Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudurYüklə 1,18 Mb.
səhifə5/20
tarix11.12.2016
ölçüsü1,18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

226) Azot -1 oksidi (N2O)?
A) Uşaqlarda istifadə etmək olmaz

B) Istifadəsi zamanı tənəffüs dayanması olur

C) Bədxassəli hipertermiyaya səbəb olmur

D) Plazmada az həll olur, nəinki O2

E) Serebral sirkulyasiyaya CO2 effekti verir
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.А. Бунятяна, Москва, «Медицина», 1998.
227) Ftorotanın hipotenziv effektinə səbəb olur?
A) Simpatolitik və qanqlioblokator təsiri

B) Vazoplegiya effektli histamin sintezi

C) Onun simpatolitik və qanqlioblokator təsiri

D) Mənfi inotrop effekti

E) Hamsı düzdür
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
228) Qara ciyər və böyrək üçün toksikidir?
A) İzoflüran

B) Ftorotan

C) N2O, ksenon

D) Enflüran və izoflüran

E) Enflüran
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
229) İzoflüran?
A) Baroreseptorların reflekslərini azaldır

B) Hipoksik ağ ciyər vazokonstriksiyasını artırır

C) Bronxokonstriksiyanı gücləndirir

D) Tənəffüs həcmini artırır

E) Funksional qalıq həcmi artırır
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
230) Ağır hipovolemiyada aşağıdakılardan hansının istifadə olunması əks göstəriş sayılır?
A) Sevofluran

B) İzofluran

C) Halotan

D) Hamısı

E) Enfluran
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
231) İnhalyasion anestetiklərin gücünü hansı parameter müəyyən edir?
A) Bütün cavablar düzdür

B) Həllolma əmsalı

C) Doymuş buxarın təzyiqi

D) Anestetikin molekulyar çəkisi

E) Minimal alveolyar konsentrasiya
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
232) Hansı patalogiyada N2O istifadəsi təhlükəli ola bilər?
A) Bronxial astma

B) Pnevmoniya

C) Hemotoraks

D) Pnevmotoraks

E) Kəskin ürək çatmazlığı
Ədəbiyyat: Осложнения при анестезии; под ред. Ф.К. Оркина, Л.Х. Купермана, Москва, «Медицина», 1985, том 1-2.
233) Aşağıdakı inhalyasion anestetiklərdən hansı ürəyin vurğu həcmini azaldır?
A) İzofluran

B) Sevofluran

C) Desfluran

D) Halotan

E) Azot 1- oksid
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
234) Hansı anestetik aritmiyalara səbəb ola bilər?
A) Bunların heç biri

B) Halotan

C) Sevofluran

D) Azot 1-oksid

E) İzofluran
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
235) Hansı patalogiyada halotanın istifadəsi məqsədə uyğun deyil ?
A) Aortal stenoz

B) Bağırsaq keçməzliyi

C) Pnevmotoraks

D) Aortal çatışmazlıq

E) Bronxial astma
Ədəbiyyat: Фредерик А. Хенсли-мл., Доналд Е. Мартин, Гленн П. Гревли; Практическая Кардиоанестезология, Москва, «МИА», 2008.
236) Beyindaxili təzyiqi yuksək olan xəstələrin müalicəsində göstərilən preparat və ya üsullardan hansının istifadəsi yol verilməzdir?
A) Barbituratlar

B) Kortikosteroid hormonlar

C) Ftorotanla inhalyasiya

D) Kanalcıq sidik qovucuları (furosemid və s.)

E) Osmotik diuretiklər
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
237) Sadalanan inhalyasion anestetiklərdən hansı serebrospinal mayenin miqdarını artıraraq onun sorulmasını ləngidir?
A) Sevofluran

B) Halotan

C) Enfluran

D) Metoksifluran

E) Halotan və metoksifluran
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
238) Hansı inhalyasion anestetik ultraqısa təsir müddətinə malikdir?
A) Desfluran

B) Sevofluran

C) İzofluran

D) Efir


E) Halotan
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
239) Хəstə ilə kоntaktın saхlanılması şərti ilə maksimal analgеziyaya nail olmaq üçün oksiqenlə verilən N2O-nin оptimal konsentrasiyası neçə olmalıdır?

A) 5%


B) 50%

C) 35%


D) 10%

E) 15%
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.


240) Aşağıda göstərilən təsirlərdən hansı izofluran üçün xarakterik deyildir?

A) Böyrək qan dövranının zəifləməsi

B) Tənəffüsün depressiyası

C) Kəllədaxili təzyiqin artması

D) Bronxodilatasiya

E) Əzələ tonusunun artması


Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: Руководство /под ред. Ю.С.Полушина. СПб.: “ЭЛБИ-СПб”, 2004, 720 с.

Bölmə 5. Qeyri-inhalyasion anesteziya

241) Vena daxili narkoz zamanı istifadə olunan dərmanlardan hansı ağrısızlaşdırma zamanı AT-ni qaldırır?
A) Heksenal

B) Propofol

C) Natrium tiopental

D) NLA preparatları

E) Ketamin
Ədəbiyyat: Анестезиология и реаниматология: учебник под ред. О.А. Долиной. – М.: «Медицина». 2002.
242) Ketaminin dəfələrlə həddən çox dozada yeridilməsi nəticəsində, anestetika xas olan hipertenziya arterial hipotoniya ilə əvəz olunmağa başlamışdır. Bu vəziyyətdə vazopressorların tətbiqi nə qədər sübutdur?
A) Bu vəziyyətdə hipotoniya qısamüddətli olur və dərman korreksiyaya ehtiyac olmur

B) Sübutdur

C) Əks göstərişdir

D) Ketaminin dozasının aşması hipertenziyanın hipotenziyaya keşməsi xas deyil

E) Sübut deyil
Ədəbiyyat: А.Д. Беляевский. Анестезиология и реаниматология. Ростов-на-Дону, «Феникс». 2006.
243) Vena divarlarını ən az qıcıqlandıran hansı benzodiazepindir?
A) Diazepam

B) Oksazepam

C) Sibazon

D) Lorazepam

E) Midazolam
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
244) Benzodiazepinlərin spesifik antaqonisti hansı prerparatdır?
A) Atropin

B) Flumazenil

C) Kordiamin

D) Naloksan

E) Prozerin
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
245) Sadalanan opioidlərdən hansı ən güclü sayılır?
A) Alfentanil

B) Promedol

C) Sufentanil

D) Remifentanil

E) Morfin
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Mосква, «Медицина», 1999, том 1-2.
246) Hansı opioidin istifadəsi zamanı əzələ rigidliyi daha qabarıq özünü biruzə verir?
A) Alfentanil

B) Fentanil

C) Omnopon

D) Sufentanil

E) Morfin
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
247) Ambulator anesteziyada venadaxili anestetiklərdən hansının istifadəsi daha məqsədəuyğun sayılır?
A) Oksibutirat-Na

B) Tiopental-Na

C) Heksenal

D) Propofol

E) Ketamin
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
248) Çoxsaylı travma və hipovolemiya ilə müşaiyət olunan digər patalogiyalarda hansı venadaxili anestetikin istifadəsi məqsədəuyğundur?
A) Heksenal

B) Tiopental-Na

C) Propofol

D) Ketamin

E) Oksibutirat -Na
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
249) Hansı venadaxili anestetik kəllədaxili təzyiqi artırır?
A) Propofol

B) Tiopental

C) Etomidat

D) Ketamin

E) Oksibutirat-Na
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
250) Morfin hansı reseptorlara təsir edir?
A) δ (delta) və υ (nyü)

B) μ (myü)

C) ς (siqma)

D) δ (delta)

E) υ (nyü)
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
251) Hansı opioid histamini sərbəstləşdirmir?
A) Omnopon

B) Morfin

C) Fentanil

D) Kodein

E) Promedol
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
252) Opioidlərin antaqonisti hansı preparatdır?
A) Naloksan

B) Prozerin

C) Flumazenil

D) Fiziostiqmin

E) Bemeqrid
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
253) Hansı venadaxili anestetikin uzunmüddətli infuziyası zamanı böyrəküstü vəzinin qabıq maddəsinin çatışmazlığı baş verə bilər?
A) Ketamin

B) Midazolam

C) Oksibutirat-Na

D) Etomidat

E) Tiopental-Na
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
254) Droperidol hansı reseptorların antaqonisti sayılır?
A) μ (myü)

B) μ (myü) və κ (kappa)

C) Dofamin

D) ς (siqma)

E) κ (kappa)
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
255) Venadaxili anestetiklərdən hansı ağrı reseptorlarını da blokada etmək qabiliyyətinə malikdir?
A) Propofol

B) Etomidat

C) Ketamin

D) Na oksibutirat

E) Tiopental - Na
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
256) Benzodiazepinlər hansı məqsədlə istifadə olunur?
A) Premedikasiya və induksiya

B) Miorelaksasiya

C) Dekurarizasiya

D) Analgeziya

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
257) Benzodiazepinlərin arzuolunmaz təsirlərini aradan qaldırmaq üçün hansı dərman istifadə olunur?
A) Qalantamin

B) Qlikopirrolat

C) Naloksan

D) Prozerin

E) Flumazenil
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
258) Opioid analgetiklərdən ən güclü təsirə malik olanı hansıdır?
A) Meperidin

B) Tramadol

C) Morfin

D) Sufentanil

E) Remifentanil
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
259) Ağır hipovolemiyalı xəstələrdə hansı venadaxili anestetikin istifadəsi daha məqsədəuyğun sayılır?
A) Metoheksital

B) Tiopental Na

C) Sombrevin

D) Diprivan

E) Ketamin
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
260) Ambulator anesteziologiyada aşağıdakılardan hansı seçim preparatı olmalıdır?
A) Ketamin

B) Sibazon

C) Tiopental Na

D) Diprivan

E) Etomidat
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
261) Sadalananlardan hansı ketaminin təsirlərinə aid deyildir?
A) Kəllədaxili təzyiqin azalması

B) Hallüsinasiya

C) Ağrı reseptorlarını blokadası

D) Simpatoadrenal fəallıq

E) Postoperasion ürəkbulanma və qusma
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
262) Bunlardan hansı orqanizmin öz daxili opioididir?
A) Endorfin

B) Meperidin

C) Morfin

D) Metadon

E) Kodein
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
263) Opioid analgetiklərdən hansı tosqun hüceyrələrdən histamini sərbəstləşdirir?
A) Hamısı

B) Remifentanil

C) Morfin

D) Alfentanil

E) Sufentanil
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
264) Xolesistoektomiya zamanı Oddi sfinkterində spazm verən preparat hansıdır?
A) Ketoralak

B) Qlikopirrolat

C) Droperidol

D) Lidokain

E) Fentanil
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.А. Бунятяна, Москва, «Медицина», 1998.
265) Mədə-bağırsaq traktında baryer təzyiqini artırır?
A) Droperidol

B) Droperidol və atropin

C) Atropin

D) Fentanil

E) Serukal
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.А. Бунятяна, Москва, «Медицина», 1998.
266) Təcili əməliyyatlar zamanı dərin hipovolemiya vəziyyətində olan xəstələrdə anestetikin seçimi aşağıdakıdır?
A) Efir

B) Ketamin

C) Barbiturat

D) Ftorotan

E) Propofol
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.А. Бунятяна, Москва, «Медицина», 1998.
267) 3 ayliq hamilələk dövründə olan qadına ümumi anesteziya altında təcili cərrahi əməliyyat aparmaq lazımdır. Teratoqenlik baxımından anestetikərin hansı kombinasiyası daha zərərsizdir?
A) Bu kombinasiyaların heç biri

B) Halotan +narkotik analgetiklər+əzələ relaksantları

C) Barbituratlar +narkotik analgetiklər+əzələ relaksantları

D) Halotan+ketamin+əzələ relaksantları

E) Ketamin+narkotik analgetiklər+əzələ relaksantları
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
268) Barbituratlar təhlükəsiz dozalarda?
A) İmmuniteti zəiflədirlər

B) Hipnotik təsir göstərirlər

C) Bütün cavablar düzdür

D) Yaxşı analgeziya verirlər

E) Yaxşı relaksasiya verirlər
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
269) Tiopental Na arteriya daxilinə vurularsa nə baş verə bilər?
A) Ph artar

B) Kimyəvi endoarterit

C) Ph azalar

D) Böyük damarların uzunmüddətli spazmı

E) Kapilyarların spazmı
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита, Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
270) Tiopental Na-nin səhvən arteriya daxilinə vurulmasından olan fəsadlardan aşağıdakı qaydalara əməl etməklə qorunmaq olar?
A) Tiopental vurularkən xəstənin yandırıcı ağrı əmələ gəlməsi şikayətinə diqqət yetirmək

B) Əvvəl yavaş sürətlə tiopentaldan test doza vurmaq

C) Tiopentalın 2.5%-dən yuxarı konsentrasiyasını işlətməmək

D) Cavabın hamısı düzdür

E) Tiopental vurularkən ətrafın rənginin ağarmasına fikir vermək
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г.Смита,Москва, «Медицина»,1999, том 1-2.
271) Daha çox analgetik aktivliyə malikdir?
A) Heksenal

B) Kalipsol

C) Tiopental-Na

D) Sombrevin

E) Diprivan
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
272) Qamma oksi yağ turşusu (QOMK)?
A) Ürəyin yığılma qabiliyyətini pisləşdirir

B) Ürəkbulanma və qusma törədir

C) Hipokalemiyada işlətmək təhlükəlidir

D) Toksiki təsirə malikdir

E) Narkozdan çıxış zamanı oyanıqlıq ola bilər
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
273) Narkotik analgetiklərin antaqonistidir?
A) Bemeqrid və kordiamin

B) Koffein, kordiamin

C) Nalorfin, nalokson

D) Bemeqrid və kofein

E) Bemeqrid
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
274) Seduksen?
A) Koronar qan dövranını pisləşdirir

B) Ürəyin dəqiqəlik həcmini azaldır

C) Ürəyin dəqiqəlik həcmini artırır

D) Ürəyin dəqiqəlik həcmini artırır və koronar qan dövranını pisləşdirir

E) Mikrosirkulyasiyanı pozur
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
275) Droperidol?
A) Adrenalin və noradrenalinin pressor effektini azaldır, periferik damarları genəldir

B) Dəri və əzələlərdə qan cərəyanını azaldır

C) Adrenalin və noradrenalinin pressor effektini artırır

D) Periferik damarların spazmına səbəb olur

E) Bütün cavablar düzdür
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
276) Barbituratların vena daxili yeridilməsi zamanı tənəffüsün zəifləməsinin səbəbi?
A) Karotid sinusun depressiyası

B) Bütün cavablar düzdür

C) Tənəffüs mərkəzinin CO2-yə həssaslığının azalmasıdır

D) Yarımkürələrin depressiyası

E) Karotid hissəciklərin CO2 – yə həssaslığıdır
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
277) Opiod antoqonist olmayan preparat hansıdır?
A) Naltrekson

B) Sufentanil

C) Nalokson

D) Pentazosin

E) Nalorfin
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
278) Barbituratların vena daxili yeridilməsi tam əks göstərişdir?
A) Feoxromositoma xəstəliyi zamanı

B) Porfiriya zamanı

C) Şok zamanı

D) Doguş zamanı

E) Naməlum mənşəli komalarda
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
279) Ketaminin təsiri üçün xarakterikdir?
A) Kəskın bradikardiya

B) Arterial təzyiqin artması və taxikardiya

C) Böyrək qan dövranının pisləşməsi

D) Arterial təzyiqin enməsi

E) Beyin qan cərəyanının azalması
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
280) Kəllə daxili qan təzyiqini artırır?
A) Tiopental - Na

B) Nitroqliserin

C) Ketamin

D) Seduksen

E) Suksametonium
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г.Cмита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
281) Fentanilin vena daxılı inyeksiyası?
A) Sistem vazokonstriksiyası verir

B) Uşaqlıq qan cərəyanını zəiflədir

C) Döş qəfəsinin elastikliyini azaldır

D) Onurğa beyni mayesinin təzyiqini artırır

E) Oddi sfinkterinin tonusunu artırır
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
282) Atropin?
A) Göz daxili təzyiqi azaldır

B) Parasimpatik depressantdır

C) Asetilxolinin istehsalı və ya parçalanmasında effekti var

D) Tənəffüs mərkəzini zəiflədir

E) Dəri damarlarını büzür
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.А. Бунятяна, Москва,«Медицина», 1998. М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008.
283) Alfentanil?
A) Fentanildən güclüdür

B) Bədəndə paylanma sürəti gecdir

C) Döş qəfəsinə rigidlik verir

D) Bədəndə paylanma sürəti tezdir

E) Plazmada tam ionlaşır
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2. Руководство по анестезиологии, под ред. А.А. Бунятяна, Москва, «Медицина», 1998.
284) Aşağıdakı preparatlar antikonvulsantdırlar?
A) Midazolam

B) Atrakurium

C) Suksametonium

D) Kordiamin

E) Nifedipin
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смит Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
285) Ketamin?

A) Ürək-damar sisteminə depressiv təsir göstərir

B) Noradrenalinin xaric olmasını dayandırır

C) Güclü analgetikdir

D) Əzələ relaksasiyası verir

E) Qaraciyərdə çox gec metabolizə olunur


Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
286) Midazolam?
A) Əzələlərdə akkumlyasiya olunur

B) EEQ-da epileptik aktivlik artır

C) Suda həll olmur

D) Az hallarda venoz tromboz verir

E) 2 həftə müddətində təkrar vermək olmaz
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
287) Propofol?
A) Bədxassəli hipertermiya verir

B) Sidikdən dəyişilməmiş halda xaric olur

C) Beyin qan cərəyanını artırır

D) Yuxarı tənəffüs yollarının reflekslərini azaldır

E) Sinir - əzələ blokadasını gücləndirir
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
288) Droperidol?
A) Alfa-adrenostimulyasiyaedici təsiri var

B) Ekstrapiramid sistemi stimulyasiya edir

C) Beta-adrenoblokadaedici təsiri var

D) Dopaminin sinergistidir

E) Tez-tez hallarda qusma verir
Ədəbiyyat: М.Д. Машковский; Лекарственные средства, Москва, «Медицина», 2008.
289) Aşağıdakılardan hansının təsirindən beyinin oksigen çatmazlığına həssaslığı azalır?
A) Tiopental – Na və propofol

B) Morfin

C) Halotan

D) Azot -1 oksidi

E) Kalipsol
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
290) Ketamin?
A) Subnarkotik konsentrasiyalarda analgetik effekti var

B) Normal larinqeal refleksləri saxlayır

C) Beta-adrenoreseptorların blokatorunu qəbul edən xəstələrdə qan təzyiqini artırmır

D) Diabetdə əks göstərişdir

E) Salivasiyanı azaldır
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
291) Ketamin üçün xarakterik deyil?
A) Qara ciyərdə tez metabolizə olunması

B) Astmalı xəstələrdə istifadə olunması

C) Hipertenziyada əks göstərişdir

D) 2 və 3-cü cavablar doğrudur

E) Kəllə daxili təzyiqi yüksək olan xəstələrdə istifadə olunması
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
292) Opioidlərlə premedikasiya hansı təsirə malikdir?
A) Anestetik agentlərə qarşı qaraciyər klirensini yaxşılaşdırır

B) Mədədən evakuasiyanı gecikdirir

C) Opioidlərə olan perioperasion həssaslığı zəiflədir

D) Uşaqlarda əks göstərişdir

E) Bütun cavablar düzdür
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
293) Hansı preparat steroid sırasından olan vena daxili anestetiklərə aiddir?
A) Ketamin

B) Na-oksibutirat

C) Altezin

D) Propofol

E) Tiopental-Na
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.
294) Viadril vena daxili anesteziyada istifadə olunan hansı sıra preparatlara aiddir?
A) Steroidlər

B) Narkotiklər

C) Kiçik trankvilizatorlar

D) Barbituratlar

E) Böyük trankvilizatorlar
Ədəbiyyat: Руководство по анестезиологии, под ред. А.Р. Эйткенхеда, Г. Смита Москва, «Медицина», 1999, том 1-2.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə