Bojové chemické látky


Bojové chemické látky – výukový multimediální systémYüklə 441,18 Kb.
səhifə6/6
tarix28.04.2017
ölçüsü441,18 Kb.
#15855
1   2   3   4   5   6

6. Bojové chemické látky – výukový multimediální systém
6.1. Popis systému


Výukový multimediální systém Bojové chemické látky se skládá z několika základních částí:

1. Úvod

2. Cíl bakalářské práce

3. Zbraně hromadného ničení a jejich dělení

3.1. Dělení zbraní hromadného ničení

3.2. Chemické zbraně a jejich dělení

3.2.1. Klasifikace bojových chemických látek

3.2.1.1. Fyzikální klasifikace

3.2.1.2. Chemická klasifikace

3.2.1.3. Toxikologická klasifikace

3.2.1.4. Klasifikace podle bojového použití4. Bojové chemické látky podle charakteristických skupin

4.1. Halogeny a halogenderiváty

4.2. Deriváty karboxylových kyselin

4.3. Amidy a nitrily

4.4. Aminy

4.5. Nitro a nitrososloučeniny

4.6. Ketony

4.7. Cyklické ethery

4.8. Thiosloučeniny

4.9. Sloučeniny arsenu

4.10. Organofosforové sloučeniny

4.11. Ostatní (proteiny)5. Popis a důkazy vybraných BCHL s porovnáním současných a dřívějších metod

5.1. Fosgen

5.2. Chlorpikrin

5.3. Kyanovodík

5.4. Dusíkový yperit

5.5. Sírový yperit

5.6. Tabun

5.7. Botulotoxin A6. Bojové chemické látky – výukový multimediální systém

6.1. Popis systému

6.2. Ovládání systému

6.3. Fotogalerie

6.4. Didaktický test

Literatura
Výukový multimediální systém obsahuje výukové texty, fotogalerie bojových chemických látek a v neposlední řadě didaktický test k opakování dané problematiky.

6.2. Ovládání systému


Ovládání systému Bojové chemické látky je velmi jednoduché a přehledné. Je založeno
na výběrových menu, kdy po kliknutí myší je možné se dostat do příslušných kapitol.
Ukázka titulního listu výukového systému Bojové chemické látky je uvedena na obrázku 8.

Obrázek 8 Titulní list výukového multimediálního systému Bojové chemické látky

6.3. Fotogalerie


Nedílnou součástí výukového systému Bojové chemické látky jsou tzv. fotogalerie, přehledně zobrazující danou problematiku.
Ukázka fotogalerie Bojové chemické látky – účinky, pomůcky je uvedena na obrázku 9.

Obrázek 9 Fotogalerie Bojové chemické látky – účinky, pomůcky6.4. Didaktický test

Byl vypracován také didaktický test z dané problematiky. Byly vytvořeny soubory otázek


a odpovědí, přičemž ke každé otázce byly vytvořeny 4 varianty odpovědí, z nichž je jedna správná.

Ukázka didaktického testu Bojové chemické látky, jeho vyhodnocení a správné řešení


je uvedeno na obrázku 10.Obrázek 10 Ukázka didaktického testu Bojové chemické látky


7. Závěr
V bakalářské práci byl vypracován přehled rozdělení zbraní hromadného ničení (ZHN)
a bojových chemických látek (BCHL). Jednotlivé skupiny látek byly rozebrány z hlediska charakteristiky skupiny, chemických a fyzikálních vlastností.
U vybraných zástupců bojových chemických látek byl proveden podrobný rozbor a popis
z hlediska historie a současnosti, jejich obecných, fyzikálních a chemických vlastností (včetně chemických reakcí, výroby, popř. přípravy), jejich chemických důkazů a v neposlední řadě jejich toxických účinků.
Současně byl vytvořen výukový multimediální subsystém o bojových chemických látkách, který bude sloužit k doplnění výuky studentů učitelství chemie. Lze jej však využít i v jiných odborných předmětech vyučovaných na středních a vysokých školách.
Vytvořený subsystém obsahuje dostupné formy multimediální výuky a e-learningu: učební texty (doc, pdf, html, txt), odkazy na www stránky internetu, schémata, obrázky (jpg), fotogalerie (html, jpg) a didaktické testy.
Výukový multimediální subsystém mohou využívat nejen studenti prezenční formy studia učitelství chemie pro základní školy Pedagogické fakulty MU Brno a studenti kombinované formy studia DAP chemie pro základní školy Pedagogické fakulty MU Brno, ale i zájemci (studenti, učitelé) z jiných vysokých škol ČR (PřF MU v Brně, PřF a PedF UK Praha), gymnázií a středních odborných škol.
Vytvořený výukový subsystém Bojové chemické látky bude, po dokončení v rámci navazující diplomové práce, komplexním výukovým multimediálním systémem ze studované problematiky bojových chemických látek.

8. Literatura

 1. Dělení zbraní hromadného ničení. [online]. [cit. 2014-04-08]. Dostupné z:

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/p/23765#23765


 1. Zbraně chemického ničení. [online]. [cit. 2014-04-08]. Dostupné z:

http://www.mestovsetin.cz/bezpeci/brevir/static/dokumenty/prestupky_a_trestne_ciny/
chranime_zdravi_a_zivot/zhn_chemicke_zbrane.htm 1. MIKA, O. a M. ŘÍHA. Ochrana obyvatelstva před následky použití zbraní hromadného ničení. Vyd. 1. Praha: Námořní akademie České republiky, 2011, 148 s. ISBN 978-80-87103-31-9.
 1. Kolektiv autorů: Vyhodnocování chemické situace. Chem-51-8, Praha: Ministerstvo obrany ČR, 1993.
 1. Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických)
  a toxinových zbraní a o jejich zničení. [online]. [cit. 2014-05-10]. Dostupné z:

http://www.sujb.cz/zakaz-biologickych-zbrani/umluva-o-zakazu-vyvoje-vyroby-a-hromadeni-zasob-bakteriologickych-biologickych-a-toxinovych-zbrani-a-o-jejich-zniceni/


 1. VISINGR, L. a P. SEDLÁČEK. Chemické zbraně. Armádní technický magazín.
  2004, 9. [online]. [cit. 2014-05-09]. Citováno dle: JURÁNKOVÁ, B. Chemické zbraně. Oborový seminář chemie. Dostupné z:

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=26059&view=4433


 1. TOMEČEK, I. a J. MATOUŠEK. Analýza bojových otravných látek. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961.
 1. HALÁMEK, E. a Z. KOBLIHA. Přehled bojových chemických látek: Úvod
  do problematiky
  . Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2002.


 2. PŘIKRYL, F. a E. HALÁMEK. Bojové otravné látky: 1. obecná část. Vyškov: VVŠ PV LS Vyškov, 1975.
 1. JURSÍK, M., J. SOUKUP a J. HOLEC. Úvod do problematiky mechanizmu působení herbicidů. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2010, 1. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2010/PDF/14-16.PDF
 1. BŘÍŽĎALA, J. Organická chemie. E-chembook.eu [online]. 2015. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: http://www.e-chembook.eu/cs/ 1. WAISSER, K. Struktura a reaktivita organických sloučenin: (pro zdravotnické bioanalytiky). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 341 s. ISBN 80-246-0792-1. 1. ERNEST, I. Organická chemie. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1964, 334 s. 1. Velký lékařský slovník. Velký lékařský slovník [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/ 1. ČERVINKA, O., V. DĚDEK a M. FERLES. Organická chemie: učebnice pro vysoké školy chemickotechnologické. 3. nezm. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1982, 791 s. 1. SVOBODA, J. Organická chemie I. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005, 291 s. ISBN 80-708-0561-7. 1. Všeobecné poznatky o nitrosloučeninách. Nitrosloučeniny [online]. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: http://canov.jergym.cz/urbanski/u1+3/ch1d_1.htm 1. KEDROVÁ, K. Organická chemie. MojeChemie.cz [online]. 2011. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z:http://www.mojechemie.cz/MojeChemie:MojeChemie 1. PACÁK, J. Jak porozumět organické chemii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997, 315 s. ISBN 80-718-4261-3.
 1. BUCHAR, E., J. DOUBRAVA a T. LIPTHAY. Organická chemie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973.
 1. HORÁKOVÁ, M., M. JANDOVÁ a H. KOCIÁNOVÁ. Fosgen: zdravotní rizika. Vojenské zdravotnické listy [online]. 2006, LXXV, 3-4, s. 126-127. [cit. 2015-02-28]. Dostupné z:

http://www.pmfhk.cz/VZL/vzl%203_4_2006/008%20hor%C3%A1kov%C3%A1-t.pdf


 1. HRDINA, V. Toxikologie bojových chemických látek a zdravotnicko-protichemická ochrana. Hradec Králové: Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně, 1983.
 1. KOBLIHA, Z., E. HALÁMEK a V. PITCHMANN. Analýza bojových chemických látek. Vyd. 1. Vyškov: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-807-2312-580.
 1. Chlorpikrin. [online]. [cit. 2015-03-07]. Dostupné z:

http://mapyourinfo.com/wiki/cs.wikipedia.org/chlorpikrin/


 1. PITSCHMANN, V. Vojenská chemie kyanovodíku. Vyd. 1. Brno: EKOLINE, 2004,
  110 s. ISBN 80-901899-1-1.

 1. ŠORMOVÁ, H. Posouzení bezpečnosti zásobníku HCN. [online]. Brno, 2004. Diplomová práce. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z:

http://www.milansorm.cz/cei/publicac/diplomka.pdf 1. HIRT, M. Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 51 s. ISBN 978-802-1054-776.
 1. SEDLÁČEK, P. a L. VISINGR. Chemické zbraně. Armádní technický magazín.
  2004, 9. 1. BIDMANOVÁ, Š., J. DAMBORSKÝ, Z. PROKOP, J. CABAL a M. POHANKA. Biosenzory k včasné detekci otravných látek. Chemické listy. 2010, 104. 1. Fact Sheet Gaz moutarde. In: LABORATOIRE SPIEZ [online]. 2003. [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://www.labor-spiez.ch/fr/dok/fa/pdf_f/senfgas_f.pdf
 1. Stručná historie chemoterapie. Chemické listy [online]. 2013, 107. [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2013_02_151-159.pdf 1. Vědci z Masarykovy univerzity získali patent na metodu likvidace yperitu. Masarykova Univerzita centrum pro transfer technologií [online]. 2007. [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: http://www.muni.cz/ctt/events/calendar/2256 1. CABAL, J. a J. BAJGAR. Tabun – návrat po padesáti letech. Chemické listy.
  1999, 93.
 1. Botulotoxin. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Botulotoxin 1. KOVÁČ, M. Botulotoxínová liečba. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2009, 109 s. Librix.eu. ISBN 978-80-7399-813-4. 1. POHANKA, M. Biologické zbraně. Vyd. 1. Hradec Králové: Univerzita obrany, 2010, 80 s. ISBN 978-80-7231-342-6. 1. CHARVÁTOVÁ, M. a A. POPKOV. Základní vědomosti o chemických, biologických
  a jaderných zbraních a možnostech jejich teroristického zneužití
  . 1. vyd. České Budějovice: A. Popkov, 2010, 113 s. ISBN 978-80-254-8066-3.9. Přílohy9.1. Seznam obrázků

Obrázek 1 Fosgen 27

Obrázek 2 Chlorpikrin 34

Obrázek 3 Kyanovodík 40

Obrázek 4 Dusíkový yperit (tris(2-chlorethyl)amin) 48

Obrázek 5 Sírový yperit 53

Obrázek 6 Tabun 61

Obrázek 7 Botulotoxin A 65

Obrázek 8 Titulní list výukového multimediálního systému Bojové chemické látky 68

Obrázek 9 Fotogalerie Bojové chemické látky – účinky, pomůcky 69Obrázek 10 Ukázka didaktického testu Bojové chemické látky 70Yüklə 441,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə