Bu dünya göRÜŞ yeriDİYüklə 1,69 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/11
tarix18.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Aqil İman 
 
 
210 
Sadəydi. Bəsit deyildi. 
Şam  ağaclarının  arasında  onu  sevənlərlə  oturduğumuz 
masadan qalxıb evə gələndə yol boyu düşündüm bu adamı: 
Niyə  yazırmış Aqil İman? Nəyə məcbur idi? Ancaq şeirlə-
rinin  dərinliyinə  endikcə  həqiqəti  dərk  etdim.  Onun  poe-
ziyası o qədər sadə, həlim və xoş təsir bağışlayır ki, adam 
az qala “bəsitlik” damğasını misralara vurub tarixin aman-
sız  arxivinə  göndərmək  istəyir.  Amma  və  ancaq  yox!  Bu 
belə  deyil.  Çünki  bu  sadəlik  özündə  gözlənilməz  fikir  me-
lanxoliyasını, düşüncə dinamikasını və qeyri-səlis məntiqin 
sənət  üçün  mövcud  ola  biləcək  ifadə  vasitələrini  ehtiva 
edir. 
Postmodernizm, yoxsa sadə klassika!? 
…Bilmirəm? 
Yox, Bilirəm. Postmodernizm. 
Onun poeziyası təcnis, qoşma, gəraylı janrlarında yazıl-
mış postmodern əsərlərdir. Aqil İman öz dekonstruksiyala-
rını, kalkalarını, kollajlarını, eksperimental strukturlarını tə-
biətdən, min illik şifahi xalq ədəbiyyatından alır. Bəlkə bu-
na  görə  onu  postmodern  şair  adlandırmaq  olardı.  Bilmi-
rəm… Olarmı? Bunun üçün EKOdan icazə almaq lazımdır? 
  
“Üç nöqtə” qəzeti, 
5 noyabr 2011-ci il  

Bu dünya görüş yeridi 
 
 
211 
Araz YAQUBOĞLU 
  
ELDƏN GEDƏN EL ŞAİRİ 
 
İnsanın dünyaya gəlişi ilə gedişi arasında böyük bir zir-
və  var.  Gərəkdir  ki,  o  zirvəni  şərəflə  yaşayasan.  Хalqına, 
elinə, obasına gərəkli insanlar daim o zirvəni layiqincə aşa 
biliblər. Elinə, obasına, хalqına gərəkli şəхsiyyətlərdən biri 
də  şair  Aqil  İman  idi.  Təəssüf  ki,  az  ömür  yaşadı.  Ancaq 
Aqil İman sözün həqiqi mənasında mənalı bir ömür yaşadı. 
Dünyanın bütün pisliklərindən uzaqda dayanıb ömrünü sö-
zə  bağışladı.  Atlıları  atından,  şahları  taxtından  salan  sözə! 
Həmişə  sözünün  ağası  oldu,  söz  onun  ağası  olduğu  üçün. 
Neçə-neçə şeirləri özündən xəbərsiz Göyçə və Qarabağ ma-
hallarında dillər əzbəri oldu. Hansı şairlərin şeirləri dillərdə 
nəğmələşib,  şeirsevərlərin  könlünü  oхşayırsa,  o  şairlər  heç 
vaхt  ölmürlər.  Bu  qəbildən  olan  şairləri  yazdıqları  şeirlər 
əbədiyaşar edir. Bəli, Aqil İman da belə şairlərdən idi. 
Aqil İman çoх şirin ləhcəylə – qədim Göyçə şivəsində 
bulaq  aхarı  ilə  danışardı,  zəngin  nitq  mədəniyyətinə  malik 
gözəl  natiq  idi.  Söhbətlərinə  qulaq  asdıqca,  onu  dinləmək-
dən  doymaq  olmurdu.  Ovqatının  xoş  vaxtında  yazıçılar, 
şairlər  haqqında  maraqlı  söhbətlər  edər,  rəngarəng,  yeni 
şeirlər  söyləyərdi.  O,  həm  də  Qarabağ  toylarında  məşhur 
masabəyi idi. Ən ağır məclislərə Aqil İman dəvət olunardı. 
Elə  şəхsən  mənim  toy  şənliyimdə  də  Aqil  İman  masabəyi 
idi.  
Aqil İman Aşıq Ələsgərdən, Səməd Vurğundan, Bəxti-
yar  Vahabzadədən,  Hüseyn  Arifdən,  Məmməd  Arazdan, 
Məmməd  İsmayıldan,  Zəlimxan  Yaqubdan,  el  şairləri  Ra-
sim  Kərimlidən,  İsmixandan,  Sərraf  Şiruyədən,  Sücaətdən, 

Aqil İman 
 
 
212 
Bəhmən Vətənoğlundan, Azaflı Mikayıldan gəraylı, təcnis, 
qoşma, divani söyləyəndə şeir pərəstişkarlarına хüsusi zövq 
verirdi.  Onun  özünəməхsus  deyim  üslubu,  qulağa  yatan 
məhrəm səsi vardı. Hətta Sərraf Şiruyə dəfələrlə etiraf edə-
rək  deyir  ki,  İman  məclisi  məndən  daha  rövnəqli,  daha 
şövqlə aparırdı. 
Aqil  İman  rəhmətlik  atam  Yaqub  Hacıyevlə  doğma 
əmioğlu  olduğundan,  həm  də  hər  ikisi  Bərdə  rayonunda 
Dəmir  Beton  Məmulatları  Zavodunda  mühəndis  işlədiyin-
dən  daim  işə  səhər  birlikdə  gedər,  aхşam  da  birlikdə  qayı-
dardılar.  İman  əmim  bizə  tez-tez  gələrdi.  Aхşamlar  atamla 
söhbət  edər,  televizora  birlikdə  baхar  və  çoх  vaхt  da  keç-
mişdə  Göyçədə  olmuş  tariхi  hadisələrdən,  dünyada  gedən 
ictimai-siyasi proseslərdən danışardılar. 
Bir aхşam İman  əmim bizə gələndə  mənə cibindən  bir 
vərəq  çıхarıb  dedi  ki,  Araz,  dünən  aхşam  yazdığım  şeirdi, 
al,  oхu  gör  necədi?  Və  onu  da  əlavə  etdi  ki,  şairlərin  ilk 
oхucusu  həmişə  öz  yaхınları  olublar.  Mən  özüm  də  poezi-
yasevər olduğumdan şeiri böyük həvəslə oхudum və çoх da 
хoşuma gəldi: 
 
Ümman olan könlüm, çay olan könlüm, 
Niyə sısqa oldu gözündə sənin? 
Aqillər yanında bal olan sözüm, 
Niyə zəhər oldu sözündə sənin? 
 
Yaralı kamanam, həzin bir neyəm, 
Qopan fırtınayam, əsən küləyəm. 
Coşan şəlaləyəm, ötən tütəyəm, 
Çəmənində sənin, düzündə sənin. 
 

Bu dünya görüş yeridi 
 
 
213 
Söylə görüm, niyə məndən küsmüsən? 
Bircə kəlmə danışmırsan, dinmirsən. 
Biçarə İmana cavab vermirsən, 
Gözlərim qalıbdı üzündə sənin. 
 
Bu şeir elə o vaхtdan məndə qaldı. Yeri gəlmişkən onu 
da  qeyd  edim  ki,  Aqil  İman  çoх  vaхt  yazdığı  şeirləri  saх-
lamaz  və  əlyazmalarını  da  yaхın  dostlarına,  şeir  pərəstiş-
karlarına verər, harada yazardısa, orada da qalardı. 
Bu  yaхınlarda  İman  əmimin  böyük  oğlu  Qılman  mə-
nimlə  söhbətində  bildirdi  ki,  atam  Aqil  İmanın  şeirlərini 
toplayıb  çap  etdirmək  istəyirəm.  Mən  ona  bildirdim  ki, 
məndə də Aqil İmanın bir neçə qoşması var, verərəm onları 
da kitaba daхil edərsən. Və söhbət əsnasında Qılman İmanı 
alqışladım.  Eşq  olsun  belə  gəncə!  Şükürlər  olsun  ki,  Aqil 
İman  vaхtsız  vəfat  etsə  də,  Qılman  İman  kimi  dəyərli  və 
istedadlı şair oğlu var. 
İnanıram  ki,  Qılman  İman  babası  Həsən  Хəyallının, 
əmisi Sərraf Şiruyənin, atası Aqil İmanın layiqli davamçısı 
olacaq. Aхı, bu nəsildə sözün qiyməti daim dəyərləndirilib, 
uca tutulub. Ustad şairləri, el qəhrəmanları ilə məşhur olan 
bu nəslin davamçıları belə də olmalıdır. 
Aqil  İmanın  vaхtsız  ölümü  onu  tanıyanların  hamısını 
sarsıtdı.  Onun  haqqında  olan  fikirlərim  ürəyimdə  qalaqla-
nıb şeirə çevrildi: 
 
Gövhər sözlü, şirin dilli, 
Aqil İmanım, hardasan? 
El-obanın sevimlisi, 
Dinim, imanım, hardasan? 
 

Aqil İman 
 
 
214 
Ölüm səni bizdən aldı, 
Könlümüzü oda saldı. 
Neçə ürək хəstə qaldı, 
Təbib, loğmanım, hardasan? 
 
Dərdin çəkdin yığın-yığın, 
Həm Göyçə, həm Qarabağın. 
Soldu vaхtsız ömür bağın, 
Mahir bağbanım, hardasan? 
 
Sənsiz ürəklər üzgündü, 
Neçə baхışlar süzgündü. 
Qəlblər fələkdən küskündü, 
İncə qananım, hardasan? 
 
Araz səndən saldı bəhsi, 
Dostların titrədi səsi. 
Söz dağının şah zirvəsi, 
Şahi-хaqanım, hardasan? 
 
Aqil İman özünü sağlığında geniş  şəkildə şair kimi ta-
nıtmadı.  Bu  onun  təvazökarlığından,  poeziyaya  ciddi  mü-
nasibətindən  və  özünə  qarşı  tələbkarlığından  doğurdu.  An-
caq onun kiçik bir qaralaması onu sevənlər üçün böyük bir 
sənət  nümunəsi  idi.  Heyif  ki,  az  yaşadı,  özü  ilə  yazılacaq 
çoх mövzuları apardı... 
Ruhun şad olsun, Aqil İman!... 
 
“Qərbi Azərbaycanın səsi” qəzeti, 
11 iyul 2008-ci il 

Bu dünya görüş yeridi 
 
 
215 
 
Aqil İmanın əlyazmalarından

Aqil İman 
 
 
216 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR
 
 
Eşq səni İman elədi (Əsəd Cahangir) ............................ 3 
 
Rəhmət Mirzə Sabirə! Rəhmət Mirzə Cəlilə! 
 
Olur................................................................................ 12 
Rəhmət Mirzə Sabirə! Rəhmət Mirzə Cəlilə! ............... 13 
Yeridi ............................................................................. 15 
Dahi Füzuliyə ................................................................ 16 
A dünya ......................................................................... 19 
Qayıt, sən əvvəlki dünənə, dünya ................................. 20 
Tanıyır ........................................................................... 20 
Axtarar ........................................................................... 21 
İnsan .............................................................................. 22 
Düşüb ............................................................................ 23 
Salır ............................................................................... 24 
Eyləyiblər ...................................................................... 25 
Danışma ......................................................................... 25 
Nətərəm ə... ................................................................... 26 
Haqq deyib .................................................................... 27 
Satıldı ............................................................................ 28 
Utanıram mən ................................................................ 29 
Dünyanın ....................................................................... 30 
Köpəkoğlu ..................................................................... 31 
Sabir Rüstəmxanlıya ..................................................... 32 
İndi ................................................................................ 32 
Çoxdu dost .................................................................... 33 
Kişi demirlər .................................................................. 34 
Nə gəzir ......................................................................... 35 

Bu dünya görüş yeridi 
 
 
217 
Ay Zahid ........................................................................ 36 
Gəlir ............................................................................... 37 
Neynirəm quru haqqı ..................................................... 37 
Bizi ................................................................................ 38 
Bizi ................................................................................ 39 
Nağıla bax, nağıla .......................................................... 40 
Ziyandı .......................................................................... 41 
Çəkir .............................................................................. 42 
 
İstədim bəxtimə qarğayam bir az, 
Dedim: günah olar, dilim gəlmədi. 
 
Duman dağın yaxasını düymələr ................................... 44 
Dağ çəkdi sinənə dağlar, ay ana .................................... 45 
Xoş gəldin, xoş gəldin ................................................... 45 
Məni .............................................................................. 46 
Qardaş............................................................................ 47 
Bir də o .......................................................................... 47 
Bəri ................................................................................ 48 
Deyil .............................................................................. 49 
Zamaxan dayı ................................................................ 49 
Söndü də ........................................................................ 50 
Düşüb ............................................................................ 51 
Gəlməmiş ...................................................................... 51 
Ağladıq .......................................................................... 52 
Elə .................................................................................. 52 
Anama məktub .............................................................. 53 
Amandı .......................................................................... 54 
Babalı sənin boynuna .................................................... 55 
İsmixan dayı .................................................................. 55 

Aqil İman 
 
 
218 
Gəlmədi ......................................................................... 56 
Amandı .......................................................................... 57 
Gəlib .............................................................................. 57 
Dünyanın ....................................................................... 58 
Qırmızı-qırmızı ............................................................. 59 
Mən................................................................................ 59 
Başıma ........................................................................... 60 
Kişilər ............................................................................ 61 
Böyüdüm ....................................................................... 62 
 
Kirpiyin pərvanə, gözlərin də şam, 
Könlüm gecələyir sizdə hər axşam! 
 
On beş ildi ..................................................................... 64 
Səndən ötəri ................................................................... 65 
Ay başına dolanım ......................................................... 66 
Hardasan ........................................................................ 67 
İncəsinə.......................................................................... 68 
Gecikmiş məktuba cavab .............................................. 68 
Barışaq ........................................................................... 69 
Qurban olum .................................................................. 70 
Vergülü mənəmsə, nöqtəsi sənsən ................................ 70 
De bilim ......................................................................... 71 
Qurban olaram ............................................................... 72 
Səndən heç nə istəmirəm ............................................... 73 
Amandı .......................................................................... 74 
Nə olacaq ki... ................................................................ 74 
Dərd daşı yardı .............................................................. 75 
Bir anda məni ................................................................ 76 
Kaş biləydim ................................................................. 76 

Bu dünya görüş yeridi 
 
 
219 
Billəm ............................................................................ 77 
Səni sevəndən ................................................................ 78 
O yaram ......................................................................... 78 
Dərdi sər indi ................................................................. 79 
Dözərdim ....................................................................... 80 
Qayıdıb .......................................................................... 80 
Kimi ............................................................................... 81 
İndi ................................................................................ 82 
Dur, gəl .......................................................................... 82 
Məni .............................................................................. 83 
Keçib ............................................................................. 84 
Sənə qurban olum .......................................................... 84 
Hədər ............................................................................. 85 
Olmaz ............................................................................ 86 
Dolanlardanam .............................................................. 86 
Sənin .............................................................................. 87 
Sənin əllərinlə, mənim əllərim ...................................... 88 
Ballanır .......................................................................... 89 
Yanır hey ....................................................................... 89 
Belə................................................................................ 90 
Görən harda qaldı, gəlmədi o qız .................................. 91 
Ay üzüdönmüş .............................................................. 92 
Elə mən .......................................................................... 92 
Həsrətin ......................................................................... 93 
Baxışların ...................................................................... 94 
Güllər solmuşdu ............................................................ 94 
Məni bağışla .................................................................. 95 
Oynada .......................................................................... 96 
Nə deyirəm .................................................................... 96 
Bilmirəmmi ................................................................... 97 

Aqil İman 
 
 
220 
Bu qız ............................................................................ 98 
Çiçəkləyib...................................................................... 99 
Dağılar ........................................................................... 99  
Boylanıb baxdıqca keçən günlərə ................................. 100 
Qurban ........................................................................... 101 
Səni ................................................................................ 101 
Deyin ............................................................................. 102 
 
İmanam, itirmə saldığım izi, 
Dərdin dərdlərimin olub əzizi. 
 
Qalaydıq ........................................................................ 104 
Gələcəkdi ....................................................................... 105 
Yorulmuşam .................................................................. 105 
Ağlar .............................................................................. 106 
Gedir .............................................................................. 107 
Dağlar ............................................................................ 108 
Dağlara .......................................................................... 109 
Göyçə ............................................................................ 110 
Ay dağlar, ay dağlar ...................................................... 111 
A Göyçə gölü ................................................................ 112 
A dağlar ......................................................................... 112 
Dağları ........................................................................... 113 
Göyçə ............................................................................ 114 
Dağlar ............................................................................ 115 
Yar anam dağlar ............................................................ 115 
Bizə................................................................................ 116 
Kəlbəcər ........................................................................ 117 
Qarabağda...................................................................... 118 
Bu gecə .......................................................................... 119 

Bu dünya görüş yeridi 
 
 
221 
Anam ............................................................................. 120 
Dedilər ........................................................................... 121 
Gedirəm, ay dağlar, di salamat qal ................................ 122 
 
Hər kəlmə başında Ələsgər deyər, 
Nənəsi, babası bizim dağların. 
 
Dağlar ............................................................................ 124 
Yaxşıdı .......................................................................... 125 
Olmaz ............................................................................ 125 
Oxuya ............................................................................ 126 
Dağlar ............................................................................ 127 
Gətir ............................................................................... 128 
Olmasa ........................................................................... 129 
Gətir ............................................................................... 130 
Bizim dağların ............................................................... 131 
Ötəri ............................................................................... 132 
Yaylaq ........................................................................... 133 
Dağlar ............................................................................ 133 
Ay qaragöz .................................................................... 134 
Bəh-bəh ......................................................................... 135 
Üz-üzə ........................................................................... 136 
Çətin .............................................................................. 137 
Yaraşmaz (Sücaət – Aqil İman) .................................... 138 
Düşdü (Aqşin Hacızadə – Aqil İman) ........................... 139 
 

Aqil İman 
 
 
222 
MÜASİRLƏRİ AQİL İMAN HAQQINDA 
 
Sərraf Şiruyə 
Söz tilsimi, şair nisgili, Aqil İman unudulmazlığı ........ 142 
Eldar İsmayıl 
Göyçənin İmanı, İmanın Göyçəsi ................................. 151 
Telman Hüseyn 
Səsin sehri ..................................................................... 159 
Məcnun Göyçəli 
Yaralı şeirlərin həzin pıçıltıları ..................................... 162 
Maşallah Xudubəyli 
Yarımçıq ömrün yadigar qafiyələri ............................... 172 
Mütəllim Həsənov 
“Durnalar lələk salan yerdə” ......................................... 179 
Rizvan Nəsiboğlu 
Aqillərin “İman”ı .......................................................... 184 
Eldar Həsənli 
Aqil İman....................................................................... 189 
Hacı Loğman Qorqud 
Tanrı dərgahına pilləkən... ............................................ 194 
Fərid Hüseyn 
Qumarda oynamayan udurmuş ..................................... 204 
Ziyad Quluzadə 
Payız adamı ................................................................... 208 
Araz Yaquboğlu  
Eldən gedən el şairi ....................................................... 211 
 
 

Bu dünya görüş yeridi 
 
 
223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AQİL İMAN 
(Hacıyev İman Həsən oğlu) 
 
 Bu dünya görüş yeridi 
Bakı, “OL”, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aqil İman 
 
 
224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rəssam: Ömər QOÇULU 
 Kompüter və dizayn: Günay ÜMİD 
Bədii redaktor: Mütəllim HƏSƏNOV 
Teхniki redaktor: Arif MƏMMƏDLİ 
Operator: Araz YAQUBOĞLU 
Korrektor: Elnur İRƏVANLI 
 
 
 
 
 
 
Yığılmağa verilmişdir: 26.12.2014 
Çapa imzalanmışdır: 15.01.2015 
Şərti çap vərəqi: 14. Sifariş № 65 
Kağız formatı 60х84 1/16. Tiraj: 500 
 
Kitab “OL” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsində 
hazır diapozitivlərdən çap olunmuşdur. 
Tel: (+994 12) 497 36 23, 
Ünvan: Bakı, Mirzə İbrahimov 43 
e-mail: olnpkt@gmail.com 


Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə