Bu çal›flmada 1997-2002 y›llar› aras›nda kolesteatomlu kronikYüklə 213,91 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.01.2017
ölçüsü213,91 Kb.

152

Özet

Bu çal›flmada 1997-2002 y›llar› aras›nda kolesteatomlu kronik

otitis media nedeniyle ameliyat edilen hastalardan 50’si de¤er-

lendirmeye al›nm›flt›r. Hastalara ikinci bak›fl öncesi otoskopi ya-

p›lm›fl ve yüksek çözünürlüklü BT çektirilerek, elde edilen bulgu-

lar  ameliyat  bulgular›  ile  karfl›laflt›r›lm›flt›r.  Olgular›n  42’sine

(%84) aç›k teknik, 8’ine ise (%16) kapal› teknik timpanoplasti

uygulanm›flt›r.  Aç›k  teknik  uygulanan  hastalar›n  13’ünde

(%30.9) ve kapal› teknik uygulananlar›n 1’inde (%12.5) olmak

üzere toplam 14 (%28) rekürrens tespit edilmifltir. Bu koleste-

atomlar›n 5’inin (%35.7) sinüs timpani ve 6’s›n›n (%42.8) epi-

timpanum, 3’ünün (%21.4) orta kulak ve mastoid kavitede yer-

lefltikleri görülmüfltür. ‹kinci bak›fl öncesi yap›lan otoskopik ve

mikroskopik bak› ile ameliyat bulgular› aras›nda istatistiksel ola-

rak %89, ameliyat öncesi BT bulgular› ile ameliyat bulgular› ara-

s›nda ise %69 uyum saptanm›flt›r. Rekürrens tespit edilen olgu-

lar›n  %71.5’inde  patoloji  3  y›ll›k  takip  süresi  içinde  görülmüfl-

tür. Olgularda yafl, cinsiyet, takip süreleri aç›s›ndan istatistiksel

olarak iliflki saptanmam›flt›r (p>0.05). Elde edilen sonuçlar›n ›fl›-

¤›nda tekrarlayan kolesteatomu saptamada otoskopi, BT ve ta-

kip süresinin önemi tart›fl›lm›flt›r. 

Anahtar Sözcükler: 

Kolesteatom, ikinci bak›fl, BT, rekürrens.

Türk Otolarengoloji Arflivi, 2004; 42(3): 152-157

Girifl

Kolesteatomlu  kronik  otit  hem  klinik  hem  de

cerrahi  olarak  KBB’yi  meflgul  eden  en  önemli  ko-

nulardan biridir ve tedavisi cerrahidir.Dr. Ejder Ci¤er, Dr. Mehmet Do¤an Özkul, Dr. ‹brahim Çukurova, Dr. Suat

Kaptaner, Dr. Bedri Altar, Dr. Ömer U¤ur, Dr. Alper Tatar, Dr. Metin ‹ber

SSK Tepecik E¤itim Hastanesi Kulak Burun Bo¤az Klini¤i, ‹zmir

Kolesteatom Nedeniyle Ameliyat Edilen Olgularda

Rekürrensin De¤erlendirilmesi

E. Ci¤er, M.D. Özkul, ‹. Çukurova, S. Kaptaner, B. Altar, Ö. U¤ur, A. Tatar, M. ‹ber

Postoperative evaluation of recurrence in operated

chronic otitis media cases with cholesteatoma

50  cases  suffering  from  chronic  otitis  media  with

cholesteatoma  operated  at  SSK  Educational  Hospital,  ENT-

Head and Neck Surgery Clinic were included. Every patient was

examined by otoscopy and high resolution CT-scanning of the

temporal  bone  before  a  second-look  operation.  Preoperative

examinations were compared with the intraoperative findings.

42 (84%) patients were operated with open technique and the

other  8  (16%)  closed  technique  tympanoplasty.  Recurrent

cholesteatoma was seen at 13 (30.9%) of the patients treated

by open technique and at 1 (12.5%) patient treated by closed

technique,  which  ends  14  (28%)  totally.  Cholesteatoma  was

seen  in  sinus  tympani  at  5  (35.7%),  in  epitympanum  at  6

(42.8%) and in the middle ear and the mastoid cavity 3 (21.4

%)  of  these  cases.  Statistical  correlation  was  found  89%

between  the  otomicroscopic  findings  of  preoperative  and

intraoperative  findings.  Also  it  was  found  69%  between  the

preoperative CT-scan and intraoperative findings. At 71.5 % of

the patients, recurrent disease was seen within 3 years. No sta-

tistical correlation was found among the age, sex and follow-

up  criteria  of  the  patients  (p>0.05).  The  importance  of  oto-

scopic examination, CT-scanning of the temporal bone and fol-

low-up period was discussed in the light of the results of these

investigations.Key Words: 

Cholesteatoma, second-look, CT, recurrency.

Turk Arch Otolaryngol, 2004; 42(3): 152-157

Türk

Otolarengoloji

Arflivi

Turkish Archives of Otolaryngology

© TKBBV 2004Düzelti sonras› kabul tarihi / Accepted after revision: May›s / May 18, 2004

Kolesteatomun cerrahi tedavisindeki esas amaç

hastal›¤›n  ortadan  kald›r›lmas›,  hastaya  güvenli  ve

kuru bir kulak b›rak›lmas› ve mümkünse iflitmenin

korunmas› ve/veya iyilefltirilmesidir.

1,2

Bu  çal›flmada  ikinci  bak›fl  cerrahisinden  önceyap›lan  yüksek  çözünürlüklü  BT  ve  otoskopi  ile

ikinci  bak›fltaki  bulgular  karfl›laflt›r›lmakta,  rekür-

rens ve yerleri ile takip süresi iliflkisi de¤erlendiril-

mektedir.  Amac›m›z  ikinci  bak›fl  cerrahi  endikas-

yonlar›n› asgariye indirmek, bu sayede morbiditeyi

azaltmakt›r. Bunun sonucunda kolesteatom cerrahi-

si  yap›lan  olgular›n  otoskopi  ve  BT  ile  takibinin

mümkün olup olamayaca¤›n› ortaya koymakt›r. Gereç ve Yöntem

Bu  çal›flmada  SSK  Tepecik  E¤itim  Hastanesi

KBB Klini¤i’nde 1997-2002 y›llar› aras›nda koleste-

atomlu  kronik  otit  nedeniyle  fonksiyonel  cerrahi

yap›lan 114 hasta geriye dönüflümlü olarak incelen-

di.  Ayn›  seansta  kemikçik  rekonstrüksiyonu  yap›l-

may›p  ikinci  aflamaya  b›rak›lan  hastalar  çal›flmaya

dahil edilmedi. Çal›flma dönemine ait hasta dosya-

lar›  ile  operasyon  kay›tlar›  incelenerek,  poliklinik

kontrolüne gelen hastalardan 50’si çal›flmaya al›nd›.

Hasta dosyalar›ndan yafl, cinsiyet, iflitme eflikle-

ri, operasyon tipi ve operasyon bulgular›na ulafl›ld›.

Operasyon  s›ras›nda  gözlenen  kolesteatomun  yeri

ve yayg›nl›¤› not edildi. Hastalar›n kontrole geldik-

lerinde  otoskopik  ve  mikroskopik  muayene  ile

greft ve kavitenin durumu incelendi. ‹flitme ölçüm

laboratuvar›nda  odiyometrik  testlerle  postoperatif

iflitme efli¤i ve hava-kemik aç›kl›¤› (500, 1000, 2000

Hz ortalamas›) tespit edildi.

Çal›flmaya giren tüm hastalara yüksek çözünür-

lüklü BT çektirildi. Tüm olgulara ikinci bak›fl yap›l-

d›. Operasyon bulgular›yla BT ve otoskopik bulgu-

lar  karfl›laflt›r›ld›.  Bunun  için  Pearson  korelasyon

testi uyguland›.

‹lk  operasyon  ile  ikinci  aras›nda  geçen  zaman

takip  süresi  olarak  belirlendi.  Operasyon  s›ras›nda

kolesteatom yerleri kaydedildi. Takip süresi ve yafl

ile  rekürrens  ve  rekürrens  yerleri  aras›ndaki  iliflki

tek yönlü de¤iflkenlik analizi ile cinsiyetle iliflki de

ki kare testi ile de¤erlendirildi.Bulgular

Çal›flmaya  1997-2002  y›llar›  aras›nda  SSK  Tepe-

cik E¤itim Hastanesi KBB Klini¤i’nde kolesteatomlu

kronik  otitis  media  nedeniyle  ameliyat  edilen  50

hasta dahil edildi. Olgular›n 21’i kad›n (% 42), 29’u

erkekti  (%58),  operasyon  tarihindeki  yafllar›  9-53

aras›nda  de¤iflmekteydi  (ortalama  33.6  y›l).  Rekür-

rens tespit edilenlerin yafl ortalamas› 36.4, olmayan-

lar›n  yafl  ortalamas›  ise  27.6  idi.  Rekürrens  ile  yafl

aras›nda istatistiksel iliflki saptanmad›. Çal›flmaya gi-

ren olgular›n takip süreleri 6 ile 72 ay aras›nda de-

¤iflmekteydi.

Olgular›n  1’ine  (%2)  meatal  attikotomi  Tip  I,

3’üne (%6) meatal attikotomi Tip II, 1’ine (%2) me-

atal attikotomi Tip III, 3’üne (%6) klasik kapal› tek-

nik  Tip  II,  3’üne  (%6)  aç›k  teknik  Tip  I,  20’sine

(%40) aç›k teknik Tip II, 19’una (%38) aç›k teknik

Tip  III  timpanoplasti  yap›lm›flt›.  Toplam  olarak  ol-

gular›n 8’ine (%16) kapal› teknik, 42’sine (%84) aç›k

teknik uygulanm›flt›r. 

Ameliyat  öncesi  otoskopi  ile  olgular›n  11’ine

(%22) kolesteatom, 6’s›na (%12) granülasyon tan›s›

konmufl, 33’ünde (%66) patolojik bulgu (rekürrens,

granülasyon, polip) saptanmam›flt›r.

BT  ile  olgular›n  13’üne  (%26)  kolesteatom,

11’ine  (%22)  granülasyon  tan›s›  konmufl,  26’s›nda

(%52) patolojik bulgu saptanmam›flt›r.

‹kinci bak›fl ile olgular›n 14’ünde (%28) koleste-

atom, 3’ünde (%6) granülasyon, 1’inde (%2) koles-

terol granülomu tespit edilmifl, 31’inde (%62) pato-

lojik bulgu saptanmam›flt›r (Tablo 1).

Olgular genel anestezi ile transkanal timpanoto-

mi  posterior  yaklafl›m›  ile  kontrol  edildi.  Otoskopi

ile kolesteatom tan›s› konan 11 (%22) olgunun hep-

sinde  (%100)  ikinci  bak›flta  kolesteatom  saptand›.

Granülasyonu  olan  5  olgu  %50,  patoloji  olmayan

kulaklar ise %90 do¤rulukta tan›nabildi. Sonuç ola-

rak operasyon öncesi otoskopi ile ikinci bak›fl bul-

gular›  aras›nda  istatistiksel  aç›dan  %89  uyum  sap-

tand›.


BT  bulgular›na  göre  13  (%26)  olguya  koleste-

atom tan›s› kondu. Granülasyon tan›s› konan hasta-

lar›n 5’inde (%50) ikinci cerrahide granülasyon ol-

du¤u görüldü. Fakat BT’de patolojik bulgu saptan-Kolesteatom Nedeniyle Ameliyat Edilen Olgularda Rekürrens

Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 42, Say› / Number 3, 2004153

Ci¤er E ve ark.

mayan 26 olgunun hiçbirinde (%100) patolojik bul-

gu yoktu. Sonuç olarak Pearson korelasyon testi ile

%69 uyum tespit edildi (Tablo 1).

Rekürrens saptanan olgulardan 1’i (%12.5) kapa-

l›,  13’ü  (%30.9)  aç›k  teknikle  ameliyat  edilmiflti.

Toplam rekürrens 14 (%28) olarak saptand›. Olgu-

lara ikinci bak›fl öncesi saf ses iflitme testleri yap›l-

d›. Rekürrent kolesteatom yeri ve iflitme kayb› ara-

s›nda  uyum  bulunmad›.  Sinüs  timpaniden  köken

alan  olgular›n  %80’inde  hava-kemik  aç›kl›¤›  20

dB’in üzerinde, di¤erlerinde ise bu oran %33 olarak

saptand› (Tablo 2).

Olgular›n takip süreleri 6 ile 72 ay aras›nda de-

¤iflmekteydi. Ortalama 28.9 ay olarak bulundu. Ko-

lesteatomun  tekrarlamas›  ile  saptand›¤›  yerin  takip

süresi ile karfl›laflt›r›lmas›nda sadece büyük koleste-

atomlar  aç›s›ndan  fark  oldu¤u  görüldü.  F(3.46)  =

14.2842; p<0.01

Tart›flma

Kolesteatom,  kemik  erimesi  yapmas›  nedeniyle

iletim ve nörosensöriyel iflitme kayb›na hatta haya-

t› tehdit edici temporal ve kafa içi komplikasyonla-

ra  neden  olabilmektedir.  Bu  nedenle  kolesteatom

tam temizlenerek hastaya kuru ve güvenli bir kulak

sa¤lamak gerekir.

Bizim olgular›m›zda rekürrens olan 13 aç›k tek-

nik  olgusunun  11’inde  otoskopi  ile  tan›  konabildi.

‹statistiksel olarak ameliyat bulgular› ile %89 uyum

vard›. Bu olgular›n 5’i sinüs timpanide ya da sinüs

timpaniden  epitimpanuma  uzanan,  6’s›  ise  epitim-

panumda yerleflmifl incilerdi. 3 olguda sinüs timpa-

ni, epitimpanum ve mastoide uzanan kolesteatom-

lar  mevcuttu.  Bu  bulgular  ilk  ameliyattaki  koleste-

atom yerlerine uymakta olup, otoskopik olarak re-

kürrens  belirtisi  olmay›p  salim  greft  alt›nda  refle

vermekteydiler (enfekte olup akanlar hariç). Kapal›

teknik Feldmann operasyonu ile d›fl kulak yolu ar-

ka duvar› tamiri yap›lan bir olguda kemik nekrozu

geliflmesi sonucu kolesteatom tekrar geliflmiflti. Di-

¤er  kolesteatomlar  kal›nt›  olarak  de¤erlendirildi.

Bunlar›n en s›k lokalizasyonu sinüs timpani ve epi-

timpanum olarak saptand›.

Vartiainen,

3

rezidüel  kolesteatomlar›n  en  s›koval  pencere  bölgesinden  kaynakland›¤›n›,  kronik

ak›nt› ve perforasyonun geç rekürrensin en önemli

belirtisi  oldu¤unu,  ayr›ca  cerrahi  tipinin  rekürrens

için  önemli  olmad›¤›n›  bildirmifltir.  Bizim  olgular›-

m›zda 14 tekrarlayan kolesteatomun 11’i, 6 ay ile 42

ay aras›nda tespit edilmifltir. Di¤er 3 olgu ise 5 y›l

ve  sonras›nda  saptanm›flt›r.  Sonradan  saptanan  bu

üç olguda kolesteatomun ileri derecede büyüdü¤ü

görülmüfltür. Bu sonuçlara göre ilk 3 y›l hasta taki-

bi aç›s›ndan çok önemlidir ancak bu izlem 5 y›ldan

az olmamal›d›r.

Lau ve Tos

4

%13.3 total rekürrens, Iiona5

ve ar-


kadafllar› %25 rekürrens, %42 rezidü saptam›fllard›r.

Vartiainen  ve  Nuutinen

6

%8.6  total  rekürrensin,aç›k teknikteki oran›n› %7.7, kapal›daki oran›n› ise

%9.4 olarak tespit etmifl, bu oran›n 2 y›l sonra %12

oldu¤unu  bildirmifltir.  Tanyeri

7

ve  arkadafllar›n›n272  olguluk  çal›flmas›nda  rekürrens  oranlar›  aç›k

teknikte %7.7, kapal› teknikte %11.1; rezidiv oran-

lar› ise aç›k teknikte %9.6, kapal› teknikte %5.5’dir.

Çal›flmam›zda  aç›k  teknikte  %30.9,  kapal›  teknikte

%12.5  rekürrens  saptanm›flt›r.  Aç›k  teknikteki  ora-

n›n yüksekli¤i sinüs timpani gibi gizli kalan bölge-

lerde matriksin tam olarak temizlenememesine, ka-

pal› teknikteki oran›n azl›¤› s›n›rl› olgularda uygu-

lanmas›na ba¤lanm›flt›r.

Pek  çok  hastada  yüksek  çözünürlüklü  BT  ile

yang›sal  de¤ifliklikler,  kolesteatom  ve  tümörü  ay›rt

etmek mümkündür. Kemikçik veya mastoid kemik

duvar› erozyonu, tegmendeki kemikte, kemik labi-

rente,  fasiyal  kanal  timpanik  bölümündeki  hasar›

tan›mlamak ve kemik detaylar›n› çözümlemek ola-

s›d›r. Ek olarak kemikçik rekonstrüksiyonunu ya da

kemikçik protezlerini mükemmel olarak gösterebi-

lir.


8

Ayr›ca  ülkemiz  koflullar›  içerisinde  maliyeti

ucuz  oldu¤u  için  görüntüleme  arac›  olarak  BT  ilk

tercihimiz olmaktad›r.

Thomassin ve Braccini

9

yapt›klar› çal›flmada BTya da MR’da yumuflak doku imaj› vermeyen kulak-

lar›n  hiçbirinde  kolesteatom  saptamam›fllard›r.  Bi-

zim  bulgular›m›z  da  benzerdir.  Çal›flmam›zda

BT’de  patolojik  bulgu  saptanmayan  24  olgunun

hiçbirinde kolesteatom ya da granülasyon dokusu

saptanmam›flt›r. BT ile operasyon bulgular› aras›n-

da istatistiksel olarak %69 uyum bulunmufltur. Fa-

kat granülasyon tan›s› konan hastalar›n %50’sinde

Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 42, Say› / Number 3, 2004

154


Kolesteatom Nedeniyle Ameliyat Edilen Olgularda Rekürrens

Olgu no Ameliyat öncesi otoskopi

BT

‹kinci bak›fl

1

Post. mezotimpanum granülasyonEpi-mezo-hipo-sinüs 

Post. mezotimpanum, sinüs timpani,

timpanide granülasyon

epitimpanumda kolesteatom

2

Hafif retraktePatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

3

Aditusta inciPeriantral kolesteatom

Aditusta inci

4

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

5

Sinodural köflede granülasyonSinodural köflede granülasyon

Sinodural köflede granülasyon

6

Patoloji görülmediTegmen timpanide kolesteatom

Patoloji görülmedi

7

Patoloji görülmediTegmen timpanide granülasyon

Patoloji izlenmedi

8

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

9

Aditusta inci, zar retrakteAditusta granülasyon

Aditusta inci

10

Post. mezotimpanumda sedefi refleEpi-mezo-hipotimpanumda kolesteatom

Post. mezotimpanum, sinüs timpani, 

epitimpanum, antrumda kolesteatom

11

Zar retraktePatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

12

Patoloji görülmediEpitimpanumda granülasyon

Epitmpanumda granülasyon

13

Aditusta inciAditusta granülasyon

Aditusta inci

14

Attik cep, pürülan ak›nt›Aditus, antrumda kolesteatom

Aditus, antrumda kolesteatom

15

Post. mezotimpanumda sedefi refleEpi-mezo-hipotimpanumda granülasyon

Epi-mezo-hipotimpanumda kolesteatom

16

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

17

Post. mezotimpanumda sedefi refle, adhezyonEpi-mezotimpanumda granülasyon

Post. mezotimpanumda kolesteatom

18

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

19

Aditusta inciAditusta inci

Aditusta inci

20

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

21

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

22

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

23

Epitimpanumda sedefi refleEpitimpanumda kolesteaom

Epitimpanumda kolesteatom

24

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

25

Mezotimpanumda granülasyonEpi-mezo-hipotimpanumda kolesteatom

Kolesteatom izlenmedi

26

Patoloji görülmediSinüs timpanide granülasyon

Sinüs timpanide kolesterol granülomu

27

Aditusta inciAditusta inci

Aditusta inci

28

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

29

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

30

Patoloji görülmediEpitimpanumda kolesteatom

Patoloji görülmedi

31

Zar retraktePatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

32

Mezotimpanum perfore, kolesteatomEpi-mezotimpanumda kolesteatom

Epi-mezotimpanumda kolesteatom

33

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

34

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

35

Aditusta inciAditusta inci

Aditusta inci

36

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

37

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

38

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

39

Mezotimpanumda granülasyonEpi-mezotimpanumda granülasyon

Epi-mezo-hipotimpanumda granülasyon, skar

40

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

41

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

42

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

43

D›fl kulak yolunda ödem, santral perfore,D›fl kulak yolu arka duvar defekti, 

D›fl kulak yolu arka duvar defekti,

pürülan ak›nt›

mastid kolesteatom

mastoid apeks kolesteatomu

44

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

45

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

46

Patoloji görülmediEpitimpanumda kolesteatom

Patoloji görülmedi

47

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

48

Epitimpanumda  ak›nt›, granülasyonEpitimpanumda granülasyon

Epitimpanumda granülayon

49

Ant. mezotimpanum perforePatoloji görülmedi

Patoloji görülmedi

50

Patoloji görülmediPatoloji görülmedi

Patoloji görülmediTablo 1.

Preoperatif otoskopi, BT ve ikinci bak›fl bulgular›n›n karfl›laflt›r›lmas›.

Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 42, Say› / Number 3, 2004

155


ameliyatta  kolesteatom  saptanm›flt›r.  BT  koleste-

atomun  olmad›¤›n›  göstermede  çok  yararl›d›r.

Otoskopi  ile  ameliyat  bulgular›  aras›nda  is  %89

uyum vard›r.

Rezidüel ya da rekürrent kolesteatomda BT’nin

teflhiste duyarl›l›k ve hassasiyetinin %50 oldu¤unu,

BT  ile  rekürrensi,  skar  dokusunu  veya  s›v›y›  ay›rt

etmenin mümkün olmad›¤›n› ifade eden Tierney ve

ark.

10,11


bu  ayr›m›  otoendoskopla  yapabildiklerini

bildirmifllerdir. Watts ve ark.

12

ise BT’nin kolesteato-mu saptama potansiyelinin sadece ehil bir yorumla-

y›c› taraf›ndan yorumlan›rsa geçerli oldu¤unu iddia

etmektedir. Kolesteatomda radyoloji ile cerrahi ara-

s›ndaki  uyum  iyiden  mükemmele  do¤ru  gitmekte-

dir. Ayr›ca BT, cerrah› potansiyel tehlike ve komp-

likasyonlar için uyarmaktad›r.

13,14

Sonuç

BT’nin  orta  kulak  bofllu¤undaki  yumuflak  do-

kuyu  saptamada  oldukça  etkin  oldu¤u  fakat  bu

dokunun  niteli¤ini  ay›rt  etmede  fazla  baflar›l›  ol-

mad›¤›  söylenebilir.  Bu  da  literatür  bilgileriyle

uyumludur. Radyolo¤un ameliyat edilmifl temporal

kemikteki de¤iflimler konusunda deneyimli olmas›

gerekir. 

Aç›k  teknik  uygulanan  hastalar›n  yaln›z  otos-

kopi ile, kapal› teknik uygulanan hastalar›n otos-

kopi ve BT ile birlikte takip edilmesinin daha ya-

rarl›  olaca¤›na  inan›yoruz.  Hastalar  ilk  3  y›l  daha

s›k  aral›klarla  takip  edilmeli,  ameliyat  sonras›  12.

ayda çektirilen BT’de ameliyat kavitesinde yumu-

flak doku görüntüsü saptan›rsa ikinci bak›fl yap›l-

mal›d›r.


Kaynaklar

1.  Moss R, Lucente FE. Results in resident cholesteatoma surgery: a

review of 85 cases. Laryngoscope 1987; 97: 212-4.2.  Cook JA, Krishnan S, Fagan PA. hearing results following modi-

fied  radical  versus  canal-up  mastoidectomy.  Ann  Otol  RhinolLaryngol 1996; 105: 379-82.

3.  Vartiainen  E. Factors  associated  with  recurrence  of  choles-

teatoma. J Laryngol Otol 1995; 109: 590-2.4.  Lau T, Tos M. Tensa retraction cholesteatoma: treatment and long-

term results. J Laryngol Otol 1989; 103: 149-57.5.  Iino Y, Imamura Y, Kojima C, Takegoshi S, Suzuki JI. Risk fac-

tors  for  recurrent  and  residual  cholesteatoma  in  children  deter-

mined  by  second  stage  operation.  Int  J  Pediatr  Otorhinolaryngol

1998; 46: 57-65.6.  Vartiainen E, Nuutinen J. Long-term results of surgical treatment

in different cholesteatoma types. Am J Otol 1993; 14: 507-11.7. Tanyeri  Y,  fieflen  T,  Koyuncu  M,  Tekat  A,  Ünal  R,  Elhami  R.

Kolesteatoma  cerrahisinde  teknikler  ve  sonuçlar›m›z.  Turk  ArchOtolaryngol 1998; 36: 77-81. 

Ci¤er E ve ark.

Olgu no

Yafl 

Cinsiyet

Ameliyat tipi

Takip süresi 

Ameliyat öncesi

fiikayet

Kolesteatom yeri

(y›l)

(ay)

odiyometri hava/kemik

aç›kl›¤› (dB)

1

31E

Sa¤ aç›k teknik tip 2

11

15/35


Ak›nt›

Mezo-epitimpanum

3

22

KSa¤ aç›k teknik tip 3

16

20/35Aditusta inci

9

28

ESol aç›k teknik tip 2

30

30/45Aditusta inci

10

18

ESa¤ aç›k teknik tip 2

60

15/15Mezo-epitimpanum, aditus, antrum

13

21

ESa¤ aç›k teknik tip 3

36

20/50‹flitme azl›¤›

Aditusta inci

14

53

KSol aç›k teknik tip 3

67

20/30Ak›nt›

Aditus, antrum

15

23

KSol aç›k teknik tip 1

16

15/40‹flitme azl›¤›

Epi-mezotimpanum

17

45

ESol aç›k teknik tip 3

30

20/50‹flitme azl›¤›

Mezotimpanum

19

38

ESa¤ aç›k teknik tip 3

42

20/20Aditusta inci

23

22

KSa¤ aç›k teknik tip 2

30

15/25Ak›nt›

Epitimpanum

27

16

ESa¤ aç›k teknik tip 2

9

30/55‹flitme azl›¤›

Aditusta inci

32

39

KSol aç›k teknik tip 2

6

25/45‹flitme azl›¤›

Mezotimpanum

35

17

ESa¤ aç›k teknik tip 2

24

25/35Aditusta inci

43

44

KSol kapal› teknik tip 2

72

30/50‹flitme azl›¤›

Mastoid,d›fl kulak yoluTablo 2.

Rekürrens saptanan olgularda operasyon tipi, takip süresi, ikinci bak›fl öncesi odiyometrik olarak hava-kemik aç›kl›¤› ile rekürrens yer-

leri.

E: Erkek, K: Kad›n

Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 42, Say› / Number 3, 2004156

8.  Czerny  C,  Turetschek  K,  Duman  M,  Imhof  H. Imaging  of  the

middle ear. CT and MRI. Radiologe 1997; 37: 945-53.9.  Thomassin  JM,  Braccini  F. Role  of  imaging  and  endoscopy  in

the  follow  up  and  management  of  cholesteatomas  operated  by

closed technique. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1999; 120: 75-

81.


10. Tierney PA, Pracy P, Blaney SP, Bowdler DA. An assessment of

the value of the preoperative computed tomography scans prior to

otoendoscopic "second look" in intact canal wall mastoid surgery.

Clin Otolaryngol 1999; 24: 274-6.

11. Blaney SP, Tierney P, Oyarazabal M, Bowdler DA. CT scanning

in "second look" combined approach tympanoplasty. Rev LaryngolOtol Rhinol (Bord) 2000; 121: 79-81.

12. Watts S, Flood LM, Clifford K. A systematic approach to interp-

retation of computed tomography scans prior to surgery of middle

ear cholesteatoma. J Laryngol Otol 2000; 114: 248-53.

13. Chee NW, Tan TY. The value of pre-operative high resolution CT

scans in cholesteatoma surgery. Singapore Med J 2001; 42: 155-9.14. Kodama T. Temporal bone imaging. Nippon Igaku Hoshasen Gak-

kai Zasshi 2000; 60: 549-59.

Kolesteatom Nedeniyle Ameliyat Edilen Olgularda Rekürrens

‹letiflim Adresi: Dr. Ejder Ci¤er

SSK Tepecik E¤itim Hastanesi

KBB Klini¤i, Yeniflehir 35120 ‹ZM‹R

Tel:  (0232) 469 69 69 / 1615

Faks: (0232) 433 07 56

e-posta: ejderciger@hotmail.com

Türk Otolarengoloji Arflivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 42, Say› / Number 3, 2004157


Yüklə 213,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə