Cri(2011)19 Version azerbaïdjanaiseYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/16
tarix22.07.2017
ölçüsü0,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 

 

  

 

 

 

 

CRI(2011)19 

Version azerbaïdjanaise 

Azerbaijani version  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

ECRI-ın AZ

Ə

RBAYCAN ÜZR

Ə

 

HESABATI  

(dördüncü monitorinq dövrü)

 

 

 

 

 

 23 mart 2011-ci ild

ə

 qə

bul edilmi

ş

dir 


 

31 may 2011-ci ild

ə

 d

ərc edilmi

ş

dir    

 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ECRI Secretariat 

Directorate General of Human Rights and Legal Affairs 

Council of Europe  

F-67075 STRASBOURG Cedex  

Tel.: + 33 (0) 388 41 29 64  

Fax: + 33 (0) 388 41 39 87  

E-Mail: combat.racism@coe.int  

 

www.coe.int/ecri  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECRI-ın AZ

Ə

RBAYCAN ÜZR

Ə

 

HESABATI   

(dördüncü monitorinq dövrü) 

 

 

23 mart 2011-ci ildə

 q

əbul edilmi

ş

dir  

31 may 2011-ci ild

ə

 d

ərc edilmi

ş

dir    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Lütf

ə

n n

ə

z

ə

r

ə

 alın ki, hazırkı s

ə

n

ə

d t

ə

rcüm

ə

dir. H

ə

r hansı 

ş

übh

ə

 oldu

ğ

u t

ə

qdird

ə

 ingilis v

ə

 

fransız dill

ə

rind

ə

 olan orijinal versiyalara istinad edilm

ə

lidir 

 


 

MÜND

Ə

Rİ

CAT


 

 

ÖN SÖZ .......................................................................................................................... 7

 

XÜLAS

Ə

......................................................................................................................... 9

 

NƏ

T

İ

C

Ə

L

Ə

R V

Ə

 TÖVS

İ

Y

Ə

L

Ə

R .................................................................................. 13

 

I.

 

HÜQUQI MÜDD

Ə

ALARIN MÖVCUDLU

Ğ

U V

Ə

 YERIN

Ə

 YETIRILM

Ə

SI ........ 13

 

BEYN

Ə

LXALQ HÜQUQI SƏ

N

ƏDL

Ə

R........................................................................ 13

 

KONSTITUSIYA MÜDD

Ə

ALARI................................................................................ 14

 

VƏ

T

ƏNDA

Ş

LIQ HAQQINDA Q

ANUN


........................................................................ 15

 

DINI AZADLIQLA V

Ə

 DINI ETIQADLA BAĞ

LI H


Ə

RBI QULLUQDAN IMTINA EDILM

Ə

SI 


 

HAQQINDA QANUNVERICILIK

................................................................................. 15

 

MILLI AZLIQLARLA BA

Ğ

LI QANUNVERICILIK............................................................ 17

 

CINAY

Ə

T HÜQUQUNUN MÜDDƏ

ALARI


.................................................................... 17

 

MÜLKI V

Ə

 INZIBATI HÜQUQ NORMALARI................................................................ 19

 

İRQÇILIK V

Ə

 AYRI-

SEÇKILIKL

Ə

 MÜBARIZ


Ə

 APARAN QURUMLAR

............................... 21

 

II.

 

İ

CTIMAI MÜZAKIR

Ə

D

Ə

 IRQÇILIK .................................................................. 22

 

DA

Ğ

LIQ Q

ARABA


Ğ

 MÜNAQI


ŞƏ

SI N


Ə

TIC


Ə

SIND


Ə

 YARANAN SITUASIYA IL

Ə

 

 BA

Ğ

LI MÜZAKIRƏ

................................................................................................. 22

 

K

İV .................................................................................................................... 23

 

III.

 

İ

RQÇI ZORAKILIQ ........................................................................................... 24

 

IV.

 

RISK/H

Ə

D

Ə

F QRUPLARI ................................................................................ 25

 

DINI QRUPLAR

..................................................................................................... 25

 

-

 

DINI ICMALARIN QEYDIYYATI

........................................................................ 25

 

-

 

DINI AZADLIQLARLA BA

Ğ

LI DIG

Ə

R M

Ə

S

Ə

L

Ə

L

Ə

R

............................................. 26

 

M

IQRANTLAR...................................................................................................... 27

 

QAÇQINLAR V

Ə

 SIĞ

INACAQ AXTARAN 

ŞƏ

XSL


Ə

R

.................................................... 30 

-

 

RUSIYA 

F

EDERASIYASININ 

Ç

EÇENISTAN 

R

ESPUBLIKASINDAN G

Ə

L

Ə 

SI

Ğ

INACAQ AXTARANLAR V

Ə

 BEYN

Ə

LXALQ S

Ə

VIYY

Ə

D

Ə

 MÜHAFIZ

Ə

Y

Ə

 

 

EHTIYACI OLAN DIG

ƏŞƏ

XSL

Ə

R

.................................................................. 31

 

V

ƏT

Ə

NDAŞ

LI

ĞI OLMAYAN V

Ə

 OXŞ

AR V


Ə

ZIYY


Ə

TD

Ə OLAN DIG

ƏŞƏ

XSL


Ə

R

.............. 32 

E

RMƏ

NIL


Ə

R

........................................................................................................ 33 

M

ILLI/

ETNIK AZLIQLAR

......................................................................................... 34

 

QARAÇILAR

........................................................................................................ 35

 

V.

 

QAÇQINLAR VƏ

 DA

Ğ

LIQ QARABA

Ğ

 MÜNAQI

ŞƏ

SI N

Ə

TIC

Ə

SIND

Ə

 

M

Ə

CBURI KÖÇKÜN DÜ

ŞŞ

 INSANLARIN V

Ə

ZIYY

Ə

TI............................. 35

 

VI.

 

HAZIRDA AZ

Ə

RBAYCAN HÖKUM

Ə

TININ S

Ə

M

Ə

R

Ə

LI N

Ə

ZAR

Ə

TIND

Ə

 

OLMAYAN 

Ə

RAZIL

Ə

R .................................................................................... 36

 

VII.

 

MÜXT

Ə

LIF SAH

Ə

L

Ə

RD

Ə

 AYRI-SEÇKILIK .................................................... 37

 

SƏ

HIYY


Ə

 XIDM


Ə

TI

............................................................................................... 37 

İ

Ş V

Ə

 EVLƏ

 T

ƏMINAT

........................................................................................... 38

 

Ə

DALƏ

T MÜHAKIM

Ə

SININ H


Ə

YATA KEÇIRILM

Ə

SI

.................................................... 39 

VIII.

 

HÜQUQ-MÜHAFIZƏ

 ORQANLARI 

Ə

M

Ə

KDA

Ş

LARININ DAVRANI

Ş

LARI.... 39

 

IX.

 

İ

RQÇILIK V

Ə

 IRQI AYRI-SEÇKILIYIN MONITORINQININ APARILMASI ...... 40

 

ORTA MÜDDƏ

TL

İ

 N

Ə

ZAR

Ə

T TÖVS

İ

Y

Ə

L

Ə

R

İ

............................................................ 43

 

ƏD

Ə

BIYYAT SIYAHISI ................................................................................................ 45

 

ƏLAV

Ə

: HÖKUM

Ə

T

İ

N R

Ə

Y

İ

........................................................................................ 47

 


 Ön söz  

İ

rqçiliy


ə

 v

ə Dözümsüzlüy

ə

 qarş

ı Avropa Komissiyası (ECRI) Avropa 

Ş

urası t


ə

r

əfind

əyaradılmı

ş

dır.  Bu,  irqçilik  və

  dözümsüzlükl

ə

  ba


ğ

lı  m


ə

s

əl

ə

lə

r  sah


ə

sind


ə

  müst


ə

qil 


ixtisasla

şş

  insan  hüquqları  üzr

ə

  n


ə

zar


ə

t  orqanıdır.  Bu  komissiyanı  öz  etik  nüfuzları 

ə

sasında  tə

yin  edilmi

ş

  irqçilik,  ksenofobiya,  antisemitizm  və

  dözümsüzlükl

ə

  ba


ğ

lı 


tanınmı

ş

 müstə

qil v


ə

 q

ər

ə

zsiz ekspertlə

r t


ə

msil edir.   

Qanuni f

ə

aliyyə

tl

əri ç

ə

rçivə

sind


ə

 ECRI ölk

ə

b

əölk

ə

 monitorinq iş

ini h


ə

yata keçirir v

ə

 bu 


i

ş

in  mahiyyə

ti  h


ə

r  bir  üzv  Dövl

ə

td

ə  irqçilik  v

ə

  dözümsüzlüklə

  ba


ğ

lı  durumun  t

ə

hlil 


edilm

ə

si və

 a

şkar edilmi

ş

 problemlə

rin h


ə

ll edilm


ə

si istiqam

ə

tind


ə

 t

əklif v

ə

 mə

sl

əh

ə

tlə

ri 


i

ş

lə

yib hazırlamaqdan ibar

ə

tdir.  


ECRI-ın  ölk

ə

bə

ölk


ə

  apardı


ğ

ı  monitorinq  eyni  s

ə

viyy


ə

d

ə  Avropa 

Ş

urasının  bütün  üzv Dövl

ə

tlə

rin


ə

 

şamil  edilir.  Bu  i

ş

  9/10  ölkə

ni  5  illik  müdd

ə

t  olmaqla ə

hat


ə

  edir.  Birinci 

m

ə

rhə

l

ənin hesabatı 1998-ci ilin sonuna, ikinci m

ə

rhə

l

ə is

ə

 2002-ci ilin sonuna, üçüncü m

ə

rhə

l

ə  is

ə

  2007-ci  ilin  sonuna  baş

a  çatdırılmı

ş

dır.  Dördüncü  mə

rh

əl

ə

nin  hesabatı üzr

ə

 iş

 2008-ci ilin yanvarında ba

ş

lamı


ş

dır.  


Hesabatların hazırlanması üçün i

ş

çi üsullar sə

n

əd t

ə

hlillə

rind


ə

n, aidiyy

ə

ti ölk


ə

y

ə 

ə

laqə

 

sə

f

ərind

ə

n və

 sonra milli orqanlarla m

ə

xfi dialoqun keçirilmə

sind


ə

n ibar


ə

tdir.  


ECRI  hesabatları  sor

ğ

uların  və

  ya 


ş

ahid  sübutlarının  n

ə

tic


ə

si  deyil.  Onlar  müxt

ə

lif 


m

ə

nbə

l

ərd

ə

n  toplanmış

  böyük  sayda  m

ə

lumatlara ə

saslanan  t

ə

hlill


ə

rdir.  S


ə

n

ədli 

ara


ş

dırmalar 

ə

h

əmiyy

ə

tli sayda milli və

 beyn


ə

lxalq yazılı m

ə

nb

əl

ə

rə

 

əsaslanır. Yerl

ə

rə

 

edilə

n  s


ə

f

ərl

əə

traflı  m

ə

lumatların  toplanması  baxımından  aidiyyə

ti  dair


ə

l

ərl

ə

 (hökum

ə

t  və

  qeyri-hökum

ə

t)  birbaş

a  görü


ş

m

ək  imkanı  verir.  Milli  orqanlarla  m

ə

xfi dialoq  sonuncuya  lazım  bildikl

ə

ri  tə

qdird


ə

,  hesabatda  mövcud  ola  bil

ə

c

ək  h

ə

r  hansı  mümkün  faktiki  s

ə

hvlə

rin  düz


ə

ldilm


ə

si  baxımından  imkan  yaradır.  Dialoqun  sonunda 

milli  orqanlar  arzuladıqları  t

ə

qdirdə

,  nöqteyi-n

ə

z

ərl

ə

rinin İ

DAK-ın  son  hesabatında  yer 

almasını xahi

ş

 edə

 bil


ə

rl

ər.  

Ölk


ə

b

əölk

ə

  hesabatların  dördüncü  mə

rh

əl

ə

si  tövsiyə

l

ərin  h

ə

yata  keçirilmə

si  v


ə

 

qiymə

tl

əndirm

ə

 ilə

 ba


ğ

lıdır. H


ə

min hesabatlarda 

İ

DAK-ın 


ə

vv

əlki hesabatlarında veril

əə

sas  tövsiy

ə

l

ər

ə

  necə

 

əm

ə

l  edildiyi  yoxlanılır  və

  q


ə

bul  edilmi

ş

  siyas


ə

tl

ər  v

ə

  hə

yata 


keçirilmi

ş

 tə

dbirl


ə

r qiym


ə

tl

əndirilir. Bu hesabatlara h

ə

mçinin müvafiq ölkə

d

ə ba

ş

 verə

yeni də

yi

şilikl

ə

r öz ə

ksini tapır. 

Dördüncü  m

ə

rhə

l

ənin  yeni  hesabatında  veril

ə

nlə

rd

ən  seçilmi

ş

  bir  sıra  konkret tövsiy

ə

lə

rin  tez  bir  zamanda  h

ə

yata  keçirilmə

si  t


ə

l

əb  olunur.  Hazırkı  Hesabatın  d

ə

rc edilm

ə

sində

n sonra iki ild

ə

n gec olmayaraq ECRI bu konkret tövsiyə

l

ər

ə

 aidiyyə

ti olan 


aralıq prosesini h

ə

yata keçirə

c

əkdir.  Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə