cü il tarixində əlavə olunub. (371 və 179 sualdan ibarət olan fayl 898 sualın tərkibində mövcuddur)


) Bəlğəmdə hematoidin kristalları nə vaxt aşkar edilir?Yüklə 0,82 Mb.
səhifə8/14
tarix10.12.2016
ölçüsü0,82 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

475) Bəlğəmdə hematoidin kristalları nə vaxt aşkar edilir?
A) Krupoz pnevmoniyada

B) Bronxial astmada

C) Bronxitdə

D) Bronxopnevmoniyada

E) Ağciyər qanqrenasında
Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
476) Ağız suyu vəziləri hansı fermenti ifraz edir?
A) Lipaza

B) Amilaza

C) Enterokinaza

D) Pepsin

E) Maltaza
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
477) Tərkibində çox miqdarda lipid olduqda sidik hansı rəngdə olur?
A) Qırmızı rəngdə

B) Süd rəngində

C) Samanı – sarı rəngdə

D) Yaşılı – sarı rəngdə

E) Tünd – qonur rəngdə
Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
478) Gecə diurezinin artması necə adlanır?
A) Poliuriya

B) Nikturiya

C) Pollakiuriya

D) Anuriya

E) Oliquriya
Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
479) Sidikdən nə vaxt meyvə qoxusu gəlir?
A) Sistit zamanı

B) Nefrotik sindrom zamanı

C) Piyelonefrit zamanı

D) Diabetik koma zamanı

E) Durğun böyrək zamanı
Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
480) “Pollakiuriya” nə deməkdir?
A) Gec - gec sidik ifrazı

B) Sidiyin gündəlik miqdarının artması

C) Sidik ifrazının tam dayanması

D) Tez - tez sidik ifrazı

E) Sidiyin gündəlik miqdarının azalması
Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
481) Hemoqlobin nədir?
A) Karbohidrat

B) Zülal


C) Xromoproteyid

D) Mineral maddə

E) Lipid
Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
482) Hemoqlobinin zülal hissəsi nədir?
A) Transferrin

B) Qlobin

C) Qaptoqlobin

D) Seruloplazmin

E) Albumin
Ədəbiyyat: Исследования системы крови в клинической практике (под редакцией Г.И.Козина и В.А.Макарова)
483) Böyüklərin hemoqlobininin əsas növü hansıdır?
A) HbA

B) HbD


C) HbF

D) HbS


E) HbP
Ədəbiyyat: Алексеев С.А., Гаин, Ю.М. Анализы крови и мочи и их интерпретация. Минск, 2002, 135 с
484) Qlükoza 6 - fosfat dehidrogenazanın (Q - 6 - FDQ) çatışmazlığı hansı xəstəliklərə səbəb ola bilər?
A) Aplastik anemiya

B) Hiperxrom anemiya

C) Hemolitik anemiya

D) Dəmir - defisitli anemiya

E) Sideroblast anemiya
Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
485) β - talasemiya zamanı nə müşahidə olunur?
A) Qlobinin α zəncirlərinin sintezinin azalması

B) Hemoqlobin sintezinin azalması

C) Qlobinin β - zəncirlərinin sintezinin artması

D) Qlobinin β - zəncirlərinin sintezinin azalması

E) Qlobinin γ - zəncirlərinin sintezinin artması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
486) «K» vitamini sadalananlardan hansının sintezinə təsir edir?
A) Protrombin

B) III amil

C) XII amil

D) Fibrinogen

E) Prekallikrein
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.: Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
487) Koaquloqramma nə deməkdir?
A) Hemostazın müxtəlif hissələrinin xarakteristikası üçün müayinələr kompleksi

B) Qan yaranması haqqında elm

C) Trombositlərin aqreqasiyasının təyini üsulu

D) Laxtalanma vaxtının ölçülmə üsulu

E) Qanın laxtalanması haqqında təsəvvür sistemi
Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабора¬тор¬ной диагностике, Минск, 2000
488) Plazma zülallarına nə aiddir?
A) Qlobulin

B) Kollaqenlər

C) Keratin

D) Skleroprotein

E) Elastin
Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
489) Həzm sisteminin proteolitik fermenti hansıdır?
A) Kallikrein

B) Plazmin

C) Urokinaza

D) Pepsin

E) Katepsin
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
490) Kreatinkinazanın daha çox xüsusi aktivliyi hansı orqan üçün xasdır?
A) Beyin

B) Qaraciyər

C) Mədəaltı vəz

D) Əzələ


E) Böyrək
Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
491) Aşağıdakı fermentlərdən hansı mədəaltı vəzidə sintez olunmur?
A) Ximotripsin

B) Tripsin

C) Elastaza

D) Trombin

E) Lipaza
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
492) Miokard infarktı zamanı hansı fermentin aktivliyi artır?
A) Qələvi fosfataza

B) LDQ - 5

C) Alfa - amilaza

D) Kreatinkinaza

E) Xolinesteraza
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
493) Kəskin pankreatit zamanı xəstəliyin birinci günündə alfa - amilazanın aktivliyi nədə daha həssas təyin olunur?
A) Mədə şirəsində

B) Ağız suyu

C) Sidikdə

D) Qanda


E) Nəcisdə
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
494) Qanda qlükozanın homeostazında iştirak edən əsas orqan hansıdır?
A) Qaraciyər

B) Bağırsaq

C) Böyrəklər

D) Əzələlər

E) Ağciyərlər
Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
495) Karbohidratların parçalanmasında hansı ferment iştirak etmir?
A) Maltaza

B) Ximotripsin

C) Qamma - amilaza

D) Alfa - amilaza

E) Laktaza
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
496) Hipoqlikemik effekti hansı hormon həyata keçirir?
A) Qlükokortikoidlər

B) İnsulin

C) Adrenalin

D) Somatotrop hormon

E) Qlükoqon
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
497) Şəkərli diabetdən şübhələndikdə ilk növbədə aşağıdakılardan hansı təyin edilir?
A) Sidikdə qlükoza

B) Sidikdə zülal

C) Qlükolizləşmiş hemoqlobin

D) Qanda qlükoza

E) Triqliseridlər
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
498) Lipidlərin sorulması əsasən harada baş verir?
A) Ağız boşluğunda

B) Nazik bağırsaqda

C) Yoğun bağırsaqda

D) 12 - barmaq bağırsaqda

E) Mədədə
Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
499) İnsan orqanizmində miqdarı 1 kq - a yaxın olan mineral hansıdır?
A) K +

B) Fe


C) Na +

D) Mg ++


E) Ca ++
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
500) Qanda natriumun səviyyəsini nə tənzim edir?
A) Kalsitonin

B) Prostaqlandinlər

C) Parathormon

D) Aldosteron

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
501) Ferritin əsasən harada yerləşir?
A) Qaraciyərdə

B) Böyrəklərdə

C) Mədəaltı vəzdə

D) Mədədə

E) Eritrositlərdə
Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
502) Adrenalin nəyi sürətləndirir?
A) Ürək əzələsinin yığılmasını

B) Bronxospazmı

C) Lipoqenezi

D) Arterial təziyiqin azalmasını

E) Qlükoneogenezi
Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
503) Hipofizin arxa payında əmələ gələn hormon hansıdır?
A) Qonadotrop hormonlar

B) Qlükokortikoidlər

C) AKTH

D) VazopressinE) Qlükaqon
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
504) Qanda histamin əsasən harada yerləşir?
A) Plazmada ferment ingibitorları var

B) Tosqun hüceyrələrdə

C) Neytrofillərdə

D) Trombositlərdə

E) Eritrositlərdə
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М., Медицина, 1998, 704 с
505) Aşağıdakılardan hansı katexolamin sayılır?
A) Süd turşusu

B) Heparin

C) Serotonin

D) Dofamin

E) Histamin
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М., Медицина, 1998, 704 с
506) Toyuq korluğu hansı vitaminin alimentar çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) B1 vitamini

B) B6 vitamini

C) D vitamini

D) A vitamini

E) C vitamini
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998,
507) Meqaloblastik anemiya hansı vitaminin çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) D vitamini

B) C vitamini

C) B1 vitamini

D) B12 vitamini

E) A vitamini
Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
508) Raxit hansı vitaminin çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) B1 vitamini

B) A vitamini

C) D vitamini

D) C vitamini

E) B12 vitamini
Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
509) Beri - beri xəstəliyi hansı vitaminin alimentar çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) B6 vitamini

B) D vitamini

C) B5 vitamini

D) A vitamini

E) B1 vitamini
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
510) Mioqlobin harada yerləşir?
A) Sinir sistemində

B) Sümük iliyində

C) Əzələlərdə

D) Qaraciyərdə

E) Eritrositlərdə
Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
511) Miokard infarktının inkişafında sidikdə mioqlobin hansı müddətdən sonra aşkar olunur?
A) 2 - 3 həftədən sonra

B) 1 - 2 saatdan sonra

C) Bir sutkadan sonra

D) 1 həftədən sonra

E) 5 - 7 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
512) İltihabın kəskin fazasının zülalı hansıdır?
A) Mioglobin

B) Protein C

C) Anqiotenzin

D) Kollaqen

E) Fibrinoqen
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
513) Qatılığı 6 - 12 saat ərzində 100 - 1000 dəfə artan iltihab reaktantları hansıdır?
A) Orozomukoid,α1 - antitripsin, qaptoqlobin, fibrinoqen

B) C - reaktiv zülal, serumun amiloid A zülalı

C) İgG, İgA, İgM, - makroqlobulin

D) Albumin, transferrin, prealbumin

E) Seruloplazmin, C 3, C 4 - komplementləri
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
514) C - reaktiv zülal nə zaman aşkarlanır?
A) Bakterial iltihab zamanı daha çox müşahidə olunur

B) Normada var, iltihab zamanı azalır

C) Viruslu iltihab zamanı daha çox müşahidə olunur

D) Əməliyyatdan sonraki dövrdə olmur

E) Xroniki iltihab zamanı əmələ gəlir
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
515) Hepatit «B» üçün spesifik test hansıdır?
A) HBs - antigenin immunokimyəvi təyini

B) Turş fosfatazanın aktivliyi

C) Sorbithidrogenazanın aktivliyi

D) Transaminazaların aktivliyinin təyini

E) Bilirubinin artması
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
516) Sadalananlardan hansı aterosklerozun əsas risk amili deyil?
A) Artıq bədən çəkisi

B) Hipodinamiya

C) Psixoemosional gərginlik

D) Tütün çəkmə

E) Hiperxolesteremiya
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
517) Alkoqol qəbulu aterosklerozun inkişafında hansı rolu oynayır?
A) Aterosklerozun əsas risk amillərindən biridir

B) Aterosklerozun risk amillərinə aid deyil

C) Aterosklerozun əlavə risk amillərinə aiddir

D) Aterosklerozun inkişafında mühüm rol oynamır

E) Aterosklerozun inkişafında mühüm rol oynayır
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
518) Aterosklerotik düyün daha tez harada yerləşir?
A) Arteriyaların istənilən hissələrində eyni tezliklə rast gəlinir

B) Arteriyaların distal və proksimal hissələrində

C) Arteriyaların bifurkasiya yerində

D) Arteriyaların distal hissələrində

E) Arteriyaların proksimal hissələrində
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
519) Aterosklerotik düyün daha çox hansı arteriyalarda rast gəlinir?
A) Koronar arteriyalar

B) Bud arteriyası

C) Böyrək

D) Serebral arteriyalar

E) Körpücükaltı arteriyalarda
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
520) Aterosklerotik düyünün fəsadlarına nə aid deyil?
A) Tromboz

B) Olduğu damar mənfəzinin daralması

C) Damarın cırılması

D) Fibroz kapsulun cırılması

E) Xoralaşma
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
521) Aşağıda sadalanan hansı tip dislipoproteidemiya daha aterogen hesab edilir?
A) IV tip

B) I tip


C) II tip

D) V tip


E) III tip
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно –сосудистая
522) Aşağıda göstərilən hansı lipoproteidlər antiaterogen rol oynayır?
A) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

B) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

C) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər

D) Lipoproteid (a)

E) Xilomikronlar
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
523) Aşağıda göstərilən hansı lipoproteidlər daha aterogen rol oynayır?
A) Xilomikronlar

B) “Remnant” hissəciklər

C) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər

D) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

E) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
524) ÜİX (ürəyin işemik xəstəliyi) olan şəxslərdə aşağıda göstərilən hansı qrup preparatların qəbulu ömrü uzadır?
A) Fibratlar

B) Hormonlar

C) Nikotin turşusu

D) Ezetimib

E) Statinlər
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д.// Клиническая фармакология и терапия. 2000
525) Miokard infarktı keçirtmiş xəstələrdə hansı hallarda statinlər təyin olunmalıdır?
A) Stenikardiyası olanlarda

B) Yalnız aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin səviyyəsi yüksək olduqda

C) Miokard infarktı keçirən bütün xəstələrə təyin olunmalıdır

D) Təkrari mikard infarktı təhlükəsi yüksək olanlarda

E) Yalnız xolesterinin səviyyəsi yüksək olduqda
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д.// Клиническая фармакология и терапия. 2000
526) Klinik praktikada ən çox işlədilən statin hansıdır?
A) Simvastatin

B) Fluvestatin

C) Lovostatin

D) Rozuvastatin

E) Atorvastatin
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д.// Клиническая фармакология и терапия. 2000
527) Aşağıdakı preparatlardan hansı supraventrikulyar aritmiyalarda təsirsizdir?
A) Lidokain

B) Verapamil

C) Diqoksin

D) Propranolol

E) Adenozin
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.
528) Hipo - və ya hipertireoidizm, fotosensibilizasiya, pulmonal fibroza hansı antiaritmik preparat səbəb ola bilər?
A) Lidokain

B) Amiodaron

C) Meksiletin

D) Xinidin

E) Propafenon
Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.
529) Qulaqcıq səyriməsində ritmə nəzərət məqsədi ilə işlədilən ən effektli preparat hansıdır?
A) Fenitoin

B) Meksiletin

C) Diqoksin

D) Lidokain

E) Disopiramid
Ədəbiyyat: Ю.Н. Беленков, Р.Г. Оганов - Кардиология национальное руководство,2007г.
530) Mədəcik taxikardiyası tutmasını aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə hansı preparat istifadə olunur ?
A) Lidokain

B) Strofantin

C) Novokainamid

D) Obzidan

E) Verapamil (finoptin)
Ədəbiyyat: Ю.Н. Беленков, Р.Г. Оганов - Кардиология, национальное руководство, 2007г.
531) Lidokain effektli olmayanda mədəcik taxikardiyası tutmasını aradan qaldırmaq üçün hansı preparat təyin edilir?
A) Verapamil (finoptin)

B) Strofantin

C) Mezaton

D) Kordaron

E) Obzidan
Ədəbiyyat: А. В. Недоступ « Как лечить аритмии. Диагностика и терапия нарушения ритма проводимости», 2006г.
532) Sadalananlardan hansı arterial hipertenziya zamanı subklini orqan zədələnməsinə aid deyil?
A) Topuq - bazu AT indeksi < 0, 9

B) Yuxu arteriyalarının intra - media qalınlığı < 0, 9

C) Qan plazmasında kreatinin səviyyəsinin mülayim artması

D) Elektrokardioqrafik SMH və exokardioqrafik sol mədəciyin hipertrofiyası

E) Göz dibinə qansızma
Ədəbiyyat: Arterial hipertenziyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin kliniki protokolu , Bakı, 2009
533) ÜİX (ürəyin işemik xəstəliyi) dəyişdirilə bilinməyən risk amili hahsıdır?
A) Dislipidemiyalar

B) Piylənmə

C) 50 - 60 - dan yuxarı yaş

D) Tütünçəkmə

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Sabit stenokardiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin kliniki protokolu , Bakı, 2009
534) Miokardın hansı zədələnmələri idiopatik kardiomiopatiya adlandırılır?
A) Miokardın koronarogen mənşəli zədələnməsi

B) Miokardın keçirilmiş məlum infeksiyadan sonra zədələnməsi

C) Miokardın spesifik xəstəliyi

D) Miokardın naməlum etiologiyalı zədələnməsi

E) Miokardın hər hansı bir xəstəliyi zamanı zədələnməsi
Ədəbiyyat: Амосова Е.Н. “Кардиомиопатии”1999, Шлант Р.К., Александр П.В.“ Клиническая кардиология ”, 2000.
535) Aşağıdakı preparatların hansı ilə β - blokatorların birgə təyini məqsədəuyğun deyil?
A) Mevakor

B) Verapamil

C) Kaptopril

D) Aspirin

E) Hipotiazid
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
536) Aşağıdaki preparatlardan hansı periferik vazodilyatatorlara aid deyil?
A) Kaptopril

B) Prazozin

C) Propranolol

D) Molsidomin

E) Nifedipin
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
537) XÜÇ (xroniki ürək çatışmazlığı) diaqnozu üçün aşağıdakı instrumental metodlardan hansı daha informativdir?
A) Koronor angioqrafiya

B) Exokardioqrafiya

C) Elektrokardioqrafiya

D) Döş qəfəsinin rentgen müayinəsi

E) Veloerqometriya sınağı
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
538) Bu preparatlardan hansı XÜÇ (xroniki ürək çatışmazlığı) proqnozuna daha yaxşı təsir edir?
A) Ca antaqonistləri

B) Diuretiklər

C) AÇFİ

D) AspirinE) Nitratlar
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
539) Periferik ödemlər və taxisistolik səyrici aritmiyası olan şəxslərdə ən vacib dərman kombinasiyası hansıdır?
A) Diqoksin + diuretik

B) Ca antaqonisti + diuretik

C) AÇFİ + diuretik

D) Diuretik + A II blokatorlar

E) β-blokator + diuretik
Ədəbiyyat: Метелица В.И. «Справочник по клинической фармокологии сердечно-сосудистых лекарсвенных средств » 2005
540) Miokard infarktı nədir?
A) Miokardın miokardiopatiya ilə əlaqədar baş vermiş nekrozu

B) Koronar arteriyanın kəskin okklüziyası nəticəsində ürək əzələsinin nekrozu (ölməsi)

C) Ürək əzələsinin aşkar iltihabi dəyişikliklər nəticəsində zədələnməsi

D) Miokardın işemik zədələnməsi

E) Ürək əzələsinin aşkar metabolik dəyişikliklər nəticəsində zədələnməsi
Ədəbiyyat: Люсов В.А. Кардиология / Рук. для врачей под ред. Оганова Р.Г. и Фоминой И.Г./ М., 2004
541) Aşağıda sadalanan amillərdən hansı miokard infarktının risk amili deyil?
A) Yaş

B) Kişi cinsinə mənsub olma

C) Alkoholdan mülayim dərəcədə istifadə (15-30 qr-a qədər)

D) Az hərəkətli həyat tərzi

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Национальные клинические рекомендации. М., 2008
542) XÜÇ (xroniki ürək çatışmazlığı) zamanı sol mədəciyin diastolik disfunksiyasının ən yaxşı müayinə üsulu hansıdır?
A) EKQ

B) Rentgenoloji müayinə

C) Tredmil test

D) Sutkalıq EKQ monitorlama müayinəsi

E) Doppler ExoKQ
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
543) Kəskin sol mədəcik çatışmazlığında hansı diuretikin istifadəsi daha məqsədəuyqundur?
A) Furosemid

B) Veroşpiron

C) Mannitol

D) İndapamid

E) Diakarb
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
544) Mitral stenoz zamanı protodiastolik küyün yaranma səbəbi hansıdır?
A) “Sol mədəcik – sol qulaqcıq” təzyiq qradiyentinin artması

B) Səyrici aritmiya

C) Qulaqcıqların aktiv sistolası

D) Mitral requrgitasiya

E) Aortal requrgitasiya
Ədəbiyyat: Беленков Ю.Н, Мареев В.Ю, Агеев Ф.Т « Хроническая сердечная недостаточность» 2006
545) Ürəyin dəqiqəlik həcmi nədir?
A) Ürək vurğularının atma fraksiyasına (AF) nisbəti

B) Ürək vurğularının sayının nəbz təzyiqinə hasili

C) Ürək vurğularının sayının arterial təzyiqə hasili

D) Bir dəqiqədə ürək vurğularının sayının sistola vaxtı qovulan qanın miqdarına nisbəti

E) Bir dəqiqədə ürək vurğularının sayının sistola vaxtı qovulan qanın miqdarına hasili
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004
546) Anasarka nədir?
A) Perikardda mayenin olması

B) Sifətdə ödemin olması

C) Qarın boşluğunda mayenin olması

D) Plevra boşluğunda mayenin olması

E) Bütün toxuma və boşluqların ödemi
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004
547) XÜÇ-də (xroniki ürək çatışmazlığı) ən çox təsadüf edilən şikayət hansıdır?
A) Öskürək

B) Yuxusuzluq

C) Təngnəfəslik

D) Başgicəllənmə

E) Ürək ağrısı
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004
548) Sol mədəciyin struktur və həndəsi formasının dəyişməsi necə adlanır?
A) "cor bovinum"

B) Remodelləşmə

C) Keylşmə

D) Yuxulu miokard

E) Dilatasiya
Ədəbiyyat: Окороков А.Н. «Диагностика болезней внутренних органов» т 8. 2004


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə