponada ilY lyumbotomiyası

D) Massiv hemotransfuziya

E) Daxili qabırğa-qarın arası arteriyaların sarğısı
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
468) Зoxsaylı vY mьştYrYk travma fYsadlarına bьtьn sadalananlar aiddir, istisna olanlar hansıdır?
A) Toksik fYsadlar (kYskin bцyrYk-qaraciyYr зatışmamazlığı vY s.)

B) Sьmьk vY oynaqların zYdYlYnmYsi zamanı kontrakturalar

C) Mikrosirkulyar vY trofik pozğunluqlarla yanaşı qanın reoloji xьsusiyyYtinin pozulması (beynin, ağciyYrlYrin şişmYlYri, tromboemboliyalar vY piy emboliyası)

D) İnfeksion hepatit

E) ZYdYlYnmY zonası vY onun xaricindY inkişaf edYn irinli-septik fYsadlar
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
469) Ağır зoxsaylı zYdYlYnmYlYr zamanı piy emboliyasının profilaktika vY mьalicYsi ьзьn aşağıdakı hansı mьalicYvi preparatların tYtbiqi daha mYqsYdYuyğundur?
A) Tzalol

B) Lipostabil

C) Heparin

D) Qordoks

E) Alkohol
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
470) Dayaq-hYrYkYt apparatı vY qarın boşluğunun mьştYrYk travması zamanı зox ağır xYstYlYrdY istifadYsi daha mYqsYdyцnlь sayılan diaqnostik tYdqiqat hansıdır?
A) Laparoskopiya

B) Radionuklid tYdqiqatı

C) Qarın boşluğunun ЬSŞ

D) Diaqnostik laparotomiya

E) Laparosentez
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
471) Dayaq-hYrYkYt apparatınin daxili orqanların travması ilY zYdYlYnmYsi zamanı osteosintez necY hYyata keзirilir?
A) HYyatxilasedici YmYliyyatlardan vY orqanizmin hYyati funksiyalarının stabillYşmYsindYn sonra

B) Daxili orqanın zYdYlYnmYsinY gцrY eyni anda operativ mьdaxilY

C) Bьtьn sadalananlar doğrudur

D) Şokaqarşı tYdbirlYrlY parallel

E) Şokaqarşı tYdbirlYrlY sonra
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
472) Dayaq-hYrYkYt apparatı mьştYrYk travmasının gedişi vY nYticYsini aşağıdakı hansı mьşayiYtedici zYdYlYnmYlYr tYyin edir?
A) Qabırğaların зoxsaylı zYdYlYnmYlYri

B) Зanaq sьmьklYrinin зoxsaylı sınıqları

C) KYllY vY baş beyin travması

D) Dцş boşluğu orqanlarının zYdYlYnmYsi

E) Qarın boşluğu orqanlarının zYdYlYnmYsi
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
473) Politravma zamanı Ylilliyin sYbYbi kimi birinci yerdY dayaq-hYrYkYt apparatının vY daha hansı hissYnin zYdYlYnnYsi durur?
A) Periton boşluğu

B) Dцş qYfYsi

C) Qarın boşluğu

D) Kiзik зanaq orqanları

E) KYllY-beyin travması
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
474) Politravma zamanı Ylillik, YsasYn, nY ilY tYyin edilir?
A) Dayaq-hYrYkYt apparatının zYdYlYnmY ağırlığı

B) HYkim-YmYk ekspertizası keзirilYn zaman defektlYr

C) Diaqnostik xYtalar

D) MьalicY defektlYri

E) Travma zamanı fYsadlar
ЏdYbiyyat: Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов. Москва,-1982
475) Xroniki posttravmatik osteomielit nYyY sYbYb ola bilYr?
A) Bьtьn sadalananlara

B) Prosesin bYdxassYliliyinY

C) Parenximatoz orqanların amiloidozuna

D) Xroniki osteomielitin tYkrarlanmasına

E) Sepsis vY fleqmonalara
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
476) Xroniki odlu silahdan osteomielit nY ilY xarakterizY olunur?
A) Funksional irinli yara ilY

B) Gedişatın qayıtması ilY

C) AnamnezdY odlu silah yarası ilY

D) Bьtьn sadalananlara

E) Sьmьk sekvestri ilY
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
477) Rentgenoloji xroniki odlu silahdan osteomielit nY ilY xarakterizY olunur?
A) DYnYvYrlYşmiş toxuma ilY YhatY olunan xYncYr-boru sekvestral qutularla

B) Osteoskleroz fonunda canlı sьmьyьn osteoporozu ilY

C) Osteoporoz fonunda osteosklerozla

D) Qalınlaşma vY sьmьk sıxlaşması ilY

E) Bьtьn sadalananlara
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
478) Nevropatik artritlYrY hansılar aiddir?
A) Oynaqların sirinqomielik zYdYlYnmYlYri

B) Kцklь artritlYr

C) Daqınıq skleroz zamanı distrofik dYyişikliklYr

D) Tabetik artritlYr

E) Bьtьn sadalananlara
ЏdYbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
479) Tabetik artropatiyalar hansı halla xarakterizY olunur?
A) Зoxlu tYrlYmY vY subfebril temperaturla qYfil başlama

B) Oynaq laxlaması ilY

C) HYssaslığın pozulması ilY

D) Bьtьn sadalananlara

E) Paraartikulyar YhYnglYmY ilY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
480) Sirinqmielitik artropatiya ьзьn hansı hal xarakterdir?
A) Analgeziyalar

B) SьmьklYrin oynaq uclarının destruksiyası

C) BilYk barmaqlarının “cırmaqlılığı”

D) Bьtьn sadalananlara

E) Yuxarı Ytrafın YzYlY atrofiyası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
481) Dağınıq skleroz zamanı hansı hal mьşahidY olunur?
A) Vestibulyar pozğunluqlar (baş gicYllYnmY, ьrYk bulanma)

B) Bьtьn sadalananlara

C) HYssaslığın pozulması (parasteziyalar vY ağrılar)

D) Şarko triadası (nistaqm, intension titrYmY, nitq)

E) XYstYliyin YvvYlindY ayaqların gьnьn axırına yorulması
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
482) Diz qapağının anadangYlmY зıxığının mьalicYsi zamanı hansı YmYliyyat tYtbiq edilir?
A) Kroqius YmYliyyatı

B) Fridland YmYliyyatı

C) Kempbell YmYliyyatı

D) Ru-Fridland-Volkov YmYliyyatı

E) Bьtьn sadalananlara
ЏdYbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
483) Qoff xYstYliyi diaqnozu nYyY YsasYn qoyulur?
A) Xroniki gedişata YsasYn

B) Bьtьn sadalananlara

C) Diz oynağının piy qatlarının hiperplaziyasına YsasYn

D) Uzanmış vYziyyYtdY dьz ayaqda pYncYyY basarkYn ağrılar Ysasında

E) Diz oynağının blokadasına YsasYn
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
484) Qoff xYstYliyinin mьalicYsinY hansı aiddir?
A) Fizioterapiya

B) Qatların vY piy cisimlYrinin operativ lYğvi

C) UzunmьddYtli immobilizasiya

D) Lazeroterapiya vY fermentlYrin yeridilmYsi

E) Bьtьn sadalananlara
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
485) Oynaqların xondromatozu nY ilY xarakterizY edilir?
A) SinovitlY

B) Rentgenoqramda sьmьk-qığırdaq kцlgYlYrilY

C) Oynaqlarda hYrYkYtli vY palpasiya olunan tцrYmYlYrlY

D) Oynağın blokadası ilY

E) Bьtьn sadalananlara
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
486) Зanaq-oma oynağının deformasiya olunan artrozunun Yn зox rast gYlYn sYbYbi nYdir?
A) Зanaq-oma oynağının travması ( зanağın зıxığı, burma зuxurunun arxa vY ya yuxarı kYnarı)

B) Keзirilmiş epifizeoliz

C) AnadangYlmY зıxıq

D) Зanaq-oma oynağının inkişafdan qalması (antetorsiyanın bцyьk bucağı, boyun- diafizar bцyьk bucağı, зuxurun inkişafdan qalması)

E) İltihabi proses
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
487) Deformasiya olunan artritin Yn зox yayılan patogenez nYzYriyyYsi hansıdır?
A) Paulsun biokimyYvi nYzYriyyYsi

B) Vaskulyar nYzYriyyY

C) Bьtьn sadalananlara

D) Neyrotrofik nYzYriyyY

E) Degenerativ-distrofik nYzYriyyY
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
488) Зanaq-oma oynağının deformasiya olunan artrozunun Ysas erkYn klinik simptomu nYdir?
A) Oynaqda hYrYkYtin mYhdudlaşması

B) Зanağın aşağı ьзdY birindY vY diz oynağı sahYsindY ağrı

C) Зanaq-oma oynağı sahYsindY ağrı

D) Џtrafın qısaldılması

E) GYtirici bьkmY kontrakturası
ЏdYbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə