Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Tac arteriyalarının aterosklerozunun ən informativ diaqnostik üsulu hansıdır?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə4/24
tarix10.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

205) Tac arteriyalarının aterosklerozunun ən informativ diaqnostik üsulu hansıdır?
A) EXO - kardioqrafiya

B) Koronar angioqrafiya

C) Ssintoqrafiya

D) EKQ


E) Stress exo - kardioqrafiya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
206) Prinsmetal stenokardiyanın əlaməti hansıdır?
A) Qanda troponinin miqdarı artır

B) Stenokarditik tutmalar yuxuda səhər saatlarına yaxın əmələ gəlir

C) EKQ - da “T” dişciyinin inversiyası

D) Stenokardik tutma emosional gərginlik zamanı əmələ gəlir

E) Qadınlarda daha tez - tez rast gəlir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
207) Kəskin miokard infarktının diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı əsasdır?
A) ST seqmenti izoxətdə yerləşir

B) Miokard nekrozunun markeri troponinin miqdarının azalması

C) EKQ - də patoloji "Q" dişinin olması

D) Protrombinin miqdarınn qanda normallaşması

E) Xolesterinin qanda azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003г.
208) Kəskin koronar sindrom zamanı β - blokatorların təyinatına göstəriş hansıdır?
A) Arterial hipotoniya

B) Kəskin ürək çatışmazlığı

C) I dərəcəli AV blokada

D) Reflektor sinus taxikardiyası

E) Bradisistolik formalı səyrici aritmiya
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
209) Hansı preparat qeyri - düz antikoaqulyantlara aiddir?
A) Fondaparinuks

B) Heparin

C) Fraksiparin

D) Streptokinaza

E) Varfarin
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
210) Miokard infarktı və mədəcik ekstrasistoliyası olan xəstələrdə seçim preparatı hansıdır?
A) Amiodaron

B) Nitrosorbid

C) Novokainamid

D) Adenozintrifosfat

E) Amlodipin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
211) IV funksional sinif stabil gərginlik stenokardiyanın kliniki əlamətləri hansıdır?
A) 10 - 12 km/saatda sürətlə velosiped sürmək stenokardiya yaradır

B) Cüzi fiziki iş anginoz ağrılara səbəb olur

C) Veloerqometrdə 60 w yüklənmə stenokardiya tutulması yaradır

D) Düz yerdə 100 - 200 m gəzinti anginoz tutuma verir

E) I mərtəbəyədək qalxarkən stenokardiya tutması baş verir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
212) Sinus bradikardiyası ilə müşayiət olunan stenokardiyanın müalicəsində antianginal preparatın seçimi hansıdır?
A) Riboksin

B) Amlodipin

C) Propranalol

D) Verapamil

E) Metoprolol
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
213) Miokard infarktlı xəstələrdə anqinoz tutmanın yaranmasından ilk 2 - 6 saat ərzində artan və nekrozun əmələ gəlməsini təsdiq edən ən spesifik markerlər hansılardır?

A) Mioqlobin

B) Troponin I və T

C) Alanintransferaza

D) Laktatdehidrogenaza

E) Kreatininfosfokinaza


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
214) Reyno sindromlu xəstələrdə stenokardiya müşahidə edilirsə, antianginal preparatlardan əsas seçim hansıdır?
A) Molsidomin

B) β - blokatorlar

C) Kalsium antaqonistləri

D) AÇF inhibitorları

E) Nitratlar
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
215) Arterial hipertenziya zamanı hədəf orqanına hansı aid deyıl?
A) Böyrək

B) Beyin


C) Ürək

D) Göz dibi

E) Qaraciyər
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
216) Arterial hipertenziyanın fəsadına hansı aid deyil?
A) Böyrək funksiyasının pozulmaları

B) Koronar çatışmazlıq

C) Dislipidemiya

D) Beyin qan dövranı pozulmaları

E) Xroniki ürək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
217) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin) inhibitorlarının spesifik yanaşı effekti hansıdır?
A) Dəridə səpgi

B) Üzün qızarması

C) Aşağı ətraflarda ödem

D) Ürək döyüntüləri

E) Quru öskürək
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
218) Arterial hipertenziya zamanı hansı əlamət ürəyin zədələnməsini göstərir?
A) Sol mədəciyin hipertrofiyası

B) Yuxarı sıxlıqlı lipoproteidlərin artması

C) Şəkərli diabet

D) Şəkərsiz diabet

E) Qanda triqliseridlərin miqdarının azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
219) Hansı preparat qrupu hipotenziv preparatların əsas qrupuna aid deyil?
A) AÇF inhibitorları

B) Kalsium antaqonistləri

C) Periferik vazodilatatorlar

D) β - blokatorlar

E) Diuretiklər
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
220) Hansı hipotenziv preparat AÇF (angiotenzin çevirici ferment) inhibitorlara aid deyil?
A) Valsartan

B) Kaptopril

C) Ramipril

D) Lizinopril

E) Perindopril
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
221) Bədənin normal çəkisinin göstəricisi hansılardır?
A) 29, 0 - 33, 0

B) 16, 0 - 20, 0

C) 25, 0 - 29, 0

D) 12, 0 - 16, 0

E) 20, 0 - 24, 0
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
222) Arterial hipertenziyanın müalicəsi zamanı hipotenziv preparatların kombinasiyasından hansı səmərəli deyil?
A) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin ) inhibitoru + diuretik

B) β - blokator+ dihidropridin qrup kalsium antoqonistləri

C) Adrenoreseptorların blokatorları + diuretik

D) α – adrenoblokator + kalsium antaqonisti

E) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin) inhibitoru + kalsium antaqonistləri
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
223) Endokrin vəzilərin patologiyası ilə bağlı hipertonik kriz əsasən hansında rast gəlir?
A) Hipoparatireoz

B) Hipotireoz

C) Feoxromositoma

D) Şəkərsiz diabet

E) Addison xəstəliyi
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
224) Arterial hipertenziya zamanı hansı əlamət böyrəklərin zədələnməsini göstərir?
A) Sidikdə dəyişilməmiş eritrositlərin olması

B) Qanda protrombinin miqdarının 100 % - dən çox olması

C) Proteinuriya

D) Epiteluriya

E) Sidikdə duz kristallarının olması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
225) Şəkərli diabet böyrək çatışmazlığının erkən mərhələsi ilə müşayiət olunarsa arterial təzyiqin hansı səviyyəyə qədər endirilməsi məqsədəuyğundur?
A) Diastolik AT 90 mm c.s. qədər azalması

B) AT - nin 140 / 190 mm c.s. qədər tədricən azalması

C) Sistolik AT - nin 10 % - ə qədər azalması

D) AT 130 / 80 mm c.s. yuxarı

E) AT 130 / 80 mm c.s.aşağı
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
226) Arterial hipertenziyalı xəstələrdə əlavə riskin dərəcəsinin təyini zamanı sadalananlardan hansı nəzərə alınmır?
A) Orqanların zədələnmə dərəcəsi

B) Bədən çəkisinin az olması

C) Arterial hipertenziyanın ağırlıq dərəcəsi

D) Təsdiqlənmiş ürək - damar patologiyası

E) Ürək - damar xəstəliklərinin risk faktorları
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
227) Dilatasion kardiomiopatiyalı xəstələrdə ürək kameralarının hansı böyüyür?
A) Sağ mədəciyin dilatasiyası

B) Sağ mədəcik, sol qulaqcıq

C) Sol mədəcik, sol qulaqcıq

D) Ürəyin bütün kameraları, əsasən sol mədəcik

E) Sol mədəcik
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
228) Dilatasion kardiomiopatiya zamanı seçim preparatı hansıdır?
A) Lipotrop preparatlar

B) AÇF( angiotenzin çevirici ferment) inhibitorları

C) L- Karnitin

D) Preduktal MR

E) Ca antaqonistləri
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
229) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı kəskin infeksion virus mənşəli miokarditlərin etiotrop müalicəsində istifadə olunur?
A) Eritromısın

B) Asiklovir

C) Qlükokortikoidlər

D) Aminoxinolon preparatları

E) Benzilpenisillin
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
230) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı bakterial miokarditlərin etiotrop müalicəsində istifadə olunur?
A) Meloksikam

B) Delagil

C) Asiklovir

D) Benzilpenisillin

E) Remantadin
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
231) Ekssudativ perikardit zamanı obyektiv müayinənin nəticəsi hansıdır?
A) Ürək tonlarının normal olması

B) Ürəyin mütləq kütlüyünün hüdudlarının genişlənməsi

C) Ürək tonlarının güclənməsi

D) Güclənmiş zirvə vurğusu

E) Perikardın sürtünmə küyü
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
232) İnfeksion endokarditin diaqnostik meyarı hansıdır?
A) Limfositoz

B) Neytropeniya

C) EÇS - nin artması

D) Leykositoz

E) İki ardıcıl hemokultarada patogen amilin aşkarlanması
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
233) Mitral qapağın üzvi çatışmazlığının səbəbi hansıdır?
A) Kəskin miokard infarktı

B) Miokardiodistrofiya

C) Revmatik qızdırma

D) Arterial hipertoniya

E) Kəskin və xroniki ürək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: V. X. Vasilenko. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.
234) Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə ürək qlükozidlərini təyin etmək üçün göstəriş hansıdır?
A) Hiperkaliemiya

B) Sinus taxikardiyası

C) Hiperkalsiemiya

D) Taxisistolik səyrici aritmiya

E) Hipokaliemiya
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
235) Tardus, parvus nəbzi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Üçtaylı qapağın çatışmazlığı

B) Aortal qapağın çatışmazlığı

C) Mitral stenoz

D) Mitral qapağın çatışmazlığı

E) Aortal stenoz
Ədəbiyyat: А. Л. Гребенев. «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г.
236) Ürəyin zirvəsində “pişik mırıltısı” hansı ürək qüsuru üçün xarakterikdir?
A) Aorta qövsünün stenozu

B) Aortal qapağın çatışmazlığı

C) Mitral qapağın çatışmazlığı

D) Üçtaylı qapağın çatışmazlığı

E) Mitral stenoz
Ədəbiyyat: А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001г.
237) Mitral stenoz zamanı hansı növ aritmiya daha çox rast gəlinir?
A) Qulaqcıq səyriməsi

B) AV blokada III dərəcə

C) AV blokada II dərəcə

D) Sinoatrial blokada

E) Mədəcik ekstrasistoliyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
238) Xolesterinin əsas daşıyıcı forması hansı hissəcikdir?
A) Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər

B) Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər

C) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər

D) Apoprotein A - II

E) Xilomikronlar
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 303
239) Arterial təzyiqin səviyyəsinin korreksiyası və tütün çəkməkdən imtina etmə hansı xəstəliklərin azalması ilə müşayiət olunur?
A) hipertrofik kardiomiopatiya və qəfləti ölüm tezliyinin

B) dilatasion kardiomiopatiya və kəskin koronar sindromun tezliyinin

C) stabil stenokardiya və mitral qapağın catışmazlığının tezliyinin

D) aorta qapağının stenozunun və Prinsmetal stenokardiyasının tezliyinin

E) təkrari miokard infarktın və qəfləti ölüm tezliyinin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 353
240) Hansı preparatın vazospastik (Prinsmetal) stenokardiya zamanı işlədilməsi göstəriş deyil?
A) Propronalol

B) Nitroqliserin

C) Diltiazen

D) Nifedipin

E) İzoptin
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
241) Hansı dərman preparatları angiotenzin reseptorlarının blokatorlarına aiddirlər?
A) Diltiazem, felodipin, nifedipin

B) Atenolol, metoprolol, bisoprolol

C) Kapoten, enalapril, ramipril

D) Karvedilol, amlodipin, lizinopril

E) Lozartan, kandesartan, eprosartan
Ədəbiyyat: Arterial hipertenziyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
242) Hansı dərman preparatları angiotenzin çevirici fermentin inhibitorlarına aiddirlər?
A) Atenolol, metoprolol, bisoprolol

B) Kapoten, enalapril, ramipril, lizinopril

C) Lozartan, kandesartan, eprosartan

D) İrbesartan, valsartan, karvedilol

E) Diltiazem, felodipin, nitrendipin, amlodipin
Ədəbiyyat: Arterial hipertenziyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
243) Ağciyər arteriyası tromboemboliyasında ağrı sindromunun səbəbi hansıdır?
A) Kəskin bronxosparm, hərarətin qalxması

B) Ağciyər arteriyasının başlanğıcının kəskin dartılması, miokardın işemiyası

C) Hərarətin enməsi, hipotenziya

D) Ağciyərlərin hipoksiyası, öskürək

E) Aritmiya, tənəffüs çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
244) Ağciyər arteriyasının massiv tromboemboliyası zamanı vacib proqnostik əlamətlərə aid deyildir?
A) hipertenziya, baş qicəllənmə, taxikardiya –dəq. 100 - 130 vurgu

B) arterial hipotenziya, beyin perfuziyasının pozulması

C) təngənəfəslik, taxipnoe –dəq. 50 - 70

D) kəskin sağ mədəcik çatışmazlığı, sianoz, Ağciyər arteriyası üzərində II tonun aksenti

E) ağrı sindromu, öskürək, hərarətin qalxması
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
245) Yenidoğulmuşların reanimasiyası zamanı ürəyin xarici masaj təzyiqlərinin süni tənəffüsə nisbəti necə olmalıdır?
A) 5: 1

B) 15: 2


C) 3: 1

D) 9: 3


E) 30: 2
Ədəbiyyat: Yenidoğulmuşlarin ilkin reanimasiyasi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008 - ci il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2008
246) Hipoqlikemik hala düşmüş xəstəyə əsasən hansı preparat vurulur?
A) 0, 45% - lı natriumum xlorid məhlulu vena daxilinə damcı ilə

B) Reopoliqlükin vena daxilinə şırnaqla

C) 0, 9% - lı natriumum xlorid məhlulu vena daxilinə damcı ilə

D) 40% - lı qlükoza məhlulu 50 ml vena daxilinə şırnaqla

E) 5% - lı qlükoza məhlulu vena daxilinə damcı ilə
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
247) Aşağıdakılardan hansı təbii penisillinlərə aid deyil?
A) Benzilpenisillin prokain (penisillinin novakain duzu)

B) Benzilpenisillinin natrium və kalium duzları

C) Aminopenisillinlər

D) Benzatin benzilpenisillin

E) Fenoksimetilpenisillin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protocol-Bakı-2009
248) Amoksisillin hansı qrup preparatlara aiddir?
A) Ureidopenisillinlərə

B) İnhibitordan müdafiə olunmuş penisillinlərə

C) Təbii penisillinlərə

D) Aminopenisillinlərə

E) Karbenipenisillinlərə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
249) İnhibitordan müdafiə olunmuş penisillinlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Ampisillin/sulbaktam

B) Tikarsillin/klavulanat

C) Ampisillin

D) Amoksisillin/klavulanat

E) Piperasillin/tazobaktam
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
250) Ampisillin haqqında aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?
A) Aminopenisllinlərin nümayəndəsidir

B) Haemophilus spp. qarşı aktivdir

C) Bütün β-laktamazalarla hidrolizə uğrayır

D) H.Pylori qarşı aktivdir

E) Qida qəbulundan asılı olmayaraq qəbul etmək lazımdır
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
251) Yüngül və orta ağırlıqda olan streptokok infeksiyalarının (tonzillofaringit, qızılyel) müalicəsində hansı preparata üstünlük verilməlidir?
A) Fenoksimetilpenisillin

B) Tikarsillin/klavulanat

C) Amoksisillin

D) Oksasillin

E) Benzatin benzilpenisillin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
252) I nəsil sefalosporinlərin nümayəndəsi hansıdır?
A) Seftazidim

B) Seftriakson

C) Sefotaksim

D) Sefazolin

E) Sefoperazon
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
253) II nəsil sefalosporinlərə hansı aiddir?
A) Seftriakson

B) Sefoperazon

C) Sefuroksim

D) Sefotaksim

E) Seftazidim
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
254) Aşağıdakılardan hansı III nəsil sefalosporinlərə aid deyil?
A) Seftazidim

B) Sefoperazon/sulbaktam

C) Sefepim

D) Sefotaksim

E) Seftriakson
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
255) Aşağıdakılardan hansı I nəsil aminoqlikozidlərə aiddir?
A) Gentamisin

B) Tobramisin

C) Streptomisin

D) Amikasin

E) Netilmisin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
256) Taun üçün spesifik terapiya hansı preparatla aparılır?
A) Sefotaksim

B) Tobramisin

C) Amikasin

D) Sefotaksim

E) Streptomisin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
257) II nəsil flüörxinolonlara aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Ofloksasin

B) Siprofloksasin

C) Nefloksasin

D) Lomefloksasin

E) Nalidiks turşusu
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
258) Təbii makrolidlərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Siprofloksasin, Nefloksasin, Norfloksasin

B) Nalidiks turşusu, Oksalin turşusu, Piperin turşusu

C) Klaritromisin, Oksalin turşusu, Nefloksasin

D) Spiramisin, Cozamisin, Midekamisin

E) Klaritromisin, Roksitromisin, Azitromisin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
259) Makrolidlərin istifadəsi nə zaman əks göstərişdir?
A) Göy öskürək, difteriya

B) Hamiləlik və laktasiya dövrü

C) Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları:streptokok tonzilofaringiti, kəskin sinusit

D) Toksoplazmoz, Kriptosporidoz

E) Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
260) Aşağıdakılardan hansı yarımsintetik makrolidlərə aid deyil?
A) Klaritromisin

B) Eritromisin

C) Azitromisin

D) Midekamisin asetat

E) Roksitromisin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
261) Hansı antibiotik monobaktamlara aiddir?
A) Azteonam

B) Piperasillin

C) İmipenem

D) Meropenem

E) Azlosillin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
262) Aşağıdakı hansı qrup preparatlar qaraciyərdə sitoxrom fermentinə ləngidici təsir göstərir?
A) Sefalosporinlər

B) Xinolonlar/Flüorxinolonlar

C) Penisillinlər

D) Linkosamidlər

E) Makrolidlər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
263) Makrolidlərə aid hansı preparatlar qida qəbulundan asılı olmayararaq qəbul edilə bilər?
A) Lomefloksasin, Norfloksasin, Siprofloksasin

B) Sefotaksim, Sefrtiakson, Sefoperazin

C) Linkomisin, Klindomisin, Azitromisin

D) Klaritromisin, Spiramisin, Cozamisin

E) Amikasin, Vankomisin, Teykoplanin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
264) Aminoqlikozidlər əsasən hansı əlavə təsirə malikdir?
A) Bakterial konyuktivit, keratit

B) Psevdomembranoz kolit

C) Nefrotoksik, ototoksik

D) Ağız boşluğunun kandidozuna

E) Ginekomastiyaya, dismenoreyaya
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
265) Glikopeptidlərə aşağıdakılardan hansılar aiddir?
A) Lomefloksasin, Norfloksasin

B) Sefotaksim, Sefriakson

C) Vankomisin, Teykoplanin

D) Linkomisin, Klindamisin

E) Benzatin benzilpenisillin, Oksasillin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
266) Nitrofuran qrupuna aid olmayan hansıdır?
A) Nifuratel

B) Furazolidon

C) Nifuroksazid

D) Ornidazol

E) Nitrofurantoin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə