Bəxtiyar Tuncay TÜrk eposu: yaxin və uzaq tariXİMİz girişYüklə 5,39 Mb.
səhifə10/11
tarix27.06.2017
ölçüsü5,39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Qaynaqça


 1. Abbaslı İ. Azərbaycan dastanlarının yayılması və təsiri məsələləri. Bakı: Nurlan, 2007, 272 s.

 2. Abbasova M. Xalq bayatılarında tarixi Qarabağ obrazı // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 140-144.

 3. Abdulla B. Salur Qazan tarix, yoxsa mif... Bakı: Ozan, 2005, 223 s.

 4. Abdulla K. Sirr içində dastan və yaxud gizli Dədə Qorqud – 2. Bakı: Elm, 1999, 288 s.

 5. Ağasıoğlu F. Azər xalqı, B.2005.

 6. Akıner, Shirin. Lslamitic People of thc Sovirt Union. London, 1983.

 7. Boribay Ahmedov, Ozbek Ulusu, Abdullah Kodiriy Nomidagi Halk Merosi Naşriyatı, Taşkent 1992.

 8. Akdağ M. Turk halkının dirlik ve duzenlik kavkası. “Celali isyanları”. İstanbul, 1975.

 9. Anadol C. Tarihe hökm edəm millet: Türkler.-"Aydınlıq" qəzeti, 1991, 10 avqust.

 10. And. «Kitabi-Dədə Qorqud» Ensiklopediyası (http://dede.musigi-dunya. az/a/and.html).

 11. Araslı H. Aşıq yaradıcılığı. Bakı, Birləşmiş nəşriyyat, 1960. 135 s.

 12. Araslı H., Dəmirçizadə Ə., Arif M., Təhmasib M.H. Dədə Qorqud dastanları // “Kommunist” qəzeti, 26 mart 1957.

 13. Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" Ensiklopediyası, Elektron versiya (http://dede.musigi-dunya.az/a/ arasli_hemid.html).

 14. Atalar sözü. İ. Abbaslının redaktəsi ilə. Bakı: Öndər. 2004, 264 s.

 15. Atalar sözü. B. Tahirbəyovun redaktəsi ilə. Bakı:Yazıcı, 1985, 690 s.

 16. Azərbaycan bayatıları. T. Fərzəliyev və İ.Abbasovun redaktəsi ilə. Bakı: Elm, 1984, 260 s.

 17. Azərbaycan ədəbiyyatı inciləri. 12 kitabda. 1-ci kitab. Nağıllar. Bakı, Yazıçı, 1985, 506 s.

 18. Azərbaycan folkloru antologiyası. I cild. Naxçıvan folkloru. Tərtib edənlər: T.Fərzəliyev, M.Qasımlı. Bakı, 1994. 

 19. Azərbaycan folkloru antologiyası, III kitab, (Göyçə folkloru), Bakı, “Səda“ nəşriyyatı, 1999.

 20. Azərbaycan folkloru antologiyası, VII kitab (Qaraqoyunlu folkloru), Bakı, “Səda“ nəşriyyatı, 2002.

 21. Azərbaycan folkloru antologiyası, X kitab (İrəvan çuxuru folkloru), Bakı, “Səda“ nəşriyyatı, 2004.

 22. Azərbaycan folkloru antologiyası XII kitab, Zəngəzur folkloru / Tərtib edənlər Ə.Əsgərov, M.Kazımoğlu. Bakı: Səda, 2005.

 23. Azərbaycan folkloru antologiyası, 15-ci cild, Dərələyəz folkloru, Bakı, «Səda», 2006, 484 səh.

 24. Azərbaycan Folkloru Antologiyası. Qarabağ folkloru -V. Bakı. Nurlan, 2009.

 25. Azərbaycan Folkloru Antologiyası, XIX kitab. Zəngəzur folkloru / toplayan, tərtib edənlər M. Kazımoğlu Ə. Əsgər, II cild, Bakı, Nurlar, 2009 a, 419 s.

 26. Azərbaycan mifoloji mətnləri. Elm, Bakı, 1988. 196 s.

 27. Azərbaycan nağılları: 5 cilddə, V c., / Tərtib edəni Ə.Axundov. Bakı: Azərbaycan EA nəşriyyatı, 1964.

 28. Azərbaycan nağılları. Toplayanı və nəşrə hazırlayanı N.Seyidov. - Bakı, Azərnəşr, 1976, 265 s.

 29. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 10 cild.

 30. Azərbaycan tarixi, B.,"Azərnəşr", 1994.

 31. Azərbaycan tarixi, 3 cilddə, I cild. Bakı, Elm, 1958, 448 s.

 32. Azərbaycan Universiteti. Azərbaycan filologiyası və jurnalistika kafedrası tərəfindən tədris olunan fənlərin təsviri (http://au.edu.az/uploads/files/Az% 20fil%20ve%20jur%20kaf%20(fenlerin%20tesviri).pdf).

 33. Babayеv Y. Ana dilli Azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və еpik şеirin inkişafı (XIII-XIV əsrlər). Mоnоqrafiya. Bakı, ADPU, 2008, 128 səh.

 34. Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm."Elm", B., 1951.

 35. Bang W., Pachmati G. R. Die legende von Oghuz-Kaghan. – SPAW. Phil-hist. Kl., XXV, 1932, 1- 44 Türkcəyə tərcümə edəni M. Ergin. Oguz Kagan destanı, İstanbul, 1970.

 36. Bayat F. Oğuz epik ənənəsi və “Oğuz Kağan” dastanı. Bakı, Sabah, 1993. 194 s.

 37. Bayat F. Korkut Ata Mifolojiden gerçəkliye Dede Korkut, Ankara 2003.

 38. Bayat F. Oğuznamə(lər) (Dədə Qorqud kitabı. Ensiklopedik lüğət). “Öndər” nəşriyyat, Bakı, 2004.

 39. Bayat F. Koroğlu. Şamandan aşığa, alpdan erene. Ankara. Sayfa Düzeni / Akcağ Dizgi Unitesi, 2003, 176 s.

 40. Bayat F. Oğuz Destan Dünyası, Oğuznamlerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü. Ankara: Ötüken, 2006, 328 s.

 41. Bayat F. Sözlü ənənədə yaşayan yaxın tarix problemi // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 79-85.

 42. Bayat F. Türk dövlətçilik ənənəsi və idarəetmə ritualları // Folklor və dövlətçilik düşüncəsi. I kitab. Bakı, Elm və təhsil, 2016, s. 47-65.

 43. Bayatılar: Red.-ru O. Sarıvəlli. Bakı: Azərnəşr, 1956, 581 s.

 44. Bayatılar: Red.-ru A. Vəfalı. Bakı: Yazıcı, 1985, 198 s.

 45. Berdak. Tanlamalı Şıgarmalarının Jıynağı, Nokis 1977.

 46. Boratav P.N. Köroğlu Destanı. «Adam yayınçılık», İst., 1984.

 47. Boratav P.N. Kör Oğlunun tarihi şahsiyeti. II. Tarih Kongresi (Ankara, 12-20 Kasım, 1943), Ankara, 1948, s. 124-129.

 48. Caferoğlu, Ahmet. Türk Kavimleri, Ankara 1972.

 49. Cəfərli M. Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası. Bakı, Nurlan, 2010.

 50. Cəfərov C. Bəzi damğa və işarələrin etimoloji izahı. Türk dillərinə dair etimoloji və tarixi - morfoloji tədqiqatlar. ADU-nun nəşriyyatı, B.,1987.

 51. Cəfərov N. “KitabiDədə Qorqud”da İslama keçid poetikası. Bakı: Elm, 1999, 54 s.

 52. Cəfərov N. Azərbaycanşünaslığın əsasları. Bakı: Pedaqogika, 2005. 256 s.

 53. Cəfərsoy İ. Y. İber və H’ay folklorunda türk mifik təfəkkürünün izləri. Bakı, 2014, 217 səh.

 54. Cəmil A. Manas: Tarixi varislikdən ədəbi varisliyə // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 5-8.

 55. Cəmşidov Ş.A. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, Elm, 1999, 680 s.

 56. Cəmşidov Ş.A. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, Elm, 1977, 136 s.

 57. Clauson, 1972 - Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteen century-Turkish. Oxford: Oxford University Press, 1972.

 58. Çakır A. Bozkır Kültür Çevrelerinde Sosyal Yapı ve Teşkilatlanma. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007.

 59. Çarlık Rusiyası dönəmi öncesi Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan Tarihi (https://www.google.az/search?q=%C3%87ARLIK+RUSYASI+D %C3%96NEM%C4%B0+%C3%96NCES%C4%B0+KARAKALPAK+T%C3%9CRKLER%C4%B0+VE+KARAKALPAK%C4%B0STAN+TAR%C4%B0H%C4%B0+(Ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7tan+1873%E2%80%99e+Kadar)&oq=%C3%87ARLIK+RUSYASI+D%C3%96NEM%C4%B0+%C3%96NCES%C4%B0+KARAKALPAK+T%C3%9CRKLER%C4%B0+VE+KARAKALPAK%C4%B0STAN+TAR%C4%B0H%C4%B0+(Ba%C5%9Flang%C4%B1%C3%A7tan+1873%E2%80%99e+Kadar)&aqs=chrome..69i57.1103j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

 60. Çəmənzəminli Y.V. Biz kimik (Transfoneliterasiya, tərtib, ön söz və qeydlərin muəllifi: Şəlalə Hümmətli). Bakı. 2004. 136 s.

 61. Çorlu Məhəmməd. Ərş-əlaya bir yolum var (tərtib edəni: T.Səmimi). Bakı, Adiloğlu. 2003.

 62. Dietz F. Der Neuentdeckte oughusisme Cyklop. – Halle und Berlin, 1815.

 63. Donner H., Rollig W. (Hg.). Kanaanaischeund aramaische Inschriften. Wiesbaden, 2002. Bd. 1.

 64. El sözü, xalq lətifələri, atalar sözü, bayatılar, Bakı: Azərnəşr, 1965, 63s.

 65. Eraslan K. Manzum Oguzname. İstanbul, 1976.

 66. Ergin M. Dede Korkut kitabı. C.II. Ankara, Turk Tarih Kurumu Basımevi, 1963, 483 s.

 67. Ergin M. Dede Korkut Kitabı, c.I. Ankara, 1997

 68. Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı “Maarif”, B. , 1981.

 69. Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, Bakı, Maarif, 1992.

 70. Əfəndiyev P. Dastan yaradıcılığı. Bakı: ADPU, 1999, 166 s.

 71. Ələkbərli Ə. «Dədə Qorqud kitabı»: Dastanda gizlənən tarix // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 64-70.

 72. Əlibəyzadə E. Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixi. "Gənclik", B., 1998.

 73. Əliyarov S. "Kitabi Dədəm Qorqud" əlyazmaları üzərində çalışmalar. AFM, lll. "Elm", B.,1991.

 74. Əliyev O., Azərbaycan nağıl və dastanlarında dövlətçiliklə bağlı mərasimlərin izləri // Folklor və dövlətçilik düşüncəsi. I kitab. Bakı, Elm və təhsil, 2016, s. 269-306.

 75. Əliyev R. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı (Müasir aktual problemlər). Bakı, «» nəşriyyatı, 2012. 167 s.

 76. Əlizadə R. Türk epos ənənəsində əcdad kultu. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: VIII, Sayı 1, Sayfa: 95-105, İZMİR 2008.

 77. Əsgərova A. “Oğuznamə”nin dili. Bakı, “Təhsil” NPM, 2011, 207 səh.

 78. Əzimli D. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və tariximiz // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 46-55.

 79. Əzizinəm Qarabağ... (Tərtib edəni və on sozun muəllifi İnqilab Quliyev) Bakı, Gənclik, 1993.

 80. Fərhadov F. «Koroğlu» dastanının Zaqafqaziya versiyası. Dokt. diss. avtoref. Bakı, 1968, 74 s.

 81. Gençosmanoğlu N. Y. Dede Korkuttan Salur Kazan Destanı. İstanbul: Ötüken Yayınevi, 1976, 157 s.

 82. Gökyay O. Ş. Dedem Korkudun kitabı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1973, 1018 s.

 83. Gökyay O.Ş. Dedem Korkutun Kitabı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006.

 84. Hacıyev A. Zamanı yaşayan Qorqud sözləri. // Dədə Qorqud Еlmi-ədəbi toplu. Bakı: Səda, 2010, № 2, s.10-29.

 85. Hacıyev A. Qorqudşunaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar. “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu, IV. Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2011, səh. 3-27.

 86. Hacıyev A. “Dədə Qorqud Kitabı”nın şərhli oxunuşu, I kitab (Müqəddimə üzrə), Bakı, Elm və təhsil, 2014, 112 səh.

 87. Hacıyev T. Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz. Bakı: Elm, 1999, 216 s.

 88. Hacıyev T. Qıpçaq çölü barədə elmi ballada // Qıpçaq çölünü yovşanı. Bakı, «Gənclik», 1997, səh, 186.

 89. Hacıyev T. “Dədə Qorqud kitabı”: olan və olmayan boylar // DQD (Tərtib edəni və redaktoru AMEA-nın muxbir uzvu Tofiq Hacıyev). Bakı. 2004. s. 94-108.

 90. Haşimi A. Oğuznamə epik ənənəsi və tarixilik problemi // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 9-14.

 91. Heyət C. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış.B.,1993.

 92. Xalq yaddaşının izləri. (tоplayan və tərtib еdən M.Ismayıl) Bakı: Еlm, 2005, 144 s.

 93. Xalqımızın deyimləri və duyumları (P.Ş. Əfəndiyev). Bakı: Maarif, 1986, 392 s.

 94. Xəlilli X. Azərbaycan tarix elmi və folklor // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 215-219.

 95. Xəlilov P. Herodot və biz // Herodot. Tarix (Doqquz kitabda). Birinci hissə. Bakı, 1998, s. 1-7 (http://www.kitabxana.net/files/books/file/ 1331842212.pdf).

 96. Xəlilova A. Aşıq rəvayətlərindən dastana doğru. «Qobustan» dərgisi, 2005, II.

 97. Xudiyev N. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Ankara, 1997.

 98. İnan A. Karakalpaklar, Bozkurt (3) ll. Sayı 1911.

 99. İnan A. Çingizname. Azerbaycan Yurt Bilgisi. Lll, 1934.

 100. Inan A. Еski türk dini tarihi. Istanbul, MЕB, 1976. 256 s.

 101. Inan A. Tarihtе və bugün şamanizm. Matеryallеr vе araştırmalar. Ankara, TTKB, 1995.

 102. İsmayıl Rüstəm qızı M. Naxçıvan əfsanələri. Naxçıvan, Elm, 2008. 190 s.

 103. İsmayılov H. N ağıllar dünyam ıza elmi baxış // Əliyev O. Azərbaycan nağıllarının poetikası. Bakı, “Səda”, 2001, s. 3-8.

 104. İsmayılov H. Uzaq etnik mənşəyin, yaxın milli gələcəyin indi qürbət vətəni - Göyçə // Azərbaycan folkloru antologiyası, III kitab, (Göyçə folkloru), Bakı, “Səda“ nəşriyyatı, 1999, səh. 16-42.

 105. Kafesoğlu 1991 –Kafesoğlu İ. Türk mili kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1991.

 106. Kaftançıoğlu Ü. Köroğlu Kolları Halk Destanları. «Böyük Yayın Dağıtım», İst., 1974.

 107. Kalafat Y. Dоğu Anadоluda еski türk inançlarının izlеri. Ankara: Atatürk Kültür Mеrkеzi Başkanlığı, 1999, 218 s.

 108. Kalankaytuklu M. Alban tarixi."Elm", B.,1993.

 109. Kaşğai M. Divanü Lüğət-it-Türk, Bakı, 2006, 4 cilddə.

 110. Kazımoğlu M.Mifoloji parodiyada hökmdar obrazı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXVI, Bakı, 2011 s. 3-20.

 111. Kazımoğlu M. Xalq guluşunun poetikası, “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2006.

 112. Kazımoğlu M. Eposda tarixilik // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 145-153.

 113. Kazımoğlu M. Dövlətçilik düşüncəsinin əsas istiqamətləri və folklor // Folklor və dövlətçilik düşüncəsi. I kitab. Bakı, Elm və təhsil, 2016, s. 8-46.

 114. Kitabi-Dədə Qorqud (Müqəddimə, tərtib və transkripsiya F.Zeynalov və S.Əlizadənindir). Yazıçı nəşriyyatı, Bakı, 1988, 265 s.

 115. Kitabi-Dədə Qorqud. - Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası, I cild, Yeni nəşrlər evi, Bakı, 2000.

 116. Kitabi-Dədə Qorqud. Öndər nəşriyyatı, Bakı, 2004. 376 s.

 117. Kırk kız. Karakalpak xalkının kaxarmanlık dastanı. Kurbanbay japaydan jazıp alğan xom baslağa tayarlağan Asan Beqimov. Nökis, 1956.

 118. Koroğlu. Tərtib edəni Təhmasib M.H. Gənclik, Bakı, 1982.

 119. Koroğlu X. Oğuz qəhrəmanlıq eposu. "Yurd", B., 1999.

 120. Kossanyi, Bela, XI-XII. Asırlarda Uzlar ve Komanla r'ın tarilıine dair, Belleton, sayı; 29, 1941.

 121. Qafarlı R. Mif və nağıl. Bakı, ADPU, 1999.

 122. Qafarov R. O. Azərbaycan türklərinin mifologiyası (qaynaqları, təsnifatı, obrazları, genezisi, evolyusiyası və poetikası). Filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı. 2010. 60 s.

 123. Qarabağ: folklor da bir tarixdir. 1 kitab. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, 464s

 124. Qaraqalpaq auz ədebiatınınq yigitləri. ll ktap, 1940.

 125. Qaşqay S. Manna dövləti. “Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı”, B.,1993.

 126. Qumilyov 1993 – Qumilyov L. Qədim türklər. Tərcümə edən­lər V.Quliyev, V.Həbiboğlu. Bakı: Gənclik, 1993.

 127. Qurbanov T. Ş. Ağbaba aşıq mühiti, Bakı, Elm və təhsil, 2014, 196 səh.

 128. Luis C. “Dədə Qorqud” Kitabı. Qorqudşunaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar. “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu, IV. Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2011, səh. 28-40.

 129. Mahmudov Y. “Dədə Qorqud kitabı” - xalqın yaratdığı və yaşatdığı tarix // DQD. Bakı. 2004. s. 18- 35.

 130. Masallı folkloru örnəkləri, 1-ci kitab. Bakı, «Elm və təhsil» Nəşriyyatı 2013, 418 s.

 131. Məmmədli Ş. Azərbaycan və qaraqalpaq nağıllarında şah obrazı (http://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2015_520.pdf).

 132. Mir-Bağırzadə S.A. İncəsənət tarixi. Dərslik. Bakı, MSA, 2012, 116 s.

 133. Məmmədov-Tağısoy N. Qaraqalpaq ədəbiyyatı. Bakı, «Elm və təhsil», 2015, 456 səh.

 134. Muradoğlu N. Bayatılar və tariximiz // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 152-156.

 135. Namazov Q. Koroğlu və Giziroğlu Mustafa bəy // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 167-170.

 136. Namazova F.Cəlalilər hərəkatı və «Koroğlu» dastanı // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 71-78.

 137. Necati Demir. Ortak turk kecmişinden ortak turk gelecegine destanlar //OTKOTGUFKM. VI kitab. Bakı. 2010. s. 355- 365.

 138. Nəbiyev A. Azərbaycan-Ozbək folklor əlaqələri. Bakı: Yazıcı, 1978, 133 s.

 139. Nəbiyev A. Azərbaycan mifologiyası. Folklorşünaslıq məsələləri, V buraxılış, BDU-nun nəşriyyatı, 2002. s.6-92.

 140. Nəbiyev A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. I hissə / Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Turan, 2002a, 680 s.

 141. Nəcəfli T. Azərbaycanda Cəlalilər hərəkatı və Koroğlu // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 186-194.

 142. Nylander C. Assiria grammata. Bemarke on the mistokies. “Opescula Altenasia”, vol. 8, 1968, p. 119-136.

 143. Oğuz Y. Qədim Azəbaycan və Anadolu türkləri. "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" NPB.,B.,2002.

 144. Oğuz Y., Tuncay B, Türkün gizli tarixi. B., Apostrof, 2009, 490 s.

 145. Ong W., Sozlu ve yazılı kultur. Sozun teknolijileşmesi (Cev. Sema Postacıoğlu Banon), İstanbul, 1995.

 146. Orkun H. W. Oguzlara dair. Ankara, 1935.

 147. Oztelli C. Üç kahraman şair Köroğlu – Dadaloğlu – Kuloğlu. «Özgün Yayım Dağıtım» 2 Baskı. İst., 1984.

 148. Ögel B. Türk Kültür Tarihine Giriş. Ankara, 1991, IX c.

 149. Ögel B. Türk mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar), I cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989, 644 s.

 150. Ögəl B. Türk mifologiyası. l c. B.,”MBM”, 2006.

 151. Özdək R. Türkün qızıl kitabı. Bakı, 1992.

 152. Öztuna Y. Başlangıcından zamanımıza kadar Turkiye tarihi. c. 8. Ankara, 1965.

 153. Pellot P. Sur la legende d΄Oguz-Khan et ecriture ouigure. Toung Pao, XXVII,,, 1930, 4 – 5, 248 – 538.

 154. Pirsultanlı S. P. Azərbaycan eposunun əfsanə qaynaqları. Bakı: Azərnəşr, 2002, 163 s.

 155. Pirsultanlı S.P. Azərbaycan turklərinin xalq əfsanələri. Bakı, Azərnəşr, 2009.

 156. Pirsultanlı S. P. (Paşayev) “Azərbaycan aşıq poeziyasinda və yazılı poeziyada təcnisin inkişaf tarixi”. Gəncə, GDU nəşriyyatı, 2010. 156 s.

 157. Rəcəbov Ə., Məmmədov Y. Orxon-Yenisey abidələri, "Yazıçı", B., 1993.

 158. Rəhbəri M. Türkün oxunmamış bəlgələri: Nüvədi Qaradaşı kitabəsi. “Olaylar” qəzeti, 2 aprel 2012 No 49(2977).

 159. Rəhbəri M. 2800 il öncəyə aid yazı nümunəsi (l hissə). “Olaylar” qəzeti, № 203 (2903), 26 noyabr 2012.

 160. Rəhbəri M. 2800 il öncəyə aid yazı nümunəsi (ll hissə). “Olaylar” qəzeti, № 204 (2904), 29 noyabr 2012 a.

 161. Riza Nour. Oughous-name. Epopee turgue. – Aleksandrie, 1928.

 162. Rəşidəddin F. Oğuznamə. Bakı, «Azərnəşr». 1992, 72 səh.

 163. Rəşidəddin. Oğuznamə. Anadolu türkcəsindən Azərbaycan dilinə çevirən, ön söz və göstəricilərin müəllifi və biblioqrafiyanm tərtibçisi İsmixan Osmanlı. “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” NPB, Bakı, 2003, 108 səh.

 164. Rasovskiy D. “Eski Rus Tarihinde Karakalpakların Rölü”, cev: H. Ortekin, Ülkü Dergisi, Ankara 1937.

 165. Rzasoy S. Əcdad kultu və Oğuz dövlətçilik ənənəsi // Folklor və dövlətçilik düşüncəsi. I kitab. Bakı, Elm və təhsil, 2016, s. 66-108.

 166. Sadıq İ. Azərbaycan folklorunda tariximizin aydın izləri // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 107-116.

 167. Sadıqlı P. Mahmud Kaşğarinin «Divanü Lüğat-it-Türk» əsərindəki atalar sözləri tarixi qaynaq kimi // AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A. A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 161-166.

 168. Salim (Baxşəliyev) F. Milli yaddaş sistemində ürfan və təsəvvüf. Bakı, “elm və təhsil”, 2010. – 460 səh.

 169. Sarıkamış bayatıları (http://www.bakimliyiz.com/maniler-ve-agitlar/ 35391 -sarikamis-ta-olenlerin-agiti-tomarza-sarikamis.html).

 170. Sertkaya O.F. Dede Korkut Kitabının Drezden Nüshasının “Giriş” Bölümü. İstanbul: Ötüken, 2006.

 171. Seyidov M. Azərbaycan mifik təsəvvürünün qaynaqları. Bakı, Yazıçı, 1983. 326 s.

 172. Seyidov M. Azərbaycan xalqının soy kökünü düşünərkən. Bakı, Yazıçı, 1989. 496 s.

 173. Seyidov M. Qam Şaman və onun qaynaqlarına ümumi baxış. Bakı, Gənclik, 1994. 232 s.

 174. SəfərоvY. Bir əfsanənin mənşəyi. Еlm və həyat, 1982, №10, s. 32-33.

 175. Süleymenov O. Az-Ya. "Azənəşr", B.,1993.

 176. Sümer F. Kör Oğlu, Kizir Oğlu Mustafa ve Demirçi oğlu ile ilgili vesikalar. Turk Dunyası Araştırmaları. Şubat 1987, s. 9-44.

 177. Sümər F. Oğuzlar / Türk dilindən tərcümə edəni Ramiz Əsgər. Bakı: Yazıçı, 1992, 432 s.

 178. Sümər F. Oğuzlar. Türkmənlər. Tarixləri, boy təşkilatı, dastanları. Tərcümə edən R.Əsgər. Bakı: BXQ, 2013.

 179. Tahirzadə Ə. Kəsrəviçiliyin kökü, özəyi, ardıcılları, dirçəldilməsi.ll. Azərbaycan filologiyası məsələləri.lll. "Elm", B., 1991.

 180. Tağısoy N., Qaraqalpaqlar: tarixi, gerçək durumu, III yazı. «Xalq cəbhəsi» qəzeti, 01. 07. 2015.

 181. Tağısoy N.  Qaraqalpaqlar: tarixi və gerçək durumu (http://varliq.az/2016/06/16/qaraqalpaqlar-tarixi-v%C9%99-gerc%C9%99k-durumu/).

 182. Tantəkin M.H. Koroğlu Odoğlu. «Ulduz», Bakı, 1967.

 183. Tantəkin M.H. Midiya hökmdarları Fraort və Kiaksar "Avesta"da. "Mövqe qəzeti, 2002, №3.

 184. Tantəkin H. Dəli Becan surətinin prototiplərinə dair. Məqalələr. Şirvannəşr, B., 2006, s. 91-118.

 185. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında xalqın öz sözü var (http://www.gencekitab.az/sednik/mir_cefer_bagirov.pdf).

 186. Tarixin Xocavənddəki izi və Qaraca çobanın qəbri - “Kitabi-Dədə Qorqud“ – 200 (http://qaziler.az/news.php?id=3994#.V4O-qNSLRkg).
 1. Tatar T. Türk Yönetim Sistemi. İstanbul: Turan Ya­yınları, 1997.

 2. Təhmasib M. H. Azərbaycan xalq dastanları (orta əsrlər). Bakı, Elm, 1972, 398 s.

 3. Tuncay B. Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı. Bakı, 2009.

 4. Tuncay B. Aran nəslindən Sakar hökmdarı Azoya aid sikkələr üzərində türkcə yazılar barədə bir neçə söz (https://bextiyartuncay.wordpress.com/ 2015/06/03/aran-n%C9%99slind%C9%99n-olan-iberiya-hokmdari-azoya-aid-sikk%C9%99l%C9%99r-uz%C9%99rind%C9%99ki-turkc%C9%99-yazilar-bar%C9%99d%C9%99-bir-nec%C9%99-soz/).

 5. Tuncay B. Maday (Midiya)… (http://www.azrefs.org/bextiyar-tuncay-azerbaycan-imperatorlugu.html?page=6).

 6. Tuncay B. Manna dövründə türkcə yazılmış mifoloji bir mətn barədə. Tarixi-Mədəni irsin tədqiqi, tədrisi, təbliği, mühafizəsi və diyarşünaslıq işinin təşkilində təhsil müəssisələrinin rolu. Respublika Konfransının (Bakı 25-26 oktyabr) Materialları, Bakı 2013a, səh 49-62.

 7. Tuncay B. Etnoqonik miflər (ümumtürk mate­rial­ları əsasında). Bakı, “Nurlan”, 2013, 308 səh.

 8. Tuncay B. Azərbaycan türklərinin islamaqədərki dili və ədəbiy­yati (şifahi və yazili ədəbi nümunələr əsasında), Bakı, Elm və təhsil, 2015, 288 səh.

 9. Tuncay B. Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı. Qanun, B., 2010, 368 s.

 10. Tuncay B. X əsrə aid Xəzər mətnləri və onların dili haqqında. Bakı, 2012.

 11. Tuncay B. Azərbaycan İmperatorluğu. Bakı, 2012 a (bao.az/pdf/B_Tuncay-Azərbaycan%20İmperatorluğu.doc).

 12. Tuncay B. 1800-1900 yaşlı qəbələli türk «Leyli və Məcnun». «Olaylar» qəzeti, 19.08.2015 a.

 13. Turan O. Cihan hakimiyeti Mefkuresi Tarihi.l-ll c.,"Boğazçı yayınları", İstanbul, 1993.

 14. Uzun E. Köroğlu. Trabzon, 1997. 206 s.

 15. Vəliyеv V. Azərbaycan sоvеt pоеmalarında əfsanə mövzusu. Bakı: ADU, 1969, 40 s.

 16. Yaqub Mahmudov «Ermənilər Dədə Qorqudun Dərbənddəki qəbrini partlatmaq istəyirlər» (http://apa.az/xeber-az/hadise/yaqub-mahmudov-ermeniler-dede-qorqudun-derbenddeki-qebrini-partlatmaq-isteyirler.html).

 17. Yanvar bayatıları (http://www.metro.gov.az/uploaded/image/
  Kataloq: 2016
  2016 -> По антикоррупционной работе в поликлинике
  2016 -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
  2016 -> Agnela da Cruz Henriques de Barros Wilper Statement (afta 2016)
  2016 -> Seks riSKƏ BƏrabər deyiL!!
  2016 -> Qastroentrologiya 1 Yaşlı insanlarda qida borusunun uzunluğu təqribən nə qədərdir?
  2016 -> Az Book Library Palanik Çak DÖYÜŞÇÜ klubu “Döyüşçü klubu”nun birinci qaydasında deyilir: «“Döyüşçü klubu” barədə heç kimə danışmamaq
  2016 -> Az Book Library Filosof Fikri
  2016 -> Ubutumire uniib iratumiye abantu, imigwi y'abantu canke amashirahamwe bose bipfuza gushikiriza inkuru hamwe/canke ivyandiko bijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu hamwe n'ayandi mabi yose vyakozwe I Burundi guhera mu kwezi kwa Ndamukiza

  Yüklə 5,39 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə