Current approaches in the diagnosis and treatment ofYüklə 287,16 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.01.2017
ölçüsü287,16 Kb.

ANDROLOJİ/Andrology 

Türk Üroloji Dergisi: 31 (1): 57-63, 2005                                                                                                   57 DERLEME/Review

 

VARİKOSELİN TANI VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR   

CURRENT APPROACHES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 

VARICOCELE 

 

Selahittin ÇAYAN*, Ateş KADIOĞLU** * Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, MERSİN 

** İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Varicocele is the most commonly seen and correctable cause of male infertility. This review presents recent updates in the diagnosis and treatment of varicocele in light of current studies in the literature 

based on the varicocele guideline of the Turkish Society of Andrology.      

Physical examination is the most valuable in the diagnosis of varicocele, and imaging studies are not 

indicated for the standard evaluation. The best treatment modality for varicocele repair should include 

elimination of the varicocele with lower complication rates including hydrocele, recurrence and testicular 

atrophy, and higher improvement in semen parameters and resulting in higher pregnancy rates. Therefore, 

microsurgical varicocele repair should be preferred as an ideal technique in the treatment of varicocele.   

Key words: Varicocele, infertility, treatment, microsurgical varicocelectomy 

 

ÖZET 

Varikosel, erkek infertilitesinin en sık rastlanan ve düzeltilebilir sebeplerindendir. Bu derlemede “Türk 

Androloji Derneği Varikosel Kılavuzu” temel alınarak literatürdeki güncel çalışmalar eşliğinde varikosel tanı ve 

tedavisinde güncel yaklaşımlar irdelenmiştir. 

Varikoselin tanısında fizik muayene en değerli yöntemdir ve tanı için ek görüntüleme yöntemlerine gerek 

yoktur. Varikosel tedavisinde uygulanan en iyi yöntemde; varikosel nüksü, arter yaralanması ve ameliyat sonrası 

hidrosel oluşumu gibi komplikasyon oranları en düşük ve ameliyat sonrası sperm parametrelerinde iyileşme ve 

gebelik oranları diğer yöntemlerden daha yüksek olmalıdır. Mikroskobik varikoselektomi bu amaçları 

gerçekleştirmede ideale en yakın cerrahi yöntem olarak tercih edilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Varikosel, infertilite, tedavi, mikroskopik varikoselektomi 

 

GİRİŞ 

Varikosel, erişkin erkek popülasyonun %15-

22’sinde görülmesine rağmen, infertilite araştır-

ması nedeniyle başvuranların ortalama %30-40’-

ında saptanan ve erkek infertilitesinin en sık rast-

lanan patolojisidir

1

. Varikosel, ilerleyici testis hasarı ile seyrederek testis gelişiminde gerileme-

ye ve spermatogenezi bozarak infertiliteye neden 

olabilir. Varikoselin fertilite üzerine etkileri se-

men anomalileri (sperm sayısı, motilite ve mor-

folojide bozulma), testiküler volümde azalma ve 

Leydig hücre fonksiyonunda azalmayla ilişkili-

dir

2 

Bu derlemede “Türk Androloji Derneği Va-

rikosel Kılavuzu”

3

 temel alınarak literatürdeki güncel çalışmalar eşliğinde varikosel tedavisinde 

güncel yaklaşımlar irdelenmiştir.  

TANI ve DEĞERLENDİRME  

Varikoselli infertil bir erkeğin rutin standart 

değerlendirmesi tıbbi ve üreme öyküsünü içeren 

dikkatli bir anamnez, fizik muayene ve en az 2 

semen analizini içermelidir. İki semen analizi 

arasındaki süre 7 günden az ve 3 haftadan uzun 

sürede olmamalıdır. Daha sonra saptanan patolo-

jilere göre ileri değerlendirme gerekli olabilir. 

Varikoselin tanısında fizik muayene, Doppler 

steteskopu, termografi, skrotal ultrasonografi

renkli Doppler ultrasonografi, sintigrafi ve veno-

grafi gibi yöntemler uygulanmasına rağmen, fi-

zik muayene en değerli yöntemdir

3,4


. Güncel gö-

rüş varikoselin tanısında fizik muayenenin yeterli 

olduğu ve tanı için ek görüntüleme yöntemlerine 

gerek olmadığı şeklindedir

3

. Ancak, fizik muaye-neyi güçleştiren durumların varlığında renkli 

Doppler ultrasonografi gerekli olabilir.  

 

Varikoselli infertil her olguda rutin endokrin ve genetik testlere gerek yoktur. Özellikle sperm 

sayısı 10 milyon/ml’den daha az saptanan olgu-

larda, cinsel fonksiyonlarda bozukluk veya en-

dokrinopatiyi düşündürecek klinik bulguların 

varlığında; varikosel tedavisine yanıtı göstermesi 


ÇAYAN S., KADIOĞLU A. 

 58


açısından serum folikül uyarıcı hormon (FSH) ve 

testosteron düzeyi yararlı olabilir

3,4

. Sperm sayısı 5-10 milyon/ml’den az olan varikoselli olgular 

potansiyel genetik bozukluklar açısından bilgi-

lendirilerek karyotip ve Y kromozomu analizi 

uygulanmalıdır. Genetik bozukluğa sahip erkek-

lerde saptanan varikosel muhtemelen rastlantısal 

bir bulgudur ve bu olgularda tedavi fertiliteyi dü-

zeltmeyecektir

5

.  

 

Fizik muayenede tespit edilememiş, ancak radyolojik yöntemlerle tanı konulmuş varikosele 

“subklinik varikosel” denir. Subklinik varikose-

lin tedavi edilmesinin seminal parametreler ve 

gebelik oranları üzerindeki etkisi kesin olarak is-

patlanmış değildir. Bugünkü veriler subklinik va-

rikoselin tedavi edilmemesi gerektiği yönünde-

dir

3

. Kesin bir kanıya varabilmek için prospektif, randomize ve kontrollü geniş hasta serilerine ih-

tiyaç vardır. Bu nedenle subklinik varikosel tanı-

sı konulan olgular tedavi edilmeden önce sperm 

değerlerinde ve gebelik şanslarında herhangi bir 

düzelme olamayabileceği, hatta ameliyat sonrası 

semen parametrelerinin olumsuz etkilenebileceği 

konusunda uyarılmalıdırlar

3  

TEDAVİ ENDİKASYONLARI 

İnfertilite: Varikosel tedavisi öncesinde 

infertiliteyi açıklayacak başka bir hastalık olma-

dığından ve eşin normal fertilite potansiyeline sa-

hip olduğundan emin olunmalıdır. Çocuk sahibi 

olmak isteyen bir çiftin erkek partnerinde variko-

sel saptandığında tedavi aşağıda belirtilen du-

rumların varlığında düşünülmelidir

5,6


:  

 

1) Varikoselin palpabl olması,   

2) Çiftin bilinen infertilitesinin bulunması,  

 

3) Kadın partnerin fertilitesinin normal ol-ması veya potansiyel olarak düzeltilebilecek bir 

infertilite nedeninin bulunması,  

 

4) Erkek partnerin bir veya daha fazla anor-mal semen parametreleri (sperm sayı, motilite 

veya morfolojide bozulma) veya sperm fonksi-

yon testlerine sahip olması.

 

 Varikosel tedavisi, normal semen analizi 

saptanan erkeklerde veya subklinik varikosel 

varlığında endike değildir. Palpabl varikoseli 

olan ve anormal semen parametrelerine sahip an-

cak çocuk sahibi olmayı düşünmeyen erişkin er-

keklere de tedavi önerilmelidir. Normal semen 

analizine sahip varikoselli erişkin erkekler yıllık 

semen analizleri ile izlenmelidir.  

 

Varikoselin fertilite üzerindeki rolü sekon-der infertilitesi olan erkeklerde önemle vurgulan-

mıştır. Sekonder infertil erkeklerde %69-81 ora-

nında varikosel saptanması, varikoselin progresif 

bir lezyon olduğunu ve zamanla daha önce var 

olan fertilitenin kaybıyla sonuçlanabileceğini 

desteklemektedir

5,6

.

 Varikoseli saptanan sekonder 

infertil olgularda varikosel tedavisi önerilmeli-

dir.

3

   

Semptomatik varikosel: Varikosele sekon-

der skrotal ağrı ve rahatsızlık olguların %2-10’-

unda görülür

6

. Hastayı rahatsız eden ağrı varlı-ğında varikosel tedavisi sıklıkla önerilmesine 

rağmen, bununla ilgili sınırlı sayıda çalışma var-

dır. Bu olgularda ağrı nedeniyle yapılacak vari-

koselektomiye karar vermeden önce konservatif 

yöntemler (skrotal elevasyon, antiinflamatuvar 

ve analjezik ilaç kullanımı) denenmeli, ancak 

konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda 

varikoselektomi düşünülmelidir. Ağrının skrotal 

ve inguinal ağrıya sebep olabilecek diğer neden-

lerle ayırıcı tanısının yapılması oldukça önemli-

dir. Eğer bu kriterlere uyulursa başarılı sonuçlar 

alınabileceği bildirilmiştir

7

. Aksi halde varikose-lektomi istenen sonucu sağlamayabilir.  

 

VARİKOSEL TEDAVİSİ 

Varikoselin açık cerrahi (yüksek retroperito-

neal, inguinal, subinguinal ve skrotal), laparosko-

pik ve radyolojik (skleroterapi veya embolizas-

yon) yöntemlerle tedavisi bulunmakla beraber, 

tedavide altın standart açık cerrahidir

3,8

. Variko-selektomide amaç, tüm internal spermatik ven 

dalları ve eksternal spermatik ven dallarını bağla-

mak; vaz deferens ve damarlarını koruyarak bu 

yolla testiküler venöz drenajı sağlamak ve sper-

matik kordona ait lenf damarlarını ve arteri koru-

maktır. Varikosel tedavisinde uygulanan en iyi 

yöntemde; varikosel nüksü, arter yaralanması ve 

ameliyat sonrası hidrosel oluşumu gibi kompli-

kasyon oranları en düşük ve ameliyat sonrası 

sperm parametrelerinde iyileşme ve gebelik o-

ranları diğer yöntemlerden daha yüksek olmalı-

dır. 


 

Laparoskopik yaklaşım, varikosel tedavisin-

de uygulanan bir yöntem olmasına rağmen, özel-

likle eksternal spermatik venin görüntüleneme-VARİKOSELİN TANI VE TEDAVİSİ 

(The Diagnosis and Treatment of Varicocele) 

 

 

59mesi ve bunun sonucu bağlanamaması, intestinal 

ve majör damar yaralanmaları gibi intraabdomi-

nal komplikasyon riski taşımaktadır

8

. Bu komp-likasyonlar nadir de olsa ciddi olabilmekte ve 

hatta laparotomi gerekliliği dahi ortaya çıkabil-

mektedir. Maliyet yüksekliği de varikoselin lapa-

roskopik yöntemle tedavisinin diğer bir dezavan-

tajıdır. 

 

İnternal spermatik venin radyolojik olarak oklüzyon-embolizasyonu (balon veya koil ile) 

veya skleroterapi varikoselin tedavisinde bir di-

ğer alternatiftir. Perkütan embolizasyonun avan-

tajları daha az ağrıya ve ameliyat sonrası dönem-

de daha erken iyileşmeye neden olmasıdır. An-

cak oldukça deneyimli olmayı gerektiren bir yön-

temdir ve tedaviyi uygulayan hekimin tecrübesi-

ne bağlı olarak tedavi sonuçları değişebilmekte-

dir. Girişimlerin %75-90’ında venografik olarak 

başarıyla internal spermatik vene balon veya koil 

yerleştirilebilmesine rağmen, bazı olgularda tek-

nik nedenlere bağlı olarak internal spermatik ve-

ne girişim sağlanamamaktadır. Bu nedenle rad-

yolojik oklüzyon denenen hastaların bir kısmında 

sonuç olarak cerrahi tedavi gerekmektedir. Vas-

küler perforasyon, koil veya balon migrasyonu, 

pampiniform pleksusun trombozu ve kontrast 

alerjisi rastlanılan komplikasyonlar arasındadır. 

Radyasyona maruz kalmak diğer bir dezavantajı-

dır. Radyolojik tedavi yönteminin, günümüzde 

çoğunlukla cerrahi tedavi sonrası nükslerde bir 

alternatif olabileceği kabul edilmektedir

3,4,8

.  


 

Varikosel tedavisi sonrası nüks nedenlerin-

den biri olarak eksternal spermatik ven yoluyla 

şant oluşumu sorumlu tutulmaktadır

9

. Varikose-lektomi yöntemlerinden ekstraperitoneal veya la-

paroskopik yolla eksternal spermatik vene ulaşı-

lamayacağı için düşük ligasyon (inguinal/subin-

guinal) yöntemleri tercih edilmelidir. Mikroskop 

veya optik büyüteç kullanılmadan yapılan kon-

vansiyonel varikoselektomide, küçük internal 

spermatik ven dallarının görülememesi nedeniyle 

bağlanamaması varikosel tedavisinde en önemli 

nüks nedenidir

10

. Bu amaçları gerçekleştirmede ideale en yakın cerrahi yöntemler optik büyüteç 

kullanılarak uygulanan inguinal veya subinguinal 

varikoselektomidir

3,8


. Optik büyüteç olarak mik-

roskop ve loop kullanılmakta ise de ideal variko-

selektomi  şartlarını sağlamada mikroskobun 

loop’a göre daha avantajlı olduğu konusunda gö-

rüş birliği bulunmaktadır.

3

 Özellikle daha distal-de daha fazla ven ligasyonu, daha fazla ve küçük 

çapta arter dalı nedeniyle daha yüksek arter yara-

lanma riski ve mikrocerrahiye daha fazla dene-

yim gerektirmesi subinguinal yöntemin dezavan-

tajıdır

11

. Proksimalde daha az ven ligasyonu, da-ha az ve geniş çapta artere rastlanması nedeniyle 

daha düşük arter yaralanma riski ve mikrocerra-

hiye daha az deneyim gerektirmesi inguinal yön-

temin avantajlarıdır. Bu yöntemle olguların yak-

laşık %50’sinde ameliyat sonrası total motil 

sperm sayısında %50’den fazla artış ve olguların 

%36-43’ünde gebelik sağlanmıştır

10,12


. Başarısız 

veya nüks varikosel tedavisinde de mikroskobik 

varikoselektomi sonrası semen parametrelerinde 

anlamlı iyileşme ve olguların %23’ünde spontan 

gebeliğe ulaşılmıştır

13

. Nüks varikosel tedavinde mikroskobik yöntem kullanılarak nükse rastlan-

mamıştır. Bu yöntemin diğer yöntemlere göre 

daha etkin olduğunu göstermede daha fazla pros-

pektif randomize çalışmalara gereksinim vardır.   

VARİKOSELEKTOMİ  

KOMPLİKASYONLARI 

Uygulanan yöntem ve uygulayan kişiye gö-

re değişkenlik göstermekle birlikte varikosel te-

davisinin önemli komplikasyonları hidrosel, tes-

tis atrofisi ve nükstür. Varikosel tedavisi öncesi 

bu riskler hastaya anlatılmalıdır. Testiküler lenfa-

tiklerin bağlanmasına sekonder oluşan hidrosel 

varikoselektominin en sık rastlanılan komplikas-

yonudur. Görülme sıklığı %3-33 arasında değiş-

mekle birlikte ortalama %7-9 civarındadır

14Mikroskop gibi optik büyütecin kullanılması hid-rosel oluşumunu ciddi şekilde azaltmaktadır. 

 

Değişik cerrahi yaklaşımlarla varikoselekto-mi sonrası nüks %0-45 olarak bildirilmektedir. 

Venografik çalışmalar, rekürren varikosellerin 

periarteriyal, paralel inguinal, midretroperitoneal

gubernakuler ve nadiren transskrotal kollateral 

venlere bağlı oluştuğunu göstermektedir

8

. Mik-roskop veya optik büyütecin kullanılması, ileride 

dilate olup nükse neden olabilecek küçük çaplı 

internal spermatik venlerin saptanmasına olanak 

sağlar. Çıplak gözle varikoselektomi uygulanan 

yöntemlerde varikosel nüksü %15 civarındayken, 

mikroskop veya optik büyütecin kullanıldığı va-

rikoselektomi serilerinde nüks yaklaşık %1 civa-

rında bildirilmektedir

3,8

.

   

ÇAYAN S., KADIOĞLU A. 

 60


Testis atrofisi ve/veya spermatogenezde bo-

zulma riskine yol açabilen testiküler arter yara-

lanması veya ligasyonu, varikoselektominin na-

dir görülen komplikasyonlarındandır. Ancak, in-

sanlarda, arter ligasyonu sonrası atrofi, kremaste-

rik ve vazal arterlerin varlığı nedeniyle daha az 

gelişmektedir

14

.   

VARİKOSELEKTOMİ SONUÇLARI 

Varikoselektominin semen kalitesi ve gebe-

lik oranlarında iyileşme sağladığı yönünde artan 

sayıda çalışmaların bildirilmesiyle beraber daha 

fazla randomize, prospektif kontrollü çalışmalara 

gereksinim vardır

3,8   

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün desteği ile yapı-lan Madgar ve arkadaşlarının çalışmasında, 45 

çiftte gebelik oranları varikoselektomi grubunda 

(%60), tedavisiz izlenen hastalara (%10) göre 6 

kat daha fazla olarak saptanmıştır

15

. Bu çalışma-da retroperitoneal, yüksek ligasyon tekniği kulla-

nılmasına rağmen bu sonuçlar alınmıştır. Bunu 

destekler şekilde, en geniş randomize, prospektif 

kontrollü çalışmalardan biri olan Hargreave ve 

arkadaşlarının 135 olguluk serisinde, varikose-

lektomi sonrası ciddi yarar elde edildiği bildiril-

miş ve gebelik oranı varikoselektomi grubunda 

%35, tedavi edilmeyen grupta ise %17 olarak 

saptanmıştır

16

.   

 

 Varikoselektomi sonrası semen kalitesinde 

artma ve gebelik oranları ile ilgili güncel çalış-

malar inguinal veya subinguinal yöntemlerin kul-

lanıldığı serilerden gelmektedir. Çayan ve arka-

daşları, 540 hastaya mikroskobik varikoselekto-

minin yapıldığı bir çalışmada, varikoselektomiye 

pozitif yanıtı (total motil spermde %50’den fazla 

artma) %50 hastada saptamışlar ve spontan gebe-

lik oranını ortalama 7 aylık sürede %36.6 olarak 

bildirmişlerdir

12

. Ameliyat sonrası ulaşılan gebe-likler 3-11. aylar arasında (ortalama 7 ay) artış 

gösterir. Goldstein ve arkadaşları, mikroskobik 

varikoselektomi sonrası gebelik oranlarını, kadın 

faktörü ayrıldığında, 1 yıl sonra %43, 2 yıl sonra 

%69 olarak bildirmişlerdir

17

. Nüks oranı %1 ola-rak saptanmış, hiçbir olguda hidrosel veya testi-

küler atrofi gelişmemiştir.

  

 

Mikroskobik varikoselektomi sonrası 35 yaş ve üstü kadın partnerlerin %35’inde spontan ge-

belik sağlanırken tedavi edilmeyen grupta %25 

oranında spontan gebelik sağlanmıştır

18

. İki grup arasındaki fark istatistiksel anlamlı olmasa da 

mikroskobik varikoselektomi uygulanan grupta 

%10 daha fazla spontan gebeliğe ulaşılmıştır. Bu 

bulgular fertilite potansiyeline sahip başka pato-

loji saptanmayan ileri yaş kadın partnere sahip 

infertil erkeklerde de mikroskobik varikoselekto-

mi ile başarılı sonuçlar alınabileceği yönündedir.    

 

Varikoselli azoospermik olgularda yapılan çalışmaların sonuçları varikoselektominin yararlı 

etki sağladığı yönündedir

19,20

. Varikoselektomi sonrası olguların %21-69’unda ejakülatta motil 

sperm saptanmış ve olguların %0-21.4’ü spontan 

gebeliğe ulaşmıştır. Ancak bu olgularda, variko-

selektomiye olumlu yanıtın daha az olabileceği 

konusunda çiftler bilgilendirilmelidir

21

.   

Genel olarak varikoselektomi, hastaların % 

50-80’inde semen parametrelerinde iyileşmeye 

yol açmaktadır ve gebelik oranları %20-69 ara-

sında değişmektedir

3,8,10,12

.    

 

VARİKOSEL TEDAVİSİ SONRASI  

İZLEM 

Varikosel tedavisi sonrası olgular belli ara-

lıklarla düzenli olarak izlenmelidir. Semen ana-

lizleri tedavi sonrasında en az 1 yıl süreyle veya 

gebelik sağlanıncaya kadar 3 ayda bir tekrarlan-

malıdır. Bununla birlikte, varikoselektomi sonra-

sı izlem süresini belirlemede kadının yaşı ve over 

rezervi de dikkate alınmalıdır

3

. Anatomik olarak varikoseli başarı ile tedavi edilmiş ancak inferti-

litesi devam eden çiftlerde toplam motil sperm 

sayısına göre intrauterin inseminasyon (IUI) ve-

ya in vitro fertilizasyon (IVF)/intrasitoplazmik 

sperm injeksiyonu (ICSI) gibi üremeye yardımcı 

tedavi yöntemleri (ÜYTY) düşünülmelidir.

  

 

 

VARİKOSEL TEDAVİSİNDE  

PREDİKTİF FAKTÖRLER 

Varikosel tedavisinin sonuçlarını öngörme-

de literatürde pek çok klinik parametreler değer-

lendirilmiş, fakat bunların hiçbiri multivariate 

analiz desteğinde uygulanarak kesin kabul gör-

müş değildir. Başarı olgudan olguya değişmekle 

birlikte aşağıdaki bulgulara sahip olgular variko-

sel tedavisinden daha çok yararlanmaktadır

5,6,22-

25- İleri derecede varikosel 

 

- Normal/normale yakın testis volümleri   

- Normal FSH/testosteron, düşük inhibin B VARİKOSELİN TANI VE TEDAVİSİ 

(The Diagnosis and Treatment of Varicocele) 

 

 

61 

- Toplam motil sperm sayısı > 5 milyon 

 

- Normal genetik testler  

- Kısa infertilite süresi 

 

- Moleküler bozukluk saptanmaması   

VARİKOSEL TEDAVİSİNİN  

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ  

YÖNTEMLERİNE ETKİSİ 

İnfertil erkeklerde varikosel tedavisinin 

ÜYTY’ne olumlu etkisi 3 şekilde olmaktadır

12,26, 


27

:  


 

1. Varikosel tedavisiyle ÜYTY’ne gereksi-

nimi azaltmak, 

 

2. Varikosel tedavisiyle spontan gebelik sağlanamayan olgularda, sperm parametrelerinde 

tedavi öncesi değerlere göre iyileşme ile IVF/ 

ICSI yerine IUI gibi daha kolay uygulanabilen ve 

daha düşük maliyetli ÜYTY’ne geçişi sağlamak, 

 

3. Spontan gebelik sağlanamayan olgularda sperm sayısı, motilite veya sperm morfolojisin-

deki iyileşme ile ÜYTY’nin başarısını artırmak.

 

 

Ameliyat öncesi sperm değerlerine göre spontan gebelik oranlarının bilinmesi, infertil 

çiftlere varikosel cerrahisi veya ÜYTY’ni direkt 

olarak kullanma kararı açısından yararlı olabilir. 

Genel olarak varikoselektomi sonrası olguların 

en az üçte birinde spontan gebelik sağlanırken; 

bu oran ameliyat öncesi toplam motil sperm sayı-

sındaki artış ile doğru orantılı olarak artar

12Ameliyat öncesi IVF/ICSI adayı olguların en az 

üçte biri daha az invaziv bir ÜYTY olan IUI ve-

ya spontan gebelik şansına sahip olurlar. Yine 

ameliyat öncesi IUI adayı olguların en az üçte bi-

ri ameliyat sonrası spontan gebelik şansını yaka-

larlar.  

 

Varikoselli olgularda varikosel tedavisi ön-cesi uygulanan ÜYTY’de gebelik başarı  şansı 

normal popülasyona göre anlamlı oranda azal-

maktadır. Daitch ve arkadaşlarının deneyiminde, 

varikoselli olgularda IUI ile gebelik ve canlı do-

ğum oranları  sırasıyla %6.3 ve %1.6 iken; vari-

kosel tedavisi uygulanan çiftlerde bu oranlar sıra-

sıyla %11.8 ve %11.8 olarak bildirilmektedir

27Bu bulgular varikoselli olgularda varikosel teda-

visinin IUI başarı oranını yaklaşık 2 kat oranında 

artırdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca varikoselli 

olgularda direkt IVF/ICSI yerine önce varikosel 

cerrahisi uygulanması hem maliyeti düşürmekte 

hem de ÜYTY gereksinimi olmadan spontan ge-

belik sağlayabilmektedir

18,28,29


. Ülkemizde fiyat 

analizini ortaya koyan bir çalışma mevcut olma-

masına rağmen, varikoselli olgularda varikosel 

tedavisi ile sağlanabilecek olası canlı doğum ma-

liyetinin IVF/ICSI ile sağlanacak canlı doğum 

maliyetinden daha düşük olduğu konusunda fikir 

birliği vardır. ADELOSAN VARİKOSEL 

Erişkin erkeklerde subfertiliteye neden ola-

bilen varikosel, adelosan yaş grubunda da sık 

rastlanan bir hastalıktır

30

. Adelosanlarda variko-sel tedavisinin amacı fertiliteyi korumaktır. Bu 

nedenle ideal varikoselektomi yöntemi erişkin 

olgularda da testis fonksiyonunu optimal koru-

malı, varikoseli tedavi etmeli ve komplikasyonla-

rı en az düzeyde olmalıdır

31-33


. Uygulanan yönte-

me göre cerrahi sonrası nüks oranları %0-16.6 

arasında değişmekle beraber, adelosanlarda vari-

koselektomi sonrası görülen sık problem %1-32 

oranları arasında görülen ameliyat sonrası hidro-

seldir


31-33

.

   

 

Çocuk ve adelosan varikosel cerrahisinde de ameliyat sonrası nüks, arter yaralanması ve hid-

rosel oluşumu gibi komplikasyon oranlarını 

azaltmak için bir optik büyüteç kullanılmalıdır. 

Optik büyüteç kullanımına göre adelosanlarda 

varikoselektomi

 

yöntemlerinin karşılaştırıldığı büyük bir seride mikroskobik varikoselektomi 

sonrası nüks ve hidrosel saptanmazken, loop bü-

yütme ile sırasıyla %4 nüks ve hidrosel ve çıplak 

gözle varikoselektomi uygulanan olguların % 

11.5’inde nüks ve %7.7’sinde hidrosel saptan-

34.  Optik büyüteç olarak mikroskop kullanımı 

ameliyat sonrası komplikasyon oranlarını en az 

düzeye indirmektedir.

32,34,35


 

KAYNAKLAR 

1-

 

Nagler HM, Luntz RK, Martinis FG: Varico-cele. In: Infertility in the male (Lipshultz LI, Ho-

wards SS). St. Louis: Mosby Year Book, p. 336-

359, 1997. 

2-

 World Health Organization: The influence of 

varicocele on parameters of fertility in a large 

group of men presenting to infertility clinics. 

Fertil Steril 57: 1289-1293, 1992. 

3-

 

Kadıoğlu A, Çayan S, Aydos K, Aşçı R, Alıcı B: Türk Androloji Derneği Varikosel kılavuzu. 

ÇAYAN S., KADIOĞLU A. 

 62


Türk Androloji Derneği yayını, İstanbul, sayfa 1-

15, 2004. 

4-

 

Sharlip ID, Jarow JP, Belker AM, et al: AUA Best practice policy: Report on Varicocele and 

infertility. American Urological Association Inc, 

Baltimore, MD, USA. 2001. 

5-

 Çayan S, Lee D, Black LD, et al: Response to 

varicocelectomy in oligospermic men with and 

without defined genetic infertility. Urology 57: 

530-535, 2001. 

6-

 

Kuyumcuoğlu U, Eryıldırım B: Varikoselde te-davi endikasyonları. “Erkek Reprodüktif Sistem 

Hastalıkları ve Tedavisi” (Editörler: Kadıoğlu A, 

Çayan S, Semerci B ve ark). Türk Androloji Der-

neği yayını, İstanbul, sayfa 458-462, 2004. 

7-

 

Yaman Ö, Özdiler E, Anafarta K, Göğüş O: Effect of microsurgical subinguinal varicocele li-

gation to treat pain. Urology 55: 107-108, 2000.   

8-

 

Oktar T, Ahmedov İ, Kadıoğlu A: Varikosel tedavisi. “Erkek Reprodüktif Sistem Hastalıkları 

ve Tedavisi” (Editörler: Kadıoğlu A, Çayan S, 

Semerci B ve ark). Türk Androloji Derneği yayı-

nı, İstanbul, sayfa 463-472, 2004. 

9-

 

Tefekli A, Çayan S, Uluocak N, et al: Is inter-nal spermatic venography necessary in determi-

ning recurrence varicocele after varicocele surge-

ry. Eur Urol 40: 404-408, 2001. 

10-


 

Çayan S, Kadıoğlu TC, Tefekli A, Kadıoğlu A, 

Tellaloğlu S: Comparison of results and compli-

cations of high ligation surgery and microsurgi-

cal high inguinal varicocelectomy in the treat-

ment of varicocele. Urology 55(5): 750-4, 2000. 

11-

 

Raman JD, Goldstein M: Intraoperative charac-terization of arterial vasculature in spermatic 

cord. Urology 64: 561-564, 2004. 

12-

 

Çayan S, Erdemir F, Özbey İ, et al: Can vari-cocelectomy significantly change the way coup-

les use assisted reproductive technologies? J Urol 

167(4): 1749-1752, 2002. 

13-


 

Grober ED, Chan PTK, Zini A, Goldstein M: 

Microsurgical treatment of persistent or recurrent 

varicocele. Fertil Steril 82: 718-722, 2004. 

14-


 

Albayrak S: Varikoselektomide postoperatif iz-

lem ve cerrahi sonrası yaklaşım. “Erkek Repro-

düktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi” (Editör-

ler: Kadıoğlu A, Çayan S, Semerci B ve ark). 

Türk Androloji Derneği yayını,  İstanbul, sayfa 

473-479, 2004. 

15-

 

Madgar I, Weissenberg R, Lunenfeld B, et al: Controlled trial of high spermatic vein ligation 

for varicocele in infertile men. Fertil Steril 63(1): 

120-124, 1995. 

16-


 

Hargreave T, Ghosh C: Varicocele: Does treat-

ment promote male fertility? Urologe A 37(3): 

258-264, 1998. 

17-


 

Goldstein M, Gilbert BR, Dicker AP, et al: 

Microsurgical inguinal varicocelectomy with de-

livery of testis: An artery and lymphatic sparing 

technique. J Urol 148: 1808-1811, 1992.   

18-

 

O’Brien JH, Bowles B, Kamal KM, et al: Mic-rosurgical varicocelectomy for infertile couples 

with advanced female age: Natural history in the 

era of ART. J Androl 25: 934-943, 2004. 

19-


 

Kadıoğlu A, Tefekli A, Çayan S, et al: Micro-

surgical inguinal varicocele repair in azoosper-

mic men. Urology 57: 328-333, 2001. 

20-


 

Çakan M, Altuğ U: Induction of spermatogene-

sis by inguinal varicocele repair in azoospermic 

men. Arch Androl 50(3): 145-150, 2004. 

21-


 

Schlegel PN, Kaufmann J: Role of varicocelec-

tomy in men with nonobstructive azoospermia. 

Fertil Steril 81: 1585-1588, 2004. 

22-


 

Fretz PC, Sandlow JI: Varicocele: Current con-

cepts in pathophysiology, diagnosis, and treat-

ment. Urol Clin North Am 29(4): 921-937, 2002. 

23-


 

Çayan S, Kadıoğlu A, Orhan İ, et al: The ef-

fect of microsurgical varicocelectomy on serum 

follicle stimulating hormone, testosterone and 

free testosterone levels in infertile men with vari-

cocele. BJU Int 84(9): 1046-1049, 1999. 

24-


 

Zorba Ü, Akman T, Erdemir F, et al: Pregnan-

cy rate is significantly negatively correlated with 

the duration of infertility after varicocelectomy. J 

Urol 171 (4): 513, 2004. 

25-

 

Kibar Y, Seçkin B, Erduran D: The effects of subinguinal varicocelectomy on Kruger morpho-

logy and semen parameters. J Urol 168: 1071-4, 

2002. 

26-


 

Kamal KM, Jarvi KJ, Zini A: Microsurgical 

varicocelectomy in the era of assisted reproduc-

tive technology: Influence of initial semen quail-

ty on pregnancy rates. Fertil Steril 75: 1013-6, 

2001. 

27-


 

Daitch JA, Bedaiwy MA, Pasqualotto EB, et 

al: Varicocelectomy improves intrauterine inse-

mination success rates in men with varicocele. J 

Urol 165: 1510-1513, 2001. 

28-


 

Marmar JL, Corson SL, Batzer FR, Gocial B: 

Insemination data on men with varicoceles. Fertil 

Steril 57: 1084-1090, 1992. 

29-


 

Penson DF, Paltiel AD, Krumholz HM, Palter 

S: The cost-effectiveness of treatment for varico-

cele related infertility. J Urol 168: 2490-4, 2002. 

30-

 

Akbay E, Çayan S, Doruk E, et al: The preva-lence of varicocele and varicocele-related testi-

cular atrophy in Turkish children and adoles-

cents. BJU Int 86: 490-493, 2000. 

31-


 

Çayan S, Akbay E, Bozlu M, et al: Diagnosis 

of pediatric varicoceles by physical examination 

and ultrasonography and measurement of the tes-

ticular volume using the prader orchidometer VARİKOSELİN TANI VE TEDAVİSİ 

(The Diagnosis and Treatment of Varicocele) 

 

 

63versus ultrasonography. Urol Int 69: 293-296, 

2002. 


32-

 

Çayan S, Akbay E: Adolesan varikosel. “Erkek 

Reprodüktif Sistem Hastalıkları ve Tedavisi” 

(Editörler: Kadıoğlu A, Çayan S, Semerci B ve 

ark). Türk Androloji Derneği yayını,  İstanbul, 

sayfa 480-487, 2004. 

33-

 

Çayan S, Akbay E, Bozlu M, et al: The effect of varicocele repair on testicular volume in child-

ren and adolescents with varicocele. J Urol 168: 

731-734, 2002. 

34-


 

Çayan S, Acar D, Bozlu M, et al: Adolescent 

varicocele repair: Experience of 84 cases at a 

single university hospital. J Urol 171 (4): 423, 

2004. 


35-

 

Schiff J, Kelly C, Goldstein M, et al: Managing 

varicoceles in children: Results with microsurgi-

cal varicocelectomy. BJU Int 95: 399-402, 2005.  


Yüklə 287,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə