Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?


) Travmatik şokun son fazası hansı ilə müşaiyət olunur?Yüklə 1,29 Mb.
səhifə3/21
tarix13.12.2016
ölçüsü1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

105) Travmatik şokun son fazası hansı ilə müşaiyət olunur?
A) Mikrosirkulsiyanın pozulması

B) Prekapillyar sfinkterlərin genişlənməsi ilə yanaşı postkapillyar sfinkterlərin daralmasının davametməsi ilə gedir

C) Sadalananların hamısı

D) Mikrotrombların əmələgəlməsi

E) Qidrostatik kapillyar təzyiqinin yüksəlməsi ilə kapilyarlardan maye çıxıb interstisiyə keçir, eritrositlərin və trombositlərin yapışması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
106) Travmatik şokda olan xəstənin həyatına təhlükənin səbəbi bilavasitə hansı ilə əlaqəlidir?
A) Venoz qanaxması ilə

B) Kəllə-beyin travması

C) Süd-turşu diatez nəticəsində mikrosirkulyasiyanın pozulması ilə

D) Uzun boru şəkilli sümüklərin çox saylı sınması ilə

E) Arterial qanaxması ilə
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
107) Çoxsaylı və müştərək xəsarətlərdə travmatik şokun mexanizmi yumşaq toxumaların çox (massiv) travması sadalananların hamısı ilə əlaqəlidir hansından başqa?
A) Simpato-adrenal reaksiyası

B) Ürəyin nasos funksiyası pozulması

C) Spesifik vazomosiya

D) Sirkulyasiya qanın həcminin mütləq və nisbi çatışmaması

E) Ürək-damar çatmamazlığı
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
108) Travmatik şokun patologoanatomik şəkli hansı ilə təqdim edilib?
A) Bütün cavablar düzdü

B) Baş beyinin şişməsi

C) Baş beyinin əzilməsi

D) Əzələlərin qanla doluluğu

E) Dalaq və bağırsaqların damarlarının spazması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
109) Travmatik şok zamanı bütün sadalananların patomorfoloji dəyişikliklərin yeri var, hansından başqa?
A) Əzələ protoklarında limfanın yığılması

B) Mezenterial damarlarda, dalaq və qaraciyərdə qanın yığılması

C) Membranların nüfuzetməsinin yüksəlməsi

D) Əzələ kapilyarlarında qanın yığılması

E) Sirkulyasiya edən qanın həcminin azalması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
110) Müştərək və çoxlu sayda zədələnmələrə görə mikrosirkulyasiyanın pozulması, şok vəziyyətinin ağırlaşması ilə bütün qeyd edilənlərlə xarakterizə edilir, hansından başqa?
A) Kapilyar perfuziyasının və hemodilyusiyasının artması ilə

B) Metabolik asidoz ilə maddələr mübadiləsinin lokal pozulması ilə, qanın laxtalanmasının yüksəlməsi ilə

C) Kapilyar perfuziyasının və vazodilyusiyasının azalması ilə

D) Hüceyrələrin aqreqasiyası, plazmanın çıxması kapilyarlarda qanın stazı, kapilyarlarda trombların əmələgəlməsi

E) DBC-sindrom
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
111) Ağır dərəcəli travmatik şok vəziyyətində olan xəstələrə qan köçürmə zamanı ağırlaşmalara səbəb olanlara hansı biri aiddir?
A) AIDS-ə yoluxma

B) İmmunobiloji konflikt

C) Sadalananların hamısı

D) Qipokalsiemiya

E) Sensibilizasiya riski
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
112) Travmatik şok zamanı qan itkisinin ödənilmə prinsipləri hansına əsaslanır?
A) Qan itkisinin (onun həcmini) təyin etməyi bacarmaq

B) Sadalananların hamısı

C) Sirkulyasiya qanının həcminin və plazmanın həcminin ödənməsini bacarmaq

D) Oksigen daşıyıcı qanın funksiyasını bilmək

E) Qan itkisinə xəstənin reaksiyasını bilməli və onun vəziyyətni düzgün qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
113) Turşu-qələvi balansını tənzimləmək məqsədi ilə hər 500 ml qana neçə miqdarda 4%-li natrium bikarbonat məhlulunu köçürmək lazımdır?
A) 200 ml

B) 300 ml

C) 50 ml

D) 100 ml

E) 150 ml
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
114) Zəif qanaxma şəraitində kriştalloid məhluları hansi qabiliyyətə malikdir?
A) Qanın axıcılığını yaxşılaşdıraraq, asidoza səbəb olurlar

B) Məhlulu damara axım təmin edir hidrostastik təzqini yüksəldir, qanın axıcılığını artırır onun reoloqiyasını mikrosirkulyasiyasıııııııını yaxşılaşdırır sidosikaqarşı təsir etmə qabiliyyəti göstərir

C) Qanın əsas elementlərinin aqreqasiyasına səbəb olur kanillyarlarda qan stazı törənir

D) Kalium-natrium nasosunun işini pozurlar, damarlı duzların ətraf toxumalarla keçməsinə kömək edirlər, toxumaların yerli hidremiyanın əmələ gətirirlər, mikrosirkulasiya sisteminin pozulmasına səbəb olurlar, qanın ürəyə qayıtmasını pisləşdirirlər

E) Süd-turşulu diatezin inkişafına və damar daxili disseminar qan laxtalanmasına səbəb olurlar
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
115) Xəstənin şokdan çıxardan zamanı poliqlükinin maksimal gündəlik dozası nə qədərdən artıq olmamalıdır?
A) 3 litr

B) 4 litr

C) 5 litr

D) 2 litr

E) 1 litr
Ədəbiyyat: Справочник болезни системы крови Гусева С.А., Вознюк В.П. Москва Медрес. Информ 2004, Волкова М. Клиническая Гематология Москва Медицина 2007, Тавровский В.М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере М., 1977
116) Donma demarkasion zona hansı ilə xarakterizə edilir?
A) Dəri və dərində olan toxumaların nekroz dərəcələri eyni səviyyədə deyil

B) Dəri və dərində olan toxumaların nekroz dərəcələri eyni səviyyədədir

C) Dəri altında olan yumşaq toxumaların nekrozu proksimal istiqaamətdə geniş yayılır, dəri nekrozu isə əhəmiyyətli dərəcədə distal saxlanılır

D) Dəri daha çox proksimal zədələnir, yumşaq toxumalar isə nekroza az uğrayır

E) Heç bir cavab doğru deyil
Ədəbiyyat: Ожоги и обморожения. Арьев Т.Я.Ленинград 1972
117) Donma amputasiya zamanı hansı əmələ olunur?
A) Demarkasiya xətti

B) Demarkasiya xətti aşkar olmamış

C) Mumifikasiya aşkar olduqda

D) Birinci və ya ikinci həftədə

E) İnfeksiyaya uğramış dondurulmada demarkasiya xətti üzrə 3-4 həftə müddətində
Ədəbiyyat: Ожоги и обморожения. Арьев Т.Я.Ленинград 1972
118) Əl-ayaq qanqrenası olduqda şəkər və ya obliterasiya endoarterit fonunda ampulyasiya səviyyəsini hansını seçmək lazımdır?
A) Nə qədər mümkünsə yuxardan (əl-ayağın “kökünən”)

B) Qanqrena sahəsinin ortasından üzrə

C) Zədələnmiş əl-ayağın mikrosirkulyasiya sisteminin skanirləmədən sonra amputasiyanın səviyyəsi müəyyən edilir

D) Demarkasiya xətti

E) Demorkasiya xəttinin aşağasından
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
119) Sepsisli və ya parenximatoz orqanların amiloidoz əlamətləri ilə olan osteomielit hansını tələb edir?
A) Çox saylı sekvestrektomiya

B) Amputasiya “şikəst edici” əməliyyat kimi

C) Fistulektomiya

D) Sümük plastikası kompression – distraksion apparatı qurmaqla yaranın dayanmadan uzun müddətli suvarması və drenajı ardınca mofassial-dermation plastikası qoymaqla

E) Amputasiya “bərpa edici” əməliyyat kimi
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
120) Damar-əsəb dəstəsinin zədələnməsi ilə əlaqadar əl-ayaq nekrozunda hansı biri lazımdır?
A) Damar-əsəb dəstəsini açmaq, trombu çıxarmaq, magistral damarı və əl-ayaq mikrosirkulyasiya sistemini yumaq, aktiv drenaj və suvarma sistemini qoymaq, toxumaları kəsmək və çıxarmaq, abakterial mühiti yaratmaq

B) Əl-ayağın kəsilməsi dəri üstə demarkasiya xətti səviyyəsində

C) Əl-ayağın kəsilməsi demarkasiya xəttindən bir az distal

D) Damar-əsəb dəstəsinin plastikası

E) Amputasiya səviyyəsini mikrosirkulyasiya sistemin kompüter tomoqrafik və ya test metodu ilə təyin etmək S.F.Qodunovun
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
121) Sümüklərdə, toxumalarda və ya oynaqlarda irinləmə prosesi olduqda, başlana arığlamaqla yanaşı nə ilə göstərilir?
A) Artrofiya, zədəli sümükləri rezeksiyası, sümük-plastik əməliyyatı, uzun müddətli və suvarma və drenaj

B) Bərk körpü varı sarğının qoyulması

C) Bərk bütöv tikiş qoymaqla əl-ayağın dərhal amputasiyası

D) Dartmadan və istiqamətləndirilmiş tikiş dairəvi dərhal amputasiya

E) Qismən nekrektomik
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
122) Ətrafların geniş zədlənmələrin amputasiya neçə aparılır?
A) Nekrektomiya tipi üzrə

B) Ekrartikulyasiya

C) Birinci tip cərrahiyyə əməliyyatı üzrə yara işləməli və onu mütləq və tamam bağlamalı

D) Birinci cərahiyyə əməliyyatı üzrə yara işlənməli, bütün ölmüş toxumalar kəsilib götürülməli, sümüyün zədəlnmiş sərhəddinə kənar ətrafların sağlam oxumalara qədər kəsilməsi yaranın uzun müddətli mütləq suvarılması və drenaji

E) Tam nekrektomik tipi üzrə
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
123) Amputasiya səviyyəsi, əl-ayaq nekrozunda və ya obliterli endoarteriit, arteroskleroz diabet qanqreni nəticəsində, hansının əsasında dəqiq təyin edilir?
A) Mikrosirkulyasiya sisteminin kompüter tomoqrafiyası

B) Arteriya daxili kalsium xloridin vurulması

C) Yaranın birinci cərrahiyyə işlənməsi

D) Arteriya daxili damargenişləndirici vasitələrin vurulması

E) Sümük daxili və ya vena daxili novokainin vurulması, sonradan ipi açmaqla və aydın görünən giperemiyanın zədələnmiş ətraflarda yayılma sərhəddin qiymətləndirmək
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
124) Yumşaq toxumaların bir başa kəsilməsi hansını nəzərdə tutur?
A) Dərinin, səthdə və dərində olan əzələlərin müxtəlif dərəcədə qısalması, nəticədə əzələlər kəsildikdən sonra konus əmələgəlməsinə səbəb olur bu isə əzələlərin ikinci dəfə dairəvi kəsilməsini və sümüyün mişarlanmasını tələb edir

B) Normal küdül, hansı ki, gələcəkdə protez üçün yarayı

C) Dərinin, səthdə və dərində olan əzələlərin eyni dərəcədə qısalmasını

D) İkincili dairəvi kəsilməsini

E) Konus varı küdülün yaradılması
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
125) Dayaq küdüllərə hansı biri aid olunur?
A) Budun yuxarıdan üçdən birində olan küdül

B) Piroroba görə aparılan sümük-plastiki əməliyyatdan sonra baldırın aşağıdan üçdən birində olan küdül

C) Baldırın ortasının üçdən birindən olan küdül

D) Baldırın aşağı üçdən birindən olan küdül

E) Baldırın yuxarıdan üçdən birində olan küdül
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
126) Baldırda (S.F.Qodunova) fastsioplastik əməliyyatın elementləri sadalanların hamısıdır, hansından başqa?
A) Əzələlər sümük keşiyinin altında tikilmir

B) Qabaq və dal dərifastsial parçaları bir birinə tikilir

C) Sümük keşiyinin üstə əzələlərin tikilişi

D) Dərifastsial parçasının qabaq və dal hissələrinin biçilməsi

E) Qabaq və dal dərifastsial parçaları tikilmir
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
127) Baldırın, budun amputasiya səviyyəsinin təyini S.F.Qodunovun testinin mahiyyəti necədir?
A) Magistral qanaxınının pozulmasının təini

B) Damar genişləndirici preparatların venadaxili vurulması

C) Sümük daxili (vena) novakain vurulması bağı açmaq və aydın dəri hiperemiyası ilə 5 dəqiqə ərzində arterial magistral qanaxını, mikrosirkulyasiya sisteminin mükəməliyi və amputasiya səviyyəsi təyin edilir

D) Damar genişləndirici preparatların arteriyadaxili vurulması

E) Magistral damarın trombozunun təyini
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
128) Dəri plastikasının optimal variantı təkrarən aparılan əməliyyatlarda ətraflarının küdülündə, hansılardır?
A) Parçalanmış dəri parçası ilə plastika

B) Yerli plastika

C) Plastika filatov tikişi ilə

D) Yuxarda olan seqmentlərdən damarla götürülmüş parça küdüldən uzaqlaşmış kənardakı sahələrdən köçürülmüş dəri dama-dama parçalı plastika ilə

E) Sərbəst köçürülmüş transplantatlar
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
129) Protez-ortopedik müəssisələrində xəstələrə hansını hazırlayırlar?
A) Müalicə-təlim məşq protezləri

B) Daimi protez

C) Ekspress protez

D) Hamsı düzgündür

E) Müvəqqəti protez
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
130) Təcili protez hazırlanması hansını əhatə edir?
A) İlkin protezin hazırlanması

B) Daimi protezin hazırlanması

C) Müvəqqəti protezin hazırlanması

D) Pnevmoprotezin hazırlanması

E) Əməliyyat stolunda amputasiyadan sonra müalicə-təlim-məşq protezinin hazırlanması
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
131) Bunlardan başqa hansı törədicilər əsasən yarada sərtirinli iltihab əmələ gətirir?
A) Protey və neklostridial anaeroblar

B) Sineqnoy çöplük

C) Protey və enterokokkrə

D) Neklostridial anaeroblar

E) Qızılı stafilokokk və streptokokk
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
132) Hansı səbəbə görə travmatik yaralarda irin yaranır?
A) Sadalananların hamısı

B) “Kücə” mikroflorası

C) Açıq sınıqlar

D) Endogen mikroflorası

E) “Hospital” mikroflorası
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
133) Göyirinli çöplüyə qarşı hansı dezeinfeksiyaedici effektli deyil?
A) Deqmisidlər

B) Qarışqa turşusu

C) Kalium permanqanat

D) Ammonium tərkibli antiseptiklər

E) Bor turşusu
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
134) Başlanğıc ərəfəsində yaranın iltihab prosesində aparıcılar nədir?
A) Fibroblastlar

B) Trombositlər və neytrofillər

C) Trombositlər və iri hüceyrələr

D) Makrofaqlar

E) Neytrofillər
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
135) Hansı hüceyrlərlə əsasən, iltihab fazasında, yara detrittən təmizlənir?
A) Neytrofillər

B) Fibroblastlar

C) Makrofaqlar

D) Trombositlər və iri hüceyrələr

E) Neytrofillər və fibroblastlar
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
136) Yaralarını lokal muhafizəsini pozan və infeksiyanın inkişafına səbəb olan faktorlar hansılardır?
A) Sadalananların hamısı

B) Kənar parçalar

C) İmmunoterapiya

D) Yerli işemiya nekrozlaşmış parçaların olması, hemotom

E) Xroniki xəstəliklər (somatikli)
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
137) Abses, daxili işləmə və sair olduqda, aktiv vakuum drenaj üsulu uğurla nəticələnməsi üçün təyin edici faktorlar hansılardır?
A) İrinli sahənin kiçik kəsmə yolu ilə irinləşsizdirmək, sonradan tikiş qoymaqla

B) Müəyyən olunmuş ekspozisiya ilə irinli yerə dərmanları daxil etməklə

C) Drenaj olan sahənin kipliyi

D) Sadalananların hamısı

E) Sağlam sahə tərəfindən kontrapertur daxili drenajın keçirilməsi
Ədəbiyyat: Каплан А.В., Махсан Н.Е. Гнойная травматология костей и суставов. Москва, 1985
138) Yaranın kompleks müalicəsində fermentlərin işlənməsi zamanı sadalananlardan hansı istisna olunur?
A) Əməliyyatdan sonra bitişik yerin möhkəmlənməsi

B) Kollaqen liflərin yaranması

C) Yara sahəsində eritrositlərin aqreqasiyası (yığılması)

D) Travmatik iltihab fazasının azalması

E) Qranulyasiya parçalarının böyümə aktivlənməsi, turş qlikozamin qlikanatların sintezi
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
139) Enzimoterapiya vasitələrin hansı maddələri infeksiyalı yaralara, müalicə zamanı tədbiq oluna bilər?
A) Elastolitin

B) Tripsin, ximiotripsin, ximiopsin

C) Prasilol

D) Baliza

E) Protelin, qiqrolitin
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
140) Aparıcı yara sepsisin simptomları hansılardır?
A) Ağır intoksikasiya

B) Anemiya, qipoproteinemiya

C) Mikrosirkulyasiyasın pirləşməsi

D) Sadalananların hamısı

E) Qipovolemiya, su-elektrolit balansın pozulması, asidoz
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
141) Birinci çəkimlə yaranın bitişməsi hansı asıllıqla malikdir?
A) Sadalananların hamısı

B) Nekroz və hematom ocaqların olmaması

C) Yaranın kənarları yaşayışa malikdir

D) Zədəli sahə kiçikdir və yaranın qıraqları sıx bitişikdir

E) Yaranın aseptiliyi
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
142) Reqenerasiya fazasında cərrahlıq əməliyatı cərrahların qarşısında hansı məsələləri qoyur?
A) İntoksikasiyanın azaldılması

B) Zatekların açılması

C) Sadalananların hamısı

D) Yaranın mikroblaşmış hissələrinin azaldılması

E) Yaşayışa malik olmayan və dəyişilmiş parçaların uzaqlaşdırılması
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
143) İrinli yaranın aktiv drenajı olunma müddəti hansıdır?
A) 11-14 gün

B) 6-10 gün

C) Vaxt yaranın vəziyyətinə görə təyin edilir

D) 3 həftə

E) 3-5 gün
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
144) Hansı üsullar drenaj borusunun yeridilməsinə aiddir?
A) İşlənən boruların diametri 5-20mm

B) İri sahəli yaralara drenaji lay-lay yeridirlər

C) Çıxış ucunu ən aşağı hissədə yerləşdirilir (uzanmış vəziyyətdə)

D) Borunu irinli sahənin dibində yerləşdirillər

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
145) Yerli irinli ocaq olduqda infeksiya hansı fazaları keçir?
A) Sepsinin başlanğıc stadiyası

B) Sadalananların hamısı

C) İrinli rezorbotiv üşütmə

D) Septisemiya

E) Septikopiemiya
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
146) Sepsiz zamanı irinli metastazlar harada daha çox lokallaşır?
A) Ağciyərdə, ürəkdə

B) Yumşaq toxumalarda və sümüklərdə

C) Dalaqda

D) Qaraciyərdə

E) Böyrəklərdə
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
147) Yaranmış iltihab irinli-zərdab maye ilə tikiş yerlərdən çıxdıqda nə məsləhət edilir?
A) Hamısı düzdür

B) Yaranın yuyulması

C) Yaranın təkrarən ikinci tikişlə cərrahiyyə əməliyyatı

D) Antibakterial terapiya

E) Tikişlərin açılması və
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
148) İnfeksiya zamanı mikrobların kritik səviyyə miqdarı 1 qramm yara toxumasında nə qədər olmalıdır?
A) 103

B) 102


C) 105

D) 104


E) 106
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
149) Birinci yanma nəticəsində ikinci irinli iltihaba (infeksiyalaşmış yara, çiban, abses, fleqmon) nə aid edilir?
A) Artrit

B) Artroz

C) Flebit

D) Limfadenit

E) Tromboflebit
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
150) Həddinən artıq ağır yaralıya, aşağı hərarətlə və sağalmayan yara ilə geniş sahəli və irinli sızıntılarla hansı diaqnoz qoyulmalıdır?
A) Septikopiyemiya

B) Yara nekrozu

C) Sepsis

D) Septisemiya

E) Piemiya
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
151) Cərrahlıq sepsisin kliniki gedişin siniflənməsinin hansı forması istisna olmalıdır?
A) Xroniki

B) Resediv

C) Vaxtı uzadılmış

D) İldırım sürətli

E) Sərt
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
152) Çürüntü infeksiyasının kliniki təsvirin sadalanan simptomlarından hansı açıqlanır?
A) Huşu aydın, subfebral hərarət

B) İyli irinli toxumaların ərintisi ilə qaz qabarcıqları ilə

C) Narahatçılıq

D) Yaranın kəsişində sağlam qanla qidalanan əzələlər

E) İmumi intoksikasiya yüksək hərarətlə
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
153) Toxumaların salamat olmaması birinci cərrahiyə əməliyatında sadalanan kliniki göstəricilərdən hansı istisna olunmalıdır?
A) Qan axmanın olmaması

B) Ellastikliyin olmaması

C) Yığılmanın pozulması

D) İy, zədələnmədən qan axmanın artıqlığı

E) Rəngin dəyişməsi
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
154) Qanaxmanın qarşısını alan bağın bağlanmasında bütün sadalanan əməliyyatlardan hansı istisna olunmalıdır?
A) Bağ yaraya mümkün qədər yaxınlıqda bağlanır, onda proksimal

B) Bağın üstünə mütləq vaxtı qeyd olunmuş birka bağlanır

C) Bağ ətrafların başlanğıcına yumşaq altlıq üstə bağlanır

D) Bağ paltar və yumşaq altlıq üstündən bağlana bilər

E) Bağ periferik nəbzin dayanmasına qədər və qan axması kəsilənə qədər dartılıb bağlanır
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970
155) Qandayandırıcı bağın düzgün bağlanması hansı şərtlə xarakterizə edilir?
A) Bağ elə sıxılır ki, qan itkisi dayanır

B) Bağ ətraflar üstə mümkün qədər möhkəm sarınıb bağlanır

C) Bağ elə sıxılır ki, yaradan qan yavaşca sızır

D) Bağ elə sıxılır ki, ətrafın əzələləri əzilənacən

E) Bağ elə güclə sıxılır ki, ətrafın distal tərəfi keyləşmə ilə nəticələnir
Ədəbiyyat: Волков М.В., Гудушаури О.Н. Ошибки и осложнения при лечении переломов костей. Москва, 1970


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə