Börekçi B, Bebek Z, ‹ngeç M, Kadanal› S, Effects of Postpartum Corticosteroids in Patients with hellp syndromeYüklə 359,94 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/8
tarix02.01.2022
ölçüsü359,94 Kb.
#2752
1   2   3   4   5   6   7   8
Sonuçlar

Çal›flmaya dahil edilen hasta gruplar›, demografik özellikler

aç›s›ndan incelendi¤inde, gruplar aras›nda istatistiksel aç›-

dan anlaml› fark saptanmad› (Tablo 1). Serum AST, ALT,

LDH ve MAP seviyeleri gruplar aras›nda farkl›l›k gösterme-

di (fiekil 1-4). Hastanede kal›fl süreleri de tüm gruplarda ben-

zerdi (fiekil 5).

ba oranla idrar at›m›nda art›fl saptanm›flt›r. Bunun d›fl›nda AST, ALT, LDH düflüfl h›zlar›nda MAP de¤erlerindeki de¤iflimde

anlaml› bir farka rastlanmad›. Postpartum kanama, eklampsi, akut böbrek yetmezli¤i ve enfeksiyon geliflimi gibi maternal

önemli komplikasyonlar aç›s›ndan üç grup aras›nda istatistiksel aç›dan anlaml› bir fark saptanmad›. Hastanede kal›fl süresi aç›-

s›ndan da üç grup aras›nda anlaml› bir fark tespit edilemedi.

Tart›flma: Bu bulgulara dayanarak, HELLP sendromlu hastalara deksametazon verilmesi laboratuvar parametrelerinden

trombosit say›s› üzerine, betametazon verilmesi ise klinik parametrelerden idrar at›m› üzerine olumlu etkilere sahiptir. Ancak

HELLP sendromlu hastalarda deksametazon mu verilmeli, yoksa betametazon mu verilmeli sorusunun cevab› mevcut çal›fl-

mada net olarak belirlenememifl olup, daha genifl kapsaml› çal›flmalara ihtiyaç oldu¤unu düflünmekteyiz.

Yüklə 359,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə