Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur


) Bu faktorlardan hansı hiperkoaqulyasiyaya səbəb olmur?Yüklə 1,18 Mb.
səhifə16/20
tarix11.12.2016
ölçüsü1,18 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

872) Bu faktorlardan hansı hiperkoaqulyasiyaya səbəb olmur?
A) Qanda katexolaminlərin səviyyəsinin artması

B) Simpat-adrenal sistemin qıcıqlanması

C) Sidikqovucular

D) Səthi anesteziya

E) Dərin anesteziya
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
873) Postural reaksiyaların intensivləşməsinə bu faktorlardan hansı təsir göstərmir?
A) Epidural anesteziya

B) Qanda kreatinin miqdarının 2 dəfə artması

C) Onurğabeyni anesteziyası

D) Dərin anesteziya

E) Neyroplegiya
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
874) Bu xüsusiyyət damar divarının endotelinə aid deyil?
A) Bu əlamətlərin hamısı ona aid deyil

B) Yüksək tromborezistentliyə malikdir

C) Prostoqlandinlər sintez edir

D) Trombositlərlə kontakta inertdir

E) Kollagenlərlə zəngindir
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
875) Respirator asidoz haqqinda aşağıda yazılanlardan hansı düzgündür?
A) PCO2 azalır

B) HCO3- artır

C) PCO2 dəyişmir

D) HCO3 azalır

E) Bütün cavablar doğrudur
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
876) Aşağıdakılardan hansı metabolik asıdozun səbəbi ola bilər?
A) Uremiya

B) Hamısı

C) Zəhərlənmə

D) Hiperosmolyar qeyri ketotik koma

E) Hipovolemiya
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
877) Bu əlamətlərdən hansı damar divarının subendotelinə aiddir?
A) Prostoqlandinlər sintez edir

B) Trombositlərlə kontakta inertdir

C) Kollagenlərlə zəngindir

D) Bu əlamətlərin heç biri ona aid deyil

E) Yüksık tromboresiztentliyə malikdir
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
878) Zədələnməyə ilk cavab reaksiyası kimi həmin nahiyədə kiçik damarlarda nə baş verir?
A) Genəlmə

B) Spazm


C) Bir qrupunda spazm , digərlərində isə genəlmə

D) Heç bir reaksiya olmur

E) 500 ml qan itirmədən sonra spazm başlayir
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
879) Kalium defisitinə səbəb ola bilər?
A) Kəskin tənəffüs çatmamazlığında

B) Poliuriya və aramsız qusmalar zamanı

C) Ürək çatmazlığında

D) Bütün cavablar düzdür

E) Dəri vasitəsilə su itkisi olduqda
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
880) Zədələnmələr zamanı qanın laxtalanma prosesində ilk cavab reaksiyasını hansı strukturlar verir?
A) Yalnız trombositlər

B) Qan damarları və qan hüceyrələri (trombosit və eritrositlər)

C) Cavab reaksiyası 30 dəqiqədən sonra olur

D) Təkcə qan hüceyrələri

E) Təkcə qan damarları
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
881) Damar zədələnmələri baş verdikdə göstərilən maddələrdən hansı trombositlər tərəfindən ifraz olunmur?
A) Qlükaqon

B) Serotonin

C) Katexolaminlər

D) Bunların hamısı ifraz olunur

E) Betta trombomodulin
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
882) Qan damarlarinda normal halda qanın axin xarakteri necədir?
A) Laminar

B) Vegetativ sinir sisteminin tipindən asılı olaraq bəzi şəxslərdə turbulent, bəzilərində isə laminar

C) Arteriyalarda turbulent, venalarda isə laminar

D) Turbulent

E) Venalarda turbulent , arteriyalarda laminar
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
883) Normal oksigenasiya fonunda 1 q hemoqiobin neçə ml oksigeni

özündə birləşdirə bilir?
A) 1,34

B) 5,0


C) 2,0

D) 2,5


E) 0,52
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
884) Hüceyrədə əsas enerji daşıyıcıdır?
A) Qlükoza

B) Süd turşusu

C) Kreatinin

D) ATF


E) Qlikogen
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
885) Qanın laxtalanma faktorları içərisində IIa faktoru necə adlanır?
A) Xaqeman faktoru

B) Protrombin

C) Trombin

D) Fibrinogen

E) Trombinaza
Ədəbiyyat: А.П. Зильбер; Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии, Москва, «Медицина», 1984.
886) Qanın laxtalanma faktorları içərisində X faktor necə adlanir?
A) Trombin

B) Toxuma tromboplastini

C) Protrombinaza

D) Protrombin

E) Fibrinogen
Ədəbiyyat: В.А. Чибуновский; «Фраксипарин». Новая эра в профилактике и лечении
887) Qanın laxtalanmıs faktorları içərisində III faktor necə adlanır?
A) Toxuma tromboplastini

B) Trombin

C) Xaqeman faktoru

D) Protrombin

E) Fibrinogen
Ədəbiyyat: А.П. Зильбер; Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии, Москва, «Медицина», 1984.
888) Göstərilən vitaminlərdən qanın laxtalanma prosesində iştirak edən vitamin hansıdır?
A) Vit. B12

B) Vit. B6

C) Vit. C

D) Vit. K

E) Vit. B1
Ədəbiyyat: З.С. Баркаган, А.П.Момот; Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза, Москва, изд. «Ньюдиамед», 2001.
889) Bunlardan hansı kristalloid infuzion məhlul deyil?
A) 5%-li qlükoza məhlulu

B) Fizioloji məhlul

C) Poliqlükin

D) Hartman məhlulu

E) Ringer-Lokk məhlulu
Ədəbiyyat: М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008.
890) Hansı infuzion məhlul kolloiddir?
A) Hartman məhlulu

B) Poliqlükin

C) Ringer-Lokk məhlulu

D) Fizioloji məhlul

E) 5%-li qlükoza məhlulu
Ədəbiyyat: М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008.
891) Laxtalanmanın aktivləşmiş faktorlarını onların hemokoaqulyasion sıra nömrəsinə bu hərfi əlavə etməklə işarələmək razılaşdırılmışdır:
A) “z”

B) “x”


C) “m”

D) “l”


E) “a”
Ədəbiyyat: А.П. Зильбер; Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии, Москва, «Медицина», 1984.
892) Qanın laxtalanma prosesində formalı elementlərdən hansı iştirak edir?
A) Trombositlər

B) Eritrositlər

C) Limfositlər

D) Leykositlər

E) Monositlər
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
893) Hansı fizioloji antikoaqulyant deyil?
A) Antitrombin III və Protein C

B) Protein S

C) Antitrombin III

D) Protein C

E) Protrombin
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
894) Yaşlı adamlarda PaO2 və SaO2-nin normal gostəriciləri neçə dəyişir?
A) Dəyişmir

B) PaO2 artır , SaO2 isə azalır

C) SaO2 artır , PaO2 isə azalır

D) Artır


E) Azalır
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
895) Xəstəxanaya girərkən özünü göstərməyən və inkubasion dövrdə də olmayan, xəstənin klinikada yatdığı dövrdə inkişaf etmiş pnevmoniya necə adlanır?
A) Ocaqlı

B) Krupoz

C) Nozokomial

D) Böyüklərin respirator-distress sindromu

E) Plevra pnevmoniya
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
896) Hemotransfuzion reaksiya daha çox aşağıdakı halda baş verir?
A) 21 gündən çox müddətli qan köçürdükdə

B) Kəskin böyrək çatmamazlığında

C) İnfuziyanın həcmi 1000 ml-dən çox olduqda

D) Başqa qruplu qan köçürüldükdə

E) Xəstənin qanının laxtalanma sistemində pozğunluq olduqda
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
897) Qlükozanın hansı məhlulu izotonikdir ?
A) 0.85%

B) 3,36%


C) 7.0%

D) 5.5 %


E) 4.2%
Ədəbiyyat: А.А. Бунятян, Г.А. Рябов, А.З. Маневич; Анестезиология и реаниматология,Москва,«Медицина»,1984. Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
898) Hemostaz sistemi dedikdə nə başa düşülür?
A) Orqanizmin daxili maye mühitinin sabitliyi

B) Ürək çatmazlığı nəticəsində baş verən hal

C) Qanın laxtalanma və laxtalanmaya əks sistemi

D) Qanın damarda axma sürətinin zəifləməsi

E) Hər hansı orqanda qan dövranı durğunluğu
Ədəbiyyat: Е.П. Иванов; Руководство по гемостазиологии, Минск, «Беларусь», 1991.
899) Homeostaz nədir ?
A) Qanın laxtalanmaya əks sistemidir

B) Orqanizmin daxili maye mühitinin dinamiki sabitliyidir

C) Qanın laxtalanma sistemidir

D) Qan dövranı durğunluğudur

E) Qanın damarlarda axın sürətinin zəifləməsidir.
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина»,2002
900) Təzə dondurulmuş plazmanın transfuziyasına göstərişlərə aşağıdakı cavab variantlarından hansı uyğun gəlmir?
A) Varfarin terapiyasının arzuolunmaz nəticələrinin aradan qaldırılması

B) Antikoaqulyant defisitinin aradan qaldırılması

C) Laxtalanma faktorlarının defisiti nəticəsində baş vermiş qanaxmanın dayandırılması

D) Qanın durulaşdırılması

E) Kapilyar qanaxmanın dayandırılması
Ədəbiyyat: В.Г. Лычев ; Диагностика и лечение диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, изд. НГМА, 1998.
901) Venoz qayıtma nədir?
A) Diastola zamanı sol qulaqcığa yığılan qanın miqdarı

B) Bir dəqiqədə ürəyə qayıdan qanın həcmi

C) Aşağı və yuxarı boş venaların tutum həcminə bərəbər olan qanın miqdarı

D) Bir sistola zamanı ürəyin vurduğu qanın miqdarı

E) Diastola zamanı sağ qulaqcığa yığılan qanın miqdarı
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
902) Oksigenlə tam zənginləşmiş 1q hemoqlobin özündə neçə ml oksigen daşıya bilər?
A) 3,44

B) 2,54


C) 4,34

D) 0,84


E) 1,34
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия, под ред. В.Д. Малышева, Москва, «Медицина», 2002.
903) Oksihemoqlobinin dissosiasiya əyrisi hansı nisbəti (münasibəti, asılılığı) göstərir?
A) Hb q/l : SaO2

B) Hb q/l : PaO2

C) PaO2 : SaO2

D) SaO2 : PvO2

E) PaO2 : PvO2
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
904) Oksihemoqlobinin dissosiasiya əyrisi hansı hərfin formasına bənzəyir?
A) “ S “

B) “ Z “


C) “ V “

D) “ L “


E) “ X “
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.

Bölmə 14. Tənəffüss funksiyasının kəskin pozğunluqları

905) Kəskin tənəffüs çatışmamazlığı sindromu nə deməkdir?
A) Histotoksik hipoksiya

B) Sirkulyator mənşəli hipoksiya

C) Hemik mənşəli hipoksiya

D) Xarici tənəffüs funksiyasının pozulmalması

E) Hipoksik hipoksiya
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Руководство для врачей. Под ред. В.Д. Малышева. – М.: Медицина, 2002. – 584 с.
906) Ventilyasion mənşəli kəskin tənəffüs çatışmamazlığı üçün nə səciyyəvidir?
A) Ağciyərlərdə qazların diffuziyasının pozulması

B) Alveolyar ventilyasiyanın azalması

C) Tənəffüs alkalozu

D) Qanda karbon qazının miqdarının azalması

E) Alveolyar ventilyasiyanın artması
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Руководство для врачей. Под ред. В.Д. Малышева. – М.: Медицина, 2002. – 584 с.
907) Parenximatoz mənşəli kəskin tənəffüs çatışmamazlığı üçün nə səciyyəvidir?
A) Sinir impulslarının tənəffüs əzələlərinə keçməsinin pozulması

B) Döş qəfəsinin tamlığının pozulması

C) Tənəffüs mərkəzinin funksiyasının zəifləməsi

D) Traxeobronxial sistemdə keçiriciliyin pozulması

E) Ağ ciyərlərdə qanın sağdan sola şuntlanması
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Руководство для врачей. Под ред. В.Д. Малышева. – М.: Медицина, 2002. – 584 с.
908) Ventilyasiya – perfuziya nisbəti nə qədər təşkil edir?
A) 2,0

B) 1,0


C) 0,2

D) 0,6


E) 0,8
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
909) Ventilyasiya – perfuziya münasibəti nə zaman pozulur?
A) Miastenik sindromda

B) Tənəffüsün mərkəzi mənşəli pozulması zamanı

C) Ağ ciyərlərdə diffuziyanın pozulması zamanı

D) Ağ ciyərlərin atelektazı zamanı

E) Torakodiafraqmal zədələnmələrdə
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
910) Kəskin tənəffüs çatışmamazlığının əsas nişanələrinə aid deyi?
A) Hiperqlikemiya

B) Taxipnoe

C) Oliqopnoe

D) Hipoksemiya

E) Hiperkapniya
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Руководство для врачей. Под ред. В.Д. Малышева. – М.: Медицина, 2002. – 584 с.
911) Arterial qanın oksigenlə doyma səviyyəsinin 80-75% təşkil etməsi kəskin tənəffüs çatışmamazlığının hansı ağırlıq dərəcəsinin göstəricisidir?
A) Ağır

B) Kəskin tənəffüs çatışmazlığı yoxdur

C) Yüngül

D) Hədsiz ağır (aqonal)

E) Orta ağır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Практические занятия. Под общей ред. Л.В. Усенко. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983 – 351 с.
912) Orta ağır dərəcəli kəskin tənəffüs çatışmamazlığı zamanı arterial qanın oksigenlə doyma səviyyəsi nə qədər təşkil edir?
A) 95-90%

B) 100-95%

C) 75-70%

D) 90-85%

E) 80-75%
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Практические занятия. Под общей ред. Л.В. Усенко. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983 – 351 с.
913) Tənəffüsün səthi və sayının 40-dan çox olması hansı dərəcəli tənəffüs çatışmamazlığının göstəricisidir?
A) Yüngül

B) Orta ağır

C) Kəskin tənəffüs çatışmazlığı yoxdur

D) Hədsiz ağır

E) Ağır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология. Практические занятия. Под общей ред. Л.В. Усенко. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983 – 351 с.
914) Ventilyasion mənşəli kəskin tənəffüs çatışmamazlığının səbəblərinə aiddir?
A) Astmatik status

B) Ağır forma pnevmoniyalar

C) Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası

D) Narkotik maddələr ilə zəhərlənmələr

E) Kəskin respirator distress-sindrom
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Руководство для врачей. Под ред. В.Д. Малышева. – М.: Медицина, 2002. – 584 с.
915) Kəskin tənəffüs çatışmamazlığının müalicəsində hansı dərman preparatı tətbiq edilmir?
A) Pirasetam

B) Nalokson

C) Teofillin

D) Salbutamol

E) Asesilsistein
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Руководство для врачей. Под ред. В.Д. Малышева. – М.: Медицина, 2002. – 584 с.
916) Hansı mənşəli kəskin tənəffüs çatışmamazlığı zamanı naloksonun tətbiqi göstərişdir?
A) Bronxoobstruksiya

B) Narkotik analgetiklər fonunda tənəffüsün pozulmas

C) Döş qəfəsinin tamlığının pozulması

D) Sinir-əzələ keçiriciliyin pozulması

E) Diafraqmanın zədələnməsi
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Руководство для врачей. Под ред. В.Д. Малышева. – М.: Медицина, 2002. – 584 с.
917) Xarici tənəffüsü fəallaşdıran (stimulə edən) dərman preparatı hansıdır?
A) Atropin

B) Strofantin

C) Prednizolon

D) Promedol

E) Eufillin
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Руководство для врачей. Под ред. В.Д. Малышева. – М.: Медицина, 2002. – 584 с.
918) Xəstəyə verilən qaz qarışığında oksigenin miqdarının (FiO2) ən təhlükəsiz səviyyəsi nə qədər təşkil edir?
A) 30-40%

B) 70-80%

C) 50-60%

D) 90-100%

E) 10-20%
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti.-Bakı, “Təbib” 2007, 174 s.
919) Uzunmüddətli oksigen terapiyası zamanı onun zədələyici təsirlərini azaltmaq üçün tətbiq edilir?
A) Selen

B) Laziks

C) No-spa

D) Seftriakson

E) Korqlyukon
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti.-Bakı, “Təbib” 2007, 174 s.
920) Oksigenin helium ilə birgə inhalyasiya edilməsinə göstəriş hansıdır?
A) Miastenik sindrom

B) Tənəffüs yollarında obstruksiya

C) Toxuma hipoksiyası

D) Ürək astması

E) Mərkəzi mənşəli kəskin tənəffüs çatışmamazlığı
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti.-Bakı, “Təbib” 2007, 174 s.
921) Ventilyasion mənşəli kəskin tənəffüs çatışmazlığı ilə müşayət edilmir?
A) Pnevmotoraks

B) Total miorelaksasiya

C) Larinqospazm

D) İnterstitial ağ ciyər ödemi

E) Qarın daxili təzyiqin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
922) Kəskin tənəffüs çatışmamazlığının kompensasiya mərhələsi üçün xasdır?
A) Arterial təzyiqin enməsi

B) Ürək vurğularının sayının azalması

C) Komatoz vəziyyət

D) Tənəffüsün sayının 40-dan çox olması

E) Arterial təzyiqin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
923) Ağ ciyərlərin süni ventilyasiyasının aparılmasına göstəriş sayılır?
A) Oksigen terapiyası fonunda SaO2 < 90%

B) Oksigen terapiyası fonunda PaO2 < 70 mm c. süt.

C) Oksigen terapiyası fonunda SaO2 > 90%

D) Ağ ciyərlərin həyat tutumu < 15 ml / kq

E) PaCO2 > 60 mm c. süt.
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
924) Adaptasiya üsulu ilə ağ ciyərlərin yardımçı süni ventilyasiyası zamanı nəfəs alma və nəfəs vermənin hansı nisbəti daha münasibdir?
A) 1 : 1,3

B) 1: 3


C) 1: 1,5

D) 1: 2


E) 1: 1
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Руководство для врачей. Под ред. В.Д. Малышева. – М.: Медицина, 2002. – 584 с.
925) Dekompensə olunmuş tənəffüs asidozu zamanı hansı tədbir həyata keçirilməlidir?
A) Oksigen-helium qarışığının inhalyasiyası

B) Ağciyərlərin süni ventilyasiyası

C) Soda məhlulunun venadaxili infuziyası

D) Təmiz (100%) oksigen inhalyasiyası

E) Trisamin məhlulunun venadaxili infuziyası
Ədəbiyyat: Беляевский А.Д. Анестезиология и реаниматология (задачи, вопросы и ответы с разъяснениями) - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006.-320 с.
926) Əgər ph = 7,32, pCO2 = 58 mm c. süt., BE = +1,5 mmol/l aşkar edilirsə söhbət nədən gedir?
A) Dekompensə olmuş metabolik alkalozu

B) Turşu-qələvi vəziyyəti norma hüdudundadır

C) Kompensə olmuş tənəffüs asidozu

D) Dekompensə olmuş tənəffüs alkalozu

E) Kompensə olmuş metabolik asidoz
Ədəbiyyat: Беляевский А.Д. Анестезиология и реаниматология (задачи, вопросы и ответы с разъяснениями) - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006.-320 с.
927) Xəstə ilə respirator (süni tənəffüs aparatı) arasında uyğunsuzluq yaranan halda onu aradan götürmək üçün tətbiq edilir?
A) Tənəffüsün dəqiqəlik həcmini 150-200% artırmaqla mötədil hiperventilyasiya

B) Antixolinesteraz preparatlar

C) Tənəffüs analeptikləri

D) Tənəffüsün dəqiqəlik həcmini 250-300% artırmaqla güclü hiperventilyasiya

E) Tənəffüsün dəqiqəlik həcmini 50-100% artırmaqla zəif hiperventilyasiya
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti.-Bakı, “Təbib” 2007, 174 s.
928) Xəstə ilə respirator arasında uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün tətbiq edilir?
A) Barbituratlar

B) Hiperventilyasiya rejimi

C) Nootrop preparatlar

D) Trankvilizatorlar

E) Opioid analgetiklər
Ədəbiyyat: İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti.-Bakı, “Təbib” 2007, 174 s.
929) Pulsoksimetriya zamanı SpO2 90% təşkil edirsə arterial qanda pO2 hansı səviyyədədir?
A) 85 mm c. süt.

B) 50 mm c. süt.

C) 90 mm c. süt.

D) 65 mm c. süt.

E) 75 mm c. süt.
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
930) Ağ ciyərlərin süni ventilyasiyasının effektivliyinə nəzarət üçün tətbiq edilir?
A) Elektrokardioqrafiya

B) Bronxoqrafiya

C) Ensefaloqrafiya

D) Kapnoqrafiya

E) Rentgenoqrafiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
931) Kəskin respirator distress-sindromunun ən erkən əlaməti nədir?
A) Təngənəfəslik

B) Hipoksemik koma

C) Taxikardiya

D) Alveolyar ağ ciyər ödemi

E) PaO < 2 mm c. süt.
Ədəbiyyat: Интенсивная терапия. Руководство для врачей. Под ред. В.Д. Малышева. – М.: Медицина, 2002. – 584 с.
932) Kəskin respirator distress-sindromu zamanı müalicə tədbirlərinə daxil olmur?
A) Oksigen inhalyasiyası

B) Hiperbarik oksigenasiya

C) Surfaktant tətbiqi

D) Ağ ciyərlərin süni ventilyasiyası

E) Helium terapiyası
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
933) Kəskin respirator distress-sindromu zamanı ağ ciyərlərin süni ventilyasiyasını apararkən tənəffüs həcminin təhlükəsiz miqdarı nə qədər təşkil edir?
A) 3-4 ml/kq

B) 8-10 ml/kq

C) 15-18 ml/kq

D) 11-14 ml/kq

E) 5-7 ml/kq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. - М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 552.
934) Kəskin respirator distress-sindromunda (KRDS-də) ağ ciyərlərin süni ventilyasiya (ASV) zamanı nəfəsvermənin sonunda müsbət təzyiq (NSMT) adətən hansı səviyyədə olur?
A) 8-12 sm su süt.

B) 40 sm su süt.

C) 25-30 sm su süt.

D) 4-5 sm su süt.

E) 30-35 sm su süt.
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
935) Kəskin respirator distress-sindromunun (KRDS-ın) respirator müalicəsi zamanı O2-nin inspirator fraksiyanın (FiO2-nin) hansı göstəriciləri toksikli sayılır?
A) 0,5-0,6-dan yüksək olan

B) 1,0-ə bərabər olan

C) 0,8-ə bərabər olan

D) 0,21-dən yüksək olan

E) 0,3-dən yüksək olan
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
936) Kəskin respirator distress-sindromunun (KRDS-ın) respirator müalicəsi zamanı nəfəsalmada maksimal plato təzyiqi hansıdır?
A) 35 sm su süt.

B) 15 sm su süt.

C) 25 sm su süt.

D) 45 sm su süt.

E) 55 sm su süt.
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
937) Ağ ciyərlərin patologiyası üçün obstruktiv aşağıda qeyd olunan patoloji dəyişikliklərdən hansı patologiya üçün xarakterik deyildir?
A) Tənəffüs əzələlərin yorğunluğu

B) Ağ ciyərlərin interstisial ödemi

C) Hiperkapnik tənəffüs çatmamazlığı

D) Lokal xarakterli auto-nəfəsvermənin sonunda müsbət təzyiqin (auto-NSMT-nın) (“hava balışı”nın) yaranması

E) Hipoksemiya
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə