##book id=175//book name=Defektologiya vYüklə 478,75 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/10
tarix09.02.2017
ölçüsü478,75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##book_id=175//book_name=Defektologiya v

ə

 loqopedianın

 

əsasları//  

##fk=208// ks=05 //fn= 175// sumalltest= 300 //  

##Fakültənin adı –

 Pedaqoqika v

ə

 psoxologiya  ##İxtisas Mə

kt

əb

ə

 qə

d

ər t

ə

hsil  ##Qrup №

 - 501 - 502  

##Bölmə

 - Az


ə

rbaycan  

##F

ənin adı – Defektologiya v

ə

 loqopedianın

 

əsasları  

##Müəllimin adı

soyadı və 

atasının adı: Səlimova Zemfira İlyas qızı

  

##Kafedra müdiri: Prof. 

ƏBaxşə

liyev  


##book_id=175//book_name= 

Loqopediyanın əsasları 

//  

##fk=108//ks=04//fn=175//sumalltest=0//  ##MÜNDƏRİCAD

  

##1. Defektologiya, onun mövzusu

, v


ə

zif


ə

si v


ə

 

əh

ə

miyyə

ti.  


##2. a) 

Logopediyanın tə

dqiqat obyekti  

##B) 


Nitq pozğunluqlarının etiologiyası və

 t

əsnifatı  

##3. Nitqin anatomik - fizioloji mexanizmi.  

##4. M

ə

ktə

b

əq

ə

dər yaşda uşaqda sə

s t


ə

l

əffüzünün natamamlığı  

##5. 


Çə

n

ə v

ə

 dişlə

rl

ə 

bağlı nitq qüsurları

.  

##6. 


Logopedik üsullar

  

##7. Defektologiyanın bölmə

l

əri.  

##8. K


ə

k

əl

ə

mə

 v

ə 

onun korreksiyası

.  

##9. 


Periferik nitq aparatı

.  


##10. 

Uşağın nitqinin mə

rh

ə

lə

ri.  


##11. S

ə

slə

rin t


ə

l

əffüzünün müayinəsi.  

##12. Dislal

iya geniş yayılmış bir nitq nöqsanı kimi

.  


##13. S

ə

slə

rin t


ə

l

əffüz pozğunluğunun müxtəlifliyi.  

##14. 


Artikulyasiya aparatının müayenə

si.  


##15. S

ə

slə

rin t


ə

l

əffüz qüsurunun islahı üsulları.  

##16. 

Nitqin tempinin pozulması

.  

##17. Oxu və

 

yazı pozğunluqları.  

##18. 


Yardımçı mə

kt

əbin 

ə

sas kontingenti  ##19. 

Psixi inkişafın lə

ngim

ə

si  ##20. 

Logopediyanın tə

dqiqat tarixind

ə

n  ##num=1// level= 1// sumtest=15 // name= Defektologiya, onun mövzusu, vəzifəsi və 

əhəmiyyəti // 

 

1. Defektologiya bir elm sah

ə

si kimi han

sı tip uşaqları öyrə

nir?  

A) Normal 

B) Kar  

C) Z

əif yaddaşlı

  

D) Anomal  

E) 

Nitqi qüsurlu

  

2. 

Anomal uşaqlar hansı mə

kt

ə

bl

ə

rd

ə

 t

əhsil alırlar

?  

A) 

Müalicə


 m

ə

rkə

zl

ərind

ə

 B) 

Kütlə


vi m

ə

ktə

bl

ərd

ə

  C) Inventarlarda  

D) 

Xüsusi tə

hsil m

ə

ktə

bl

ərind

ə

  E) Litseyl

ə

rdə

  

3. Loqopediya nəyi öyrə

nir?  

A) 

Nevrozları

  

B) 

Psixoloji inkişafı

  

C) 

Nitq nöqsanlarını

  

D) 

Əqli qüsurları

  

E) 

Nitq nöqsanlarını

 

4. 

Nitq nöqsanları hansı yolla aradan götürülür

?  

A) Reabilitasiya 

B) Korreksiya  


C) C

ə

rrahi  D) Adaptasiya  

E) T

ə

lim  5. 

”Oliqofren” termini necə

 

açıqlanır

?  

A) 

Nitqi nöqsanlı

  

B) 

Ə

qli cə

h

ətd

ə

n zə

if 


C) Kor  

D) lal  

E) Z

əif görmə

  

6. 

İdiotiya nə

dir?  

A) 

Davranış pozuntusu

 

B) Psixoastenik v

ə

ziyyə

t  


C) 

Ə

qli geriliyin ən ağır də

r

əc

ə

si  D) Nitq problemi  

E) Qavarma pozuntusu  

7. 

“Kompensasiya “termininin mənası nə

dir?  

A) Yenid

ə

n qurulma mənasını verən fransız sözüdür.

 

B) 

Yunan sözündən götürülüb mənası dəyişmə

k dem


ə

kdir.  


C) 

Almancadan götürülüb

, b

ə

rpa etmə

k m


ənasını verir

.  


D) 

Bu termin latınca ə

v

ə

z etmə

k, tarazlamaq m

ənasını verən sözdəndür. 

 

E) Yunan 

–latın sösüdür və

 b

ərpa etm

ə

k , tarazlamaq mənasını verir

.  


8. 

Eşitmə

 

qüsurlu uşaqların nitqində

 

olan pozğunluqları seçin:

  

1 - 

lüğət ehtiyatının az olması

  

2 - 

qrammatik formaların də

rk edilm

ə

m

ə

si  

3 - rinolaliya  

4 - 

cümlə

 qura bilm

ə

m

ə

si  

5 - 

qramatik formaların də

rk edilm

ə

si  

A) 2, 3, 5 

B) 1, 2, 4  

C) 3, 5, 6  

D) 1, 2, 3  

E) 1, 3, 4  

9. 

Uşağın eşitmə

 

funksiyasının normal inkişaf prosesinin mə

rh

ə

l

ə

l

ə

rini v

ə

 onlara aid 

uyğunluğu seçin:

  

1 - 

doğulduqdan sonra ilk saatlarda

  

2 - 

3 ayın

da  

3 - 10 - 

11 ayında

  

I - s

əsi ucalığına və

 tembrin

ə

 

görə

 f

ə

rql

ə

ndirm

ə

 

bacarığı formalaşır

  

II - ritmin

ə

 v

ə

 

intonasiyasına görə

 

söz və

 ifad

ə

l

ə

ri f

ə

rql

ə

ndir

ək bacarığı formalaşır

  

III - h

ər hansı bir sadə

 s

ə

s

ə

 reaksiya verir  

A) 1 - III; 2 - I; 3 - II;  

B) 1 - II; 2 - III; 3 - I;  

C) 1 - III; 2 - II; 3 - I;  

D) 1 - I; 2 - III; 3 - II;  

E) 1 - I; 2 - II; 3 - III;  

10. 

Nitqin temporitmik pozulması hansı nitq qüsurlarında aiddir

?  

1 - disleksiya  

2 - taxilaliya;  

3 - bradilaliya,  

4 - disfoniya  

5 - k

ə

k

ə

l

ə

m

ə

,  

6 - alaliya,  

A) 1, 2 

B) 3, 2, 5  

C) 4, 3  

D) 2, 3, 4  

E) 2, 5, 3  

11. 

Hansı sə

b

ə

bl

ə

r anadag

ə

lm

ə

 

qüsurların yaranmasına şərait yaradır

?  

1 - irsi genetik  

2 - Hamil

əlik dövründə

 b

ətndaxili inkişafa təsir göstə

r

ə

n m

ə

nfi amill

ə

r,  

3 - alkoqolizm.  

4 - virus  

5 - x

ə

st

ə

likl

ə

r,  

6 - narkomaniya  

7 - 

göz xə

st

ə

likl

ə

ri  

A) 1, 5, 3  

B) 3, 4, 5, 7  

C) 2, 4, 5  

D) 7, 2, 1, 6  

E) 1, 2, 3, 5, 6 

12. 

Aşağıdakılardan hansılar Loqopediyanın metodlarına aiddir

?  

1 - T

əşkilatı metodlar (müqayisə

)  

2 - 

ə

yani v

ə

saitl

ə

rl

ə

   

3 - 

ə

yani t

ə

f

əkkürün inkişafı

  

4 - 

interpetasion metodlar ( öyrə

nil

ə

n hadis

ə

l

ər arasındakı ə

laq

əni araşdırmaq

)  

5 - 

imla yazıları

  

6 - 

Emprik metodlar (müşahidə

, eksperiment)  

7 - 

Toplanmış məlumatların analizi ( kə

miyy

ə

t v

ə

 keyfiyy

ə

tin analizi)  

A) 2, 3, 4  

B) 1, 4, 6, 7 

C) 4, 7, 5  

D) 2, 3, 7  

E) 1, 2, 3, 4  

13. 

Uşaq nitqinin patologiyasının ə

sas s

ə

b

ə

bl

ə

ri:  

1 - b

ə

tndaxili patologiya  

2 - m

ə

kt

ə

b

ə

q

ə

d

ə

r t

ə

lim  

3 - viruslu v

ə

 endokrin x

ə

st

ə

likl

ə

r  

4 - diqq

ə

tin z

ə

ifliyi  

5 - 

uşağın ilk yaş dövründə

 

keçirdiyi

 x

ə

st

ə

likl

ə

r  

6 - beyin silk

ə

l

ə

nm

əsi ila muşahida olunan travmalar

  

7 - dayaq h

ə

r

ə

k

ət aparatının zə

ifliyi  

8 - travmalar  

9 - hamil

əlik toksikosları

  

10 - 

görmə

 z

ə

ifliyi  

A) 1, 2, 5, 3, 9  

B) 1, 3, 5, 6, 8, 9. 

C) 2, 5, 9, 7. 10  

D) 3, 4, 5, 6, 8, 7  

E) 1, 10, 9, 7, 8,  

14. 

Nitq qüsuruna tə

sir ed

ə

n amill

əri seçə

r

ək müə

yy

ən ardıcıllıqla düzün:

  

1 - orqanik s

ə

b

ə

bl

ə

r  

2 - b

ə

tndaxili travmalar  

3 - 

sürüşmə

l

ə

r  

4 - ekoloji faktorlar  

5 - 

beyin travmaları

  

6 - 

beyinin sol yarımkürə

sinin z

ə

d

ə

l

ə

ri  

7 - sosial faktorlar  

8 - T

ə

rbiy

ə

  

A) 1, 2, 5, 6, 7  

B) 1, 3, 4, 7  

C) 4, 5, 2, 5  

D) 7, 6, 5, 1  

E) 5, 4, 7, 6, 3  

15. 

Nitq qüsuruna tə

sir ed

əə

sas amill

ə

ri v

ə

 

onların fəsadlarını müə

yy

ə

n edin.  

I travmalar  

II infeksion x

ə

st

ə

likl

ə

r  

III beyin z

ə

d

ə

l

ə

ri  

IV irsi faktorlar  

1 - k

ə

k

ə

l

ə

m

ə

  

2 - lambdasizim  

3 - 

ümumi nitq inkişafının geriliyi

  

4 - rotasizm  

5 - dizartriya  

6 - afaziya  

7 - psixoloji v

ə

 

nitq inkişafında geridə

qalma  

8 - k

ə

k

ə

l

ə

m

ə

  

9 - alaliya  

10 - nitqin v

ə

 intellektin geril

ə

m

ə

si  

11 - afaziya  

12 - dizartriya  

A) I - 11, 7, 9, 4, II - 5, 9, 6, 3, III - 3, 9, 6, 5, 4, IV - 1, 12, 9, 8,  

B) I - 2, 3, 7, II - 6, 5, 1, III - 7, 1, 5, 10 IV - 12, 11, 7, 4  

C) I - 12, 1, 7, 4 II - 2, 7, 12, 3, III - 11, 4, 6, 7, IV - 3, 5, 7, 9  

D) I - 1, 6, 3, II - 3, 5, 4, III - 6, 9, 8, 10 IV - 3, 4, 1, 7 

E) I - 2, 5, 6, 7, II - 3, 11, 8, III - 6, 9, 4, 3, IV - 8, 7, 11, 5  

##num=2// level= 1// sumtest=16 // name= Logopediyanın tədqiqat obyekti Nitq 

pozğunluqlarının etiologiyası və təsnifatı // 

 

1. 

Şifahı nitq pozuntusu neçə

 yer

ə

 

bölünür

?  

A) 3  

B) 1  

C) 

D) 4  

E) 5  

2. Disfoniya (afoniya) n

ə

dir?  

A) Patoloji d

əyişiklik

  

B) S

ə

sin təsir gücü

  

C) 

Fonasiyanın pozulması

 

D) Funksional pozuntu  E) S

ə

sin tembri  3. Bradilaliya n

ə

dir?  

A) Nitqin tempinin pataloji l

ə

ngliyi B) Funksiolnal pozuntu  

C) Nitqin tempinin pataloji l

ə

ngliyi  D) 

 səsinin nöqsanlı tə

l

əffüzü  

E) Nitqin tempin

in sürə


ti  

4. Faxilaliya n

ə

dir?  

A) T

ə

ləffüz

 

B) 

Tempin azalması

  

C) Artikulyasiya  D) 

Nitq tempinin artması

  

E) Azalma  

5. K

ə

k

ə

l

ə

m

ə

 n

ə

dir?  

A) P

ə

ltə

klik  


B) 

Nitq aparatının ə

z

ə

lə

 

qıcolması 

C) 

Tıntınlıq

  

D) T

ə

ləffüz qüsuru

  

E) Ah

ə

ng pozuntusu  6. Dislaliya n

ə

dir?  

A) T

ə

ləffüz

 


B) 

Dil dolaşması

  

C) 

Tempin pozulması

  

D) S

ə

s tə

l

əffüzünün pozulması  

E) 

Nöqsan


  

7. Rinonaliya n

ə

dir?  

A) Mbr  

B) Temp  

C) S

ə

sin tembrinin və

 t

əl

əffüzün pozulması

 

D) 

Mxunuş


  

E) 

Deyiliş


  

8. 

Rinonaliya neşə

 

cür olur

?  

A) 4  

B) 1  

C) 2  

D) 5  

E) 6  

9. Dizartriya n

ə

dir?  

A) Nitqin t

ə

ləffüz formasının pozulması

  

B) 

Tıntınlıq

  

C) P

ə

lt

əklik  

D) Disleksiya  

E) 

Nöqsan


  

10. Alaliya n

ə

dir?  

A) 

 səsinin nöqsanı

  

B) P

ə

lt

əklik  Yüklə 478,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə