Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm siYüklə 3,64 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/32
tarix26.05.2017
ölçüsü3,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

 
CQBK Geni l ndirilm si layih si, Az rbaycan 
traf mühit v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son variant 
 
 
traf mühit  dair ilkin v ziyy t 

 
MÜND R CAT 
7
TRAF MÜH T  DA R  LK N V Z YY T........................................................ 7-1
7.1
Giri .......................................................................................................... 7-1
7.2
Geologiya, Geomorfologiya v  Geoloji T hlük l r .................................... 7-1
7.2.1
Giri ................................................................................................... 7-1
7.2.2
Metodologiya ..................................................................................... 7-2
7.2.3
S thalt  (b rk) Geoloji Qurulu ........................................................... 7-3
7.2.4
Yer S thinin Geologiyas ................................................................... 7-6
7.2.5
Geoloji t hlük l r ............................................................................... 7-8
7.2.6
qtisadi Geologiya ............................................................................ 7-17
7.2.7
Geomorfologiya v  Topoqrafiya....................................................... 7-20
7.2.8
H ssasl qlar ..................................................................................... 7-22
7.3
Torpaqlar v  Qrunt 
rtl ri...................................................................... 7-22
7.3.1
Giri ................................................................................................. 7-22
7.3.2
Metodologiya ................................................................................... 7-23
7.3.3
Torpaqlar v  Qrunt 
rtl ri .............................................................. 7-29
7.3.4
Çirkl nm ......................................................................................... 7-50
7.3.5
H ssasl qlar ..................................................................................... 7-59
7.4
Land aft v  Vizual Reseptorlar ............................................................... 7-60
7.4.1
Giri ................................................................................................. 7-60
7.4.2
Metodologiya ................................................................................... 7-60
7.4.3
Land aft konteksti............................................................................ 7-63
7.4.4
Land aft v   lkin Vizual V ziyy t...................................................... 7-63
7.4.5
Land aft v  Vizual  h miyy t v  H ssasl q .................................... 7-86
7.4.6
H ssasl qlar ..................................................................................... 7-87
7.5
S th Sular .............................................................................................. 7-88
7.5.1
Giri ................................................................................................. 7-88
7.5.2
Metodologiya ................................................................................... 7-88
7.5.3
S th Suyu Hövz l ri v  Su Axarlar ................................................. 7-92
7.5.4
S th sular n n ax n  v  da q n ......................................................... 7-98
7.5.5
Çay n Hidravlikas .......................................................................... 7-103
7.5.6
Çay kanal n n qeyri-sabitliyi ........................................................... 7-103
7.5.7
Çayda Suyun Keyfiyy ti ................................................................. 7-112
7.5.8 Müv qq ti obyektl r....................................................................... 7-119
7.5.9
traf Mühitin D yi m si................................................................. 7-119
7.5.10
H ssasl qlar ................................................................................... 7-119
7.6
Qrunt Sular ........................................................................................... 7-120
7.6.1
Giri ............................................................................................... 7-120
7.6.2
Metodologiya ................................................................................. 7-120
7.6.3
Boru K m rinin Mar rutu ............................................................... 7-122
7.6.4
Qrunt Sular n n Monitorinqi ............................................................ 7-127
7.6.5
H ssasl qlar ................................................................................... 7-130
7.7
Ekologiya .............................................................................................. 7-131
7.7.1
Giri ............................................................................................... 7-131

 
CQBK Geni l ndirilm si layih si, Az rbaycan 
traf mühit v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son variant 
 
 
traf mühit  dair ilkin v ziyy t 
ii 
 
7.7.2
Metodologiya ................................................................................. 7-131
7.7.3
Ekoloji Kontekst ............................................................................. 7-139
7.7.4
Mühafiz  Olunan  razil r .............................................................. 7-140
7.7.5
Me  Fondu sah l ri ..................................................................... 7-144
7.7.6
Flora v  Bitki Örtüyü ...................................................................... 7-146
7.7.7
Sahilyan  T bii Ya ay  Mühitl ri v  Fauna ................................... 7-165
7.7.8
Müv qq ti Tikinti Dü rg si, Boru Anbar  Sah l ri, D miryolu qolu v  
yükbo altma sah l ri ................................................................................... 7-179
7.7.9
Fauna............................................................................................. 7-182
7.7.10
H ssasl qlar ................................................................................... 7-189
7.8
qlim v  Havan n Keyfiyy ti ................................................................... 7-199
7.8.1
Giri ............................................................................................... 7-199
7.8.2
Metodologiya ................................................................................. 7-199
7.8.3
Temperatur .................................................................................... 7-200
7.8.4
Atmosger Rütub ti ......................................................................... 7-203
7.8.5
Ya nt ........................................................................................... 7-203
7.8.6
Kül yin Sür ti v   stiqam ti............................................................ 7-207
7.8.7
Havan n Keyfiyy ti ......................................................................... 7-209
7.8.8
Toz................................................................................................. 7-211
7.8.9
qlim D yi ikliyi .............................................................................. 7-211
7.8.10
H ssasl qlar ................................................................................... 7-212
7.9
S s-küy................................................................................................. 7-213
7.9.1
Giri ............................................................................................... 7-213
7.9.2
Metodologiya ................................................................................. 7-213
7.9.3
S s-Küy Mühiti v  Reseptorlar ...................................................... 7-213
7.9.4
H ssasl qlar ................................................................................... 7-215
7.10 Arxeologiya v  M d ni  rs..................................................................... 7-216
7.10.1
Giri ............................................................................................... 7-216
7.10.2
Kameral  d bi  cmal ..................................................................... 7-217
7.10.3
Az rbaycan n M d ni  rs Ehtiyatlar n n  cmal  v  Konteksti .......... 7-218
7.10.4
Metodologiya v  Çat mayan M lumatlar ...................................... 7-223
7.10.5
lkin Arxeoloji V ziyy t ................................................................... 7-227
7.10.6
H ssasl qlar ................................................................................... 7-233
 
 
C dv ll r
 
C dv l 7-1: N z rd  Tutulan Boru K m ri boyunca Çöküntü Süxurlar n n Ümumi 
Stratiqrafik K sili i ................................................................................................... 7-4
C dv l 7-2: Z lz l nin Maqnitudalar n n v  Enerji Sinifl rinin Müqayis si............ 7-10
C dv l 7-3: BTC Boru K m ri D hlizi daxilind ki Dig r  razil rd  Ba  Ver n 
Z lz l l rin Gücü .................................................................................................. 7-11
C dv l 7-4: Kür çök kliyind  v   amax - smay ll   razisind  Güclü Z lz l l rin Ba  
Verm  Ehtimal  (h r 1000km
2
 üzr  hesablanm ) ................................................. 7-12
C dv l 7-5: 1965-ci il v  2012-ci ilin may ay  aras ndak  müxt lif müdd tl r üçün 
Boru K m ri Mar rutu boyunca Z lz l l rin K skinliyi.......................................... 7-12
C dv l 7-6: BTC/CQBK Layih sinin bir hiss si kimi istifad  olunan Qrunt Karxanalar
.............................................................................................................................. 7-17

 
CQBK Geni l ndirilm si layih si, Az rbaycan 
traf mühit v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son variant 
 
 
traf mühit  dair ilkin v ziyy t 
iii 
 
C dv l 7-7: D miryolu qolu, yükbo altma sah si, müv qq ti tikinti dü rg si v  boru 
anbar  sah l rind  torpa n münbitliyin  v /yaxud çirkl nmi  torpaqlara dair 
t dqiqatlar n apar ld
 yerl r................................................................................. 7-25
C dv l 7-8: Ventvort  kalas  üzr  D n v rlik T rkibinin T snifat Diapazonu ....... 7-26
C dv l 7-9: Eroziya Sinifl rinin  zah ..................................................................... 7-46
C dv l 7-10: CQBKG mar rutunda Eroziyan n T snifat ...................................... 7-47
C dv l 7-11: N z rd  Tutulan CQBKG Mar rutu boyunca Mü ahid  Olunmu  
Çirkl nm .............................................................................................................. 7-53
C dv l 7-12: T klif olunan d miryol qolu, yükbo altma, müv qq ti dü rg  v  boru 
anbar  yerl rind  mü ahid  edilmi  çirkl nm ...................................................... 7-55
C dv l 7-13: KG8 v  KG215 üçün Nümun l rin T hlill rinin N tic l ri ................ 7-58
C dv l 7-14: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutu il  k si   sas Çaylara dair 
Hidroloji v  Hidravlik M lumatlar (Möt riz d ki 
kill r Hesablamalard r) (Qa qay, 
1996) .....................................................................................................................7-94
C dv l 7-15: N z rd  Tutulan Boru K m rinin K si diyi Su Axarlar  v  Mü ahid  
Olunmu  Xüsusiyy tl r.......................................................................................... 7-96
C dv l 7-16: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutu il  K si n  sas Sutoplay c  
Sah l r üçün  sas Hidroloji M lumatlar (Qa qay, 1996).................................... 7-101
C dv l 7-17: Yüks k Ax n Mövsümiliyini Göst r n Çay n Ax m Normalar n n (%) 
Orta Ayl q Paylanmas  (Qa qay, 1996) ............................................................... 7-102
C dv l 7-18: H ssas Çay K si m l ri ................................................................ 7-106
C dv l 7-19: 2011-ci ild  Yüks k v  Z if Ax n 
rtl rind  CQBKG-nin çay il  
k si m l rind  temperatur, ABHÜM v  Bulan ql q göst ricil ri .......................... 7-114
C dv l 7-20: H d f Konsentrasiyalardan Art q Olan A r Metallar ..................... 7-116
C dv l 7-21: 2011-ci ild  Yüks k v  Z if Ax nlar Zaman  CQBKG-nin Çay 
K si m l rind  Tur uluq, Xlorid, Sulfat v  Keçiricilik .......................................... 7-118
C dv l 7-22: Monitorinq Quyular n n Yerl ri ....................................................... 7-127
C dv l 7-23: Qarayaz  Sulu Horizontunda Monitorinq Quyular n n Yerl ri.......... 7-130
C dv l 7-24: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutunun K si diyi Bitki Növl rinin 
T snifat .............................................................................................................. 7-134
C dv l 7-25: 2011-ci ilin may v  iyun aylar   rzind  Bal qlara dair T dqiqatlar n 
H yata Keçirildiyi Su Axarlar na dair T f rrüatlar................................................ 7-137
C dv l 7-26: IUCN-nin Bitki v  Heyvan Növl ri üzr  T yinatlar ......................... 7-138
C dv l 7-27: Az rbaycanda T bi t Qoruqlar n n Növl ri .................................... 7-140
C dv l 7-28: IUCN-nin Mühafiz  Olunan  razil rin  dar  Olunmas  Kateqoriyalar .....
............................................................................................................................ 7-141
C dv l 7-29: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutunun Yax nl ndak  Mühafiz  
Olunan  razil r ................................................................................................... 7-142
C dv l 7-30: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutunun k si diyi  sas T bii 
Ya ay  Mühitinin  laq dar Bollu u.................................................................... 7-146
C dv l 7-31:  oran S hralar............................................................................... 7-147
C dv l 7-32: Gilli S hralar .................................................................................. 7-150
C dv l 7-33: Yar ms hralar ................................................................................ 7-151
C dv l 7-34: Düz n Ç m nlikl ri........................................................................ 7-152
C dv l 7-35: Me  v  kol bitki örtüyü.................................................................. 7-153
C dv l 7-36: Qam l q Bitki örtüyü...................................................................... 7-155
C dv l 7-37: 2007 v  2011-ci ill r aras nda BTC K m r Sah sind  Bitki Növl rinin 
B rpas ................................................................................................................ 7-156

 
CQBK Geni l ndirilm si layih si, Az rbaycan 
traf mühit v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son variant 
 
 
traf mühit  dair ilkin v ziyy t 
iv 
 
C dv l 7-38: BTC/CQBK Bitki Örtüyünün T dqiqat Sah l ri .............................. 7-158
C dv l 7-39: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutunun K si diyi T bii Ya ay  
Mühiti Növl rinin Mümkün Ekoloji  h miyy ti v  H ssasl
.............................. 7-163
C dv l 7-40: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutu il  K si n Çaylar n T sviri v  
Mümkün Ekoloji  h miyy ti ................................................................................ 7-166
C dv l 7-41: CQBKG üçün sahilyan  t bii ya ay  mühitinin t dqiqat  zaman  çay 
k si m l rind  qeyd  al nm  fauna ................................................................... 7-169
C dv l 7-42: N z rd  tutulan müv qq ti tikinti dü rg si, boru anbar , d miryolu 
qolu v  yükbo altma sah l rinin t sviri ............................................................... 7-179
C dv l 7-43: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutu il  K si n T bii Ya ay  
Mühitl rind  Mü ahid  Olunan Suda-Quruda Ya ayanlar .................................. 7-182
C dv l 7-44: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutunda rast g linm si mümkün 
olan Mövcudlu u N z r  Çarpan Qu lar ............................................................ 7-183
C dv l 7-45: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutu boyunca Mümkün Mövcudlu u 
N z r  Çarpan M m lil r ................................................................................... 7-184
C dv l 7-46: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutu boyunca Qeyd  Al nm  
Sürün nl r........................................................................................................... 7-185
C dv l 7-47: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutunda Mövcudlu u Ehtimal 
Olunan Quruda Ya ayan Onur as zlar ............................................................... 7-186
C dv l 7-48: 2011-ci il  rzind  T dqiq Olunmu  Su Axarlar n n H r Biri üzr  Növl rin 
Mövcudlu u/Yoxlu u ........................................................................................... 7-187
C dv l 7-49: CQBKG üzr  T dqiqatlar zaman  Qeyd  Al nmam , lakin N z rd  
Tutulan Boru K m ri Mar rutunun K si diyi Çaylarda Mövcudlu u Ehtimal Olunan 
Bal q Növl ri........................................................................................................ 7-189
C dv l 7-50: KS-nin Yüks k H ssasl a/ h miyy t  malik T bii Ya ay  Mühitl ri 
olan Seksiyas ..................................................................................................... 7-190
C dv l 7-51: Bal qlar üçün Çaylar n Mümkün Ekoloji  h miyy ti v  H ssasl
7-191
C dv l 7-52: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutunun K si diyi Çaylar n Ümumi 
Mümkün Ekoloji  h miyy ti/H ssasl
.............................................................. 7-191
C dv l 7-53: N z r çarpan Fauna ..................................................................... 7-195
C dv l 7-54: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutu Boyunca Meteoroloji 
Stansiyalar üzr  Havan n Temperaturunun Statistik Göst ricil ri (
0
C) (Eyyubov, 
1996) ...................................................................................................................7-201
C dv l 7-55: N z rd  Tutulan Mar rut Boyunca Meteoroloji Stansiyalar üzr  
Ya nt n n Statistik Göst ricil ri (mm) (ill r möt riz d  verilib) ........................... 7-204
C dv l 7-56: Az rbaycanda Havaya At lan Emissiyalar (Qiqaqram il ) .............. 7-209
C dv l 7-57: PSA2 sah si yax nl nda S kkiz Monitorinq M nt q sind  Azot 
Dioksidinin Orta Konsentrasiyalar , 2005 – 2011 ................................................ 7-210
C dv l 7-58: PSA2 sah si yax nl nda S kkiz Monitorinq M nt q sind  Kükürd 
Dioksidin Orta Konsentrasiyalar , 2005 – 2011 ................................................... 7-210
C dv l 7-59: PSA2 sah si yax nl nda S kkiz Monitorinq M nt q sind  Benzolun 
Orta Konsentrasiyalar , 2005 - 2011.................................................................... 7-210
C dv l 7-60: BP  irk ti t r find n BTC/CQBK/Q BK Qur ular n n S s-Küyün  dair 
apar lm  Monitorinqd n  ld  olunmu  Son m lumatlar (2011) .......................... 7-214
C dv l 7-61: Müv qq ti tikinti dü rg l rinin v  boru anbar  sah l rinin  n 
yax nl qdak  ev  v  ya ya ay  m nt q sin  M saf si ....................................... 7-215
C dv l 7-62: Arxeoloji Dövrl r v   ll r ................................................................. 7-218

 
CQBK Geni l ndirilm si layih si, Az rbaycan 
traf mühit v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son variant 
 
 
traf mühit  dair ilkin v ziyy t 

 
C dv l 7-63: BTC v  CQBK d hlizi daxilind  mü yy n edilmi  m lum arxeoloji 
sah l r v  T dqiqat zaman  s f r edilmi  dig r yerl r ........................................ 7-224
C dv l 7-64: Mövcud Obyektl r il  müqayis d  Sah  T dqiqat n n Apar ld  Yerl r
............................................................................................................................ 7-226
C dv l 7-65: N z rd  tutulan CQBKG Layih   razisind  M d ni  rs Sah l ri... 7-237
 
kill r 
kil 7-1: N z rd  Tutulan Boru K m ri boyunca Tektonik Elementl r v   laq dar 
Q r lmalar ................................................................................................................ 7-5
kil 7-2: Seçilmi  Be  Ç nq l Qat  Nümun si üçün D n v rlik T rkibi üzr   yril r7-7
kil 7-3: Seçilmi  Be  Lil/Gil Qat  Nümun si üçün D n v rlik T rkibi üzr   yril r7-8
kil 7-4: 1973-cü il v  may 2012-ci il tarixl ri aras nda qeyd  al nm  bütün z lz l  
hadis l rini  hat  ed n Axtar  Sah si n z rd n keçirilib ...................................... 7-9
kil 7-5: H r bir  l, Maqnitudas  5 v  Daha böyük olmas  üzr  Z lz l l rin Say , 
Bütün D rinlikl r (USGS, 2012) ............................................................................ 7-12
kil 7-6: N z rd  Tutulan CQBKG Mar rutu Boyunca K > 9 Episentrli Z lz l l rin 
S xl qlar n n T snifat ............................................................................................. 7-13
kil 7-7: X z r Regionunun Tektonikas  (Allen v  Tull t r find n düz li  edilmi , 
1997) .....................................................................................................................7-14
kil 7-8: Q r l b qalxma v  Üfüqi Yerd yi m li Q r lma........................................ 7-15
kil 7-9: Az rbaycanda Faydal  Qaz nt lar n Ç xar ld  Sah l r......................... 7-18
kil 7-10: Az rbaycan topoqrafiyas .................................................................... 7-21
kil 7-11:  irvan düz nliyind  Torpa n Çöküntü Növl rinin Paylanmas ........... 7-32
kil 7-12: 2003 v  2011-ci ild  apar lm  Qrunt T dqiqatlar  zaman  N z rd  
Tutulan KS-in  irvan Düz nliyi Seksiyas  boyunca Qeyd  Al nm  Torpa n Üst 
Qat n n Qal nl qlar ................................................................................................ 7-34
kil 7-13: 2001-ci ild  apar lm  Geotexniki T dqiqat zaman  N z rd  Tutulan KS-
in  irvan Düz nliyi Seksiyas  boyunca Qeyd  Al nm  Torpa n Üst Qat n n 
Qal nl qlar ............................................................................................................. 7-35
kil 7-14: 2003 v  2011-ci ilin Qrunt T dqiqatlar  Zaman  N z rd  Tutulan Boru 
K m ri KS-nin Qaraba  Düz nliyind ki Hiss si boyunca Qeyd  Al nm  Torpa n 
Üst Qat n n Qal nl qlar .......................................................................................... 7-37
kil 7-15: 2001-ci ilin Geotexniki T dqiqat  Zaman  N z rd  Tutulan Boru K m ri 
KS-nin Qaraba  Düz nliyind ki Hiss si boyunca Qeyd  Al nm  Torpa n Üst 
Qat n n Qal nl qlar ................................................................................................ 7-38
kil 7-16: G nc -Qazax düz nliyi Regionunda N z rd  Tutulan Mar rut üzr  
Torpaq Çöküntüsü Növl rinin Paylanmas ............................................................ 7-39
kil 7-17: 2003 v  2011-ci ild  apar lm  Qrunt T dqiqatlar   rzind  N z rd  
Tutulan Boru K m rinin KS-nin G nc -Qazax düz nliyind ki seksiyas  boyunca 
Torpa n Üst Qat n n Qal nl qlar .......................................................................... 7-41
kil 7-18: 2001-ci ild  apar lm  Geotexniki T dqiqat  rzind  N z rd  Tutulan Boru 
K m rinin KS-nin G nc -Qazax düz nliyind ki seksiyas  boyunca Torpa n Üst 
Qat n n Qal nl qlar ................................................................................................ 7-42
kil 7-19: 2011-ci ild  Land aft n Monitorinqi üzr  Apar lm  T dqiqatdan  ld  
olunan BTC/CQBK KS-in Davaml  Monitorinqinin N tic l ri ................................. 7-69
kil 7-20: Ming çevir Su Anbar  vasit sil  Ax n n  h miyy tli D r c d  
T nziml nm sinin Kür çay n n Maksimum Ax n (S rf) Normalar na v  Mövsümiliyin  
T siri: Yevlax (Ming çevir v  
mkir Su Anbarlar n n Ax n üzr  A a s ) il  

 
CQBK Geni l ndirilm si layih si, Az rbaycan 
traf mühit v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son variant 
 
 
traf mühit  dair ilkin v ziyy t 
vi 
 
müqayis d  Kürzan (Ming çevir v  
mkir Su Anbarlar n n Ax n üzr  Yuxar s ) üçün 
1985-ci il üzr  Günd lik Orta Ax m (S rf) Hidroqraflar . ........................................ 7-93
kil 7-21: Az rbaycan n Relyef X rit si (Eyyubov, 1993) ................................. 7-100
kil 7-22: Az rbaycan boyunca Qar n  rim sinin T xmini Orta Tarixl rini  ks 
Etdir n X rit  (Eyyubov, 1993) ........................................................................... 7-100
kil 7-23: Qarayaz  Düz nliyinin Dördüncü Dövr  aid Sulu Horizont Kompleksind  
Qrunt Sular na q d r olan D rinlik ...................................................................... 7-126
kil 7-24: N z rd  tutulan Boru K m ri Mar rutu boyunca Qrunt Sular n n 
Monitorinq Yerl ri ................................................................................................ 7-129
kil 7-25: K m r Sah sin  Perpendikulyar T dqiqat Sektorunun v  Kvadratlar n 
Ümumi Yerl m  Plan ........................................................................................ 7-132
kil 7-26

T klif edil n CQBKG boru k m ri mar rutunun yax nl
nda göst rici 
Me  Fondu torpaqlar ........................................................................................ 7-145
kil 7-27: Quraql q torpaq sah l rind  (Qobustan) KS-d n k nar t dqiqat 
sah l rind  birki örtüyünün fazi il  göst ricisi ..................................................... 7-160
kil 7-28: Quraql q torpaq Sah l rind  KS-d n k nar t dqiqat sah l rind  
Salsoletum nodulosae gilli s hra bitki örtüyünün faizi (Qobustan, Hac qabul  razisi) ..
............................................................................................................................ 7-160
kil 7-29: KS-d n k nar Artemisetum botriochloasum yar m s hra t dqiqat 
sah l rind  Bitki örtüyünün faizi.......................................................................... 7-161
kil 7-30: KS-d n Ephemeral s hra t dqiqat sah l rinin yerl rind  bitki örtüyünün 
faizi...................................................................................................................... 7-161
kil 7-31: KS-d n k nar Halocnemetum strobilaceum  oran t dqiqat sah l rind  
bitki örtüyünün faizi.............................................................................................. 7-162
kil 7-32: N z rd  Tutulan Boru K m ri Boyunca Torpa n S thinin Orta  llik 
Temperaturu (m nb : Az rbaycan n Aqroiqlim Atlas , 1993).............................. 7-202
kil 7-33: Az rbaycan üzr  Orta  llik Ya nt lar n X rit si (m nb : Az rbaycan n 
Aqroiqlim Atlas , 1993) ........................................................................................ 7-204
kil 7-34: Yevlax v  
ki üzr  Ayl q Ya nt n n Paylanmas ............................. 7-205
kil 7-35: Az rbaycanda iyun-avqust aylar  aras nda ya nt  ehtimallar  (M nb : 
Az rbaycan n Aqroiqlim Atlas , 1993) ................................................................. 7-205
kil 7-36: N z rd  Tutulan Boru K m ri boyunca Qar n  rim sinin Orta Müdd ti 
(m nb : Az rbaycan n Aqroiqlim Atlas , 1993) ................................................... 7-207
kil 7-37: Az rbaycanda Kül yin Sür tinin  ld  15m/s
-1
 -d n art q oldu u Günl rin 
Orta Hesabla Say  (m nb : Az rbaycan n Aqroiqlim Atlas , 1993) ..................... 7-208
kil 7-38: 2010-cu ilin iyul v  avqust aylar nda PSA2 stansiyas  üçün Kül kl rin 
Orta Sür ti v  Kül kl r Gülü................................................................................ 7-208
kil 7-39: N z rd  Tutulan CQBKG Layih sinin Mar rutun yax nl nda Potensial 
v  M lum Olan M d ni  rs Sah l ri .................................................................... 7-217
 
Foto
kill r 
Foto kil 7-1: Kiçik Qafqaz da lar nda, G nc nin c nub-q rb t r find  Göygöl 
yax nl nda Da -M d n  l ri............................................................................... 7-19
Foto kil 7-2: CQBKG-nin Kürün q rb hiss si il  k si diyi yer  yax n  razid  
qalaqlanan qaz lm  qum ...................................................................................... 7-19
Foto kil 7-3: Tovuzçaydan ç xar lan doldurucu material...................................... 7-20
Foto kil 7-4: CQBKG KG23,  irvan düz nliyind  yerl ir ................................... 7-30
Foto kil 7-5: CQBKG KG99-da Ot Biçinind n Sonra Sah ................................. 7-31

 
CQBK Geni l ndirilm si layih si, Az rbaycan 
traf mühit v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son variant 
 
 
traf mühit  dair ilkin v ziyy t 
vii 
 
Foto kil 7-6: CQBKG KG139-da Çatlam  Torpaq .............................................. 7-33
Foto kil 7-7: CQBKG KG 153-d  Torpa n S thind  Duz Topas ....................... 7-33
Foto kil 7-8: CQBKG KG185-d  yar mt bii bitki örtüyü....................................... 7-36
Foto kil 7-9: CQBKG KG195-d  ç m nlik .......................................................... 7-36
Foto kil 7-10: CQBKG KG311-d  Dal al  (t p li) Land aft................................. 7-40
Foto kil 7-11: CQBKG KG296-da  umlanm  Torpaq ........................................ 7-40
Foto kil 7-12: N z rd  Tutulan Boru K m ri Mar rutundan t xmin n 10km 
m saf d , G nc  yax nl nda Alüminium Oksidi Zavodu .................................... 7-52
Foto kil 7-13

Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə