##book id=744//book name= İmmunalogiya və EnzimologiyaYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/16
tarix23.02.2017
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


 
##book_id=744//book_name= İmmunalogiya və
 Enzimologiya //  
##fk=104//ks=04//fn=744// sumalltest= 501 //  
##
Fakültənin adı:
 Kimya v
ə
 biologiya  
##
İxtisas: Biologiya
 
müə
llimi  
##
Bölmə
 : Az
ə
rbaycan  
##
Qrupun nömrə
si: 401, 402, 403 , 404 (
ə
yani) 501(qiyabi)  
##F
ənin adı: İmmunalogiya
 v
ə
 Enzimologiya  
##
Müəllimin adı: İmamverdiyeva A

Ə
.  
##
Kafedra müdiri:prof

Ə
. N. F
ə
r
ə
cov  
##
Kafedra üzrə
 
işci qrupun üzvlə
ri:  
##1. dos. 
Ağayeva L

Ü
  
##2. dos. Mehdizad
ə
 N. M.  
##num= 1// level= 1// sumtest=15 // name= İmmunitetin təkamülü. İmmun cavabın 
filogenezi//  
1. 
İmmun sistemin toxuma və
 
orqanlarınin əsasını təşkil edir
  
A) eritrositl
ə
r  
B) limfositl
ə

C) trombositl
ə
r  
D) monositl
ə
r  
E) eozinositl
ə
r  
2. Yoluxucu x
ə
st
ə
likl
ə
rin d
ə
 mikroblar t
ə
r
ə
find
ən törə
dildiyini toyuq v
əbası və
 sibir 
yarası misalında sübuta yetirə

ən böyük alim:
  
A) M. Bernit  
B) P. Erlix  
C) 
Ş

Rişer
  
D) R. Kox 
E) P. Medavara  
3. Orqanizmd
ə
 
müdə
fi
ə
 madd
əsi sintez olunur ideyasının kəşf olunma tarixi:
  
A) 1881 - ci il  


 
B) 1796 - ci il  
C) 1890 - ci il  
D) 11895 - ci il  
E) 1885 - ci il  
4. 
Qan qruplarının kəşfi onun adı ilə
 
bağlıdır:
  
 
A) Y. 
Meçnikov
  
B) M. Geyz  
C) E. Berinq  
D) 
K. Landşteyner
 
E) P. Erlix  
5. 
Toxumalarda izoantigen xüsusiyyəti öyrə
nildikd
ə
n sonra bu sah
ə
d
ə
 t
əkamül baş 
vermişdir

çünki:
  
A) Insan trombositl
ə
rind
ə
 
14 izoantigen sistem müə
yy
ə
nl
əşdirilmişdir
 
B) Insan leykositl
ə
rind
ə
 
izoantigen sistem müə
yy
ə
nl
əşdirmişdir
  
C) Insan eritrositind
ə
 
14 izoantigen sistemi müə
yy
ən olunmuşdur
  
D) 
Insan toxumalarında izoantigen sistem müə
yy
ə
nl
əşdirilmişdir
  
E) 
Hücetrə
 
sitoplazmasında izoantigen sistem müə
yy
ə
nl
əşdirilmişdir
  
6. 
İnsan qanında mə
lum olan antigenl
ər sayı:
  
A) 38 
B) 40  
C) 37  
D) 28  
E) 26  
7. Antigenl
ə
rin irsi 
əsaslarının öyrə
nilm
ə
si sah
ə
sind
ə
 yeni bir elm sah
ə
si:  
A) hec biri 
B) Immunositologiya  
C) Immunopatalogiya  


 
D) Immunobiologiya  
E) Immunogenetika  
8. 
İmmunologiyada tolerantlıq sahə
sind
ə
 xidm
ə
tl
ə
rin
ə
 
görə
 Beyn
ə
lxalq Nobel 
mükafatı almış alimlə
r:  
A) 
Ş. Rişe və
 E. Berinq 
B) L. Paster v
ə
 
İ

Meçnikov
  
C) M. Bernet v
ə
 P. Medavara  
D) R. Kox v
ə
 M. Geyz  
E) M. Bernet v
ə
 
İ

Meçnikov
  
9. Orqanizm
ə
 x
ə
st
əlik törə
d
ən mikrobların toksinlə
rini yeritdikd
ə
 antitell
ər yaranır 
ideyasında çox böyük xidməti olmuşdur:
  
A) R, Koxin 
B) 
Ş

Rişenin
  
C) M. bernetin  
D) E, Beringin  
E) P. Erlixin  
10. 
İmmunalogiyanın inkişaf tarixi:
  
1 - 1796 - 
cı ildə
n  
2 - 1576 - 
cı ildə
n  
3 - 1866 - 
cı ildə
n  
4 - 1996 - 
cı ildə
n  
5 - 1496 - 
cı ildə
n  
A) 5; 2; 3; 4
 
B) 
2; 5; 3; 4  
C) 
2; 1; 3; 4
  
D) 5; 4; 3  
E) 5; 3; 4  
11. 
Qan qruplarının kəşfi onun
 
adı ilə
 
bağlıdır:
  
1 - K. 
Landşteyner
  


 
2 - 
İ

Meçnikov
  
3 - M. Geyr  
4 - E. Berinq  
5 - P. Erlix  
6 - P. Erlix  
7 - L. Paster  
8 - K. Land, 
Ş
. Teyner  
9 - M. 
Çeyz
  
10 - M. Bemet  
A) 2; 7; 9 
B) 
yalnız 1
  
C) 1:6; 8; 10  
D) 
yalnız 9
  
E) 5; 6; 7  
12. 
İ
n
ək çiçə
yi il
ə
 ilk d
ə
f
ə
 peyv
ə
nd aparan alim:  
1 - E. Cenner  
2 - P. Erlix  
3 - L. Paster  
4 - 
İ

Meçnikov
  
5 - Kmil Ru  
6 - K. 
Landşteyner
  
7 - A. Viner  
8 - E. Berinq  
9 - P. Mederova  
A) 8; 9 
B) 3;  
C) 2; 4  
D) 5; 6; 7  


 
E) 1;  
13. 
Köhnəlmiş və
 virulentliyi z
ə
ifl
əmiş vəba çöpcükləri ümmun
itet yaratmaq 
xüsusiyyə
tin
ə
 malikdir, v
ə
 
eyni bir növ daxilində
 immunoloji 
xüsusiyyə
t
ə
 
görə
 f
ə
rqin 
ayırd olunmasını müə
yy
ə
nl
əşdirmiş tətqiqatçı alimlə
r:  
1 - R. Kox  
2 - E. Berinq  
3 - P. Erlix  
4 - M. Geyz  
5 - M. Bernet  
6 - L. Paster  
7 - K. 
Landşteyner
  
8 - 
İ

Meçnikov
  
9 - E, Berinq  
10 - K. Libix  
A) 3; 6 
B) 2; 8  
C) 1; 7  
D) 4; 9  
E) 5; 10  
14. Rh - faktorunun k
əşf olunma tarixi və
 bu sah
ə
d
ə
 
böyük
 xidm
ə
ti 
olmuş
 aliml
ə
r:  
a - 1940 - ci il  
b - 1938 - ci il  
c - 1944 - ci il  
d - 1950 - ci il  
e - 1959 - ci il  
1 - A. Vinner  
2 - P. Erlix  
3 - 
Ş

Rişer
  
4 - M. Bernet  


 
5 - P. Medavara  
6 - K. 
Landşteyner
  
A) d - 5; 6 
B) b - 2; 5  
C) c - 1; 2  
D) e - 1; 2  
E) a - 1; 6  
15. Toxuma izoantigenl
əri haqqında tə
limin banisi:  
1 - K. 
Landşteyner
  
2 - 
İ

İ

Meçni
kov  
3 - E. Berinq  
4 - L. Paster  
5 - M. Geyz  
a - limfada  
b - qaraciy
ə
rd
ə
  
c qanda  
d - 
ə
z
ə
l
ə
d
ə
  
e - 
cinsi hüceyrə
d
ə
  
A) 4 - e 
B) 2 - b  
C) 3 - d  
D) 1 - c  
E) 5 - c  
##num= 2// level= 1// sumtest=23 // name= İmmunologiya elmi onun əsas anlayışları. 
//  
1. Patogenl
ə
rin orqanizmd
ə
 f
ə
aliyy
ə
tin
ə
 imkan verm
ə
y
ən şə
rait:  
A) 
Orqanizmin dözümlülüyü
 
B) 
Orqanizmin tolerantlığı
  


 
C) Orqanizmin immunitet qabiliyy
ə
ti  
D) 
Orqanizmin adaptasiya xüsusiyyə
ti  
E) 
Orqanizmin yaş hə
ddi  
2. 
İmmunitetə
 
aid olmayan mürə
kk
ə
b bioloji reaksiya:  
A) 
Xarici mühit amillə
rinin t
ə
sirin
ə
 
uyğunlaşmaq
 
B) Meyoz  
C) 
Irsi xüsusiyyə
t
ə
 malik olmaq  
D) 
Doğulduqdan sonra həyatda qazanılan
  
E) 
Canlının anatomik və
 
fizioloji xüsusiyyə
tl
ə
ri il
ə
 
uyğunlaşma
  
3. Patogenl
ə
rin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tirdikl
ə
ri z
ə
h
ə
r
ə
 
qarşı müqavimət qüvvə
si:  
A) 
Uyğunluq
 
B) 
Telorantlıq
  
C) H
əssaslıq
  
D) Immunitet qabiliyy
ə
ti  
E) Adaptasiya  
4. Orqanizmin fizioloji olaraq d
əyişmə
sin
ə
 s
ə
b
ə
b ola bil
ə
n faktorlar:  
A) Mutagen faktorlar 
B) Infeksion prosesl
ə
r  
C) Qoruyucu peyv
ə
ndl
ə
r v
ə
 m
əişət immunizasiyası 
 
D) Patogen faktorlar  
E) Kimy
ə
vi faktorlar  
5. 
İmmunitet haqqında müasir tə
snifat:  
A) M
ənşə
 
əsasında təsnifatdır
 
B) 
Ümumiləşdirilmiş təsnifatdır.
  
C) T
əzahür formasına ə
saslanan t
əsnifatdır
  
D) Fizioloji t
əsnifatdır
  
E) Morfoloji t
ə
snifa
tdır
  
6. Anadang
ə
lm
ə
 immunitet:  


 
A) Passiv immunitetdir 
B) F
ərdi xüsusiyyəti daşıyır
  
C) 
Növə
 aid deyil  
D) F
ə
rd
ə
 aid deyil  
E) 
Növ xüsusiyyəti daşıyır 
 
7. Orqanizm
ə
 z
ərdabların yeridilmə
si il
ə
 yaranan immunitet:  
A) Anadang
ə
lm
ə
 
B) T
ə
bii  
C) 
Süni 
 
D) Qazan
ılmış
  
E) Genetik  
8. L. 
Paster sübut etmişdir ki
, toyuqlarda b
ə
d
ə
nin h
ə
rar
ə
tini 41 - 42

C - d
ə
n 37
0
 - C - 
y
ə
 salanda, 
ayaqlarını daim soyuq suda saxlayanda
, onlara:  
A) V
əba mikroblarını yoluxdurmaq mümkün olmuşdur
 
B) 
Qarayara mikroblarını yoluxdurmaq mümkün olmuşdur 
 
C) 
Qarın yatalağı mikroblarını yoluxdurmaq mümkün olmuşdur
  
D) 
Taun mikroblarını yoluxdurmaq mümkün olmuşdur
  
E) V
ə
r
əm mikroblarını yoluxdurmaq mümkün olmuşdur
  
9. L. 
Paster toyuqlarda növ xüsusiyyəti daşıyan xə
st
ə
likl
ərin yoluxdurmağın 
mümkünlüyünü göstərmişdir:
  
A) B
ə
d
ə
n h
ə
rar
ətini artırmaqla
 
B) 
Ayaqları isti suda saxlamaqla
  
C) 
Mühit şə
raitini d
əyişmə
kl
ə
  
D) B
ə
d
ə
n h
ə
rar
ətini aşağı salmaq və
 
ayaqları soyuq suda saxlamaqla 
 
E) B
ə
d
ə
n h
ə
rar
ə
tini azaltmaqla  
10. Qaramal taunu v
ə
 
heyvanlara keçə
 bil
ə
n x
ə
st
ə
lik:  
1 - 
Növ xüsusiyyəti daşıyır
  
2 - F
ərdi xüsusiyyət daşıyır
  
3 - F
əal immunitet yaradır
  


 
4 - 
Passiv immunitet yaradır
  
5 - 
Növ xüsusiyyəti daşımır
  
6 - Toyuq v
əbası
  
7 - 
Süzə
n
ə
k  
8 - 
Qarın yatalağı
  
9 - Sifiliz  
10 - Botkin x
ə
st
ə
liyi  
A) 3; 5 
B) 2; 4  
C) 1; 6  
D) 4; 7  
E) 9; 10  
11. 
Qazanılmış immunitetə
 aid olan cavab:  
1 - B
ətndaxili inkişafda plasenta ilə
 
ötrülür
  
2 - Qidalanma il
ə
 
ötrülür
  
3 - 
Mühit faktoru ilə
 
ötrülür
  
4 - Irsiyy
ə
ti yoxdur  
5 - Qeyri irsidir  
6 - 
Doğulandan sonra ana südü ilə
 
ötrülür
  
7 - 
Doğulandan sonra plasenta ilə
 
ötürülür
  
8 - Qeyri irsi immnitetdir  
9 - 
Növ xüsusiyyəti daşımır
  
10 - 
Xarici faktorların tə
siri il
ə
 
formalaşır
  
A) 2; 3; 4 
B) 1; 6  
C) 3; 7  
D) 5; 6  
E) 8; 9; 10  

10 
 
12. Z
ə
ifl
ədilmiş

yaxud ölü

törə
dicil
ə
rd
ən yaranan dözümlülüyü illə
rl
ə
 davam ed
ə

immunitet:  
1 - F
ə
al immunitet  
2 - 
Dözümsüz immunitet
  
3 - 
İllə
rl
ə
 davam etm
ə
y
ə
n immunitet  
4 - Spesifik immunitet  
5 - Qeyri spesifik immunitet  
6 - Z
ə
if immunitet  
7 - 
Qazanılmış immunitet
  
8 - Anadang
ə
lm
ə
  
9 - T
ə
bii  
10 - Genetik  
A) 1; 7  
B) 2; 9  
C) 3; 5  
D) 6; 8  
E) 9; 10  
13. 
İmmunologiyada tolerantlıq və
 sah
ə
sind
ə
 xidm
ə
tl
ə
rin
ə
 
görə
 Beyn
ə
lxalq Nobel 
mükafatı almış alimlə
r:  
1 - M. Bernet v
ə
 P. Medavara  
2 - L. Paster v
ə
 
İ

Meçnikov
  
3 - 
Ş

Rişe və
 E. Berinq  
4 - R. Kox v
ə
 M. Geyz  
5 - M. Bernet v
ə
 
İ

Meçnikov
  
a - 
öz antigenlə
rin
ə
 cavab verm
ə
m
ə
k  
b - immunoloji cavab verm
ə
k  
c - yad antigenl
ə
r
ə
 cavab verm
ə
m
ə
k  
d - yad antigenl
ə
r
ə
 cavab verm
ə
k  
e - 
heç biri
  

11 
 
A) b - 2; d - 3 
B) b - 3; c - 4  
C) c - 4; d - 3  
D) e - 1; d - 2  
E) a - 2; c - 2  
14. 
İnfeksion sarılıq:
  
1 - 
Növ xüsusiyyə
tli x
ə
st
ə
likdir  
2 - F
ərdi xüsusiyyə
tli x
ə
st
ə
likdir  
3 - 
Irsi olmayandır
  
4 - 
Keçici deyil
  
5 - M
əişə
tl
ə
 
bağlıdır
  
a - toyuqlarda rast g
ə
linir  
b - insana aiddir  
c - qaramala aiddir  
d - 
quşlara aiddir
  
e - 
istiqanlılara aiddir
  
A) 3 - e 
B) 2 - d  
C) 1 - b  
D) 4 - a  
E) 5 - e  
15. Heyvanlarda immunitetin g
ərginliyini azaltmaqla müvafiq xə
st
ə
likl
ər törə
tm
ə

olur:  
1 - Xarici amill
ə
rin t
əsiri altında
  
2 - Daxili faktorlar say
ə
sind
ə
  
3 - Reseptorlarda d
əyişiklik yaratmaqla
  
4 - Interoreseptorlarda d
əyişkə
nlik yaratmaqla  
5 - Eksteroreseptorlarda d
əyişiklik yaratmaqla
  

12 
 
a - 
tolerantlıq sayə
sind
ə
  
b - az antigenl
ə
ri say
ə
sind
ə
  
c - yad antigenl
ə
rl
ə
  
d - h
əssaslığın artırılması ilə
  
e - infeksiya say
ə
sind
ə
  
A) 1 - d;  
B) 2 - c  
C) 3 - e  
D) 4 - b  
E) 5 - a  
16. X
ə
st
əlik keçirdikdə
n sonra bir daha x
ə
st
ə
liy
ə
 tutulmamaq bu:  
1 - 
Qazanılmış immunitetdir
  
2 - Qeyri irsi immunitetdir  
3 - 
Növ xüsusiyyə
tidir  
4 - 
Süni immunitetdir
  
5 - Passiv immunitetdir  
a - 
soyuqqanlılarda olur
  
b - insanlara m
ə
xsusdur  
c - toyuqlarda olur  
d - 
quşlarda olur
  
e - 
dovşanlarda olur
  
A) 5 - c 
B) 2 - e  
C) 3 - a  
D) 4 - e  
E) 1 - b  
17. 
Faqositozun hüceyrə
 n
ə
z
ə
riyy
ə
sinin banisi:  
a - K. 
Landşteyner
  

13 
 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə