Burun ve paranazal s nüslerYüklə 3,9 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix25.01.2017
ölçüsü3,9 Mb.
#6418
  1   2   3   4

                        

BURUN VE PARANAZAL S NÜSLER 

 

  

BURUN VE PARANAZAL S NÜSLER N EMBR YOLOJ S : 

 

Embriyonun  sefalik  ucunda  meydana  gelen  çukurluk,  5  tomurcuk  ile 

çevrilmi tir. Bunlardan birincisi tek olup aln tomurcu u adn alr. Di erinin ilk iki çifti 

üst çeneyi, son iki çifti de alt çeneyi meydana getirir. Aln tomurcu unun alt yüzünde 

ektodermik  de i im  sonucu  olfaktif  plakodlar  belirir.  Bu  burun  bo lu u  duyu 

mukozasnn  orta  hattnn  her  iki  yannda  bir  iç  birde  d   olmak  üzere  iki  burun 

tomurcu u  te ekkül  eder.  Burunun  bütün  yaplar,  bu  çift  ikincil  tomurcuktan 

meydana gelir ( ekil 1).  

 

 

ekil 1: Burun ve yüzün embriyolojik geli imi  

 

 

BURUN VE PARANAZAL S NÜSLER N H STOLOJ S : 

 

Burun  bo lu u  ve  paranazal  sinüslerin  histolojisi  birbirine  benzemesine 

ra men  aralarnda  belirgin  farkllklar  vardr.  Burun  bo lu u  ve  sinüsler  silendirik 

titrek tüylü epitel (psödostratifiye kolumnar epitel) ile örtülüdür. Burun ve paranazal 

sinüslerin  mukozas,  geniz  (rinofarinks,  epifarinks)  denen  ksm  da  örter.  Östaki 

borusunun orta kula a giri  a zna kadar ilerler. Orta kulakta  kübik epitele dönü ür. 

Orofarinks de yass epitele de i ir. Larinks, silindirik  tüylü epitel ile örtülüdür. Yalnz 

ses tellerinde (kord vokallerde) yass epitel görülür. 

 

 

  

  

Epitel: 

 

  Bazal membran üzerine oturmu tur.    Bazal, kolumnar ve goblet hücrelerinden olu ur. 

  Bazal hücreler mukoza yüzeyine  kadar uzanmazlar. 

  Kolumnar hücreler’’in yüzeyinde, mikrovilluslar ve siliyumlar bulunur. 

  Goblet  hücreleri’’nin  yüzeyinde,    hücrenin  salg  yapp  yapmamasna  göre 

mikrovillus’’lar bulunur.  

  stirahat  halinde  goblet  hücrelerinin  yüzeyi  mikrovilluslar  ile  kapldr.  Mukus 

granülleri bir araya toplandkça ve yava  yava  hücre yüzeyine yakla tkça,        

mikrovilluslar kaybolur, mukus kitlesi hücre yüzeyinde kabarklk yapar, hücre 

yüzeyi açlr, mukus granülü d arya atlr, hücre yüzeyi tekrar çökerek eski 

haline gelir ve yeni bir evre yeniden ba lar ( ekil 2)                                     

 

                            

                                ekil 2: Burun mukozasnn histolojik görüntüsü  

 

 

BURUN ANATOM  VE F ZYOLOJ S : 

 

Burun Srt:  

 

Burun  taban  a a da,  tepesi  yukarda  piramit  eklinde  kemik  ve  kkrdaktan yapl bir organdr.  ( ekil 3)  

  ki  nazal  kemik  (Os  Nasale)  ve  maksillann  iki  frontal  çknts  (Processus 

Frontalis Maksilla) kemik iskeleti te kil eder. 

  Üst  Lateral  Kartilaj,  Alar  Kartilaj  ve  Aksesuar  Kartilajlar  da  kkrdak  yapy 

olu turur. Bu yaplarn üzerinde periost, perikondrium, ba  dokusu ve cilt yer 

alr. 


                                             

 

                             ekil 3: Burun eksternal anatomisi  


 

Burun  çi: 

 

Burun içi, burun bölmesi (Septum Nasi) ile, iki bölüme  ayrlr. Burun bölmesi 

önde, burun vestibulumu (Vestibulum Nasi) adn alr. Burun vestibülünü normal cilt 

epiteli  kaplar  ve  bu  bölgedeki  kl  kökü  hastalklar,  erizipel  (yüzde  i me,  a rl 

nodüller,  burun  mukozasnda  ödem  ve  tkanma  ile  karakterli  bakteriyel  bir 

hastalktr)  ( ekil  5),  furonkül,  egzema  ve  cilt  tümörleri  v.s.  gibi  baz  hastalklar 

görülür.  

 

 ekil 5: Erizipel hastal  görünümü 

 

Septum  burun  içini  e it  olarak,  iki  pasaja  ayrmazsa  burun  içi  fizyolojisi bozulur ve baz burun içi hastalklar ortaya çkar.  

Genel bir kural olmamakla beraber, her burun içi patolojisine, o taraftaki kulak 

patolojisi e lik eder. 

 

Burun Bölmesi’’nin;  

 

Arka alt ksmn:  Vomer (Kemik) 

 

Arka üst ksmn: Ethmoid kemi in lamina perpendicularisi 

Ön Ksmn: 

Kuadrangüler kartilaj (Septum   kkrda ), Alar kartilajlarn        

kolumellay yapan iç ön kruslar yapar. 

Alt ksm: 

Sert damak üzerinde, Maksillann Spina Nasalis’’i üzerine                         

oturur. 

Yukar arkada:    Kafa kaidesine uzanr ( ekil 6). 

  

 

 

ekil 6: Burun bölmesini olu turan yaplar  

 

 Burun bo lu unu:  

 

Ortada 

:  Burun bölmesi (Septum Nasi) 

 

D -yanda  :  Maksiller sinüs iç duvar 

  alt konkalar 

  orta konkalar 

  üst konkalar ( ekil 7) 

 

Alt-arkada  :  Yumu ak damak 

 

Alt-ön  

:  Maksiller kemik (Os Palatinum) Üst-önde      :  Burun kemikleri (Os Nasale), Üst Lateral (Upper lateral)   

kartilaj            

 

Üst-arkada  :  Lamina cribrosa (Ethmoid) 

Üst-yanda  :  Burunu Orbitadan ayran Lamina Papiracea vardr. 

 

 

 


 

 

ekil 7: Burun lateral duvarn olu turan kemik yaplar 

 

Burun bo luklarnn lateral (yan) ksmlarnda konkalar bulunur. Konkalar her iki burun bo lu u lateralinde a a dan yukarya alt, orta ve üst konka olmak üzere üç 

çifttir ( ekil 8): 

 

  Alt konka (Os Turbinatum), müstakil bir kemiktir ve maksiller sinüs iç duvar ile beraber burunun d  yan duvarn yapar.  

  Orta ve üst konka, Etmoid kemi in birer çkntsdr. 

 

Konkalar bol damarl bir ba  dokusu ve üzerini örten burun mukozasndan ibarettir. Bu özellikleri ile siklik büyüme ve küçülme periyodlar gösterirler. Bu 

fonksiyonun bozuklu u halinde burun tkanmasna sebep olabilirler. 

 

 

 ekil 8: Burun bo lu u d  duvarndaki konka yaplar 

  

Orta konka, burun içi ve paranazal sinüs ameliyatlarnda  önemli bir anatomik 

landmark'dr: 

 

  Orta konka, ön ucu orta mea antrostomisinin ön snrn olu turur.   Orta konkann, lateral nazal duvardaki ön-üst yap ma yeri Maksillann crista 

etmoidalisine kom udur. 

  Orta  konka  üst  yap ma  yeri,  arkaya  do ru  ilerlerken  laterale  kvrlr  ve 

lamina papiraseaya yap r.  

  Orta konkann posterior 1/3'ünü olu turan ve Lamina Papriseaya yap an yer 

Bazal Lamelladr. 

o  Bazal Lamella ön ve arka etmoid hücreleri birbirinden ayrr. 

  Orta konka medialinde Processus Unsinatus ve Bulla Ethmoidalis mevcuttur. 

  Processus Unsinatusun altnda Etmoid  nfundibulum yer alr. 

 

 Konkalarn arasnda, sinüs ostiumlarnn açld  üç mea (girinti, kanalck) vardr. 

Bunlar a a dan yukarya : 

 

  Alt Mea:   Nazolakrimal kanal (alt  konkann alt anterioruna) açlr.   Orta  Mea:  Maksiller  sinüs,  Frontal  sinus  (Nazofrontal  kanal  yolu  ile),  ön 

 

ethmoid hücreleri   Üst Mea:   Sfenoid sinüs ile arka ethmoid hücreleri ( ekil 9) 

 

  

 

ekil 9:  Mealar ve Sinüslerin ostiumlar  

Burun giri inden itibaren önemli yaplarn anterior nazal spine uzaklklar: 

 

  Frontal Reces  

 

          6 cm 

  Kafa taban ve Anterior Etmoid Arter 

         7 cm 

  Sfenoid Sinüs ön duvar   

 

         7 cm   Bazal Lamella 

 

  

         6 cm  uzaklktadr.  

 Paranazal Sinüsler: 

 

 

Maksiller Sinüs (Highmore Boslu u) 

 

Etmoid Sinüs (Kalburumsu Kemik) 

 

Frontal Sinüs (Aln Sinüsü) 

 

Sfenoid Sinüs (Kafa taban Sinüsü) olarak dört tanedir 

 

 

     Maksiller Sinüs:  

  Maksiller sinüsler do umda sv ile doludur. 

  Sinüs taban 8 ya nda burun taban seviyesine iner. 

  Adolesan dönemde eri kin boyuta ula r. 

  25mm geni lik, 34mm derinlik ve 33mm yüksekliktedir 

  Do al ostium orta meada hiatus semilunarisin posteriorundadr. 

  %15-40 orannda 1-2 aksesuar ostiumu vardr ( ekil10). 

 

  

 

ekil10: Maksiler sinüsün geli im a amalar  

 

     Etmoid Sinüs:  

  8-12 ya larnda eri kin boyutlara ula r. 

  3-15 arasnda hücre vardr. 

  Anteriorda 5mm ve posteriorda 15mm geni liktedir, yüksekli i 25mm, ön-

arka duvar uzunlu u 40-50mm'dir. 

  Lateral duvarn lamina papirasea olu turur. 

  Sfenoid Sinüs ile beraber olu turdu u bölge kom uluklar önemlidir.  

 

 

 

 

     Frontal Sinüs: 

 

  Do umda mevcut de ildir. 

  12 ya nda pnömatizasyonu belirginle ir. 

  20 ya nda eri kin boyuta ula rlar. 

  28mm yükseklik, 24 mm geni lik ve 20 mm derinli indedir. 

  Frontal Reses ön etmoid hücreler arasnda yer alr.  

  Orta Mea da etmoid infundibuluma açlr ( ekil11). 

 

  

 

ekil 11: Frontal sinüs geli im a amalar  

 

 

     Sfenoid Sinüs: 

 

  3 ya nda büyümeye ba lar ve eri kin boyutlara adolesan dönemde ula r. 

  20mm yükseklik, 23mm derinlik, 17mm geni li indedir. 

  Sfenoid sinüs lateral duvar kom ulu unda, yukardan a a  do ru  

  Optik sinir, 

  nternal karotis arter, 

  Maksiller sinüs vardr. 

  Sfenoid sinüs üst duvar 1mm incelikteki kemik ile duradan ayrlm tr. 

  Sfenoetmoid resese açlr (Ostiumu yakla k 2-3 mm çapnda olup, sinüs 

tabanndan 10––15 mm yukarda nazal septumun  4-5 mm lateraline 

yerle ir). 

  Yan duvar kom uluklar;  

  Ön üstte Foramen Opticum,  

  Fissura orbitalis superior,  

  Ön altta maksiller ve vidian sinirler,  

  Arka üstte kavernöz sinüslerledir. 

  Ön duvar nazal septum ve arka burun bo lu uyla kom udur 

  Yanlarda ise etmoid hücrelerle kom udur ( ekil12).  

  

 

 

ekil 12: Sfenoid sinüs geli im a amalar 

 

 

Paranazal Sinüslerin Görevleri:  

  Rezonasyon, 

  Çift cidarl olmalar nedeniyle,beyin dokusunu, d  ortamn so uk ve scak 

etkisinden korur, 

  Yine çift cidarl olmalar nedeni ile travmalarda ön kemik lamina krld nda, 

arka lamina ve dolays ile beyin dokusu hasarna engel olur,  

  Yüz kemiklerinin a rl n hafifletir. 

 

Koana snrlar:     

 

 

çte   : Vomer 

 

Altta   : Sert-yumu ak damak birle imi 

 

D ta     : Maksiller sinüs d  yan duvar 

 

Üstte   : Sfenoid sinus alt duvar ile kom udur ( ekil 13). 

 

  

 

ekil 13: Nazofarenksten bakda koanal atrezi  

  

 

BURUN F ZYOLOJ S  

 

Burun  solunum  yollarnn  ilk  organdr.  Burundan  giren  hava  akci er alveollerine  kadar  ula r.  Burun  soluk  havasn  akci erlere  ileten  bir  boru  de ildir. 

Tam  aksine,  yar  valv  mekaniklerle  havann  geçi i  srasnda  fizik  ve  imik  bir 

denetim sa lar. Bütün bu görevlere,  ““ Burun’’un solunum görevleri ”” ad verilir. Son 

yllardaki çal malar, burunun solunum ile ili kili görevini ön plana çkartr niteliktedir. 

Burunun  i levleri  lokal  kalmayp  baz  refleksler  aracl   ile  di er  sistemlerle  de 

entegre çal maktadr. 

 

 

 Burun  içerisini  kaplayan  mukoza  akci erlere  kadar  uzanr,    ayn  zamanda 

sinüsleri ve orta kula  da kaplar. Üst ve alt solunum yollarndaki mukozalarn üzeri 

müköz örtü ile kapldr.  Mukoza üzerindeki tüylü hücreler bu örtü ile korunurlar. 

 

  

Burun bo lu u  iki tip mukoza ile örtülüdür: 

 

 

a- Solunum mukozas: Septum nazinin alt 2/3 ksmn, burun lateral duvarn, üst  konka  alt  ksmn  ve  burun  bo lu u  tabann  kaplar.  Siliyalar  ihtiva  eden 

kolumnar  epiteldir.  Siliyal  hücreler  arasnda  müküs  salglayan  goblet  hücreleri 

bulunur. 

 

b-  Koku  mukozas:  Septum  nazinin  1/3  üst-arka  ksmnda  (Vomero-Nazal Organ),  burun  tavannda,  lateral  duvar  üst  ksmnda  ve  üst  konkann  üst 

ksmndadr.  Seröz  Bowman  bezleri  ihtiva  eder.  Koku  epiteli,  ““  Bipolar  koku 

hücreleri, destek hücreleri ve sar pigment ihtiva eden bezler ”” içerir. 

   


 

Burun’’un  görevlerini  yapmasnda,  mukozann  varl   ve  sa l   arttr.            

““  Mukosiliyer  aktive  ””  dedi imiz  bu  olayla  burun  bo luklarnn  görevleri 

gerçekle tirilir.  Mukoza  üzerindeki  siliyalarn  gidip  gelme  hareketine  ““  darbe 

(Mitokondrik hareket ) ”” ad verilir ki bu darbe, mukoz örtünün nazofarenkse do ru 

olan hareketinin motorudur. 

 

 

 Mukoz  örtünün  hareketi,  üst  solunum  yollarnda  graviter  etki  ile  koanalara 

do rudur.  Alt  solunum  yollarnda  ise  graviteye  terstir.  Burun  içinde  silyalarn  ve 

mukoz  örtünün  hareketi  bu  nedenle  geriye,  nazoferankse  do rudur.  Bunun  aksine 

akci erler  ve  bron larda  ise,a a dan  yukarya,  nazofarenkse  do rudur.  Burun 

kllar  ile  tutulamayan  partiküller,  müköz  örtü  ile  tutulur  ve  silyalarn  müköz  örtüye 

verdikleri hareketle nazofarenkse do ru atlrlar. 

 

 

Mukoza,  üzeri  müküs  ile  kapl,  nemli, nazal s  30-36o

C,  PH:  7  ise  fizyolojik 

aktiftir. Burun bu görevlerini yaparken, kapiller damarlardan çok zengin konkalardan 

yararlanr.  Konkalarn  görevsel  kontrolü  ise  otonom  sistem  ile  gerçekle tirilir. 

Sempatik  ve  parasempatik  sistem  çevre  havasnn  fizik  ve  imik  yapsna 

duyarldrlar. 

 

Parasempatik liflerin stimülasyonu, burunda dola an kan volümünü arttrarak ve vazodilatasyon yaparak burun mukozasnn  i mesine neden olurlar. Bu suretle 

nazal geçisi zorla trrlar. Ayn zamanda burun sekresyonlarnda artma olur.  

 

 

 Sempatik  liflerin  stimülasyonu,  vazokonstrüksiyon  ve  nazal  mukozadaki 

dola an kan miktarn azaltc etki gösterirler. 

 

10 


 

Burun  içindeki  yüzeyel  kapillerler,  derin  ven  sinüslerinden  ayr  olarak 

çal rlar  ve  yüzeyel  sy  düzenlerler,  Derin  ven  sinüsleri  ise  mukozann  inceli ini 

kontrol ederler. 

 

 Görüldü ü  gibi  burun,  alt  solunum  yollarna  hava  geçmesini  sa layan  pasif 

bir  boru  de ildir.  Burundan  geçen  hava  farenkse  ula madan  önce  aktif  bir 

denetimden  geçerek  alveollere  ula r.  Buna  ilaveten  az  miktar  havada  olfaktor 

epitele kadar gelerek, koku alma duyusunu uyarr. 

 

Bu nedenle biz burun fonksiyonlarn a a daki sraya göre izleyecek ve fizyolojisinide bu fonksiyonlar içinde açklayaca z. 

    


BURUN FONKS YONLARI:

 

 

 

1- SOLUNUM 

a- Solunum havasn  artlandrmak 

-  Istma 

-  Nemlendirme 

-  Filtrasyon 

b- Solunum havas yoludur 

 

 

2- Koku fonksiyonu 

 

 

 

3- Rezonatör  organ 

 

 

4- Orta kula n ventilasyonu 

 

5- Paranazal sinüslerin bo alm 

 

6- Refleksler 

 

-  Hap rk refleksi 

-  Is regülasyon refleksi 

-  Nazo pulmoner refleks 

-  Nazal siklus 

 

7- Tad alma ile beraber olan etkisi 

8- Bakterisit Bakteriostatik etki yapmak 

9- Estetik 

10- Seks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 


 

BURUN FONKS YONLARI: 

 

1- SOLUNUM 

A - SOLUNUM HAVASININ  ARTLANDIRILMASI 

 

Solunum’’un fizyolojik  artlar içinde ve sa lkl yaplabilmesi için, burunun üç ana görevi vardr:  

 

Solunum havasn ISITMA,   

Solunum havasn NEMLEND RME ve  

 

Solunum havasn yabanc cisimlerden süzerek F LTRE ETMEK.  

 

Solunum havasn stma, konka adn alan ve burun bo luklarnn  lateralinde  üst,orta  ve  alt  olarak  yukardan  a a ya  sralanan  üç  çift,  hipererektil 

yaplarn  i erek, bazen de küçülerek, solunum havasnn yüzeylerine temas etmesi 

ile yüzeylerine sürtünen havann snmasn temin eden yaplarca olur.   

 

Konkalara  sürtünen  hava  ayn  zamanda  nemlenir  ve  içindeki  kaba partiküllerde  filtre  edilir.  Nemlenme  müköz  bezlerin  salgs  ve  müköz  örtü  ile  olur. 

Tozlarn  ve  kaba  partiküllerin  tutulmas  ise  burun  delikleri  çevresindeki  kllar  ve 

nemli müköz örtü olur. 

 

 Bu fonksiyonlar gözden geçirecek olursak; 

 

 Istma:  

Nazal kavitedeki kan damarlarnn kar k sistemi ve hele konkalarn  erektil 

yap özellikleri (ki bir radyotöre benzetilir) inspire edilen havay stmada çok önemli 

rol  oynar.  Konkadaki  kavernöz  bo luklarn  geni leme  ve  daralma  kabiliyeti  vardr. 

 

Günde inspire edilen 500 kübik feet havay stmak için 700 kalori gerekir. Bu vücutta yaplan total snn %2.5’’u kadardr. Ekspiratuvar hava akm nazal mukoza 

ssnn  küçük  bir  miktarn  sa lar  veya  respirasyonun  bu  faznda  olu acak  s 

kaybn durdurabilir. 

 

 Nemlendirme:  

Müküs,  epitel  tabakasndaki  Kadeh  (Goblet)  hücreleri  ve  lamina  propriadaki 

müköz ve seröz bezler tarafndan salglanr. 

 

 Klinik olarak normal yeti kinlerin nazal pasajnda pH 5.5-6.5 dur. Çocuklarda 

pH 5.5-6.7 dir. Scak uygulamas nazal pasaj asit, so uk uygulamas alkali yapar. 

Uzun süre istirahat ve uyku nazal pH’’ asit yöne çevirir. Nazal sekresyonda mevcut 

lizozim  asit  ortamda  daha  etkilidir.  Müküsün  %  95’’i  su  olup  müsin,  glikoprotein  ve 

karbonhidrat  içerir,  ayrca  müküste  lizozim  ve  immunoglobulin  A  da  bulunabilir. 

Müküs  vestibülümden  koanaya  ve  nazofarenkse  kadar  bütün  mukozay  örter. 

Müköz  örtü,  burnun  de i ik  bölgelerinde,  de i ik  oranlarda  olmak  üzere,  siliyalar 

tarafndan geriye nazofarenkse do ru ta nr. Bu hareketin oran de i ik bölgelerde 

de i ik miktarda müküs salglanmasna ba ldr. 

 

12  

 

Burnun ön tarafnda müküs sekresyonu az miktarda olup geriye do ru atlma 

hz saatte 1-2 mm’’dir. Koana yaknnda her 10 dakikada bir müküs yeniden yaplr 

ve  10  mm/saat  hzla  hareket  eder.  Her  hücrede  12-20  silya  vardr  ve  bunlar 

hareketlerini senkron olarak de il daha ziyade metakron olarak yaparlar. 

 

 Siliyer  aktiviteyi  kontrol  eden  mekanizma  henüz  tam  olarak  anla lmam tr. 

Ancak nöral bir mekanizma da pek sorunlu tutulmaz. Siliyalar her dakika 100’’lerce 

defa  çabuk  ve  kuvvetli  bir  ekilde  hareket  eder  ve  her  hareketi  yava   bir  geriye 

dönü  takip eder. 

 

Is, ozmotik basnç ve pH siliyalarn fonksiyonlarn etkiler:   

 

En iyi gaz de i imi % 85 nemlilikte olur.   

Nazofarenks havas 33 C ise siliyalar aktiftir. 

 

18  C dan dü ük, 40  C dan yüksek slarda siliyer hareket yava lar.  

7  C dan dü ük, 45  C dan yüksek slarda siliyer hareket durur. 

 

pH 7-8 siliyalar için uygun.  

pH 6.5’’dan az ortamda siliyer aktivite yava lar. 

 

Oksijen miktarnn azalmas siliyer hareketi yava latr.  

Kan  oksijeni  normal  olsa  bile  oksijen  miktarnn  artmas  siliyer  vurum 

 

hzn % 30- 50 orannda arttrr.   Yüklə 3,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə