Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur


) Neyroleptanalgeziya zamanı əlavə yeridilən fentanilin dozaları adətən təşkil edir?Yüklə 1,18 Mb.
səhifə4/20
tarix11.12.2016
ölçüsü1,18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

166) Neyroleptanalgeziya zamanı əlavə yeridilən fentanilin dozaları adətən təşkil edir?
A) 0,1 mq hər 15-20 dəqiqədən bir

B) 0,1 mq hər 60 dəqiqədən bir

C) 50 mkq hər 50-60 dəqiqədən bir

D) 25 mkq hər 10-15 dəqiqədən bir

E) 0,3 mq hər 30 dəqiqədən bir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
167) Neyroleptanalgeziya zamanı fentanilin son dozası adətən nə vaxt yeridilir?
A) Əməliyyatın sonuna 5-10 dəqiqə qalanda

B) Sonuncu tikiş qoyulanda

C) Əməliyyatın sonuna 30-40 dəqiqə qalanda

D) Əməliyyatın sonuna 10-15 dəqiqə qalanda

E) Əməliyyatın ən travmatik anında
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
168) Neyroleptanalgeziya zamanı yeridilən droperidolun neyroleptik təsiri ne vaxta qədər davam edir?
A) 15-20 dəqiqə

B) 1-2 saat

C) 4-5 saat

D) 8-10 saat

E) 30-40 dəqiqə
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
169) Ataralgeziya zamanı giriş narkozu üçün diazepamın dozası təşkil edir?
A) 0,05-0,1 mq/kq

B) 0,6-0,8 mq/kq

C) 0,2-0,3 mq/kq

D) 1,5-2 mq/kq

E) 1-1,2 mq/kq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
170) Ataralgeziya zamanı fentanilin əlavə edilən dozaları adətən təşkil edir?
A) 25 mkq hər 10-15 dəqiqədən bir

B) 0,5 mq hər 30 dəqiqədən bir

C) 50 mkq hər 50-60 dəqiqədən bir

D) 0,1 mq hər 60 dəqiqədən bir

E) 0,1 mq hər 15-20 dəqiqədən bir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
171) Ataralgeziya zamanı fentanilin və ketaminin son dozaları adətən nə vaxt yeridilir?
A) Əməliyyatın sonuna 15-20 dəqiqə qalanda

B) Əməliyyatın sonuna 40-50 dəqiqə qalanda

C) Əməliyyatın sonuna 5-10 dəqiqə qalanda

D) Əməliyyatın ən travmatik anında

E) Sonuncu tikiş qoyulanda
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
172) Larinqоspazm adətən baş vеrir?
A) Günəş kələfinin qıcıqlanması zamanı

B) Rеlaksantlardan çох böyük dоzada istifadəsi etdikdə

C) Mədə çəkilən zaman

D) Miorelaksasiyadan sonra larinqоskоpla kоbud manipulyasiya zamanı

E) Yuхarı tənəffüs yоlları sеlikli qişasının qıcıqlanmasına rеflеktоr cavab оlaraq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
173) Anesteziya zamanı alveollarda inhalyasion anestetikin konsentrasiyası təxminən neçə minimal alveolyar konsentrasiyaya (MAK-a) çatanda xəstədə cərrahi stimulyasiyaya cavab olaraq hərəkətlər qeyd olunmur?
A) 1,5

B) 2,5


C) 1,3

D) 2


E) 1
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
174) 40-litrlik balоnda 150 atm təzyiq altında saxlanılan оksigеn qaz aхını 2 L/dəq sürətlə istifadə edəndə neçə saata çatar?
A) 10

B) 50


C) 30

D) 20


E) 100
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
175) Aşağıda göstərilən xüsusiyyətlərdən hansı inhalyasion anestetiklərə xas deyildir?
A) Orqanizmdən ağciyərlər vasitəsilə xarıc olması

B) Yalnız kiçik bir hissənin orqanizmdə metabolizmə uğraması

C) Orqanizmə tənəffüs yolları vasitəsilə daxil olması

D) Orqanizmdə paylanmasının diffuziya qanunlarına uyğun olaraq baş veməsi

E) Orqanizmdə böyük dozalarda kumulyasiya olunması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
176) Azot oksidinin qan/qaz paylanma koeffisiyenti neçəyə bərabərdir?
A) 1,4

B) 0,42


C) 0,47

D) 0,59


E) 2,0
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
177) 1 kq maye azot oksiddən neçə litr qaz əmələ gəlir?
A) 50

B) 10


C) 100

D) 500


E) 150
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
178) Aşağıda göstərilən təsirlərdən hansı azot oksidin məxsus deyildir?
A) Ağ ciyər arteriyasının daralması

B) Zəif narkotik təsirə malik olması

C) Tənəffüs yollarına qıcıqlandırıcı təsiri

D) Miokardın katexolaminlərə olan həssaslığın artması

E) İnhalyasiyadan sonra təsirin tez başlanması və orqanizmdən tez eliminasiya olunması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
179) Azot oksidin hava olan boşluqlara yüksək sürətlə diffuziya etdiyinə görə onu hansı xəstələrdə istifadə etmək təhlükəli deyildir?
A) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi olan

B) Pnevmotoraks olan

C) Pnevmosefaliya olan

D) Təbil pərdəsində aparılan plastik əməliyyatlar zamanı

E) Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəlikləri olan
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
180) Halotanın qan/qaz paylanma koeffisiyenti neçəyə bərabərdir?
A) 0,47

B) 0,42


C) 2,4

D) 1,9


E) 1,4
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
181) İnhalyasion anestetikin qan/qaz paylanma koeffisiyenti nəyi əks etdirir?
A) Arterial qanda anestetikin parsial təzyiqi

B) Anestetikin qanda həll olunmasını

C) Alveollarda olan havada anestetikin konsentrasiyasını

D) Tənəffüs yollarına daxil olan qazlarda anestetikin konsentrasiyasını

E) Qanın plazmasında anestetikin konsentrasiyasını
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
182) Halotanla anesteziyaya hazırlanan xəstələrdə hansı preparat premedikasiyaya mütləq daxil edilməlidir?
A) Dimedrol

B) Morfin

C) Droperidol

D) Diazepam

E) Atropin
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
183) Halotanın minimal alveolyar konsentrasiyası (MAK-ı) neçəyə bərabərdir?
A) 0,75%-ə

B) 1%-ə


C) 1,5%-ə

D) 0,5%-ə

E) 1,25%-ə
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
184) Halotanla anesteziyanın saxlanması üçün preparatın konsentrasiyası hansı səviyyədə olmalıdır?
A) 2–3 həcm %-i

B) 6–7 həcm %-i

C) 4–5 həcm %-i

D) 0,5–1,5 həcm %-i

E) 0,1–0,5 həcm %-i
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
185) Halotanla anesteziya zamanı preparatın ilkin konsentrasiyası hansı səviyyədə olmalıdır?
A) 4–5 həcm %-i

B) 0,5–1 həcm %-i

C) 0,1–0,5 həcm %-i

D) 2–3 həcm %-i

E) 8–10 həcm %-i
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
186) Maska vasitəsiləsi ilə halotan 2–3 həcm %-lə inhalyasiya olunanda anesteziya hansı vaxtdan sonra başlayır?
A) 10-15 dəq-dən

B) 2–3 dəq-dən

C) 15-20 dəq-dən

D) 5–7 dəq-dən

E) 0,5 saatdan
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
187) Halotanla monoanesteziya zamanı halotanın verilməsini dayandırdıqda hansı vaxtdan sonra xəstənin ayılması başlanır?
A) 60 dəq-dən

B) 12-15 dəq-dən

C) 1–2 dəq-dən

D) 20-30 dəq-dən

E) 3–7 dəq-dən
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
188) Aşağıda göstərilən effektlərdən hansı enfluran üçün xarakterikdir?
A) Ürək ritminin pozğunluqlarının yaranması

B) Arterial təzyiqin enməsi

C) Adrenalinin sekresiyasının artması

D) Uşaqlığın tonusunun artması

E) Kəllədaxili təzyiqin azalması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
189) İzofluranın hansı təsirinə görə o, halotandan nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlənir?
A) Kəllədaxili təzyiqı artırdığına

B) Yuxarı tənəffüs yollarının qıcıqlandırmasına

C) Arterial təzyiqi endirdiyinə

D) Tənəffüsü depressiya etdiyinə

E) Əzələ tonusunun azaltdığına
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
190) Birləşdirilmiş anesteziya nəyi nəzərdə tutur?
A) Müxtəlif qeyri-inhalyasion anestetiklərin eyni zamanda tətbiq edilməsini

B) Yerli anesteziya və venadaxili sedasiyanın eyni zamanda tətbiq edilməsini

C) Ümumi anesteziyanın müxtəlif metodlarının eyni zamanda tətbiq edilməsini

D) Müxtəlif inhalyasion anestetiklərin eyni zamanda tətbiq edilməsini

E) Ümumi və yerli anesteziya metodlarının eyni zamanda tətbiq edilməsini
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
191) Neyroleptanalgeziya zamanı adətən fentanilin ilkin dozasını təşkil edir?
A) 50-60 mkq/kq

B) 30-40 mkq/kq

C) 0,5-1 mq/kq

D) 5-7 mkq/kq

E) 10-15 mkq/kq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
192) Neyroleptanalgeziyanın üstün cəhətlərinə aid deyildir?
A) Anesteziyanın dərinliyinin yaxşı idarə olunması

B) Fentanilin antaqonistinin olması

C) Bədxassəli hipetermiyaya meylliyin olmaması

D) Miokardın katexolaminlərə qarsı sensibilizasiyanın yaranmaması

E) Yaşa, cinsə və risk dərəcəsinə görə əks-göstərişlərin olmaması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
193) Neyroleptanalgeziyanın çatışmayan cəhətlərinə aid deyildir?
A) Baş beyin qan dövranında və beyin metabolizmində dəyişikliklərin baş verməsi

B) Ekstrapiramidal pozğunluqların (tremor, koordinasiyanın pozulması) baş vermə ehtimalı

C) Üzunmüddətli əməliyyatdan sonraki dövrdə neyrolepsiya və adinamiyanın olması

D) Oyanıqlıqla və qorxu hisslərilə müşayiət olunan droperidolun paradoksal effektinin baş vermə ehtimalı

E) Ayılandan sonra refentanilizasiya fenomeninin baş vermə ehtimalı
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
194) Aşağıda göstərilən hansı variant üçün neyroleptanalgeziyanın aparılması məqsədəuyğun deyildir?
A) Kiçik və qısamüddətli əməliyyatlarda anesteziya

B) Uzunmüddtli əməliyyatlarda anesteziya

C) Geniş anatomik zonanı əhatə edən əməliyyatlarda anesteziya

D) Orta həcmli əməliyyatlarda anesteziya

E) Əməliyyatdan sonraki monitorinqin aparılmasına yaxşı şərait olan hallar
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
195) Ataralgeziya zamanı giriş narkozu üçün fentanilin və ketaminin dozalarını təşkil edir?
A) Fentanil 0,3-0,5 mq/kq, ketamin 1-2 mq,kq

B) Fentanil 1-3 mkq/kq, ketamin 3-4 mq/kq

C) Fentanil 0,5-1 mq/kq, ketamin 2-3 mq/kq

D) Fentanil 10-15 mkq/kq, ketamin, 4-5 mkq,kq

E) Fentanil 5-7 mkq/kq, ketamin 1-1,5 mq/kq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
196) Azоt оksidindən uzunmüddətli istifadə еtdikdə?
A) Böyrəklər üçün tоksikdir

B) Hipertenziya inkişaf edir

C) Tənəffüs funksiyası pozulur

D) Sümük iliyinə mənfi təsir göstərir

E) Qaraciyər üçün tоksikdir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
197) Anesteziya zamanı alveollarda inhalyasion anestetikin konsentrasiyası təxminən neçə minimal alveolyar konsentrasiyaya (MAK-a) qədər azalanda xəstənin ayılması başlayır?
A) 0,7-0,8

B) 0,1-0,2

C) 0,3-0,4

D) 0,9-1,0

E) 0,5-0,6
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
198) 10-litrlik balоnda maye formasında saxlanılan 6 kq azоt oksidi qaz aхını 3 L/dəq sürətilə istifadə etdik neçə saata çatar?
A) 6 saata

B) 14 saata

C) 10 saata

D) 20 saata

E) 8 saata
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
199) Azot oksidilə müqayisədə halotan qanda təxminən neçə defə çox həll oluna bilər?
A) 2

B) 1


C) 7

D) 5


E) 3
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
200) Desfluranın qan/qaz paylanma koeffisiyenti neçəyə bərabərdir?
A) 0,6

B) 1,4


C) 0,42

D) 2,4


E) 0,47
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
201) Enfluranın qan/qaz paylanma koeffisiyenti neçəyə bərabərdir?
A) 0,47

B) 1,9


C) 2,4

D) 1,4


E) 0,42
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
202) İzofluranın qan/qaz paylanma koeffisiyenti neçəyə bərabərdir?
A) 1,9

B) 0,42


C) 2,4

D) 1,4


E) 1,0
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
203) Halotan mərkəzi sinir sisteminə aşağıdakı təsiri göstərir?
A) Bеyin qandövranını azaldır

B) Oyanıqlığı əmələ gətirir

C) Güclü analgеtik еffеkt göstərir

D) Güclü anеstеtik еffеkt göstərir

E) Simpatik sinir sistemini aktivləşdirir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
204) Enfluranı maska vasitəsilə inhalyasiya etdik preparatın ilkin konsentrasiyası hansı səviyyəsində olmalıdır?
A) 2–8 həcm %-i

B) 8–10 həcm %-i

C) 0,5–1 həcm %-i

D) 20–30 həcm %-i

E) 10–20 həcm %-i
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
205) Enfluranla anesteziyanın saxlanması üçün preparatın konsentrasiyası hansı səviyyəsində olmalıdır?
A) 8–10 həcm %-i

B) 1–2 həcm %-i

C) 10–15 həcm %-i

D) 2–5 həcm %-i

E) 15–20 həcm %-i
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
206) Maska vasitəsilə enfluran 2–8 həcmi %-lə inhalyasiya olunanda anesteziyanın başlanması üçün nə qədər vaxt lazımdır?
A) 30 dəq

B) 5–7 dəq

C) 20-25 dəq

D) 1–3 dəq

E) 10-15 dəq
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
207) Aşağıda qeyd olunan müxtəlif təsirlərdən hansı enfluranın və halotanın arasında daha böyük fərqə malikdir?
A) Ürək ritminə olan təsiri

B) Əzələ tonusuna olan təsiri

C) Tənəffüsə olan təsiri

D) Arterial təzyiqə olan təsiri

E) Kəllədaxili təzyiqə olan təsiri
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
208) Aşağıda göstərilən anestetiklərdən hansı feoxromositoma ilə əlaqədar aparılan əməliyyatlar üçün seçim preparatıdır?
A) Halotan

B) Ketamin

C) Enfluran

D) İzofluran

E) Dietilefir
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
209) Aşağıda göstərilən təsirlərdən hansı enfluran üçün xarakterik deyildir?
A) Tənəffüsün depressiyası

B) Arterial təzyiqin enməsi

C) Böyrəklərin funksiyasının depressiyası

D) Gözdaxili təzyiqin artması

E) Əzələ relaksasiyası
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
210) İzofluranı maska vasitəsilə inhalyasiya etdik preparatın ilkin konsentrasiyası hansı səviyyəsində olmalıdır?
A) 1–2 həcmi %-i

B) 15–20 həcmi %-i

C) 10–15 həcm %-i

D) 4–5 həcmi %-i

E) 8–10 həcmi %-i
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
211) İzofluranla anesteziyanın saxlanması üçün preparatın konsentrasiyası hansı səviyyəsində olmalıdır:
A) 0,5–1 həcmi %-i

B) 2–3 həcmi %-i

C) 10–15 həcmi %-i

D) 8–10 həcmi %-i

E) 6–8 həcmi %-i
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
212) Hansı hallarda izofluran ehtiyatla istifadə olunmalıdır?
A) Şəkərli diabet olan xəstələrdə

B) Ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə

C) Adrenalektomiya əməliyyatı zamanı

D) Əməliyyan zamanı katexolaminlərin istifadəsi lazım olanda

E) Arterial hipertoniya olan xəstələrdə
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
213) Ümumi anesteziya zamanı bədхassəli hipеrtеrmiya klinik diaqnоzu qоyulubsa hansı tədbir görülməlidir?
A) Vеnadaхili dantrоlеn daхil еdilməlidir

B) İnfiziya sürəti artırılmalıdır

C) Ağciyərlərin dəqiqəlik vеntilyasiyasını artırmaq lazımdır

D) Heparin yeridilməlidir

E) FiO2-nin fraksiyası 0,5-dən yuxarı olmalıdır
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
214) Aşağıda göstərilən anesteziya metodlarından hansı birləşdirilmiş anesteziya deyildir?
A) Spinal anesteziyası zamanı ketaminin yeridilməsi

B) Üz maskası vasitəsilə aparılan enfluran anesteziyası zamanı oturaq sinirinin blokadası

C) Azot oksidi və halotanla aparılan endotraxeal anesteziya zamanı müsariqə kötüyünün blokadası

D) Epidural anesteziya zamanı azot oksidinin maska vasitəsilə inhalyasiyası

E) Halonanla aparılan endotraxeal anesteziyası zamanı ketaminin yeridilməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
215) Aşağıda göstərilən anesteziya metodlarından hansı kombinasiya edilmiş ümuni anesteziya hansıdır?
A) Spinal-epidural anesteziya

B) Halotanla ümumi anesteziya zamanı müsariqə kötüyünün blokadası

C) Neyroleptanalgeziya

D) İnhalyasion anesteziya zamanı yerli infiltrasion anesteziyanın istifadə edilməsi

E) Ataralgeziya zamanı epidural blokadanın istifadə edilməsi
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
216) “Klassik neyroleptanalgeziya” metodu hansı preparatların birgə istifadəsi nəzərdə tutur?
A) Diazepam, fentanil və halotanın

B) Droperidol, ketamin, miorelaksant və azot oksidinin

C) Azot oksidi, fentanil və droperidolun

D) Fentanil, droperidol, miorelaksant və azot oksidinin

E) Ketamin, diazepamın və azot oksidinin
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
217) Neyroleptanalgeziyadan sonra baş verən refentanilizasiya fenomeni nə ilə bağlıdır?
A) Fentanilin tez bir zaman toxumalara paylanması ilə əlaqədar olan onun effektinin qısamüddətli olması

B) Anesteziyadan sonra narkotiklərə meylliyin yaranması

C) Orqanizmdə fentanilə qarşı tolerantlığının inkişaf etməsi

D) Fentanilə qarsı rezistentliyin yaranması

E) Morfinlə müqayisədə fentanilin analgetik effektinin 300 dəfə güclü olması
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.
218) Ftorotanın dozasının çox olması nəticəsində xəstədə kəskin ürək-damar çatışmazlığı əmələ gəlib. Bu situasiyada hansı dərmandan istifadə olunması daha çox məqsədəuyğundur?
A) Efedrin

B) Noradrenalin

C) Mezaton

D) Adrenalin

E) Dofamin
Ədəbiyyat: М.Д. Машковский. Лекарственные средства. М., «Новая волна». 2006.
219) Ftorotan narkozu zamanı arterial hipotoniyaya əsas səbəb hansıdır?
A) Kardiotoksiki təsir

B) Ftorotanı ümumi qəbul olunmuş dozada istifadə etdikdə arterial hipotoniya olmur

C) Uzunsov beyində yerləşən damar mərkəzinə birbaşa təsiri

D) Ürək aritmiyaların əmələ gəlməsi

E) Qanqlioblokator təsiri
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
220) Hansı inhalyasion anestetikin nefrotoksiki təsiri yüksəkdir ?
A) Azot 1- oksid

B) Metoksifluran

C) İzofluran

D) Halotan

E) Ksenon
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г.Cмита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
221) Hansı inhalyasion anestetikin hepatotoksiki təsiri yüksəkdir?
A) Metoksifluran

B) Sevofluran

C) Halotan

D) İzofluran

E) Azot 1-oksid
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
222) İnhalyasion anestetiklərin təsir gücünü hansı parametrlə müqayisə edirlər?
A) Minimal alveolyar konsentrasiya

B) Miorelaksasiya vermə qabiliyyəti

C) Qan və toxumalarda həllolma koeffisienti

D) Anesteziyanın davametmə müddəti

E) Maliyyə dəyəri
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
223) Hansı İnhalyasion anestetiklərdən ürəyin vurğu həcmini nəzərəçarpacaq dərəcədə azaldır?
A) N2O

B) İzofluran

C) Halotan

D) Sevofluran

E) Ksenon
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
224) Hansı inhalyasion anestetiklərin istifadəsi zamanı xəstəyə katexolaminlərin (adrenalin, noradrenalin) yeridilməsi mədəciklərin fibrilyasiyasına səbəb ola bilər?
A) İsofluran

B) Sevofluran

C) Desfluran

D) Halotan

E) Ksenon
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
225) Ftorotan aşağıdakılardan hansını tez törətmir?
A) Analgeziya

B) Əzələ zəifliyi

C) Amneziya

D) Tənəffüsün zəifləməsi

E) Narkotik effekt
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə