cü il tarixində əlavə olunub. (371 və 179 sualdan ibarət olan fayl 898 sualın tərkibində mövcuddur)


) Villebrand xəstəliyi üçün hansı səciyyəvidir?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə13/14
tarix10.12.2016
ölçüsü0,82 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

806) Villebrand xəstəliyi üçün hansı səciyyəvidir?
A) Trombositopeniya

B) Trombositopatiya

C) Trombositoz

D) Hipokoaqulyasiya

E) Hiperkoaqulyasiya
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган, А.П.Момот. «Диагностика контролируемая терапия нарушений гемостаза» Москва 2001, стр.61
807) Trombositopenik sindrom nədir?
A) Trombositlərin miqdarının azalması

B) Trombositlərin miqdarının artması

C) Trombositlərin funksiyasının zəifləməsi

D) Azadolma sindromu

E) Trombositlərin retraksiyasının azalması
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.305
808) Trombofiliya nədir?
A) Fibrinolizin aktivləşməsi

B) Trombositopeniya

C) Qanda qurdeşənəyi antikoaqulyantlarının olması

D) Hemorragiyalara meyililik

E) Venoz trombozlara meyililik
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.305
809) Eritrositlər hansı hüceyrədən əmələ gəlir?
A) Meqakariosit

B) Sümük iliyi

C) Retikulosit

D) Limfatik

E) Plazmatik
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.265
810) Orqanizmin hansı vəziyyətində Ht ( hematokrit) göstəricisi azalır?
A) Eritremiyalarda

B) Hamiləlikdə

C) Hiperhidratasiyada

D) Leykositozda

E) Anemiyalarda
Ədəbiyyat: «Клинико-диагностическая значимость важных лабораторных анализов проводимых в ЛДЦ» ,«Шафа»,Баку 2009, стр.210
811) Leykositar formul nədir?
A) Qan yaxmasında leykositlərin müxtəlif növlərinin faizlə nisbəti

B) Eritrositlərin formasının dəyişilməsi

C) Leykositlərin miqdarı

D) Eritrositlərin miqdarı

E) Trombositlərin miqdarı
Ədəbiyyat: В.В.Меньшиков «Лабороторные методы исследования в клинике» Москва, 1987, стр.124
812) Leykoformulada “sola meyililik” nədir?
A) Limfositlərin artması

B) Monositlərin artması

C) Seqmentnüvəlilərin artması

D) Çubuqnüvəlilərin bütün formalarının artması

E) Eozinofillərin artması
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.288
813) Hansı xəstəliklərdə leykoformulada “sola meyililik” aşkər olunur?
A) Koaqulopatiyada

B) Hipertireozda

C) İnfeksiyalarda

D) Trombositopatiyada

E) Allerqiyalarda
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.288-292
814) Leykoformulada “sağa meyililik” nədir?
A) Monositlərin artması

B) Limfositlərin artması

C) Çubuknüvəlilərin artması

D) Leykositlərin artması

E) Hiperseqment nüvələrin artması
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.244
815) Plazmatik hüceyrə ağ qan cisimlərinin hansı qrupuna aiddir?
A) Monositlərə

B) Limfositlərə

C) Eozinofillərə

D) Neytrofillərə

E) Bazofillərə
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.269
816) Eritrositlərdəki hansı morfoloji dəyişiliklər talassemiya üçün səciyyəvidir?
A) Ovalositlərin meydana çıxması

B) Akantositlərin meydana çıxması

C) Sferositlərin meydana çıxması

D) Hədəfəbənzər eritrositlərin meydana çıxması

E) Retikulositlərin mövcudluğu
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.304
817) Hemolitik anemiyanın əlaməti hansıdır?
A) Retikulositlərin miqdarının artması

B) Trombositlərin miqdarının artması

C) Leykositlərin miqdarının artması

D) Eritrositlərin miqdarının artması

E) Monositlərin miqdarının artması
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.296
818) Leykoformulun hesablanması zamanı qanın hansı formalı elementi nəzərə alınmır?
A) Neytrofillər

B) Limfositlər

C) Trombositlər

D) Bazofillər

E) Monositlər
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.283
819) Hansı hormon hemopoezin tənzimində iştrak edir?
A) Seratonin

B) Eritropoetin

C) Qlükaqon

D) Histamin

E) İnsulin
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.296
820) Anemiyanın hansı formasında sideroblastların miqdarı azalır?
A) Hemolitik

B) Splenektomiyadan sonra

C) Güclü hemolizdə

D) Hipoplastik

E) Dəmirdefisitli
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.368
821) Orqanizmin hansı vəziyyətlərində qanda ferritinin miqdarı azalır?
A) Hemoxromatoz

B) Koaqulopatiyada

C) Limfaqranulomatoz

D) İltihabi proses

E) Dəmirdefisitli anemiya
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.268
822) Qanda transferrinin səviyyəsinin qalxması nəyi göstərir?
A) Defisit Q-6-FDH

B) Hemolitik anemiya

C) İmmun anemiya

D) Dəmirdefisitli anemiya

E) Aplastik anemiya
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.268
823) Sidiyin rəngi nə vaxt “ət suyunu” xatırladır?
A) Hemoqlobinuriya zamanı

B) Sidikdə öd piqmentlərin olması zamanı

C) Dərman preparatların qəbulu zamanı

D) Sidikdə mioqlobinin olması zamanı

E) Makrohematuriya zamanı
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.35
824) Nefrotik sindromun əlaməti nədir?
A) Qlükozuriya

B) Hematuriya

C) Piuriya

D) Proteinuriya

E) Bakteriuriya
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.3
825) Hansı klinik sindrom renal proteinuriya ilə müşayət olunur?
A) Sidik kisəsinin daşları

B) Qlomerulonefrit

C) Sistit

D) Ürək çatışmazlığı

E) Sidik kisəsinin şişi
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
826) Miokard infarktı zamanı hansı fermentin zərdab aktivliyi daha çox yüksəlir?
A) Xolinesteraza

B) Qələvi fosfataza

C) α - amilaza

D) Laktatdehidrogenaza - 5

E) Kreatinkinaza
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
827) Kəskin virus hepatitinin sarılıqönü dövründə hansı fermentin zərdab aktivliyi artır?
A) ALT

B) AST


C) α - amilaza

D) Qələvi fosfataza

E) Sorbitdegidrogenaza
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
828) Obturasion sarılıq üçün zərdabda hansı fermentin aktivliyinin artması daha çox diaqnostik - müalicəvi effektə malikdir?
A) Xolinesteraza

B) Kreotininkinazanın izofermentləri

C) LDQ izofermentləri

D) γ - qlutamintransferaza

E) Aminotransferaza
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
829) Pankreatitlər zamanı zərdabda hansı fermentin miqdarı yüksəlir?
A) Lipaza

B) Qələvi fosfataza

C) Urokinaza

D) Qlutamatdehidrohenaza

E) QQTP (qamma - qlutamiltranspeptidaza)
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
830) Mədəaltı vəzin xəstəlikləri zamanı zərdabda hansı fermentin təyininin diaqnostik əhəmiyyəti daha böyükdür?
A) Pankreatik α - amilaza

B) Ümumi α - amilaza

C) Histidaza

D) β - amilaza

E) Tripsin
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
831) Hansı hormonun hiperqlikemik təsiri var?
A) Estrogenlər

B) Androgenlər

C) İnsulin

D) Paratireoid hormonlar

E) Qlükokkortikoidlər
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
832) Xolesterinin bioloji rolu nədir?
A) İg - nin sələfidir

B) Turşu - qələvi müvazinətinin saxlanmasında iştrak edir

C) Lipotrop funksiya daşıyır

D) Oksigenin toxumalara daşınmasını təmin edir

E) Vitaminlərin, steroid hormonların sintezi üçün əsasdır
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
833) Miokard infarktı üçün hansı doğrudur?
A) Mioqlobinin həm qanda,həm də sidikdə təyini diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir

B) Böyrəklərdə filtrasiya olduğuna görə mioqlobin qandan tez yox olur

C) Hamısı doğrudur

D) Zərdabda mioqlobinin artması miokard infarktının ən erkən markeridir

E) Nekroz zonasının genişlənməsinə qarşı aparılan müalicənin səmərəliliyinə nəzarət etmək üçün zərdabda mioqlobinin təyini əhəmiyyət kəsb edir
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
834) Sidiyin reaksiyası nə zaman qələviləşir?
A) Sistit zamanı

B) Amiloidoz zamanı

C) Pielonefrit zamanı

D) Kəskin qlomerulonefrit

E) Böyrəkdaşı xəstəliyi zamanı
Ədəbiyyat: Е.А. Кост. Справочник по клиническим лабораторным методам исследований,1975
835) Aktiv immunizasiya aparılması üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilmir?
A) Sintetik vaksinlər

B) Anatoksinlər

C) Ölü vaksinlər

D) İmmunoqlobulinlər

E) Diri vaksinlər
Ədəbiyyat: Е.А. Кост. Справочник по клиническим лабораторным методам исследований,1975
836) Hansı xəstəliyə qarşı peyvənd diri vaksinlə aparılır?
A) Göy öskürək

B) Poliomielit

C) Qızılca

D) Difteriya

E) Tetanus
Ədəbiyyat: Е.А. Кост. Справочник по клиническим лабораторным методам исследований,1975
837) Vərəm xəstəliyinin aşkar etmək üçün hansı allergik sınaq qoyulur?
A) Dik

B) Bürne


C) Şik

D) Frenkel

E) Mantu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
838) Aşağıdakı infeksiyalardan hansı virus infeksiyalarına aiddir?
A) Vəba

B) Vərəm


C) Səpgili yatalaq

D) Qarın yatalağı

E) Qızılca
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
839) Sifilisin törədicisi hansı cinsə aiddir?
A) Treponema

B) Salmonella

C) Esherichia

D) Staphylococcus

E) Streptococcus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
840) Birincili və ikincili insultun profilaktikası məqsədi ilə istifadə edilən trombun əmələ gəlməsinin qarşısını alan preparatlar qrupuna hansı aiddir?
A) Nimodipin

B) Streptokinaza

C) Pentoksifillin

D) Aspirin

E) Sulfinpirazon
Ədəbiyyat: Хосе Биллер «Практическая неврология» Том 2 -Москва –Медицинская Литература -2005,стр.15
841) Beyin işemiyasının müalicəsində istifadə edilən varfarin hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Antikoaqulyantlara

B) β adrenergik reseptorların mimetiklərinə

C) Kalpokainlərin inhibitorlarına

D) Serebroprotektorlara

E) β adrenergik reseptorların blokatorlarına
Ədəbiyyat: Хосе Биллер «Практическая неврология» Том 2 -Москва –Медицинская Литература -2005,стр.15
842) Üçlü sinirin nevralgiyasının müalicəsində istifadə edilən ilk seçim preparatı hansıdır?
A) Lamotridin

B) Amitriptillin

C) Valproat turşusu

D) Lidokain

E) Karbamazepin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник прфктического врача-Москва-2005,стр-72
843) Karbamazepinin əlavə təsirlərindən biri düzgün göstərilməyib. Səhvi tapın
A) Baş ağrısı

B) Başgicəllənmə

C) Görmənin pozulması

D) Ataksiya

E) Bronxospazm
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-72
844) Karbamazepinin digər adı nədir?
A) Tramal

B) Topiramat

C) Neyrontin

D) Fluoksetin

E) Finlipsin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-70
845) Nevropatik ağrıları aradan qaldıran opioid analgetik hansıdır?
A) Lamotridjin

B) Fenitoin

C) Qabapentin

D) Tramadol

E) Karbamazepin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-71
846) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı neyrometabolik təsirə malikdir?
A) Aktovegin

B) Korteksin

C) Memantin

D) Xolin alserofosfat

E) Fenibut
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
847) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı neyrotrofik təsirlidir?
A) Serebrolizin

B) Memantin

C) Semaks

D) Nimodipin

E) Pirasetam
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
848) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı vazoaktiv təsirlidir?
A) Memantin

B) Korteksin

C) Niserqolin

D) Serebrolizin

E) Semaks
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-218
849) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı kombinə edilmiş təsirə malikdir?
A) Viposetin

B) Fenotropil

C) Nimodipin

D) Instenon

E) Aktovegin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-218
850) Hansı preparat və aid olduğu qrup düzgün göstərilməyib?

A) Aktovegin - asetil L - karnitin törəməsidir

B) Nimodipin - Ca antoqonistidir

C) Qalantamin - xolinesterazanın inhibitorudur

D) Serebrolizin - beyin toxumasının hidrolizatıdır

E) Pirasetam - pirolidon törəməsidir


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
851) Başgicəllənməsinin müalicəsində hansı preprat istifadə edilmir?
A) Skopolamin

B) Furosemid

C) Diazepam

D) Klonazepam

E) Aminazin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-192
852) Hansı preparat və aid olduğu qrup düzgün göstərilməyib?
A) Skopolamin - Antixolinergik vasitələrə aiddir

B) Aminazin - dofamin reseptorlarının blokatorudur

C) Betahistin – Histaminergik vasitələrə aiddir

D) Metoklopramid - Adrenomimetiklərə aiddir

E) Diazepam - Benzodiazapinlərə aiddir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-191
853) İşemik insultun inkişafında əsas risk amili hansıdır?
A) Qanda YSLP (yüksək sıxlıqlı liportoteidlər) çox olması

B) Arterial hipertenziya

C) Cinsi mənsubiyyət

D) Genetik meyillilik

E) İrqi mənsubiyyət
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
854) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən optimal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
855) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən normal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
856) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən yüksək normal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
857) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən I - hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
858) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən II-hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) <120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 140-159, diastolik (DAT) 90-99 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 160-179, diastolik (DAT) 100-109 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 120-129, diastolik (DAT) 80-84 mm.c.st

E) Sistolik (SAT)130-139, diastolik (DAT) 85-89 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
859) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən III – hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) ≥ 180, diastolik (DAT) ≥ 110

B) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
860) Hansı şkalanın köməyi ilə insultun xəstəxanaya qədərki,mərhələdə qiymətləndirilməsi mümükündür?
A) Silverman

B) Qlazqo

C) Apqar

D) Duboviç

E) Sinsinatti
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 23
861) Xəstədə beyin qan dövranının kəskin pozulması güman edilirsə, antihipertenviz terapiya aparılmasına hansı halda icazə verilir?
A) Sistolik (SAT) > 180, diastolik (DAT) > 105 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 22
862) Beyin qan dövranının kəskin pozulması güman edilən xəstənin stasionara çatdırılmasının optimal müddəti nə qədərdir?
A) İlk 2 saat

B) 3, 5 saatdan sonra

C) 2 saatdan sonra

D) 3 saat

E) 4 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 22
863) İnsultlu xəstələrdə bədən temperaturu hansı dərəcədə olduqda temperaturu aşağı salınmalıdır?
A) 36,80

B) ≥37,5 0

C) 37,1 0

D) 37 0


E) 37,3 0
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 26
864) İnsultun başlanmasından 24 - 48 saat ərzində təyin edilən aspirinin başlanğıc dozasını göstərin:
A) 100 mq

B) 250 mq

C) 650 mq

D) 50 mq


E) 325 mq
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 26
865) İnsultdan sonra pulmonar emboliya və dərin venaların trombozunun qarşısını almağa yönəldilmiş tədbirlər planına hansı aid deyil?
A) Ayaqlara aşağı vəziyyət vermək

B) Xəstənin erkən mobilizasiyası

C) Elastiki corablardan istifadə

D) Erkən rehidratasiya

E) Antitrombotik preparatların təyini
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 34
866) Şəkərli diabetli xəstələrdə insult riskini azaltmaq məqsədilə qan təzyiqi hansı səviyyədə saxlanılmalıdır?
A) < 130 / 80 mm.c.st

B) 150/100 mm.c.st

C) > 169 / 90 mm.c.st

D) 135 / 85 mm.c.st

E) 140 / 90 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 11
867) Qanda xolesterinin səviyyəsi yüksək olan xəstələr hansı qrupa aid preparatları qəbul etməlidirlər?
A) Makrolidlər

B) Adrenomimetiklər

C) Statinlər

D) Aminoqlikozidlər

E) Qlükokortikoidlər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 11
868) Kaptopril hansı qrup preparatlara aiddir?
A) AÇF inhibitorlarına

B) Ftorxinolonlara

C) β adrenoblokatorlar

D) Metilksantinlərə

E) Qlükokortikoidlərə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422
869) Aşağıdakı preparatlardan hansı AÇF inhibitorlarına (angiotenzin çevirici fermentin) aiddir?
A) Bromkriptin

B) İndapamid

C) Nifedipin

D) Perindopril

E) Hipotiazid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422
870) Etamzilat hansı qrup preparatlara aiddir?
A) Ca antoqonistlərinə

B) Antikoaqulyantlara

C) AÇF - inhibitorlarına

D) Prokoaqulyantlara

E) Statinləri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-422
871) Stivens - Conson sindromu aşağıdakı preparatlardan hansının əlavə təsiri kimi meydana çıxa bilər?
A) Amantadin

B) Fenobarbital

C) Karbamazepin

D) Pirasetam

E) Lamotridjin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-72
872) İşemik insultun ikincili profilaktikası məqsədilə ilk seçim preparatı kimi hansı qrup antihipertenziv preparatlara üstünlük verilməlidir?
A) Antiaqreqantlara

B) AÇF - inhibitorlarına

C) Ca - antoqonistlərinə

D) Ftorxinolonlara

E) β adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 37
873) Meningitə xas olmayan nevroloji simptom hansıdır?
A) Brudzinski(yuxarı) simptomu

B) Brudzinski(orta) simptomu

C) Kerniq simptomu

D) Trusso simptomu

E) Mendel simptomu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:”Meningitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol,”Bakı-2009,səh 15


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə