Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Adenozin hansı ritm pozğunluğunda seçim preparatı hesab edilir?Yüklə 1,49 Mb.
səhifə24/25
tarix10.12.2016
ölçüsü1,49 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

1512) Adenozin hansı ritm pozğunluğunda seçim preparatı hesab edilir?
A) Paroksizmal mədəcik taxikardiyasında

B) Qulaqcıqların titrəməsində

C) Supraventrikulyar paroksizmal taxikardiyada

D) Asistologiyada

E) Qulaqcıqların paroksizmal səyriməsində
Ədəbiyyat: American Heart Association. BLS Healthcare Provider Algorithm 2010.
1513) Aşağıdakılardan hansı kəskin böyrək çatışmazlığının etioloji səbəbinə aid deyil?
A) Xroniki pielonefrit

B) Qanaxma və infeksiya ilə fəsadlaşmış mamalıq patologiyası

C) Şoklar

D) Yanıqlar

E) Uzun müddətli sıxılma sindromu
Ədəbiyyat: Шилов Е.М. Нефрология. Учебное пособие. 2007.
1514) β2-adrenoreseptorların aktivləşməsi nə ilə nəticələnmir?
A) Qan damarlarının keçiriciliyini azalması ilə

B) Seliyin sekresiyasının tormozlaşdırılması və mukosiliar klirensin yaxşılaşdırılması ilə

C) Bronx əzələlərinin boşalması ilə

D) Tosqun hüceyrələrdə və eozinifillərdə leykotrienlərin sintezini blokada etməsi ilə

E) Öskürək refleksinin stimullaşdırılması ilə
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.140
1515) İnhalyasion qlukokortikosteroidlərin yerli iltihabəleyhinə effekti nə ilə bağlı deyil?
A) Mukosiliar klirensi yaxşılaşdırır

B) Prostaqlandinlərin sintezini stimulyasiya edir

C) Selikli qişanın şişkinliyini və seliyin ifrazını azaldır

D) Endogen və ekzogen katexolaminlərə qarşı saya əzələsinin β-adrenoreseptorlarının sıxlığını çoxaldır

E) Araxidon turşusunun tsiklini, prostaqlandinlərin və leykotrienlərin sintezini blokada edir
Ədəbiyyat: Под ред. Ю.Б.Белоусова, В.Г.Кукеса «Клиническая фармакология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.758
1516) Qlukokortikosteroidlərin yanaşı təsirlərinə biri aid deyil:
A) Qlaukoma

B) Osteoporoz

C) Hipotenziya

D) Disfoniya

E) Orofaringeal kandidoz
Ədəbiyyat: Ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.142
1517) Sisteinil reseptorlarının blokatorlarının təsir mexanizminə hansı aid deyil?
A) Öskürək mərkəzinin aktivləşməsi

B) Mukosiliar klirensə müsbət təsir

C) Bronxların saya əzələlərinin boşalması

D) Eozinofillərin xemotaksisini azaldır

E) Qan damarlarının keçiriciliyinin və seliyin hipersekresiyasının azalması
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.149
1518) Antileykotriyen preparatlar qrupuna aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
A) Qenleuton

B) Ketotifen

C) Zafirlukast

D) Zileuton

E) Montelukast
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.149
1519) M-xolinoreseptorları blokada etməklə bronxları genəldir:
A) Tiotropium bromid

B) Salmeterol

C) Rekombinant Alfa-DNTaza

D) Montelukast

E) Nedokromil- natrium
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.150
1520) Bronxektaziya xəstəliyinin ən effektiv qeyrimedikamentoz müalicə metodu hansı hesab olunur?
A) Oksigenterapiya

B) Döş qəfəsinin massajı

C) Postural drenaj

D) Tənəffüs gimnastikası

E) Plazmaferez
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.406
1521) Xəstə 20 ildir ki, ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyində əziyyət çəkir. Son günlər irinli bəlğəm ifrazı, hərarətin 38,2 dərəcəyə qədər yüksəlməsi, təngnəfəsliyin artması qeyd olunur. Kəskinləşmənin müalicəsi üçün hansı antibiotik məsləhətdir?
A) Gentamisin

B) Salmeterol

C) Eritromisin

D) İpratropium bromid

E) Amoksisillin
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.512
1522) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyasının risk amillərinə hansı aid deyil?
A) Anamnezdə dərin venaların trombozu

B) Şəkərli diabet

C) Cərrahi müdaxilə

D) Onkoloji xəstəliklər

E) Siqaretçəkmə
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.512
1523) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyasının klininiki təzahürlərinə hansı aid deyil?
A) Təngnəfəslik

B) Hipotermiya

C) Taxikardiya və ritm pozğunluğu

D) Döş qəfəsində ağrı

E) Öskürək
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.513
1524) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyası hansı xəstəliklə diferensial diaqnostika tələb etmir?
A) Xondrit

B) Xroniki bronxit

C) Perikardın tamponadası

D) Miokard infarktı

E) Pnevmoniya
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.523
1525) Aşağı ətrafların varikoz genəlməsindən əziyyət çəkən 45 yaşlı xəstədə qəflətən fiziki gərginlik zamanı sürətlənmiş tənəffüs, təngnəfəslik və döş sümüyü arxasında ağrı əmələ gəlib. Bədənin yuxarı hissəsində sianoz müşahidə olunur. Auskultasiyada sağ orta ağ ciyər sahəsində fitverici xırıltılar eşidilir. EKQ-da QIIISI fenomeni qeyd olunur. Hansı xəstəliklə əlaqədər ola bilər?
A) Bronxial astma

B) Pnevmoniya

C) Spontan pnevmotoraks

D) Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası

E) Kəskin miokard infarktı
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.511
1526) Obliterəedici bronxiolitin kardinal əlaməti hansıdır?
A) Az produktiv öskürək

B) Subfebril hərarət

C) Proqressivləşən təngnəfəslik

D) Krepitasiya

E) Diffuz isti sianoz
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.437
1527) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən biri Lefqren və Heerfordt-Valdenstrem sindromları ilə müşahidə oluna bilər:
A) Ağ ciyər vaskuliti

B) Bronxiolit

C) Sarkoidoz

D) Limfoqranulomatoz

E) Qistiositoz X
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.684
1528) İdiopatik ağciyər fibrozun iltihabəleyhinə müalicəsinə aid deyil
A) QSİƏ preparatları

B) Qlukokortikosteroidlər

C) Azatioprin

D) Tsiklofosfamid

E) Qlukokortikosteroidlər +Azatioprin
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009, стр.
1529) Hansı kliniki vəziyyət kəskin hipoksemik tənəffüs çatışmazlığının səbəbinə aid deyil?
A) Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi

B) Pnevmoniya

C) Ağ ciyərlərin kardiogen ödemi

D) Atelektaz

E) Kəskin respirator distress - sindrom
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009 г, стр.871
1530) Hansı kliniki vəziyyət kəskin hiperkapnik tənəffüs çatışmazlığının səbəbinə aid deyil?
A) Kifoskolioz

B) Ağ ciyərlərin kardiogen ödemi

C) Astmatik status

D) Piylənmə

E) Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin ağır kəskinləşməsi
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009 г, стр.886
1531) Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin kəskinləşməsi zamanı təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiyaya göstəriş deyil?
A) Huşun pozulması

B) Hərarətin yüksəlməsi

C) Artan hiperkapniya (PaCO2>70 мм рт.ст.)

D) Persistəedən və proqressivləşən hipoksemiya (PaO2<50 мм рт.ст.)

E) İlkin təcili terapiyaya davamlı ağır dispnoe
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009 г, стр.871
1532) Ağ ciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin kəskinləşməsi fonunda yaranan kəskin tənəffüs çatışmazlığının müalicə prinsiplərinə aid deyil?
A) İnhalyasion β2-aqonistlər

B) Oksigenterapiya

C) Qlükokortikosteroidlər

D) Antileykotriyen preparatlar

E) Antixolinergik preparatlar
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009 г, стр.891
1533) Qeyri kardiogen ağ ciyər ödemi zamanı hansı qrup preparatları istifadə olunmur?
A) Vazopressorlar

B) Surfaktantlar

C) Antibiotiklər

D) Xolinolitiklər

E) Antioksidantlar
Ədəbiyyat: Под ред. А.Г. Чучалина «Пульмонология: национальное руководство», ГЭОТАР-Медиа, 2009 г, стр.578.
1534) Böyük deksametazon sınağı aşağıdakıların hansının differensial diaqnostikasında istifadə olunur?
A) Kuşinq sindromu və piylənmə

B) Kuşinq sindromu və hipotalamik sindromu

C) Kuşinq sindromu və norma

D) Hipotalamik sindromu və piylənmə

E) Kuşinq xəstəliyi və sindromu
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев «Эндокринология», Москва-2000
1535) Böyrəküstü vəzilərin qabıq maddəsinin ikitərəfli hiperplaziyası nə ilə xarakterizə olunur?
A) AKTH sintezinin azalması

B) TTH sintezinin çoxalması

C) Kortikoliberinin sintezinin çoxalması

D) Somatostatinin sintezinin çoxalması

E) AKTH sintezinin çoxalması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, «Эндокринология, Национальное руководство», Москва-2008
1536) Hipertoniya xəstəliyindən fərqli olaraq aşağıdakılardan hansı feoxromositoma üçün xarakterik deyil?
A) Ahıl yaşlarında inkişaf etməsi

B) Sidikdə katexolaminlərin səviyyəsinin artması

C) Cavan yaşlarında inkişaf etməsi

D) Hipertonik kriz ilə yanaşı bədən hərarətinin yüksəlməsi

E) Ortostatik hipotenziya
Ədəbiyyat: Е.А.Холодова «Справочник по клинической эндокринологии», Минск-2004
1537) İtsenko– Kuşinq xəstəliyində “steroid diabet”in inkişaf etməsinin əsas səbəbi hansıdır?
A) Qlyukozanın fəallaşması

B) Qlyukoneogenezin fəallaşması

C) Renin-angiotenzin-aldosteron sisteminin fəallaşması

D) Renin-angiotenzin-aldosteron sisteminin fəallığının azalması

E) Lipolizin stiumulyasiyası
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, «Эндокринология, Национальное руководство», Москва-2008
1538) İtsenko-Kuşinq xəstəliyinin müalicəsində xloditanın optimal terapevtik dozası hansıdır?
A) 1,5 q/sut

B) 12 mq/sut

C) 75 mq/sut

D) 0,5 q/sut

E) 4-6 q/sut
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев «Эндокринология», Москва-2000
1539) Endokrin xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunan dopaminergik reseptorların stimuləedici preparatina hansı aiddir?
A) Bromokriptin

B) Deksametazon

C) Xloditan

D) Merkazolil

E) Orimeten
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев «Эндокринология», Москва-2000
1540) Hipofizar nanizmin müalicəsində istifadə olunan somatotrop hormonun dozası nə qədər olmalıdır?
A) 40V/həftədə

B) 1,5-2 V/həftədə

C) 18 V/həftədə

D) 2-4 V/həftədə

E) 6-12 V/həftədə
Ədəbiyyat: Н.Лавин « Эндокринология», Москва-1999
1541) Endogen-konstitusional piylənmə üçün xarakter kliniki simptomlar hansıdır?
A) Piyin bərabər paylanması, dərinin hiperpiqmentasiyası

B) Displastik piylənmə, dəridə səpgilər

C) Piyin bərabər paylanması, hipertenziya

D) Displastik piylənmə, əzələ hipotrofiyası

E) Displastik piylənmə, cinsi inkişafın pozulması
Ədəbiyyat: В.Н.Серов,В.Н.Прилепская,Т.В.Овсянникова «Гинекологическая эндокринология», Москва-2008
1542) Yeniyetmə dispituitarizm üçün xarakter simptomlar hansıdır?
A) Piylənmə, striyalar, əzələ hipotrofiyası

B) Piylənmə və cinsi inkişafın pozulması

C) Piylənmə, osteoporoz, əzələ hipotrofiyası

D) Piylənmə, boyun kiçik olması, hipotenziya

E) Piylənmə, dislipoproteinemiya, hipertenziya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, «Эндокринология, Национальное руководство», Москва-2008
1543) Anoreksogen təsirə malik olan preparat hansıdır?
A) Maninil

B) Metipred

C) Fepranon

D) Xlorpropamid

E) Akarboza
Ədəbiyyat: В.Н.Серов,В.Н.Прилепская,Т.В.Овсянникова «Гинекологическая эндокринология», Москва-2008
1544) Hər üç xəstəlik üçün (Adison xəstəliyi, İtsenko-Kuşinq xəstəliyi və Nelson sindromu) AKTH-un hiperproduksiyası ilə əlaqədar olan xarakter kliniki simptom hansıdır?
A) Dəri striyaları

B) Amenoreya

C) Dərinin hiperpiqmentasiyası

D) Ortostatik hipotoniya

E) Piylənmə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, «Эндокринология, Национальное руководство», Москва-2008
1545) Hipopituitarizmin əsas etioloji amili hansıdır?
A) Hipoqlikemiya

B) İnfeksiya

C) Şiyen-Simmonds sindromu

D) Nelson sindromu

E) Şişlər
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, «Эндокринология, Национальное руководство», Москва-2008
1546) Hipopituitarizmin müalicəsində əsas üsul hansıdır?
A) Cərrahi müdaxilə

B) Əvəzedici hormonal terapiya

C) Fizioterapiya

D) Pəhriz

E) Şua terapiyası
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, «Эндокринология, Национальное руководство», Москва-2008
1547) Hipopituitarizmi aşağıdakı hansı xəstəliklə differensasiya etmək lazımdır?
A) Əsəb anoreksiyası

B) Nelson sindromu

C) Akromeqaliya

D) Adison xəstəliyi

E) İtsenko-Kuşinq sindromu
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, «Эндокринология, Национальное руководство», Москва-2008
1548) Simmonds sindromunda inkişaf edən arıqlama hansı hormonun çatışmazlığı ilə əlaqədardır?
A) Estrogen

B) Prolaktin

C) Boy hormonu

D) AKTH


E) TTH
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, «Эндокринология, Национальное руководство», Москва-2008
1549) Adisonik kriz zamanı hansı preparatlar tövsiyyə olunmur?
A) İnfuzion məhlullar

B) Vazodilatatorlar

C) Katexolaminlər

D) Kortikosteroidlər

E) Mineralokortikoidlər
Ədəbiyyat: В.В. Потёмкин, Е.Г. Старостина, «Неотложная эндокринология». Руководство для врачей, 2008 г.
1550) Adisonik krizin müalicəsində birinci sutkada DOKSA-nın dozası nə qədər olmalıdır?
A) 5 mq ə/d 2-3 dəfə/sut.

B) 10 mq ə/d 2-3 dəfə/sut.

C) 5 mq ə/d 1 dəfə/sut.

D) 10 mq ə/d 1 dəfə/sut.

E) 5 mq ə/d 1-2 dəfə/sut.
Ədəbiyyat: В.В. Потёмкин, Е.Г. Старостина, «Неотложная эндокринология». Руководство для врачей, 2008 г.
1551) Tireotoksik krizin əmələ gəlməsində aşağıdakılardan hansı rol oynamır?
A) Rentgen şuaları

B) Radioaktiv yodun yeridilməsi

C) Sinir gərginliyi

D) İnfeksiya

E) Sedativ preparatların qəbulu
Ədəbiyyat: В.В. Потёмкин, Е.Г. Старостина, «Неотложная эндокринология». Руководство для врачей, 2008 г.
1552) Hiperkalsiyemik krizin müalicəsində hansı preparat əks-göstərişdir?
A) Kalsitonin

B) Hipotiazid

C) Furosemid

D) Hidrokortizon

E) Etakrin turşusu
Ədəbiyyat: В.В. Потёмкин, Е.Г. Старостина, «Неотложная эндокринология». Руководство для врачей, 2008 г.
1553) Aşağıdakılardan hansı variant feoxromositoma krizi üçün xarakter deyil?
A) Ətrafların tremoru, taxikardiya, tərləmə, proqressivləşən qusma

B) Antihipertenziv müalicənin effektsizliyi

C) Antihipertenziv müalicədən sonra A/T tədricən enməsi

D) Hiperqlikemiya, qlukozuriya, leykositoz, proteinuriya

E) Bədxassəli arterial hipertenziya sindromu, polisitemiya
Ədəbiyyat: В.В. Потёмкин, Е.Г. Старостина, «Неотложная эндокринология». Руководство для врачей, 2008 г.
1554) İnfeksion endokarditin böyük kriterilərinə nə aiddir?
A) Narkomaniya və toksikomaniya

B) Ağciyər infarktı

C) Müsbət revmatoid faktor

D) Bədən hərarəti ≥38˚C

E) EXO-KQ-da yeni vegetasiyalar
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1555) İnfeksion endokarditin əmələ gəlməsinə təkan verən faktorlara hansı aid deyil?
A) Hipertrofik obstruktiv kardiomiopatiya

B) Aortanın koarktasiyası

C) Damarların kateterizasiyası

D) Süni klapanlar

E) Qulaqcıqlararası çəpərin defekti
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1556) İnfeksion endokarditin ən çox rast gəlinən ağırlaşması hansıdır?
A) Arterial hipotenziya

B) Kəskin qaraciyər çatışmazlığı

C) Kardiomiopatiyalar

D) Vegetasiyanın fraqmenti ilə emboliya

E) Arterial hipertenziya
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1557) Aşağıdakı kardiomiopatiyalardan hansı qazanılmış kardiomiopatiyalara aiddir?
A) Anaları insulin asılılığı olmayan şəkərli diabetdən əziyyət çəkən körpələr

B) Sağ mədəciyin aritmogen kardiomiopatiyası

C) Mitoxondrial miopatiyalar

D) Hipertofik kardiomiopatiya

E) Bruqad sindromu
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1558) Hipertrofik kardiomiopatiyanın müalicəsində durğunluq ürək çatışmazlığı olmayanda fiziki gərginliyə tolerantlığı artırmaq məqsədi ilə istifadə olunan preparatlar hansılardır?
A) Kalsium antaqonistləri

B) Diuretiklər

C) Ürək qlikozidləri

D) AÇF-inhibitorlar

E) β-adrenoblokatorlar və verapamil
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1559) Obstruktiv forma hipertrofik kardiomiopatiyanın müalicəsində birinci sıra preparat hansıdır?
A) Diuretiklər

B) AÇF-inhibitorlar

C) Periferik vazodilyatatorlar

D) Kalsium antaqonistləri

E) β-adrenoblokatorlar
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1560) Verapamil və diltiazem hansı sinif antiaritmik preparatlara aiddir?
A) IV sinif

B) III sinif

C) Antiaritmik preparatlara aid deyil

D) I sinif

E) II sinif
Ədəbiyyat: В.И. Метелица «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств». Москва-2002.
1561) Hansı sinif antiaritmik preparatlar QT intervalını uzadır?
A) II sinif

B) IC və II sinif

C) IB sinif

D) IV sinif

E) III sinif
Ədəbiyyat: В.И. Метелица «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств». Москва-2002.
1562) Etasizin hansı sinif antiaritmik preparatlara aiddir?
A) IV sinif

B) II sinif

C) IC sinif

D) IA sinif

E) III sinif
Ədəbiyyat: В.И. Метелица «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств». Москва-2002.
1563) Etasizinin orta sutkalıq dozası və qəbul qaydası necədir?
A) 25 mq sutkada 2 dəfə

B) 50 mq sutkada 1 dəfə

C) 50 mq sutkada 2-3 dəfə

D) 25 mq sutkada 1 dəfə

E) 12.5 mq sutkada 2 dəfə
Ədəbiyyat: В.И. Метелица «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств». Москва-2002.
1564) Propafenonun orta sutkalıq dozası və qəbul qaydası necədir?
A) 75 mq sutkada 2 dəfə

B) 75 mq sutkada 1 dəfə

C) 150-300 mq sutkada 2-3 dəfə

D) 150 mq sutkada 1 dəfə

E) 300 mq sutkada 4 dəfə
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1565) Ezetimibin orta sutkalıq dozası və qəbul qaydası necədir?
A) 10 mq sutkada 3 dəfə

B) 10 mq sutkada 1 dəfə

C) 2.5 mq sutkada 2 dəfə

D) 2.5 mq sutkada 1 dəfə

E) 5 mq sutkada 1 dəfə
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1566) Sadalananlardan hansı Fallo tetradasına aiddir?
A) Sol mədəciyin hipertrofiyası

B) Mitral çatışmazlıq

C) Qulaqcıqlararası çəpərin defekti

D) Sağ mədəciyin hipertrofiyası

E) Mitral stenoz
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1567) Facies mitralis hansı ürək qüsuru zamanı qeyd olunur?
A) Mitral qapağın prolapsı

B) Mitral çatışmazlıq

C) Aortal stenoz

D) Mitral stenoz

E) Aortal çatışmazlıq
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1568) Flint küyü və Traube tonu hansı ürək qüsuru zamanı qeyd olunur?
A) Aortal çatışmazlıq

B) Mitral stenoz

C) Mitral qapaq çatışmamazlığı

D) Aortal stenoz

E) Fallo tetradası
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1569) Hamilələrdə preeklampsiya zamanı arterial təzyiqin endirilməsi məqsədi ilə istifadə olunan birinci sıra preparat hansıdır?
A) Kalsium antaqonistləri

B) Veroşpiron

C) Labetalol

D) Furosemid

E) AÇF-inhibitorlar
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1570) Kardiopulmonal reanimasiya zamanı hansı preparatın istifadəsi arzuolunmazdır?
A) Vazopressin

B) Lidokain

C) Plazma əvəzediciləri

D) Atropin

E) Adrenalin
Ədəbiyyat: Н.А. Мазур «Практическая кардиология». Москва-2012.
1571) Ürəyin qapalı masajı zamanı masaj hərəkətlərinin dərinliyi nə qədər olmalıdır?
A) 5 sm

B) 4 sm


C) 2 sm

D) 1 sm


E) 3 sm
Ədəbiyyat: AHA guidelines 2010.
1572) Ürəyin qapalı masajı zamanı masaj hərəkətlərinin sayı nə qədər olmalıdır?
A) 60

B) 75


C) 70

D) 50


E) 100
Ədəbiyyat: AHA guidelines 2010.
1573) Hansı halda defibrilyasiya effektiv deyil?
A) Asistoliya

B) Mədəciklərin səyriməsi

C) Mədəciklərin fibrilyasiyası

D) Mədəcik taxiaritmiyaları

E) Supraventrikulyar taxiaritmiyalar
Ədəbiyyat: AHA guidelines 2010.
1574) Mikroalbuminuriya diabetik nefropatiyanın hansı mərhələsi üçün xarakterikdir?
A) Böyrək koması

B) Nefrosklerotik mərhələ

C) Azotemik mərhələ

D) Erkən mərhələ

E) Terminal mərhələ
Ədəbiyyat: Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. «Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний», 2002.
1575) Leptin nədir?
A) Bağırsağ hormonu

B) Həzm fermenti

C) Piy toxumasının hormonu

D) Mədəaltı vəzin hormonu

E) Qaraciyər hüceyrəsi
Ədəbiyyat: В.В.Фадаеев «диагностика и лечение эндокринологии», 2010
1576) Orqanizmdə yodun yodid formasında sorulması harada baş verir?
A) Ağız boşluğunda

B) Yoğun bağırsaqda

C) Mədədə

D) Nazik bağırsaqda

E) Mədə-bağırsaqda
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Эндокринология. Национальное руководство 2008.
1577) Tireotrop hormon hansı hormonun sintezini artırır?
A) Noradrenalinin

B) Tireoksinin

C) Adrenalinin

D) Testosteronun

E) Kortizolun
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
1578) Tireoid hormonların artıq olması nəyə səbəb ola bilər?
A) Zülalların katabolizminin sürətləndirir

B) Zülal sintezinə təsir göstərmir

C) Zülalların sintezinin sürətlənməsi

D) Lipidlərin sintezinə təsir göstərmir

E) Lipidlərin sintezinin sürətləndirir
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.
1579) Hipofizin çatışmazlığı necə müalicə olunmalıdır?
A) İmmunostimulyatorlar

B) Vitaminlər

C) Periferik endokrin vəzilərinin əvəzedici hormonal terapiyası

D) İdman, pəhriz

E) Steroid anaboliklər
Ədəbiyyat: В.В.Фадаеев «диагностика и лечение эндокринологии», 2010


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə