Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Yaşlı şəxslərdə (osteoporoz zamanı) sümüklərin millərlə kəsilməsinin profilaktikası üçün hansı millər keçirilməlidir?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə17/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

866) Yaşlı şəxslərdə (osteoporoz zamanı) sümüklərin millərlə kəsilməsinin profilaktikası üçün hansı millər keçirilməlidir?
A) Ön səthdə

B) Müxtəlif səthlərdə milin uclarını halqanın müxtəlif tərəflərindən bərkitməklə

C) İki mili bir-birinə bucaq altında tangensial

D) Bir hakqa həddində transossal üç mil

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
867) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı fraqmentlərin fiksasiyasının stabilliyi necə müəyyən edilir?
A) Millərin qalınlığı və onların gərilmə dərəcəsi ilə

B) Bütün sadalananlar doğrudur

C) Millərin yeridilmə səviyyəsi və onların sayı ilə

D) Millərin gərilmə dərəcəsi ilə

E) Millərin sayı və onların keçirilmə üsulu ilə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
868) Qreyfenşteyner üsulu hansından ibarətdir?
A) İki dayaqda bərkidilmiş dörd milin parallel keçirilməsi

B) Bütün sadalananlar

C) İki milin bir-birinə əks olan qırıqlardan keçirilməsi və iki dayaqda bərkidilməsi

D) İki milin bir-birinə əks olan qırıqlardan keçirilməsi və bir dayaqda bərkidilməsi

E) Bir milin təzyiqlə keçirilməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
869) Qreyfenşteyner üsulunun istifadəsi təmin etməyi nəyə imkan verir?
A) Kompressiya və distraksiyanı

B) Stabil fiksasiyanı

C) Bütün sadalananlar

D) Fraqmentlərin kompressiyasını

E) Fraqmentlərin repozиsиyasını
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
870) Kompression-distraksion üsulla yalançı oynaqların müalicəsi zamanı distraksiya hansı yalançı oynaq növləri üçün daha effektlidir?
A) Bütün sadalananlar

B) Hiperplastik

C) Avaskulyar

D) Hipervaskulyar

E) Aplastik
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
871) Bitişməmiş sınıqlar və yalançı oynaqlar zamanı qamış sümüyünün distal metafizi səviyyəsində fraqmentlərin fiksasiyasını hansı ilə həyata keçirmək məqsədəuyğundur?
A) Bütün sadalananlar səhvdir

B) Yuxarıdakı seqmentin fiksasiyası ilə 4 halqa qoymaqla

C) Eyni səviyyədə qısa fraqmentin fiksasiyası ilə 3 halqa qoymaqla

D) Yaxındakı seqmentin fiksasiyası ilə 4 halqa qoymaqla

E) Bütün sadalananlar doğrudur
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
872) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı sınıqların bitişməsi hansı əlamətlərlə müəyyən edilir?
A) Sınıq səviyyəsində ağrının olmaması

B) Yerimə zamanı pəncənin şişməməsi, mərkəzi qırığın osteoporozunun reqressiyası

C) Bütün sadalanan əlamətlərlə

D) Bitişmənin rentgenoloji mənzərəsi

E) Periferik qan dövranının funksional tədqiqat göstəriciləri ilə hər iki ətrafın göstəricilərinin simmetriyası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
873) Kortikotomiya əsasən kompression-distraksion osteosintezlə kompleksdə necə tətbiq edilir?
A) Bütün sadalananlar

B) Təzə sınıqlarda

C) Bitişməmiş sınıqlarda

D) Sümüklərin deformasiyası zamanı

E) Yalançı oynaqlarda və bitişməmiş sınıqlarda
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
874) Kompression-distraksion osteosintez üsulu ilə davamlı kontraktura ilə fəsadlanan yalançı oynaqların müalicəsi zamanı hansı aşağıdakı xarici fiksasiya apparatı növündən istifadə üstünlük təşkil edir?
A) Kompression-distraksion mil tipli İlizarov apparatı

B) Mil-mil-yivli apparat

C) Bütün sadalananlar

D) Şarnir-distraksion mil tipli Volkov-Oqanesyan apparatı

E) Mil-yivli
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
875) Kompression-distraksion osteosintez istifadə etməklə seqmentin aradan qaldırılması zamanı tətbiqi hansı daha məqsədəuyğun?
A) Göndələn osteotomiya

B) Sadalananların heç biri

C) Çəp osteotomiya

D) Z-şəkilli osteotomiya

E) İkiqat göndələn osteotomiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
876) Diz oynağının hərəkət həcminin bərpası üçün Volkov-Oqanesyan şarnir-distraksion apparatının tətbiqi hansını nəzərdə tutur?
A) Oynağın apparatda mobilizasiyası ilə seqmentin 3-4 sm uzunluqda qısaldılmış rezeksiyası

B) Bağlayıcı apparat və kapsulun kəsilməsi

C) Oynaq səthlərinin, uclarını bud fasiyası ilə örtməklə, apparatdakı sonrakı hərəkətlərlə artroplastikası

D) Oynaq səthlərinin 1-2 sm uzunluqda, əməliyyatdansonrakı dövrdə apparatda stabilləşdirməklə rezeksiyası

E) Apparatda məcburi hərəkətlərlə 2 sm diastaz yaratmaqla oynaq kəsiyi səviyyəsində distraksiya aparılması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
877) Baldırın varus deformasiyası olan xəstələrdə Erlaxer-Blaunt xəstəliyi əsasında hansı göstərişdir?
A) Deformasiyanın mərhələli gips sarğısı ilə aradan qaldırılması

B) Qamış sümüyünün sümük zolağını xarici səthboyu incik sümüyünün osteotomiyası olmadan, sonradan gips sarğısı ilə fiksasiya etməklə osteotomiyası

C) Deformasiyanın bir neçə mərhələdə, əməliyyatsonrakı dövrdə fraqmentlərin fiksasiyası ilə kompression-distraksion apparatla yavaş-yavaş aradan qaldırmaqla cərrahi korreksiyası

D) Qamış sümüyünün proksimal metafiz səviyyəsində incik sümüyünün osteotomiyası olmadan gips sarğısı ilə fiksasiya etməklə korriqəedici osteotomiyası

E) İlizarov kompression-distraksion apparatında deformasiyanı aradan qaldırmaqla, distraksion epifizioliz
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
878) Baldır sümüyünün aşağı üçdə bir hissəsində bucaqvari deformasiya olmuş anadangəlmə yalançı oynaqla doğulmuş uşaqlarda hansı vacibdir?
A) Sonradan gips sarğı ilə fiksasiya etməklə defektin autoplastikasını aparmaq

B) Defektin brefoplastikasını aparmaq, ikinci mərhələdə seqmenti uzatmaq

C) Birinci mərhələdə apparatda seqmentin düzgün oxu yaradılmalı, ikinci mərhələdə defekti, damar ayaqda mikrocərrahi yolla autotransplantatla əvəz etmək

D) Birinci mərhələdə apparatda deformasiya aradan qaldırılmalı, ikinci mərhələdə,sonrakı kompression osteosintezlə fraqment uclarının rezeksiyası aparılmalıdır

E) Birinci mərhələdə distraksion apparatda deformasiya aradan qaldırılmalı, ikinci mərhələdə sonradan apparatla fiksasiya etməklə defektin alloplastikası aparılmalıdır
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972

Bölmə 8. Travmatologiyada və ortopediyada osteosintez.

879) Kompression-distraksion osteosintezdən sonra əməliyyatsonrakı xüsusiyyətlərə bütün sadalanan tədbirlər aiddir, hansı biri istisna edilir?
A) Apparat detallarının mexaniki deformasiyası və detalların zədələnməsinin qarşısının alınması

B) Millərin gərilmə dərəcəsi, apparatı tışkil edən detalların fiksasiyasına daimi nəzarət

C) Distraksiya aparılan zaman trofik pozuntuların, periferik sinir parezlərinin profilaktikası

D) Dəri gərilən sahədə yataq yarası və nekrozun profilaktikası

E) Mil keçirilən hissədə toxumaların çirklənmə profilaktikası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
880) Xarici fiksasiya apparatlarına bütün sadalananlar aiddir, hansı biri istisna edilir?
A) Millərin çarpaz keçirilməsi

B) Millərin birsəthli keçirilməsi

C) Şarnirli

D) Mil-mil-yivli

E) Mil-yivli
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
881) Sümük vasitəsilə fiksasiya apparatlarının əsas faydalılıq meyarları hansıdır?
A) Sarğı zamanı travmatikliyin aşağı dərəcəsi

B) İlkin tam funksional müalicənin təmin edilməsi imkanı

C) Sümük qırıqlarının dəqiq repozisiyası və möhkəm fiksasiyasının təmini imkanları

D) Bütün sadalananlar doğrudur

E) Quruluşun sadəliyi, apparatın detal və bağlarının qarşılıqlı əvəzetmə və universallığı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
882) Kompression-distraksion apparatın mil halqalarının sərtliyi onlara müvafiq qövslərin sərtliyindən 5 dəfə çoxdur. Milləri halqada bir-birinə 60-dən 90 dərəcəyədək yerləşdirdikdə, gərilmə qüvvələri qarşılıqlı yüklənmə təsiri göstərir və bütün yüklənmə növlərində daha yaxşı fiksasiyaedici xüsusiyyətlərə malik olurlar.

Sınıqların bitişməsi prosesində hansı rejimi təyin etmək lazımdır?
A) Mezenxima-fibroblastlar-osteoblastlar-sümük

B) Mezenxima-xondroblastlar-osteoblastlar-sümük

C) Xondrogen sümükəmələgəlmə ilə zəif fiksasiya

D) Antiogen sümükəmələgəlmə ilə möhkəm fiksasiya (mezenxima-osteoblastlar-osteositlər)

E) Desmal sümükəmələgəlmə ilə distraksiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
883) Sümük toxumasının yeni törəməsi, yüklənmə və sümüyün qan təminatı arasında adekvat asılılıqosteogenezin sürətini təyin edir, bu zaman osteogenezin azalmasının baş verməsinə səbəb hansıdır?
A) Qan dövranının azalması ilə ilkin yükün saxlanması

B) İlkin qan dövranı zamanı dayaq yükünün artırılması

C) Qan dövranı ehtiyatı ilə dayaq yükünün artması

D) Qan dövranı ehtiyatı ilə dayaq yükünün aradan qaldırılması

E) Qan dövranı və yükün parallel azaldılması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
884) Standart kompression-distraksion osteosintez zamanı dozalanmış kompressiya sutkada neçə miqdarı açmamalıdır?
A) 1,0 sm

B) 1,5 sm

C) 0,3 sm

D) 0,5 sm

E) 0,8 sm
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
885) Kompression-distraksion osteosintez həyata keçirildikdən sonra ilk günlərdə bütün

sadalanan müalicəvi tədbirlərin istifadəsi tövsiyyə olunur, hansı biri istisna edilir?
A) Fiziomüalicə

B) Sağlam seqmentin müalicəvi idman hərəkəti

C) Vitaminoterapiyalar, biostimulyatorlar

D) Zədələnmiş və sağlam seqmentin massajı

E) Zədələnmiş seqmentin müalicəvi idman hərəkəti
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
886) Kompression-distraksion osteosintez zamanı reparativ regenerasiya hansı ilə təqdim olunmuşdur?
A) Periostal döyənəklə

B) Fibrozlu faza ilə

C) İntraossal döyənəklə

D) Yalancı oynağ

E) Qığırdaq fazası ilə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
887) İlizarovun kompression-distraksion apparatı hansıları həyata keçməsini təmin edir?
A) Kompressiya və distraksiyaların

B) Fraqmentlərin eninə yerdəyişməni aradan qaldırılmasını

C) Bütün sadalananları

D) Rotasion yerdəyişməni aradan qaldırılmasını

E) Fraqmentlərin uzununa yerdəyişməni aradan qaldırılmasını
Ədəbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остeосинтеза. Курган, 1979
888) Yivli-mil ocaqkənarı sümük vasitəsilə osteosintez zamanı sümüyə yeridilən yivli-mil azalması hansına səbəb olur?
A) Apparatın daha sərt fiksasiyasına

B) Apparatın zəyif fiksasiyasına

C) Yivli-mil gərginliyin artmasına

D) Yivli-mil gərginliyin dəyişilməməsi

E) Yivli-mil gərginliyin azalmasına
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
889) Distraksion onurğa epifizeolizinə bütün sadalananlar göstərişdir, hansı biri istisna edilir?
A) Epifizin travmatik sürüşməsi

B) Ətrafın qısaldılması

C) Ətrafın varus deformasiyası

D) Ətrafın varus deformasiyası

E) Ətraf oxunun ortopedik bərabərləşdirilməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
890) Budun aşağı üçdə birinin IIIb dərəcəli açıq sınığının müalicəsində kompression-distraksion osteosintez keçirilən zamanı aşağıdakı hansı keyləşdirmə üsullarının birindən istifadə qeyri-rasionaldır?
A) Traxeyanın intubasiyası ilə ümumi keyləşdirmə

B) Maska narkozu

C) Peridural anesteziya

D) Venadaxili narkoz

E) Yerli və sümükdaxili anesteziya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
891) Distraksiya prosesində pasientdə zədələnmiş seqmentdə ağrılar əmələ gələrsə, hansı vacibdir?
A) Distraksiyanı fizioterapiya ilə birlikdə yavaş tempdə davam etdirmək

B) Apparatı xaric etmək

C) 2-3 günlük distraksiya dayandırılsın

D) Distraksiyanı analgetiklərlə birlikdə yavaş tempdə davam etdirmək

E) 2-3 mm kompressiya aparmaq və tənəffüs etmək
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
892) Yivli-mil kompression-distraksion osteosintezi zamanı müalicənin müvəffəqiyyətini təmin edən əsas şərtlər hansıdır?
A) Müxtəlif səthlərdə keçirilmiş yivli-mil fiqurlu çərçivə ilə birləşməsi

B) Yivli-mil çərçivə birləşməsi üçün istifadəsi

C) Birtərəfli bəndlə birləşmiş yivli-mil sümükdə möhkəm fiksasiyası

D) Bütün sadalananlar doğrudur

E) İki bənd yivli-mil birləşmə üçün müxtəlif səthlərdə istifadəsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
893) Xarici fiksasiyanın içlikli apparatının xarici çərçivəsinin quruluşuna görə apparatların bütün növbəti yığılması fərqləndirilir, hansı biri istisna edilir?
A) Bilateral və kvadrilateral

B) Unilateral

C) Rombşəkilli

D) Yarımdövri və dövri

E) Üçkünc
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
894) Defekt hissəsində, ətrafın müvəqqəti qısaldılması hesabına sümüklərin eyni anda

yaxınlaşdırılması ilə metodikanın keçirilməsi zamanı eyni anda yaxınlaşması mümkün olan qırıqlar bir-birindən hansı məsafədə aralı düşürlər?
A) 10 sm-dən yuxarı

B) 1-3 sm

C) 4-6 sm

D) 10 sm-dən çox olmadan

E) 7-9 sm
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
895) Baldır-pəncə oynağının mürəkkəb sınıqlarının kompression-distraksion osteosintez üsulu ilə müalicəsi zamanı adətən istifadə olunan halqaların daxili diametri neçə mm təşkil edir?
A) 140, 140, 160 mm

B) 140, 160, 160 mm

C) 120, 160, 160 mm

D) 120, 140, 140 mm

E) 120, 140, 160 mm
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
896) İlizarov apparatı ilə kompression-distraksion osteosintezin istifadəsi zamanı yadda

saxlamaq lazımdır ki, sümük vasitəsilə fiksasiyanın çox sərtliyi hansı ilə təyin edilir?
A) Oxa yükləmə ilə

B) Şaquli yüklə

C) Göndələn yüklə

D) Gorizontal yüklə

E) Bütün sadalananlar düzdür
Ədəbiyyat: Илизаров Г.А. Лечение переломов и их последствии методом чрескостного остиосинтеза. Курган, 1979
897) Yivli-mil apparatın mil apparatındаn üstünlüyü hansıdır?
A) Müalicə prosesində apparatın montajının modifikasiyalarının yüksək dəyişkənliyi

B) Bütün sadalananlar

C) Quruluşun sadəliyi və apparatın sürətlə yığılması

D) Damar-sinir törəmələrinin zədələnmə riskinin azalması

E) Zədələnmiş yumşaq toxumalara çatmağın optimal şəraitinin təmini
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
898) Sümük oxuna içliklərin 10-15 dərəcə bucaq altında yeridilməsi zamanı aralanmaqla və sonradan ox yüklənməsi ilə fraqmentlər necə yerdəyişəcək?
A) Apparata tərəf açıq olan bucaq əmələ gətirməklə

B) Eninə


C) Uzununa

D) Apparatın çərçivəsindən əks tərəfə açıq olan bucaq əmələ gətirməklə

E) Rotasion
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
899) Sümük oxuna yivli-mil 10-15 dərəcə bucaq altında yeridilməsi zamanı yaxınlaşmaqla və sonradan ox yüklənməsi ilə fraqmentlər necə yerdəyişəcək?
A) Bütün sadalananlar doğrudur

B) Apparatın çərçivəsindən əks tərəfə açıq olan bucaq əmələ gətirməklə

C) Eninə

D) Apparata tərəf açıq olan bucaq əmələ gətirməklə

E) Rotasion
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
900) Bitişməmiş sınıqlar və yalançı oynaqlar zamanı qamış sümüyünün distal metafizi səviyyəsində fraqmentlərin fiksasiyasını hansı ilə həyata keçirmək məqsədəuyğundur?
A) Yaxındakı seqmentin fiksasiyası ilə 4 halqa qoymaqla

B) Eyni səviyyədə qısa fraqmentin fiksasiyası ilə 3 halqa qoymaqla

C) Yuxarıdakı seqmentin fiksasiyası ilə 3 halqa qoymaqla

D) Bütün sadalananlar doğrudur

E) Eyni səviyyədə qısa fraqmentin fiksasiyası ilə 4 halqa qoymaqla
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
901) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı stabilləşmə dövründə dozalanmış yüklə yeriş bütün sadalananlara yardım edir, hansı biri istisna edilir?
A) Sınığın, yalançı oynağın konsolidasiyası

B) Nevritlərin profilaktikası

C) Kontrakturadan xəbərdarlıq

D) Qan- və limfa dövranının normallaşması

E) Əzələlərin funksiyasının normallaşması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
902) Kompression-distraksion apparatlarla sümük vasitəsilə osteosintezin tətbiqi zamanı bütün növbəti fəsadlar gözlənilir, hansı biri istisna edilir?
A) Millər keçən yerdə iltihabi fəsadlar

B) Travmatik nevrit

C) Seqmentin qan- və limfa dövranının pozulması

D) Fraqmentin ikincili yerdəyişməsi

E) Apparat millərinin miqrasiyası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
903) Sümük defekti olan qeyri-stabil yalançı oynaqların sümük vasitəsilə osteosintez üsulu ilə müalicəsi zamanı aşağıdakı bütün xarici fiksasiya apparatı növlərindən istifadə rasionaldır, hansı biri istisna edilir?
A) Volkov-Oqanesyan

B) Sivaş


C) İlizarov

D) Kalnberz

E) Quduşauri
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
904) Yaşlı şəxslərdə (osteoporoz zamanı) sümüklərin millərlə kəsilməsinin profilaktikası üçün neçə millər keçirilməlidir?
A) Müxtəlif səthlərdə milin uclarını halqanın müxtəlif tərəflərindən bərkitməklə

B) İki mili bir-birinə bucaq altında tangensial

C) Arxa səthdə

D) Bir hakqa həddində transossal üç mil

E) Ön səthdə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
905) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı qırıqların fiksasiyasının stabilliyi nə ilə müəyyən edilir?
A) Millərin yeridilmə səviyyəsi və onların sayı ilə

B) Millərin sayı ilə

C) Bütün sadalananlar doğrudur

D) Millərin qalınlığı və onların gərilmə dərəcəsi ilə

E) Millərin sayı və onların keçirilmə üsulu ilə
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
906) Qreyfenşteyner üsulu hansından ibarətdir?
A) İki milin bir-birinə əks olan qırıqlardan keçirilməsi və bir dayaqda bərkidilməsi

B) İki milin bir-birinə əks olan qırıqlardan keçirilməsi və iki dayaqda bərkidilməsi

C) İki dayaqda bərkidilmiş dörd milin parallel keçirilməsi

D) İki milin buçaq altında keçirilməsi

E) Bir düyməli milin keçirilməsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
907) Qreyfenşteyner üsulunun istifadəsi sadalananların hansını təmin etməyə imkan verir?
A) Fraqmentlərin repozisiyasını

B) Rotasiyanın götürülməsi

C) Stabil fiksasiyanı

D) Fraqmentlərin kompressiyasını

E) Kompressiya və distraksiyanı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
908) Kompression-distraksion üsulla yalançı oynaqların müalicəsi zamanı distraksiya hansı yalançı oynaq növləri üçün daha effektlidir?
A) Anadanqəlmə

B) Avaskulyar

C) Aplastik

D) Hipervaskulyar

E) Hiperplastik
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
909) Bitişməmiş sınıqlar və yalançı oynaqlar zamanı böyük baldır sümüyünün distal metafizi səviyyəsində qırıqların fiksasiyasını hansı ilə həyata keçirmək məqsədəuyğundur?
A) Bütün sadalananlar doğrudur

B) Eyni səviyyədə qısa fraqmentin fiksasiyası ilə 3 halqa qoymaqla

C) Eyni səviyyədə qısa fraqmentin fiksasiyası ilə 4 halqa qoymaqla

D) Yuxarıdakı seqmentin fiksasiyası ilə 3 halqa qoymaqla

E) Yaxındakı seqmentin fiksasiyası ilə 4 halqa qoymaqla
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
910) Kompression-distraksion osteosintezi zamanı sınıqların bitişməsi hansı əlamətlərlə müəyyən edilir?
A) Yerimə zamanı pəncənin şişməməsi, mərkəzi qırığın osteoporozunun reqressiyası

B) Bütün sadalanan əlamətlərlə

C) Sınıq səviyyəsində ağrının olmaması

D) Periferik qan dövranının funksional tədqiqat göstəriciləri ilə hər iki ətrafın göstəricilərinin simmetriyası

E) Bitişmənin rentgenoloji mənzərəsi
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
911) Kortikotomiya əsasən kompression-distraksion osteosintezdə nə zaman tətbiq edilir?
A) Köhnəlmiş sınığlarda

B) Təzə sınıqlarda

C) Bitişməmiş sınıqlarda

D) Yalançı oynaqlarda

E) Sümüklərin deformasiyası zamanı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
912) Kompression-distraksion osteosintez üsulu ilə davamlı kontraktura ilə fəsadlanan yalançı oynaqların müalicəsi zamanı hansı xarici fiksasiya apparatı növündən istifadə üstünlük təşkil edir?
A) Mil- mil-yivli apparat

B) Mil-yivli

C) Kalnbers apparatı

D) Şarnir-distraksion mil tipli Volkov-Oqanesyan apparatı

E) Kompression-distraksion mil tipli İlizarov apparatı
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
913) Kompression-distraksion osteosintez zamanı hansı osteotomiya daha məqsədəuyğundur?
A) Çəp osteotomiya

B) İkiqat kəsişən osteotomiya

C) Z-şəkilli osteotomiya

D) Repke osteotomiya

E) Göndələn osteotomiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
914) Diz oynağının hərəkət həcminin bərpası üçün Volkov-Oqanesyan şarnir-distraksion apparatının tətbiqi hansını nəzərdə tutur?
A) Oynağın apparatda mobilizasiyası ilə seqmentin 3-4 sm uzunluqda qısaldılmış rezeksiyası

B) Oynaq səthlərinin 1-2 sm uzunluqda, əməliyyatdansonrakı dövrdə apparatda stabilləşdirməklə rezeksiyası

C) Oynaq səthlərinin, uclarını bud fasiyası ilə örtməklə, apparatdakı sonrakı hərəkətlərlə artroplastikası

D) Bağlayıcı apparat və kapsulun kəsilməsi

E) Apparatda məcburi hərəkətlərlə 2 sm diastaz yaratmaqla oynaq kəsiyi səviyyəsində distraksiya aparılması
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
915) Baldırın varus deformasiyası olan xəstələrdə Erlaxer-Blaunt xəstəliyi əsasında hansı göstərişdir?
A) Deformasiyanın bir neçə mərhələdə, əməliyyatsonrakı dövrdə fraqmentlərin fiksasiyası ilə kompression-distraksion apparatla yavaş-yavaş aradan qaldırmaqla cərrahi korreksiyası

B) İlizarov kompression-distraksion apparatında deformasiyanı aradan qaldırmaqla, distraksion epifizioliz

C) Deformasiyanın mərhələli gips sarğısı ilə aradan qaldırılması

D) Qamış sümüyünün sümük zolağını xarici səthboyu incik sümüyünün osteotomiyası olmadan, sonradan gips sarğısı ilə fiksasiya etməklə osteotomiyası

E) Qamış sümüyünün proksimal metafiz səviyyəsində incik sümüyünün osteotomiyası olmadan gips sarğısı ilə fiksasiya etməklə korruqəedici osteotomiyası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə