Börekçi B, Bebek Z, ‹ngeç M, Kadanal› S, Effects of Postpartum Corticosteroids in Patients with hellp syndromeYüklə 359,94 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/8
tarix02.01.2022
ölçüsü359,94 Kb.
#2752
1   2   3   4   5   6   7   8
Özet

Amaç: Bu çal›flmada, postpartum HELLP sendromlu hastalarda deksametazon, betametazon ve standart tedaviyi karfl›laflt›ra-

rak klinik ve laboratuvar etkilerini araflt›rmay› amaçlad›k.Materyal ve Metot: HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count: hemoliz, karaci¤er enzim yükselme-

si ve düflük trombosit say›s›) sendromu tan›s› konulan 60 hasta çal›flmaya al›nm›flt›r. Hastalar prospektif, randomize olarak yir-

mifler kiflilik üç grup olarak de¤erlendirildi. Birinci gruba deksametazon, ikinci gruba betametazon tatbik edilmifltir. Her iki

gruba ayn› zamanda eklamptik konvülziyon profilaksisi için standart tedavi olarak MgSO

4

infüzyonu verilmifltir. Üçüncü gru-ba ise sadece standart tedavi olan MgSO

4

infüzyonu yap›lm›flt›r.Sonuçlar: Hastalar›n çal›flma öncesi belirlenen klinik özellikleri her iki grupta benzerdi. Trombosit yükselme h›z›nda 42. sa-

ate kadar üç grup aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir fark saptanmad›. K›rk ikinci saatten itibaren deksametazon grubun-

daki trombosit yükselme h›z›nda di¤er gruplara oranla istatistiksel aç›dan anlaml› art›fl saptand› (p<0.005). ‹drar at›m›nda da

44. saate kadar üç grup aras›nda anlaml› bir fark tespit edilmemifl olup, 44. saatten sonra betametazon grubunda di¤er iki gru-

CLINICAL STUDY

 

HELLP Sendromlu Hastalar›n Tedavisinde PostpartumKortikosteroid Kullan›m›n›n Etkileri

Bünyamin BÖREKÇ‹

1

, Zehra BEBEK2

, Metin ‹NGEÇ

1

, Sedat KADANALI2

1

Department of Obstetrics and Gynecology, 

Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey

2

Erzincan State Hospital, Clinic of 

Obstetrics and Gynecology

, Erzincan, TurkeyYüklə 359,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə