Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudurYüklə 1,18 Mb.
səhifə14/20
tarix11.12.2016
ölçüsü1,18 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

741) Daxili qanaxma ilə müşaiyət olan çoxsaylı kombinəolunmuş zədəli xəstədə dinamiki müşahidə zamanı AT-nin enməsi fonunda MVT-in artması qeyd olunub. Bu nəyi göstərir?
A) Ürək zəifliyinin yaranması

B) Qanın venoz damarlarda yığılması

C) Qanitirmənin tempinin artması

D) Hipervolemiya

E) Qanın şuntlanması
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
742) Yüngül dərəcəli mədə-bağırsaq qanaxmaları üçün xarakterik olan göstəricilər hansıdır?
A) Hemoqlobinin 80 q/l-dən az olması, sistolik A/T və nəbzin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməməsi

B) Hemoqlobinin 80-100 q/l arasında olması, sistolik A/T-ın 100 mm c.süt-na qədər düşməsi, nəbzin 100/dəq-ə qədər artması

C) Hemoqlobinin 100 q/l-ə qədən enməsi, sistolik A/T və nəbzin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməməsi

D) Hemoqlobin, A/T və nəbzin dəyişməməsi

E) Hemoqlobinin 80 q/l-dən az, sistolik A/T-ın 100 mm c.süt-dan az, nəbzin 100/dəq-dən çox olması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
743) Orta dərəcəli mədə-bağırsaq qanaxmaları üçün xarakterik olan göstəricilər hansıdır?
A) Hemoqlobinin 80 q/l-dən az, sistolik A/T-ın 100 mm c.süt-dan az, nəbzin 100/dəq-dən çox olması

B) Hemoqlobin, A/T və nəbzin dəyişməməsi

C) Hemoqlobinin 80 q/l-dən az olması, sistolik A/T və nəbzin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməməsi

D) Hemoqlobinin 80-100 q/l arasında olması, sistolik A/T-ın 100 mm c.süt-na qədər düşməsi, nəbzin 100/dəq-ə qədər artması

E) Hemoqlobinin 100 q/l-ə qədən enməsi, sistolik A/T və nəbzin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
744) Ağır dərəcəli mədə-bağırsaq qanaxmaları üçün xarakterik olan göstəricilər hansıdır?
A) Hemoqlobin, A/T və nəbzin dəyişməməsi

B) Hemoqlobinin 80-100 q/l arasında olması, sistolik A/T-ın 100 mm c.süt-na qədər düşməsi, nəbzin 100/dəq-ə qədər artması

C) Hemoqlobinin 80 q/l-dən az olması, sistolik A/T və nəbzin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməməsi

D) Hemoqlobinin 80 q/l-dən az, sistolik A/T-ın 100 mm c.süt-dan az, nəbzin 100/dəq-dən çox olması

E) Hemoqlobinin 100 q/l-ə qədən enməsi, sistolik A/T və nəbzin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
745) Gündəlik praktiki istifadəsi üçün nəzərdə tutulan təsnifatına uyğun olaraq qida borusunun varikoz genəlmiş venalarından, mədədən və bağırsaqlardan olan qanaxmalar neçə ağırlıq dərəcəsinə bölünür?
A) 2

B) 5


C) 3

D) 4


E) 6
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
746) Travmatik şok zamanı hemodinamikanın vəziyyətini qiymətləndirmək üçün şok indeksi istifadə olunur. Bu nədir?
A) MVT-in və DEQH-in münasibətidir

B) Nəbz tezliyi və sistolik AT-nin münasibətidir

C) Sistolik və diastolik AT arasında olan fərq

D) Qoltuqaltı ilə düz bağırsaq arasında olan temperatur fərqidir

E) TT-in və TH-in münasibətidir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
747) Kəskin qan itirmə zamanı aşağıda sadalanan hemodinamik göstəricilərdən hansı tez və daha aydın dəyişilir?
A) Hər 4 göstəricinin dəyişilməsi sinxron gedir

B) Periferik venoz təzyiq

C) Diastolik arterial təzyiq

D) Mərkəzi venoz təzyiq

E) Sistolik arterial təzyiq
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
748) Huşu özündə olan xəstənin daxili vidaci venasının kateterizasiyası zamanı döş-körpücük-məməvari əzələnin orientirlərini təyin etmək üçün nə etmək düzgün olardı?
A) Xəstənin başını eyni tərəfə çevirib ona həmin tərəfdəki ayağının qaldırmağı təklif etmək

B) Xəstənin başını punksiya olunacaq vena tərəfə çevirib ona başını çarpayıdan qaldırmağı təklif etmək

C) Xəstənin başını əks tərəfə çevirib ona başını çarpayıdan qaldırmağı təklif etmək

D) Xəstənin başını əks tərəfə çevirib ona sağ ayağını qaldırmağı təklif etmək

E) Xəstənin başını əks tərəfə çevirib ona sol ayağını qaldırmağı təklif etmək
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
749) Orta dərəcəli kombinə olunmuş travma zamanı qanaxma fonunda xəstənin dəri örtüyü kəskin avazımışdır, taxikardiya qeyd olunur, A/T və mərkəzi venoz təzyiq göstəriciləri gözə çarpan dərəcədə enmişdir. Konservləşmiş qan yoxdur, onda hansı preparat tətbiq edilməlidir?
A) 5 % qlükoza

B) Efedrin

C) Noradrenalin

D) Adrenalin

E) Poliqlükin
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
750) Ağır hemorraqik şok zamanı proteolitik aktivliyin inqibitorları hansı məqsədlə təyin edilir?
A) Mədəaltı vəzinin nekrozunun qarşısını almaq

B) Hemostatik məqsədi ilə

C) Miokardda və qara ciyərdə qlükogenin sintezini yaxşılaşdırmaq

D) Kininlərin əmələgəlməsinin qarşısını almaq

E) Amilazanın hemopoezə süsləşdirici təsirini aradan götürmək məqsədi ilə
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
751) Hamiləlik zamanı qanın qlobulər hissəsi necə dəyişir?
A) Plazma hissəsinə müvafiq olaraq artır

B) Plazma hissəsinə nisbətən azalır

C) Dövr edən qanın həcmindən asılı olaraq dəyişirmir

D) Hamiləlikdən asılı olmayaraq dəyişmir, sabit saxlanılır

E) Hemoqlobin göstəricisinə nisbətən daha çox artır
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
752) Doğuş zamanı dölyanı maye emboliyası baş verib. Müvafiq reanimasion tədbirlərin aparılması hesabına həyati vacib funksiyalar bərpa edilib və kafi qiymətləndirilir. Yaranılmış vəziyyətdə hansı yeni ağırlaşma baş verə bilər?
A) Aşağı ətrafların dərin venalarının trombozu

B) Uşaqlığın hipertonusu və cırılma ehtimalı

C) Profuz uşaqlıq qanaxması

D) Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası

E) Baş beyin damarlarının trombozu
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
753) Hipervolemik vəziyyətə xas deyil?
A) Ürəyin birdəfəlik qovulan miqdarının azalması

B) Mərkəzi venoz təzyiqin qalxması

C) Arterial təzyiqin enməsi, taxikardiya

D) Dövr edən qanın həcminin azalması

E) Periferik müqavimətin artması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
754) Hipovolemiya zamanı ürəyin atma funksiyasını artırmaq məqsədi ilə tətbiq etmək olmaz?
A) Simpatomimetiklər

B) Qan köçürmə

C) Plazmaəvəzedicilər

D) β-blokatorlar

E) Kortikosteroidlər
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
755) Kəskin qanitirmə fonunda hansı faktorun inkişafı xəstə üçün daha çox təhlükəlidir?
A) Koaqulopatiya

B) Hipoproteinemiya

C) Hipovolemiya

D) Fibrinogenin defisiti

E) Hemoqlobinin defisiti
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
756) Qanın hemotokrit göstəricisi nəyi əks etdirir?

A) Qanın eritrositlərinin artma dərəcəsini

B) Qanın eritrositlərinin faizlə miqdarını

C) Qanın özlülük vəziyyətini

D) Hemoqlobinin plazmaya olan nisbətini

E) Qanın oksigen büdcəsinin vəziyyətini


Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
757) Nəzərə çarpan anemiyalı xəstədə yanaşı ürək çatışmamazlığı müşahidə edilir. Hansı transfuzion məhlulun tətbiqi göstərilən situasiyada məqsədəuyğun hesab etmək olar?
A) Nativ plazma

B) Təzə donor qanı

C) Albumin

D) Eritrosit kütləsi

E) Təzə dondurulmuş plazma
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
758) Kardiogen şok üçün hansı əlamət xas deyil?
A) Taxikardiya

B) Ürəyin dəqiqəlik həcminin azalması

C) Oliqoanuriya

D) Ümumi periferik müqavimətin azalması

E) Nəbz təzyiqin azalması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
759) Hansı minimal həcmli qan itirmədə artıq şokun klinikası izlənilir?
A) 5-10 %

B) 20-30 %

C) 10-20%

D) 50 %-dən yuxarı

E) 30-40 %
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
760) Ağır yanıq şokunun intensiv müalicəsi zamanı kolloid-kristalloid məhlulları infuziya üçün hansı nisbətdə təyin edilməlidir?
A) 3 : 1

B) 1 : 1


C) 1 : 3

D) 3 : 2


E) 1 : 2
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
761) Aşağıdakı hansı infuzion məhlulun həcm effekti daha yüksəkdir?
A) Ringer

B) Plazma

C) 10 % qlükoza

D) Hemodez

E) Poliqlükin
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
762) Anafilaktik şokun müalicəsində hansı dərman istifadə olunmur?
A) Antihistamin preparatlar

B) Qlükokortikoidlər

C) Adrenalin

D) Hipotenziv preparatlar

E) Plazmaəvəzedicilər
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
763) Anafilaktik şokun inkişafı zamanı təxirəsalınmaz yardım üçün hansı dərman istifadə olunmur?
A) Adrenalin

B) Dimedrol

C) Prednizolon

D) Droperidol

E) Eufillin
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
764) Şok indeksi nəyin nisbətidir?
A) A/T (diastolik) : ÜVS

B) Ürək vurğuların sayının (ÜVS) : A/T (sistolik)

C) ÜVS : A/T (diastolik)

D) A/T (sistolik) : ÜVS

E) Nəbz təzyiqi : ÜVS
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
765) Anafilaktik şokun müalicəsində istifadə edilmir?
A) Prednizolon

B) Atenolol

C) Eufillin

D) Suprastin

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: С.А.Сумин. Неотложные состояния. М., « Фармацевтический мир». 2000.
766) Güclü vazokonstriktorlardan biri noradrenalindir. Vena daxili yeritmək üçün onun məhlulunu hansı konsentrasiyada istifadə etmək məsləhətdir?
A) 0,001- 0,002 %

B) 0,1- 0,2 %

C) 1- 2 %

D) 0,0001- 0,0002 %

E) 0,01- 0,02 %
Ədəbiyyat: М.Д.Машковский. Лекарственные средства. М., «Новая волна». 2006.
767) Anafilaktik şok zamanı ilkin istifadə üçün seçim preparatı nə olmalıdır?
A) Narkotik analgetiklər

B) Adrenalin

C) Prednizalon

D) Dimedrol

E) Kalsium-xlor
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.

Bölmə 13. Homeostaz və onun əsas pozğunluqları

768) Narkoz zamanı tənəffüs asidozu inkişaf edərsə, anestezioloqun taktikası nədən ibarət olmalıdır?
A) Natrium hidrokarbonat məhlulu köçürməli

B) Narkotik qarışığın köçürülməsini azaltmalı

C) İnfuziyanın həcmini artırmalı

D) Tənəffüsü hiperventilyasiya rejimində aparmalı

E) Vena daxilinə tənəffüs analeptikləri vurmalı
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
769) Metabolik asidozu kompensasiya etmək uçun aşağıdakı hansı maddələr böyrəklərdən eksresiya olunmur?
A) Natrium ionları

B) Sidik turşusu

C) Amoniumla birləşmiş turşular

D) Sərbəst turşular

E) Bikorbanotlar
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
770) Metabolik asidoz zamanı qanda göstərilən hansı əlamətlər müşahidə edilir?
A) Aşağı pH və yüksək PaCo2

B) Aşağı pH və aşağı PaCo2

C) Yüksək pH və yüksək PaCo2

D) Yüksək pH və aşağı PaCo2

E) Yuxarıda göstərilənlərin heç biri
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
771) Ph-ın hansı səviyyəsini turşu-qələvi müvazinətinin kompensasiya olunmuş səviyyəsi hesab etmək olur?
A) 7,25-7,34

B) 7,19-7,28

C) 7,0-7,1

D) 7,35-7,45

E) 7,46-7,51
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
772) Qlukozanın göstərilən hansı dozası izotonik adlanır?
A) 10% məhlulu

B) 5% məhlulu

C) 3% məhlulu

D) 0,85% məhlulu

E) 4,2% məhlulu
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
773) Göstərilən hansı əlamətlər hiperhidratasiya üçün xarakterik deyil?
A) Hipertenziya

B) Diurezin 50-60 ml/saatdan çox olması

C) Mərkəzi venoz təzyiqin aşağı olması

D) Ağciyərlərin ödemi

E) Periferik ödemin olması
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
774) Çoxlu qusma və mədə möhtəviyyatının davamlı olması zamanı qanda hansı əlamətlər qeyd edilir?
A) Qanda xlorun miqdarının artması

B) Göstərilən əlamətlərin heç biri

C) Qanda xlorun azalması

D) Qanda Na-nın msəviyyəsinin azalması

E) Qanın pH-ın yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
775) Oliqouriyanın müalicə sxemində göstərilən hansı vəziyyətlər əsas sayılmır?
A) Diurezin ölçülməsi

B) Qanda zülalların səviyyəsi

C) Adekvat hidratasiyanın təmin edilməsi

D) Vena daxiili mannitolun köçürülməsi

E) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə su-elektrolit mübadiləsini tənzimlənməsi
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
776) Xəstələrdə su ilə birlikdə artıq natriumun xaric olması hansı hallar üçün xarakterik deyil?
A) Antidiuretik hormonun yüksəlməsi zamanı

B) Natriumla zəngin məhlulların köçürülməsi

C) Böyrək çatışmazlığının poliuriya mərhələsi

D) Osmotik diurez zamanı

E) Tərləmənin artması zamanı
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
777) Bu əlamətlərdən hansı hipokaliyemiya üçün xarakterik deyil?
A) Taxikardiya

B) Bağırsaqların perstaltikasının artması

C) Yuxululuq

D) Metabolik alkaloz

E) Zəiflik, halsızlıq
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
778) Hipokaliemiya zamanı bu əlamətlər xarakterikdir?
A) Bağırsaqların atoniyası

B) Hipertenziya

C) Bradikardiya

D) Bradipnoe

E) Metobolik və ya tənəffüs alkalozu.
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
779) Hipotermiya zamanı aşağıdakı əlamət daha xarakterikdir?
A) Psixomotor oyanıqlıq

B) Hüceyrə dehidratasiyası

C) Davamlı qusma

D) Yanğı hissinin artması

E) Hüceyrə hiperhidratasiyası
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
780) Hipokalsiyemiya zamanı müşahidə olunur?
A) Əzələ tonusunun zəifləməsi

B) Bağırsaq atoniyası

C) Diareya

D) Hipoxloremiya

E) Ürək nahiyəsində ağrılar
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
781) Kalium defisit zamanı bu əlamətlər müşahidə olunur?
A) Bağırsaq atoniyası

B) Hipotermiya

C) Hipertenziya

D) İshal


E) Hiperproteinemiya
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
782) Kaliumun plazmada normal miqdarı?
A) 3,5 – 5,1 mml/l

B) 3 – 4 mol/l

C) 3 – 4 qram.m

D) 3,5 – 4,5 mol/l

E) 4,5 – 6,5 mol/l
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
783) “K” – un orqanizmidə ümumi miqdarı orta hesabla nə qədərdir?
A) 3500 mmol

B) 3,5 – 4,5 mmol

C) 50 – 70 mmol

D) 250 – 300 mmol

E) 4000 mmol
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
784) Kaliumun sutkalıq tələbatı orta hesabla nə qədərdir?
A) 0,8 mol / kq

B) 0,5 mol / kq

C) 1,2 mol / kq

D) 1 qram / kq

E) 1 mol / kq
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
785) Sutka ərzində itirilən “K” – n miqdarı orta hesabla nə qədərdir?
A) Normada xariç olmamalıdır.

B) 100 – 120 mol

C) 37,5 – 75 mol

D) 0,1 – 0,2 qramm

E) 30 mol a qədər
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
786) Natriumun plazmada normal səviyyəsi?
A) 150 mol

B) 136 – 145 mol

C) 132 – 135 mol

D) 130 mol – 135 mol

E) 145 mol – 150 mol
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
787) Orqanizmin “Na” – a olan sutkalıq tələbatı təxminən nə qədərdir?
A) 1 mol / kq

B) 2 mol / kq

C) 0, 5 mol / kq

D) 1 qram / kq

E) 1,5 mol / kq
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
788) Fiziki gərginlik və temperatur olmayan halda orqanizmin suya tələbatı nə qədərdir?
A) 20 – 30 ml/kq

B) 30 ml/kq

C) 40 ml və ondan çox

D) 20 – 25 ml/kq

E) 40 – 50 ml/kq
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
789) Bədən kütləsinin neçə faizi sudan ibarətdir?
A) 50 %

B) 70 – 80 % - ə qədəri

C) 40 – 50 %

D) 30 – 40 %

E) 60 – 70 %
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа».
790) Bədən temperaturunun 37 ° C – dən yuxarı qalxan hər 1 ° C – t – ru sutka ərzində nə qədər su itkisinə səbəb olur?
A) 200 – 300 ml

B) 150 – 300 ml

C) 300 ml

D) 700 ml

E) Təxminən 500 ml
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
791) Plazmanın osmolyarlığında göstərilən komponentlərdən hansı ən əsas rol oynayır?
A) Natrium və kaliumun səviyyəsi

B) Qanda qlukozanın miqdarı

C) “Na” – səviyyəsi

D) Əsas sidik cövhəri

E) Qalıq azotun miqdarı
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
792) Orqanizmə suyun daxil olması nəyin hesabına tənzimlənir?
A) Heç bir cavab düzgün deyil

B) Hüceyrədən kənar mühitdəki osmotik təzyiq hesabına

C) Hüceyrədaxili mayedə osmotik təzyiqin səviyyəsi hesabına

D) Plazmanın onkotik təzyiqi hesabına

E) Hüceyrədə “Na” – unun səviyyəsinə görə
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
793) Hüceyrə dehidratasiyası zamanı nə müşahidə olunur?
A) Beyin odemi

B) Hipernatriemiya – hemokonsentrasiya

C) Hiponatremiya

D) Hipoproteinemiya

E) Hipernatriemiya
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
794) Hüceyrədən kənar dehidratasiya zamanı hansı əlamət müşahidə olunur?
A) Hemokonsentrasiya

B) Hiponatriemiya – hemokonsentrasiya

C) Hipernatriemiya

D) Hiponatriemiya

E) Hiponatriemiya – hipoproteinemiya
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
795) Hüceyrə hiperhidratasiyası zamanı bu əlamətlərdən hansı müşahidə edilmir?
A) Beyin ödemi

B) Hipernatiremiya

C) Hb – nin düşməsi

D) Hipoproteinemiya

E) Hiponatriemiya
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
796) Hipokalemiya üçün bu əlamətlərin hansı xarakterikdir?
A) Poliuriyanın olması

B) Davamlı qıcolmalar

C) Ürəyin sistola fazasında dayanması

D) Davamlı hipertermiya

E) Davamlı tərləmə
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
797) Plazmada “K” – un konsentrasiyasının dəyişməsi göstərilən hansı hallara uyğun gəlir?
A) Asidozda artır və alkalozda azalır

B) Asidoz zamanı azalır

C) Stress zamanı azalır

D) Alkaloz zamanı artır

E) Asidoz zamanı azalır və alkaloz zamanı artır
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
798) Hiperkaliemiyanın ürəyə toksiki təsiri hansı preparatların tətbiqi ilə aradan qaldırılır?
A) Kofein benzoat

B) Adrenalin hidroxlorid

C) Ürək qlukozidlərinin tətbiqi

D) 10 % qlukoza məhlulunun köçürülməsi

E) Qələvi məhlulların köçürülməsi
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
799) Hüceyrəxarici dehidratasiyanın korreksiyası üçün aşağıdakı məhlullardan hansı köçürülməlidir?
A) 5 % qlukoza məhlulu

B) Zülal məhlulu

C) Hipertonik Natrium xlor məhlulu

D) 0,85 % Natrium xlor məhlulu

E) Ringer – laktat məhlulu
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
800) Hüceyrədaxili dehidratasiyanın korreksiyası zamanı bu məhlulların hansı köçürülür?
A) 7,2 % - li Natrium xlor məhlulu

B) 5 % - li qlukoza məhlulu

C) 20 % qlukoza məhlulu

D) Trisol məhlulu

E) Albumin məhlulu
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа
801) Hüceyrəxarici və hüceyrədaxili osmotik təzyiqin tənzimlənməsində rol oynayır?
A) Ürəyin normal funksiyası

B) Böyrəklər

C) Qanın pH-ı

D) Damar tonusu

E) Plazmada “K” – un normal səviyyəsi
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»
802) Plazmada osmotik təzyiqin normal səviyyədə qalmasında əsas rol oynayır?
A) Bədən hərarəti

B) Qanda CO2 – nin parsial təzyiqi

C) Zülalların konsentrasiyası

D) Kaliumun miqdarı

E) “Na” – ın miqdarı
Ədəbiyyat: Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология: практические занятия. 1983. Киев «Виша школа»


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə