Biomedicīna” Pašnovērtējuma ziņojums RĪGA, 2009 Satura rādītājs



Yüklə 1,78 Mb.
səhifə20/33
tarix05.05.2017
ölçüsü1,78 Mb.
#16753
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   33

Darba pieredze


2001- šobrīd Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedras lektore (ētika, medicīnas ētika, filosofija)

2000 – 2001 Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, lektore (ētika, estētika)

2000 Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, lektore (estētika)

1999 – 2000 Humanitārā privātģimnāzija, filosofijas vēstures, ētikas un loģikas skolotāja

1995 – 1997 Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamenta Bērnu un ģimenes nodaļa, vecākā referente

Tālākizglītība

2007 – šobrīd Programma “E-Education in Research Ethics: Central and Eastern Europe Advanced Certificate program” Union Graduate College (Ņujorka, ASV)

2007 LR IZM ISEC tālākizglītības programma „Valsts izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras veidošana un izvērtēšana”

2003 LR IZM ISEC tālākizglītības programma „Vienota pieeja mācību grāmatu vērtēšanā”


Rediģētās grāmatas:
2006 Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. (zinātniskā redaktore un pielikumu autore).
Piedalīšanās konferencēs un semināros:

2008 Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filosofijas biedrības 22. konference „European bioethics in a global context ”, 20.-23. augusts, Tartu, Igaunija. Referāts „Public bioethics debates and policy outcomes in Latvia”.

2008 Seminar for Research Ethics Committees of Baltic countries. 9-10 May, Latvia, Riga.

2007 Starptautiska konference „Baltijas nākotne”. 23.-24.novembris, Rīga, LU. Referāts „Pensijas vecuma cilvēku hroniskas slimības pieredze Latvijā.

2007 Starptautiska konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība.” 8.-9. novembris, Rīga, RSU. Referāts „Pensijas vecuma cilvēku hroniskas slimības pieredze Latvijā.

2007 Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filosofijas biedrības 21. konference „Ethics, philosophy and public health ”, 15.-18. augusts, Kārdifa, Lielbritānija. Referāts “Lay health beliefs in the context of public health”.

2007 Starptautiska konference "The Eighth Global Forum on Bioethics in Research”, 27.-29. jūnijs, Viļņa, Lietuva.

2006 Starptautiskās filosofijas pasniedzēju asociācijas (AIPPh) konference „Europe in the 21st century: Challenges of Modern Technologies and Globalisation”, 27.–29.10. Bonna, Vācija.

2006 Starptautiska konference „Cilvēka veselības bioētiskie aspekti”. Rīga, 5.-6. oktobris. Referāts „The concept of quality of life and bioethical argumentation” („Dzīves kvalitātes jēdziens un bioētikas argumentācija”)

2006 Starptautisks seminārs „Pētniecības ētikas mācīšana: problēmas un perspektīvas”. Rīga, 22. septembris. Referāts „Argumentācija bioētikas publiskajā diskursā”

2006 Darbs bibliotēkā un diskusija par kvalitatīvo metožu lietošanu pētījumos Minsteres Vilhelma Universitātē. 25.jūnijs – 1. jūlijs.
Piedalīšanās zinātniskos un izglītības projektos

2007 - 2008 RSU zinātniskais projekts „Latvijas pensijas vecuma iedzīvotāju dzīves veidu un dzīves kvalitāti ietekmējošie faktori”

2006 - šobrīd LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes zinātniskais projekts „Izglītības filosofiskās problēmas” (Zinātnes padomes finansējums)

2006 -2007 RSU zinātniskais projekts „Veselība un veselības rīcības novērtējums Latvijā” (IZM finansējums)

2005-2006 Stratēģiskās analīzes komisijas un Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētījums „Dzīves kvalitāte Latvijā”
Vadītie bakalaura un maģistra darbi

2007 “Jauniešu attieksme pret personām ar garīgās veselības traucējumiem: stigmatizācija un tolerance” (RSU Socioloģijas maģistra studiju programmas studente Andra Osīte).

2008 “Barošana ar krūti publiskajā telpā: sieviešu pieredze un viedokļi”. (RSU Socioloģijas maģistra studiju programmas studente Anta Āboliņa).

Svešvalodu prasme


Latviešu – dzimtā, krievu – brīvi, vācu – brīvi, angļu – ļoti labi.





Datums: Paraksts:


CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds Vents Sīlis

Personas kods 010577 – 10906

Dzimš. laiks 1977.g. 1.maijs

Dzimš. vieta Rīga, Latvija

Ģimenes stāvoklis precējies

Mājas adrese Rūpniecības ielā 14, dzīv. 4, Rīga, LV – 1010

Tālrunis darbā: 67409104, 67409103; mājās: 67622533


Izglītība

2007 – 2008 Studijas programmā “E-Education in Research Ethics: Central and Eastern Europe Advanced Certificate program”, ko organizē Union Graduate College (Ņujorka, ASV) un Viļņas universitāte (Lietuva).

1995 – 1999 Latvijas Universitāte, vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļa. 14.06.99. iegūts humanitāro zinātņu bakalaura grāds filozofijā.

1999 – 2000 “Socrates” apmaiņas programmas students Helsinku universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Praktiskās filozofijas katedrā

1999 – 2001 Latvijas Universitāte, vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļa. 11.06.01. iegūts humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā.

Profesionālā darbība

2001 – pašreiz lektors RSU Humanitāro zinātņu katedrā


Akadēmiskie kursi lekciju kursi: “Ievads filozofijā”, “Filozofiskā antropoloģija” “Ētika”, “Medicīnas ētika”, “Komunikācijas psiholoģija” (latviešu un angļu valodās)
Zinātniski pētnieciskā

darbība

2007 – pašreiz pētnieks grantā „Latvijas pensijas vecuma iedzīvotāju dzīves kvalitāti ietekmējošie faktori” programmas „Zinātnes attīstība augstākās izglītības iestādēs” ietvaros, (Nr. RSU-ZP 07-6/15)

2006. g. aug. – dec. pētnieks LU grantā „Ētika, politiskā kultūra un komunikācija Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņā”

2002 – 2006 pētnieks grantā Medicīnas ētikas pamatprincipu morālie un psiholoģiskie aspekti: situācija Latvijā”

2003 LPTB pētījuma par pacienta tiesību stāvokli Latvijā datu digitalizācija, apstrāde un analīze.

2002 Medicīnas studentu un praktizējošo ārstu vērtību un vērtību sistēmu pētījums.


Kvalifikācijas celšana

19.01.2004 – 19.04.2004 ārzemju prakse Helsinku universitātes Sociālo zinātņu fakultātē

15.01.2002 – 31.05.2002 papildinātas zināšanas Helsinku universitātes Sociālo zinātņu fakultātē

Darbība profesionālajās

organizācijās Latvijas estētikas asociācijas loceklis


Valodu prasme latviešu – dzimtā

krievu – brīvi pārvaldu

angļu valoda – brīvi pārvaldu

vācu valoda – pamatzināšanas

somu valoda – pamatzināšanas

Datums: Paraksts:



CURRICULUM VITAE




Vārds, uzvārds:

Aigars Reinis



Dzimšanas datums:

24.03.1972.



Dzimšanas vieta:

Latvija, Dobele



Tautība:

Latvietis



Ģimenes stāvoklis:

neprecējies



Adrese:

Rūdolfa 1-23, Rīga, LV-1012



Kontakttālrunis:

29299144, 67409180



Izglītība:

Latvijas Medicīnas akadēmija (AML) 1998.g. – ārsta grāds.



Zinātniskais grāds:

nav



Akadēmiskais nosaukums:

Lektors




Darba apraksts:

Kopš 2004.g. – doktorantūra RSU Mikrobioloģijas katedrā; tēma - “Biomateriālu mikrobiālā kontaminācija, tās cēloņi un sekas in vitro un in vivo pētījumos, biomateriālu un mikroorganismu savstarpējās reaktogenitātes analīze”.

Kopš 1998.g. - RSU Mikrobioloģijas katedra.





Darbs amatu apvienošanas kārtībā:

1999.g. – RSU Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāra vietnieks;

2000.g. – RSU Uzņemšanas komisijas atbildīgais sekretārs.





Līdzdalība profesionālajās un sabiedriskajās organizācijās:

No 2003.g.-2006.g. RSU senators un Senāta prezidija loceklis – ievēlēts no Medicīnas bāzes zinātņu katedrām;

No 2002.g. Latvijas Imunologu asociācijas biedrs.

No 1999.g. Latvijas Medicīnas mikrobiologu asociācijas biedrs.

No 2000.-2003.g. AML senators – ievēlēts no Medicīnas bāzes zinātņu katedrām;

No 1997.g. Savienības “Latvijas ceļš” biedrs.

1995.g.-1998.g. AML senators – ievēlēts saskaņā ar Augstskolu likumu no Studējošo pašpārvaldes;

1997.g.-1998.g. – studējošo pārstāvis AML Senāta prezidijā;

1995.g.-1998.g. AML Studentu un rezidentu pašpārvaldes padomes loceklis;

1997.g.-1998.g. AML Studentu un rezidentu pašpārvaldes priekšsēdis;

1996.g.-1997.g. AML Studentu un rezidentu pašpārvaldes priekšsēža vietnieks;

1995.g.-1998.g. – Latvijas Studentu apvienības Domes loceklis;

1996.g.-1998.g. – Latvijas Studentu apvienības valdes loceklis.

1995.g.-1997.g. – AML Studentu Zinātniskās biedrības valdes loceklis;

1996.g.-1997.g. – AML Studentu Zinātniskās biedrības priekšsēdis.





Autorapliecība:

nav



Valodu zināšanas:

Latviešu – dzimtā; Krievu – labi; Angļu – labi.





Datums: Paraksts:



CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds: Edvīns MiklaševiČS

Dzimšanas datums: 1958. gada 14. maijs

Dzimšanas vieta: Rīga, Latvija
Pavalstniecība: Latvijas Republika
Adrese:

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca Telefons: 67069980

Fakss: 67069980

Pilsoņu iela 13 e-mail:

LV1002 Rīga edvins@stradini.lv

Izglītība:

1976. - 1982. Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāte

(spec.: bioloģiski aktīvo vielu ķīmiskā sintēze)
1984. - 1988. Neklātienes aspirantūra Latvijas ZA A. Kirhenšteina

Mikrobioloģijas institūtā (spec.: molekulārā bioloģija)


1989. Bioloģijas zinātņu kandidāts (spec.: ģenētika)

Baltkrievijas ZA Citoloģijas un ģenētikas institūta

Zinātniskā padome, Minska
1992. Bioloģijas doktors (Dr. biol.)

Latvijas ZA A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūta

Habilitācijas un promocijas padome
Ieņemamie amati:

1980. - 1982. vecākais laborants, Latvijas ZA A. Kirhenšteina

Mikrobioloģijas institūts

1982. - 1988. ķīmiķis, turpat

1988. - 1991. jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, turpat

1991. - 1992. Mikroorganismu ģenētikas laboratorijas vadītājs, turpat

1992. - 1997. vieszinātnieks, Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung,

Ķelne, Vācija

1997. – 2005. vadošais pētnieks, A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un

virusoloģijas institūts

1999. – 2000. vieszinātnieks, Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung,

Ķelne, Vācija

2001. – 2002. vadošais pētnieks, LU Augu audu kultūru laboratorija

(ar pārttraukumu)

2001. – 2003. vieszinātnieks, RIKEN Genomic Sciences Center, Tsurumi,

(ar pārtraukumu) Jokohama, Japāna

2003. – 2005. vadošais pētnieks, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes

slimnīca


no 2004. vadošais pētnieks, Rīgas Stradiņa universitātes Pārmantotā vēža institūts

no 2005. CL Molekulārās bioloģijas un ģenētikas lab. vadītājs, Paula

Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
Stipendijas un granti:


  1. EMBO Fellowship

  2. Alexander von Humboldt Stiftung

1994. Stipendium der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der


Yüklə 1,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   33




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə