Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) «K» avitaminozu nə zaman inkişaf etmir ?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə14/24
tarix10.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

872) «K» avitaminozu nə zaman inkişaf etmir ?
A) Parenximatoz hepatit

B) Obturasion sarılıq

C) Antibiotiklərin peroral qəbulu

D) Yumurtalıqların disfunksiyası

E) Disbakterioz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
873) Koaquloqramma nə deməkdir?
A) Hemostazın müxtəlif hissələrinin xarakteristikası üçün müayinələr kompleksi

B) Trombositlərin aqreqasiyasının təyini üsulu

C) Laxtalanma vaxtının ölçülmə üsulu

D) Qanın laxtalanması haqqında təsəvvür sistemi

E) Qan yaranması haqqında elm
Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабора¬тор¬ной диагностике, Минск, 2000
874) Plazma zülallarına nə aiddir?
A) Qlobulin

B) Skleroprotein

C) Keratin

D) Elastin

E) Kollagenlər
Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
875) Həzm sisteminin proteolitik fermenti hansıdır?
A) Urokinaza

B) Katepsin

C) Plazmin

D) Pepsin

E) Kallikrein
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
876) Kreatinkinazanın daha çox xüsusi aktivliyi hansı orqan üçün xasdır?
A) Böyrək

B) Əzələ


C) Mədəaltı vəz

D) Beyin


E) Qaraciyər
Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
877) Aşağıdakı fermentlərdən hansı mədəaltı vəzidə sintez olunmur?
A) Lipaza

B) Ximotripsin

C) Trombin

D) Tripsin

E) Elastaza
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
878) Miokard infarktı zamanı hansı fermentin aktivliyi artır?
A) Alfa - amilaza

B) LDQ - 5

C) Qələvi fosfataza

D) Xolinesteraza

E) Kreatinkinaza
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
879) Kəskin pankreatit zamanı xəstəliyin birinci günündə alfa - amilazanın aktivliyi nədə daha həssas təyin olunur?
A) Nəcisdə

B) Qanda


C) Sidikdə

D) Mədə şirəsində

E) Ağız suyu
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
880) Qanda qlükozanın homeostazında iştirak edən əsas orqan hansıdır?
A) Əzələlər

B) Böyrəklər

C) Bağırsaq

D) Ağciyərlər

E) Qaraciyər
Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
881) Karbohidratların parçalanmasında hansı ferment iştirak etmir?
A) Maltaza

B) Qamma - amilaza

C) Laktaza

D) Alfa - amilaza

E) Ximotripsin
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
882) Hipoqlikemik effekti hansı hormon həyata keçirir?
A) Adrenalin

B) Qlükoqon

C) Somatotrop hormon

D) İnsulin

E) Qlükokortikoidlər
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
883) Şəkərli diabetdən şübhələndikdə ilk növbədə aşağıdakılardan hansı təyin edilir?
A) Sidikdə qlükoza

B) Triqliseridlər

C) Qlükolizləşmiş hemoqlobin

D) Qanda qlükoza

E) Sidikdə zülal
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
884) Lipidlərin sorulması əsasən harada baş verir?
A) Yoğun bağırsaqda

B) 12-barmaq bağırsaqda

C) Nazik bağırsaqda

D) Ağız boşluğunda

E) Mədədə
Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
885) İnsan orqanizmində miqdarı 1 kq - 2 kq-a yaxın olan mineral hansıdır?
A) Mg ++

B) Ca ++


C) Fe

D) K +


E) Na +
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
886) Qanda natriumun səviyyəsini nə tənzim edir?
A) Prostaqlandinlər

B) Aldosteron

C) Kalsitonin

D) Adrenalin

E) Parathormon
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
887) Ferritin əsasən harada yerləşir?
A) Mədəaltı vəzdə

B) Mədədə

C) Böyrəklərdə

D) Eritrositlərdə

E) Qaraciyərdə
Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
888) Adrenalin nəyi sürətləndirir?
A) Bağırsağ əzələlərinin yığılmasını

B) Ürək əzələsinin yığılmasını

C) Arterial təziyiqin azalmasını

D) Lipogenezi

E) Bronxospazmı
Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
889) Hipofizin arxa payında əmələ gələn hormon hansıdır?
A) Qonadotrop hormonlar

B) Qlükaqon

C) Vazopressin

D) Qlükokortikoidlər

E) AKTH
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
890) Qanda histamin əsasən harada yerləşir?
A) Neytrofillərdə

B) Tosqun hüceyrələrdə

C) Plazmada ferment ingibitorları var

D) Eritrositlərdə

E) Trombositlərdə
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М., Медицина, 1998, 704 с
891) Aşağıdakılardan hansı katexolamin sayılır?
A) Heparin

B) Dofamin

C) Serotonin

D) Süd turşusu

E) Histamin
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М., Медицина, 1998, 704 с
892) Toyuq korluğu hansı vitaminin alimentar çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) B6 vitamini

B) A vitamini

C) D vitamini

D) B1 vitamini

E) C vitamini
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998,
893) Meqaloblastik anemiya hansı vitaminin çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) C vitamini

B) B1 vitamini

C) B12 vitamini

D) A vitamini

E) D vitamini
Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
894) Raxit hansı vitaminin çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) A vitamini

B) B1 vitamini

C) B12 vitamini

D) D vitamini

E) C vitamini
Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
895) Dermatit, stomatit və konyuktivit hansı vitaminin defisiti zamanı inkişaf edir?
A) E vitamini

B) B2 vitamini

C) A vitamini

D) C vitamini

E) D vitamini
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
896) Hemorragik sindrom hansı vitaminin defisiti zamanı inkişaf edir?
A) B6 vitamini

B) D vitamini

C) B1 vitamini

D) K vitamini

E) E vitamini
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
897) Beri - beri xəstəliyi hansı vitaminin alimentar çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
A) D vitamini

B) B5 vitamini

C) A vitamini

D) B1 vitamini

E) B6 vitamini
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
898) Mioqlobin harada yerləşir?
A) Əzələlərdə

B) Qaraciyərdə

C) Sümük iliyində

D) Sinir sistemində

E) Eritrositlərdə
Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
899) İltihabın kəskin fazasının zülalı hansıdır?
A) Hemoqlibin

B) Mioglobin

C) Kollagen

D) Anqiotenzin

E) Protein C
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
900) Qatılığı 6 - 12 saat ərzində 100 - 1000 dəfə artan iltihab reaktantları hansıdır?
A) Orozomukoid, a1 - antitripsin, qaptoqlobin, fibrinogen

B) Albumin, transferrin, prealbumin

C) İgG, İgA, İgM, - makroqlobulin

D) Seruloplazmin, C 3, C 4 - komplementləri

E) C - reaktiv zülal, serumun amiloid A zülalı
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
901) C - reaktiv zülal nə zaman aşkarlanır?
A) Viruslu iltihab zamanı daha çox müşahidə olunur

B) Əməliyyatdan sonraki dövrdə olmur

C) Bakterial iltihab zamanı daha çox müşahidə olunur

D) Normada var, iltihab zamanı azalır

E) Xroniki iltihab zamanı əmələ gəlir
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
902) Hepatit «B» üçün spesifik test hansıdır?
A) Sorbithidrogenazanın aktivliyi

B) Turş fosfatazanın aktivliyi

C) Bilirubinin artması

D) Transaminazaların aktivliyinin təyini

E) HBs - antigenin immunokimyəvi təyini
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
903) Natriumi - oksibutiratın təsirinin xarakterik cəhəti nədən ibarətdir?
A) Damar spazmını artırır

B) Uzunmüddətli yuxu törədir

C) Güclü analgeziya edicidir

D) Antihipoksik təsir göstərir

E) Orta terapevtik dozada tənəffüsü zəiflədir
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
904) Stranqulyasiyon asfiksiyada ölüm zamanı ilk yardım əsasən nədən ibarətdir?
A) Ürək - Ağciyər reanimasiyası

B) Ağciyərlərin süni ventilyasiyası aparatına qoşulması

C) İnfuziyon terapiya tədbirlərinin aparılması

D) İntubasiyanın aparılması

E) Traxeotomiyanın aparılması
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
905) Aktivləşdirilmiş kömürün hər kiloqram bədən kütləsinə bir dəfəlik dozası hansıdır?
A) 5 qr

B) 1 qr


C) 3 qr

D) 2 qr


E) 4 qr
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
906) Parasetamolla zəhərlənmə zamanı antidot hansıdır?
A) Asetilsistein

B) Nalokson

C) Atropin

D) Flumazenil

E) Dipiroksim
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
907) Unitiol hansı zəhərlənmədə antidotdur?
A) Fentanil

B) Ağır metallar

C) Opiatlar

D) Fosfor üzvi birləşmələr

E) Barbituratlar
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
908) Dipiroksim hansı zəhərlənmədə antidotdur?
A) Ağır metallar

B) Fosfor üzvi birləşmələr

C) Opiatlar

D) Barbituratlar

E) Fentanil
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
909) Protamin sulfat hansı zəhərlənmədə antidotdur?
A) Heparin

B) Metil spirti

C) Atropin

D) Fosfor üzvi birləşmələr

E) Etilen - qlikol
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
910) Naşatır spirti ilə zəhərlənmədə ilk yardım zamanı nə etmək olmaz?
A) Mədə möhtəviyyatını nazik zondla sormaq

B) Qusma yaratmaq

C) Vena daxilinə 10% albumin məhlulu

D) Zəhərin konsentrasiyasını azaltmaq üçün çoxlu su içirmək

E) Vena daxilinə kristalloid məhlullar
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
911) Yanıqların təsnifatına hansı daxil deyildir?
A) Şüa

B) Elektrik

C) Hipertermiki

D) Termiki

E) Kimyəvi
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
912) Uşaqlarda termiki travmanın ağırlığını düzgün qiymətləndirmək üçün, tənəffüs yollarının yanığında ümumi zədələnmə sahəsinə neçə faiz əlavə edilir?
A) 2 - 3%

B) 4 - 5%

C) 10 - 12%

D) 7 - 8%

E) 13 - 15%
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
913) Bir yaşa qədər uşaqlarda başda yanıq sahəsi neçə faiz təşkil edir?
A) 11 %

B) 16 %


C) 10%

D) 17%


E) 20%
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
914) Beş yaşlı uşaqlarda başın yanıq sahəsi neçə faiz təşkil edir?
A) 15%

B) 20%


C) 11%

D) 13%


E) 17 %
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
915) Aşagıdakılardan hansı yanıq xəstəliyinin dövrlərinə aid deyil?
A) Septikotoksemiya

B) Kəskin yanıq toksemiyası

C) Koma dövrü

D) Yanıq şoku

E) Bərpa (reabilitasiya )
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
916) Yanıq şokunun müalicəsində birinci 8 saat ərzində hansı məhlulun vurulması məsləhətdir?
A) Poliqlükin

B) 5% - li albumin

C) Jelatinol

D) Plazma

E) 5% - li qlükoza
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
917) Hansı əlamət turşuların istifadəsi zamanı yaranan kimyəvi yanığın xarakterik əlaməti deyil?
A) Toxumalar susuzlaşır, kənarlarında iltihab zonası olur

B) Yaş nekroz törədir, qasnaq yumşaq olur

C) Aydın sərhədlərə malik quru qasnaq əmələ gəlir

D) Zədələnmə çox vaxt dərin olur, iltihab zonası olur

E) Toxuma zülallarının koaqulyasiyası yaranır
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
918) Yanıq xəstəliyinin ağırlaşmaları içərisində birinci yerdə hansı durur?
A) Böyrək, mərkəzi sinir sistemi disfunksiyası

B) Ürək - damar sistemi və tənəffüs sistemi pozğunluqları

C) Mədə - bağırsaq traktının pozğunluqları

D) Qaraciyər disfunksiyası

E) Homeostaz dəyişiklikləri
Ədəbiyyat: Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı – 2009
919) Hansı əlamət qeyri - stabil stenokardiyaya aid deyil?
A) 30 gün ərzində ilk dəfə əmələ gələn ağır gərginlik stenokardiyası

B) Anginoz tutmanın fiziki yükün səviyyəsindən asılı olması

C) Proqressivləşən gərginlik stenokardiyası

D) Mikard infarktının ilk 14 günündə əmələ gələn stenokardiya

E) Sakitlikdə ilk dəfə əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
920) Aşağıdakılardan hansı stenokardiyanın klinik formasıdır?
A) Spontan və qeyri - stabil

B) Proqressivləşən spontan

C) Gərginlik və qeyri - stabil

D) Stabil və qeyri - stabil

E) Gərginlik və spontan
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
921) Vazospastik stenokardiya zamanı effektli preparat hansıdır?
A) Propranolol

B) Diltiazem

C) Nifedipin

D) Verapamil

E) Nitroqliserin
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
922) Anginoz tutma zamanı təcili yardım üçün aşagıdakılardan hansı vacib deyil?
A) Dilaltına nitroqliserin qoymaq

B) Arterial təzyiq və ürək ritmini korreksiya etmək

C) Koronaroqrafiya etmək

D) Rahat yarım oturaq vəziyyət vermək

E) Fiziki və emosional sakitlik yaratmaq
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
923) Bayılmanın əsasında nə durur?
A) Ürəyin hipoksiyası

B) Beyinin hipoksiyası

C) Anemiya

D) Ürəyin işemik xəstəliyi

E) Dövr edən qanın həcminin azalması
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
924) Xarici otitin klinik təsnifatına daxil deyil?
A) Çiban

B) Seroz


C) Nekrotik

D) Abses


E) Diffuz
Ədəbiyyat: Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
925) Kəskin хarici otitin müalicəsində rol oynamır?
A) Analgetiklər

B) Fizioterapiya

C) Steroidlər

D) Sedativ maddələr

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
926) Kəskin хarici otitin müalicə sxeminə hansı daxil deyil?
A) Flukonazol

B) Analgetiklər

C) Karbohidrat mübadiləsinin korreksiyası

D) Antibiotiklər

E) Su - duz mübadiləsinin korreksiyası
Ədəbiyyat: Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
927) Kəskin orta otitin simptomları hansıdır?
A) Qulaqlarda ağrı, yüksək hərarət

B) Əsəbilik eşitmənin zəifləməsi, ümumi vəziyyətin pozulması

C) Normal hərarət, qulaqlarda küy

D) Yüksək hərarət, eşitmə zəifliyi

E) Kəskin qulaq ağrısı, qulaqlarda qaşınma, yuxunun pozulması
Ədəbiyyat: Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
928) Kəskin appendisit zamanı xəstə yataqda hansı vəziyyətdə olur?
A) “Qurbağa” pozasında

B) Diz - dirsək vəziyyətində

C) Uzana bilmir, yalnız oturur

D) Sakit halda arxası üstə və ya sağ böyrü üstə uzanır

E) Sakit halda sol böyrü üstə uzanır
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
929) Kəskin appendisitdə 3 - 5 yaşlı uşaqlarda hansı simptom üstünlük təşkil edir?
A) Bartomye - Mixelson

B) Rizvaş

C) Krasnobayev

D) Promptov

E) Sitkovski
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
930) Kəskin appendisitdə Koxer - Volkovic simptomu hansıdır?
A) Ağrı göbək nahiyəsindən başlayır, sonda sağ qalça - cuxur nahiyəsində toplanır

B) Ağrı epiqastral nahiyədən başlayır, 2 - 6 saatdan sonra sağ qalça - çuxur nahiyəsində toplanır, daimi qalır, heç bir yerə irradiasiya etmir

C) Ağrı bütün qarın üstü nahiyəsindən başlayır

D) Sağ ayağın xaricə rotasiyası zamanı sağ qalça - çuxur nahiyyəsində ağrılar güclənir

E) Ağrılar dərhal sağ qalça - çuxur nahiyəsində məhdudlaşır
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
931) Promtov simptomu ilə hansı xəstəliklərin differensiasiyası aparılır?
A) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi

B) Mezenteral arteriyalarının tromboemboliyası

C) Qaraciyər sirrozu

D) Kəskin limfadetit

E) Uşaqlıq artımlarının iltihabı
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
932) Kəskin xolesistit zamanı xəstə hansı vəziyyətdə hospitalizasiya edilir?
A) Diz - dirsək vəziyyətində

B) Ayaq üstə

C) Arxası üstə, ayaqları qarnına sıxılmış vəziyyətdə

D) Xərəkdə uzanmış vəziyyətdə

E) Qarnı üstə
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
933) Kəskin xolesistit nə ilə differensiasiya edilmir?
A) Kəskin pankreatitlkə

B) Miokard infarktı ilə

C) Bağırsaq keçməməzliyi ilə

D) Stenokardiya

E) Kəskin appendisitlə
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
934) Kəskin xolesistit zaman ağrının xarakteri necədir?
A) Küt agrı

B) Xəncərvari

C) Sancı şəkilli kəskin ağrı

D) Tutma şəkilli

E) Daimi zəif
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
935) Kəskin mədə - bağırsaq qanaxması faktı və ağırlıq dərəcəsi ilkin olaraq hansı klinik əlamətlərə əsasən təyin edilmir?
A) Epiqastral nəhiyədə şiddətli ağrılar, soyuq tərbasma

B) Qəhvə şəklində qusma

C) Melena

D) Qan çöküntülü qusma

E) Qanitirmənin simptomokompleksi
Ədəbiyyat: Kəskin mədə - bağirsaq qanaxmalarının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
936) Helikobakter infeksiyanın müalicəsində nə istifadə olunur?
A) Penisillin

B) Analgin

C) Metronidazol

D) Plazmoəvəzediciər

E) Vikasol
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
937) Helikobakter infeksiyanın müalicəsində nə effektivdir?
A) Proton nasosu inhibitorları

B) Plazmaəvəzedicilər

C) Vikasol

D) Penisillin

E) Analgin
Ədəbiyyat: Mədə və onikibarmaq bağirsağin xora xəstəliyi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008 - ci il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2008
938) Rentgenoloji müayinədə “Kloyber kasacıqları” hansı xəstəlikdə aşkarlanır?
A) Ağciyər şoku

B) Kəskin appendisit

C) Mezenteral arteriyasının tromboemboliyası

D) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi

E) Kəskin ürək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
939) “Anginae abdominalis” ilk öncə hansı xəstəliklə differensiaya olunmalıdır?
A) Kəskin pankreatit

B) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi

C) Stenokardiya

D) Miokard infarktının abdominal forması

E) Kəskin qastrit
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə