Birinci fəsilYüklə 1,5 Mb.
səhifə40/40
tarix08.12.2016
ölçüsü1,5 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

4 Muminun surəsi, 80-cı ayə.

5 Ənam surəsi, 61-ci ayə.

6 Tövbə surəsi, 31.

8 Miləl və Nihəl, c. 2, s. 244.

1 Yunus surəsi, 18.

2 Zumər surəsi, 3.

3 Ənbiya surəsi, 26-27.

4 Ali-İmran surəsi, 33.

5 Bəqərə surəsi, 124.

6 Şura surəsi, 23

7 Bəqərə surəsi, 34.

8 Yusif surəsi, 100.

1 Əraf surəsi, 28-ci ayə.

2 Məalimit-tovhid; Ət-tovhid fil-Quran.

1 Kəhf surəsi, 95-ci ayə.

2 Ali-İmran surəsi, 159.

3 Mümtəhinə surəsi, 12.

4 Tövbə surəsi, 103.

5 Mümtəhinə surəsi, 4.

2 Tövbə surəsi, 114.

3 Nisa surəsi, 64.

4 Nisa surəsi, 9.

5 Münafiqun surəsi, 5.

6 Yusif surəsi, 97-98.

7 Tövbə surəsi, 80.

8 Münafiqun surəsi, 6.

1 Əraf surəsi, 134.

2 Həşr surəsi, 10.

3 Mömin surəsi, 7.

4 Kəşfül-irtiyab, s. 274.

5 Şuəra surəsi, 80.

6 Nəhl surəsi, 69.

7 İsra surəsi, 82.

8 Yunus surəsi, 57.

9 Bu haqda daha çox məlumat almaq istəyənlər “Nuriyyə mən peyambəran” kitabına müraciət edə bilər. / Ayətullah Cəfər Sübhani/.

1 Əraf surəsi, 160.

2 Nəml surəsi, 38.

3 Maidə surəsi, 110.

1 Bəqərə surəsi, 154.

2 Ali-İmran surəsi, 169.

3 Ali-İmran surəsi, 170.

4 Ali-İmran surəsi, 171.

1 Yasin surəsi, 25, 26, 26.

2 Yasin surəsi, 28-29.

3 Mömin surəsi, 46.

4 Səcdə surəsi, 11.

5 “Təfsirü Alair-Rəhman” /Əllamə Bəlaği/, s. 34.

1 Əraf surəsi. 77-ci ayə.

2 Əraf surəsi, 78-ci ayə.

3 Əraf surəsi, 79-cu ayə.

4 Əraf surəsi, 91-ci ayə.

5 Əraf surəsi, 92-ci ayə.

6 Əraf surəsi, 93-cü ayə.

7 “Zuxruf” 45.

8 Saffat surəsi, 79, 109, 120, 130 və 181-ci ayələr.

1 Namazın sonuncu rükətində səcdələr və təşəhhüddən sonra namazı qurtarmaq üçün deyilən zikrlər (salamlar).

2 “Təzkirətül-Füqəha”, c. 1, “Xilaf” kitabında bu salam Ömər ibn Xəttabdan və Abdullah ibn Məsuddan nəql olunmuşdur, sünnə əhlinin alimləri Əbu-Hənifə, Malik və Şafei bunun əsasında fətva vermişlər.

3 Peyğəmbəri görməyib, səhabəni görən insanlar. Peyğəmbərdən sonra gələn insanlar.

4 “Əl-Hidayətüs-sünniyə” risaləsi, s. 162 /Misir çapı/.

5 Vəfaül-Vəfa, c. 2, s. 1371.

6 Fəfaül-Vəfa, c. 2, 1371.

1 Nisa surəsi, 64.

2 Vəfaül-Vəfa, c. 2, s. 1371.

3 Vəfaül-Vəfa, c. 2, s. 1380-1385/ Misir çapı/.

4 Vəfaül-Vəfa, c. 2, s. 1380.

5 Vəfaül-Vəfa, c. 2, s. 1361.

1 Maidə surəsi, 35.

1 “Əl-Hədiyyətüs-sünniyyə”, ikinci risalə, s. 42.

1 Nisa surəsi, 85.

2 Mumin (Qafirun) surəsi, 7.

3 Əlbəttə, Allah-taala Rəsuli Əkrəmin və başqa peyğəmbərlərin isməti barədə kəsərli dəlillər gətirdiyindən, təbii ki, onlar barədə işlənən “günah” kəlməsi başqa mənada işlənmişdir. Bu hissəni təfsilatı ilə “Mənşuri-Cavid” təfsirinin beşinci cildində qeyd etmişik.

4 Nuh surəsi, 28.

5 “Səhih Buxari”, c.3, s. 54.

6 “Səhih Buxari”, c. 1.

1 Məhəmməd surəsi, 19.

2 Tövbə surəsi, 103.

3 Nisa surəsi, 64.

4 Yusif surəsi, 96.

5 Sünəni Tirmizi, c. 4, s. 42, “Ma caə fi-şəni-sirat” fəsli.

6 Ər-Rical ensiklopediyası, “Səvad” maddəsi.

7 Mənaqibi-İbn Şəhr Aşub, c. 1, s. 12; Biharül-Ənvar, c. 15, s. 314.

1 Artıq məlumat toplamaq üçün müəllifin qələmə aldığı “Quran aə hədis baxımından şəfaət” adlı kitabına müraciət edə bilərsiniz. Bu kitabda yüzə qədər (45 hədis sünni kitablarından və 55 hədis şiə kitablarından) hədis nəql olunmuşdur.

1 Ənam surəsi, 61.

2 Bəqərə surəsi, 45.

2 “Mənqui-Cavid” kitabına müraciət edin, -ci cild.

3 Yunus surəsi, 18.

1 Cinn surəsi, 18.

2 Mumin (Ğafir) surəsi, 60.

3 Həqiqətdə ayənin mənası “Allahdan başqasına ibadət etməyin”− dir. Çünki başqa bir ayədə bu haqda buyurur: Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz /Furqan surəsi, 68/.

4 Əraf surəsi, 197.

5 Əraf surəsi, 194.

6 Cinn surəsi, 18 və əl-Munin (Ğafir surəsi). 60.

1 Zümər surəsi, 43, 44.

2 Nəml surəsi, 80.

3 Fatir surəsi, 22.

4 Nəfsin bədəndən ayrıldıqdan sonra maddədən ayrılması və maddi bədənə ehtiyacı olmaması insan ruhunun ölümündən sonra bu ruhun əbədi olub həyat sürməsinə və xüsusi dərrakəyə sahib olmasına əsas bir sübutdur. İslamın böyük filosofları ruhun əbədi və cisimdən (bədəndən) üstün olmasına onlarla sübutlar gətirmişlər. Heç bir insaflı şəxs bu haqda şübhə etməmişdir.

5 Bəqərə surəsi, 154.

1 Ali-İmran surəsi, 169-170.

2 Nisa surəsi, 41.

3 Əhzab surəsi, 45.

4 Muminun surəsi, 100.

5 Mumin (Ğafir) surəsi, 46.

1 Əl-Müstələhatül-ərbəə, s. 18.

1 Əziz oxucu! Yuxarıda qeyd olunan ayələri daha yaxşı başa düşmək üçün Quranın doğma dilə tərcüməsinə müraciət edə bilərsiniz.

2 Müəllifin “Peyğəmbərlərin mənəvi qüdrəti” kitabına müraciət edə bilərsiniz.

3 Nəcm surəsi, 5.

1 Əraf surəsi, 160 və Bəqərə surəsi, 60.

2 Nəml surəsi, 39.

3 Əraf surəsi, 106.

4 Həzrəti Məsihin möcüzələri ilə yaxından tanış olmaq istəyənlər Ali İmran surəsi 49 və Maidə surəsi 100-110-cu ayələrə müraciət edə bilərlər.

1 Kəşfü-Əsrar, 51-ci s.

1 Əmr bin Lühey Şam əhlindən bütlərə ibadət etməyin səbəbini soruşduqda, Şam əhli ona dedi: Biz bütlərdən yağış istəyirik, kömək istəyirik, bütlər də bizə yağış göndərir və kömək edirlər. Əmr bin Lühey bu əqidə ilə “Hübəl” adlı bütü özü ilə Məkkəyə gətirdi. (İbn Hişamın “Peyğəmbərin həyatı” kitabına müraciət edir, c. 1, s. 77).

1 Saffat surəsi, 35.

2 Səhifəye-Ələviyyə, s. 370.

3 Səhifəye-Ələviyyə, s. 51.

1 Sünəni-ibn Macə, c. 1, s.441; Müsnədi-Əhməd, s. 138; Müstədrəkül-Hakim, c. 1, s. 313.

2 Səhihi-ibn Macə, c. 1, s. 262; Müsnədi-Əhməd, c. 3, 21-ci hədis.

3 Əl-Füsulul-mühimmə, s. 31,/ Müəllif: İbn Səbbağ Maliki 855 hicri ilində vəfat edib/.

4 Əd-Dürrül-Mənsur, c. 1, s. 59; Müstədrəkil-Hakim, c. 2, s. 615; Ruhul-Məani, c. 1, s. 217.

5 Səhifeyi-Səccadiyyə, 47-ci dua.

6 Əminüllah ziyarəti.

7 Kəşfül-irtiyab, s. 32, əl-Hədiyyətüs-sünniyyə kitabından nəql olunub.

1 Səqəleyn hədisi İslamın bütün alimləri tərəfindən qəbul edilmiş hədisdir. İnadkarlardan başqa heç kim bu hədisin düzgünlüyündə şəkk-şübhə etmir.

2 Kəşfül-irtiyab, s. 331, Qədduridən nəql olunub.

3 Rum surəsi, 47.

4 Tövbə surəsi, 111.

5 Yunus surəsi, 103.

6 Nisa surəsi, 17.

7 Əl-Cameüs-Səğir, c. 2, s. 33 (Süyüti).

8 Sünəni-İbn Macə, c. 1, s. 841.

9 “Ən-Nihayə” /İbn Əsir/, “haqq” maddəsi.

1 “Allah yolunda (könül xoşluğu ilə halal maldan) yaxşı borc verən kimdir ki, (Allah da) onun mükafatını qat-qat artırsın?! /Bəqərə surəsi, 245/.

1 Kəşfül-irtiyab, s. 336; Təthirul-etiqad, s. 14.

2 Yuxarıdakı mənbə əl-Hədiyyətüs-sünniyyə, s. 25-dən nəql olunmuşdur.

3 Şəms surəsi, 1-7.

4 Naziat surəsi, 1-3.

5 Mürsəlat surəsi, 1-3.

6 Tin surəsi, 1-3.

7 Zuha surəsi, 1 və 2.

8 Fəcr surəsi, 1-4.

9 Tur surəsi, 1-6.

10 Hicr surəsi, 72.

1 Səhih-Müslim, Zəkat kitabı, 3-cü cüz, “Sədəqənin ən fəzilətlisi” fəsli, səh.-94.

2 Səhih-Müslim, 1 cüz, “Ma hüvəl-İslam və bəyani xisalihi” fəsli, s. 32.

3 Müsnədi-Əhməd ibn Hənbəl, c. 5, s. 225.

4 Müsnədi-Əhməd ibn Hənbəl, c. 5, s. 212; Sünəni-İbn Macə c. 4, s. 995 və c. 1, s. 255 müraciət olunsun.

5 Nəhcül-Bəlağə, 23, 25, 56, 85, 161, 182 və 187-ci xütbələr, 6, 9 və 54-cü məktublar.

6 Müvəttə imam Malik Zərqaninin şərhi ilə, c. 4, s. 159.

7 “Əl-Fiqhu əla məzahibil-ərbəə. Əl-Yəmin kitabı, c. 1, s. 75 /Misir/.

1 Vəhhabilər 1216 və 1259-cü hicri illərində Kərbəlaya hücum edib qocaya və uşağa rəhm etmədən üç gün müddətində altı minə yaxın adamı qılıncdan keçiriblər və bütün müqəddəs hərəmləri və ziyarətgahları Yezidin qoşunu kimi qarət ediblər. Nəyə görə? Buna görə ki, bu camaat Peyğəmbərin övladlarına and içib, onlara mehribanlıq göstərirdilər.

2 Sünəni-İbn Macə, c. 1, s. 277; Sünəni-Tirmizi, c. 4, s. 108; Sünəni-Nəsai, c. 7, s. 4-5; əs-Sünənül-kübra; c. 10, s. 29.

3 Əs-Sünənül-kubra, c. 1, s. 29. Səhih Müslimdən nəql olunub. Sünəni-Nəsai, c. 7, s. 77, Sünəni-İbn Macə, c. 1, s. 278. Sünəni-Nəsai, c. 7, s. 6.

1 Büt adları.

1 əs-Sira, c. 1, s. 54.

2 Bu yazıçı, “Əllamə Seyyid Möhsün Əmin”-in yazdığı “Kəşfül-irtiyab” kitabına rədd cavabı olaraq “Əs-Sira bəynəl-İslami vəs-sənəviyyə” (İslam və bütpərəstlər arasında mübarizə) adlı kitab yazıb. Bu kitabda müsəlmanların dörddə biri sayılan şiəni bütpərəst adlandırıb

3 Furqanul-Quran, s. 132, (Əzami) İbn Teymiyyədən nəql edir.

4 Sülhül-Əxvan, s. 102.

1 Furqanul-Quran, s. 133, əl-Qədir kitabından nəql olunub c. 5, s. 181.

2 Məsələn haram işlər üçün nəzir etmək. bu kimi nəzirlər batildir /mütərcim/.

3 Sünəni-Əbi Davud, c. 2, s. 80.

4 Sünəni-Əbi Davud, c. 2, s. 81.

5 Maidə surəsi, 3.

1 Cinn surəsi, 18.

2 Rəd surəsi, 14.

3 Əraf surəsi, 197.

4 Fatir surəsi, 13.

5 Əraf surəsi, 194.

6 İsra surəsi, 56.

7 İsra surəsi, 57.

8 Yunus surəsi, 106.

9 Əhqaf surəsi, 5.

10 Nuh surəsi, 5.

2 İbrahim surəsi, 22.

3 Nisbətlə müqayisə etdikdə Allaha arxalanan bir şəxsdən kömək istəmək və çağırmaq dəvət adlanır. İbadət isə Allaha inanmaq əqidəsi ilə ruhi, səcdə kimi feli və əməli hərəkətlərə aiddir. Namaz kimi əməllərdə isə həm Allaha ibadət etmək sayılır, həm də dua etmək.

4 Hud surəsi, 101.

5 Nisa surəsi, 64.

6 Mumin surəsi, 60.

7 Səhifeyi-səccadiyyə, 45-ci dua. Mumin surəsi, 60-cı ayənin məzmunu.

8 Maidə surəsi, 76.

9 Ənam surəsi, 71.

1 Əş-Şəriət vəl-əqidət, s. 150.

2 Əl-Həcc surəsi, 38-41-ci ayələr.

1 Təbəri /təfsir/, c. 17, s. 108 /Beyrut çapı/.

2 Maidə surəsi, 97.

3 Nisa surəsi, 5.

4 Təbəri /təfsir/, c. 7, s. 49.

5 Əl-Mənar, c. 7, s. 119.

1 Tövbə surəsi, 1-3-cü ayələr.

2 Təbərinin təfsiri, c. 10, s. 47. İbn Hişamın “Peyğəmbərin həyatı” kitabı, c. 4, s. 545.

3 Şer ərəbcə oludğu üçün onun mənasını burada qeyd etdik.

4 Əl-Əğani, c. 21, s. 376-377; Mənaqibi Şəhr Aşub, c. 4, s. 169.

1 Səhihi-Buxari və Səhihi-Müslim və başqa mənbələrin həcc kitablarına müraciət edin.

1 Cameül-Üsul, 4. c, Həcc kitabı.

2 Tarixi-Məkkə, c. 1, s. 339 /Əbil-Vəlid Əzrəqi/.

3 Biharül-Ənvar, c. 9, s. 49.

4 Səlim ibn Qaye ət-Tabei əl-Kufi Əl-Həlalinin kitabı, s. 18

1 Əl-İbadətü fil-İslam / müəllif doktor Qərzavi/, s. 294.

2 Fərid Vəcdinin ensiklopediyası, həcc maddəsi, c. 3, s. 350.
Kataloq: MediaFile

Yüklə 1,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə