Tibb Terminologiya

С 01. 07. 2012 вступают в силу изменения статьи 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе»С 01. 07. 2012 вступают в силу изменения статьи 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе»
«Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» Федерального закона от 22. 11. 1995 №171-фз «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта. Terminologiya
23.35 Kb. 1
oxumaq
Терминология для понимания. КачествоТерминология для понимания. Качество
Terminologiya
96.89 Kb. 1
oxumaq
MÖvzu 12: genetik alqoritmləRMÖvzu 12: genetik alqoritmləR
Onların köməyilə məqsəd funksiyasının ekstremal qiymətinin tapmaq olar, lakin əminliklə demək olmur ki, qlobal ekstremumun qiyməti alınmışdır. Terminologiya
45.98 Kb. 1
oxumaq
Şİfahi arqumentasiya (ÇƏKİŞMƏ) MƏHKƏMƏ ÇixişlariŞİfahi arqumentasiya (ÇƏKİŞMƏ) MƏHKƏMƏ Çixişlari
Qaydaların iii-cü bölməsinin “A” bəndində şifahi çıxışlara dair vaxt tələbləri göstərilibdir. Terminologiya
12.1 Kb. 1
oxumaq
Вступление. АйВступление. Ай
«:» означает удлинение (при произнесении) того звука, после которого двоеточие поставлено…). Terminologiya
74.51 Kb. 1
oxumaq
Терминология «Тонг Иль» таэ квон доТерминология «Тонг Иль» таэ квон до
Terminologiya
32.17 Kb. 1
oxumaq
Mühazirə otağı/Cədvəl IV (Cümə axşamı) 12: 00-13: 20; 13: 40-15: 00 (2B) Otaq: 412, 411. Məsləhət saatlarıMühazirə otağı/Cədvəl IV (Cümə axşamı) 12: 00-13: 20; 13: 40-15: 00 (2B) Otaq: 412, 411. Məsləhət saatları
Z. Verdiyeva, F. Ağayeva, M. Adilov. Azərbaycan dilinin semosiologiyası. Bakı, 1979. Terminologiya
Mühazirə 55.62 Kb. 1
oxumaq
Uot 004. 65: 006. 72: 80 Əliquliyev R. M. 1, Qurbanova Ə. MUot 004. 65: 006. 72: 80 Əliquliyev R. M. 1, Qurbanova Ə. M
Məqalədə Azərbaycanda və dünyada terminologiya fəaliyyətinin tarixi haqqında qısa məlumat. Terminologiya
60.2 Kb. 1
oxumaq
Ханым гасымоваХаным гасымова
Bu istiqamяtdя bir sыra tяdqiqat iшlяri aparыlsa da, terminologiya ilя baьlы aktual problemlяrin hяlli zяruridir. Bu, bir tяrяfdяn. Terminologiya
5.01 Kb. 6
oxumaq
Az ərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya texnologiyalari institutuAz ərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya texnologiyalari institutu
R. M., Qurbanova Ə. M. Terminoloji informatika: formalaşma mərhələləri və inkişaf istiqamətləri. Ekspress. Terminologiya
369.32 Kb. 2
oxumaq
«Türkologiya».–2011.№1.–S. 69-75. TÜRk diLLƏRİNDƏ ortaq terminologiyanin yaradilmasi cəMİLƏ babayeva«Türkologiya».–2011.№1.–S. 69-75. TÜRk diLLƏRİNDƏ ortaq terminologiyanin yaradilmasi cəMİLƏ babayeva
Xülasə. Məqalədə türk xalqları arasında dil birliyi üçün vacib olan ortaq terminlərdən bəhs olunur. Bununla. Terminologiya
39.89 Kb. 1
oxumaq
Азярбайъан Дювлят Игтисад УниверситетиАзярбайъан Дювлят Игтисад Университети
«Дювлят щакимиййяти органларында, идаря, тяшкилат вя мцяссисялярдя карэцзарлыьын апарылмасына даир Тялимат»ын тясдиг едилмяси щаггында. Terminologiya
5.01 Kb. 17
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə