Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve her şeyin en iyisine layık olan değerliYüklə 49,06 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix14.01.2017
ölçüsü49,06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

  

  

 

  

 

 SUNUŞ  

 

 Değerli  Meclis  Üyesi  Arkadaşlarım  ve  her  şeyin  en  iyisine  layık  olan  değerli 

Uzunköprü’ lü Hemşerilerim; 

 

Kamu idarelerinin mali saydamlık, açık, şeffaf, katılımcı belediyecilik anlayışı, hesap verme  sorumluluğu,  bilgilerin  doğru,  güvenilir  olması  ve  bu  bilgilerin  kamuoyuna 

sunulmasını  sağlamak  amacı  ile  5393  Sayılı  Belediye  Kanununun  56’ncı  maddesi  gereği; 

Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanununun  41’nci  maddesinin  dördüncü  fıkrasında 

belirtilen  biçimde  hazırlanmış  olan,  Belediyemizin  2010  Mali  Yılına  ait  çalışmalarını  ve 

faaliyetlerini bilgilerinize saygıyla sunuyorum. 

 

Göreve  geldiğimiz  29  Mart  2009  tarihinden  itibaren  vatandaşlarımızın  beklentilerini karşılamak  ve  memnuniyetlerini  sağlamak  üzere,  uyum  ve  dayanışma  içinde,  özveriyle, 

kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, değişime ve yeniliklere açık, ''katılımcı  yönetim, 

şeffaf ve sosyal belediyecilik'' anlayışı ile halkımıza hizmet etmekteyiz.  

 

Hizmet  politikalarımızı,  yaşadığımız  ilçemizin  kalite,  huzur  ve  refahını  daha  da arttırabilmek adına, yalnız bugünlere değil, yarınlara da duyduğumuz sorumluluk duygusu ile 

şekillendirmekteyiz. Tüm hizmet ve yatırımlarımızı uzun vadeli sorunlara, beklentilere cevap 

verebilecek nitelikte planlamaya özen gösteriyoruz.  

 

Ancak  Belediyemizin  gelirleri  kısıtlı  durumdadır.  Bu  ekonomik  zorluklar  ve imkansızlıklarına rağmen Belediyemiz çalışmalarını sürdürmekte, 2010 yılında da önemli ve 

kalıcı hizmetler sunulmuştur. Đlçemiz alt yapısı, fiziki yatırımlar yönünden ne yazık ki yeterli 

düzeyde  değildir.  Su,  kanalizasyon,  yol,  bordur,  tretuvar,  park,  oyun  alanları  gibi  bir  kentin 

fiziki  yönden  gelişmişliğinin  en  önemli  göstergesi  olan  alanlarda  çağdaş  bir  kent  vizyonunu 

yakalamak en büyük hedefimizdir. 


 

 Bu  nedenle  2010  yılı  içerisinde  özellikle  altyapı  çalışmalarına  önem  verdik.  Bu 

çalışmaları  gerçekleştirirken,  sadece  altyapıya  önem  vererek  Đlçemizin  modern  bir  kent 

olmasının tek başına yeterli olamayacağını düşünmekteyiz, bunun yanında kültürel ve sosyal 

dönüşümün de sağlanması gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. 

 

Đlçemizdeki  tüm  kamu-özel  kuruluşları,  sivil  toplum  örgütleri,  muhtarlarımız  ve Uzunköprü  Halkı  ile  hep  birlikte  çalışarak  gelecekte  çocuklarımızın,  torunlarımızın  bizlerle 

gurur duyacağı çağdaş bir kent haline getireceğimize eminiz. 

 

2010  yılı  içerisinde  Belediye  hizmetlerimizin  gerçekleşmesinde  büyük  emeği  geçen değerli  meclis  üyelerine,  Belediyemiz  memur,    işçi  personeline  ve  Uzunköprülü 

Hemşehrilerime teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

 

 

  

 

  

 

  

 

            Av. Enis ĐŞBĐLEN 

 

  

 

  

 

     Uzunköprü Belediye Başkanı 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

I- GENEL BĐLGĐLER 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 I- GENEL BĐLGĐLER  

A- Misyon ve Vizyon 

Misyon: 

 

Uzunköprü’  nün  kentsel  gelişim  seviyesini  ve  Uzunköprü  Halkının  yaşam  kalitesini sürekli artırmak. 

 

Vizyon: 

 

Belediyecilikte  öncü  ve  örnek  olmak,  yerel  hizmetlerin  Uzunköprü  Halkı’na  en  kısa sürede ve en iyi şekilde sunmak. 

 

B- Yetki ve Sorumluluklar 

 

1- Görevleri 

 

Belediyenin  görev  ve  sorumlulukları,  5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  14. maddesinde düzenlenmiştir. 

 

2- Yetkileri 

 

Belediyenin  görev  ve  sorumlulukları,  5393  sayılı  Belediye  Kanunu’nun  14. maddesinde düzenlenmiştir. 

 

C- Đdareye Đlişkin Bilgiler 

 

1- Fiziksel Yapı 

 

  

Belediyemizin  fiziki  kaynakları;  ilçe  merkezinde  Başkanlık,  Mali  Hizmetler 

Müdürlüğü,  Yazı  işleri  Müdürlüğü,  Đmar  ve  Şehircilik  Müdürlüğü,  Fen  Đşleri  Müdürlüğü, 

Zabıta  Müdürlüğü,  Su  Đşleri  Müdürlüğü,  Çevre  Koruma  ve  Kontrol  Müdürlüğü,  Temizlik 

Đşleri Müdürlüğü bölümlerinin bulunduğu ana hizmet binası, Mesçit Mah. Keşan Caddesinde 

Đtfaiye  Müdürlüğü,  Fen  Đşleri  Müdürlüğü  Đrtibat  Bürosu,  Belediye  Atölyesi,  Kademe  ve 

Otobüs Đşletmesi, Muradiye Mah. Meriç Yolu Üzeri 1. Km’ de Belediye Veteriner Hekimliği 

ile  Mezbaha  ve  Soğuk  Hava  Deposu,    Mesçit  Mah.  Hasanpınar  Yolu  Üzerinde  Asfalt 

Şantiyesi,    Cami  Muradiye  Mah.  Kapalı  ve  Açık  Pazar  Yeri  ile  Hal  Binaları,  Atatürk 

Mahallesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Bahçesi ve SeraKırcasalih Beldesinde 7 

adet Su Kuyusu, Toplama Deposu ve Terfi Merkezi, Hudut Taburu Üstünde 4000 Tonluk Ana 

Depo,  M.  Fevzi  Çakmak  Mahallesinde  ve  Cumhuriyet  Mahallesinde  2  adet  Atık  Su  Terfi 

Đstasyonu,  Habibphoca  Mahallesi  Mezarlığı,  Kavak  Mahallesi  Eski  Mezarlık,  Kavak 

Mahallesi  Yeni  Mezarlık,  Demirtaş  Mahallesi  Mezarlığı,  Yeniköy  Mahallesi  Mezarlığı, 

Çöpköy  Mahallesinde  2  ayrı  yerde  olmak  üzere  7  adet  Mezarlık,  Parklar,  Çocuk  Bahçeleri, 

Fitness  Dış  Mekan  Spor  Alanları,  Malkoç  Yolu  üzerinde  Katı  Atık  Depolama  Alanı, 

Belediyemize  ait  209  adet  (Düğün  Salonu,  Büfe  vs.  olmak  üzere  kiralanan)  Đşyeri,  14  adet 

tarla  vasfında  taşınmazı,  Cumhuriyet  Mah.  Terminal  Alanı,  M.  Müfit  Kansu  Parkı 

Köprübaşında  Cep  Terminali  ve  91  adet  araç  ve  iş  makinelerinden  oluşmaktadır.               

(Bkz. Ek-1-) 

 

  

 

 

 

 

  2- Örgüt Yapısı 

 

  

Belediyemiz  Đçişleri  Bakanlığına  bağlı  özel  bütçeli  bir  kuruluştur.  Son  yapılan  nüfus 

sayım sonuçlarına göre 40.154

 

nüfusa sahiptir. Uzunköprü Kent Merkezi ve Bağlı Mahallesi Çöpköy  imar  planı  alanı  1011,46  hektardır.  5393  sayılı  Belediye  Kanununa  göre 

yönetilmektedir. Belediyemizin 15 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi, Belediye Başkanı ve ana 

hizmet  (Özel  Kalem,  Yazı  Đşleri  Müdürlüğü,  Mali  Hizmetler  Müdürlüğü,  Đmar  ve  Şehircilik 

Müdürlüğü,  Fen  Đşleri  Müdürlüğü,  Zabıta  Müdürlüğü,  Đtfaiye  Müdürlüğü,  Su  Đşleri 

Müdürlüğü,  Temizlik  Đşleri  Müdürlüğü,  Çevre  Koruma  ve  Kontrol  Müdürlüğü,  Park  ve 

Bahçeler  Müdürlüğü,  Belediye  Veteriner  Hekimliği  (Mezbaha  ve  Soğuk  Hava  Đdare 

Memurluğu), Otobüs Đşletmesi birimlerinden oluşmaktadır. Hal Müdürlüğü, Đnsan Kaynakları 

ve Eğitim Müdürlüğü oluşturuldu fakat henüz faaliyete geçirilmedi. (Bkz. Şekil-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7

 B

el

ediy

Mec

li

si 

B

eled

iyE

nm

enB

el

ediy

Bk

anı 

Ö

zeK

ale

m

 Y

az

ı Đş

le

ri 

M

dM

alH

izM

dF

en Đ

şlM

dZ

ab

ıtM

dĐm

ar v

Şeh

Md

Tem

iz

lik

 

Đşl.

 M

dS

u Đ

şlM

dÇ

ev

re K

o

r. 

K

on

Md

Par

k

 vB

ahç.

 M

dĐt

faiy

Md

Vet

er

iner

 

Hiz

Mez

Bas

ın

 H

al

kla

 ĐK

ült

üv

So

s.

 Hiz

Ev

le

nd

ir

mM

emu

rl

uğ

u

 S

iv

il S

avM

em

url

u

ğu

 

Gel

ir

 Ş

ef

liğ

i

 E

m

lak

 

Ser

v

isi

 

Gid

er

 Ş

ef

liğ

i

 S

u

 Ab

o

nel

ik

 S

erB

il

gĐş

lem

 

Ban

d

o 

H

izm

et

leri

 

Cen

azĐş

le

ri 

B

ilg

Ed

in

mB

üro

su

 M

ez

ark

laA

sfal

Şan

ti

yes

Ka

n

ali

za

syo

n

 Đş

le

tmes

Yo

Bak

ım

 K

ar

la 

M

üca

d

elM

ezb

ahv

So

ğ

uk

 H

avĐş

l. 

O

tob

üĐş

le

tme

si

 K

ad

em

AlyK

ö

pek

 

Bar

ın

mM

erk

ezE

le

ktr

ik

 Đş

le

ri 

R

uh

saK

ü

şaĐş

l 

Nu

m

arat

aj

 (U

A

VT

Bü

ro

su 

S

tad

y

um

 vS

p

oS

alo

n

u 

U

ZU

N

KÖ

P

RÜ

L

ÜL

E

R 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ş

ek

il

 -

1U

zu

n

k

ö

p B

el

ed

iy

esTk

il

aŞ

em

a 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

 

Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluşturan; biri database, biri Terminal Server  olmak  üzere  2  adet  sunucunun  üzerine  kurulu  Oracle  Belediye  otomasyonu,  1  adet 

Unix  sunucu  ve  1  adet  kullanıcı  yönetimini  ve  denetimini  sağlayan  Windows  2003  sunucu 

bulunmaktadır.  

 

Ana  sistem  ve  bilgisayarların  elektrik  kesilmelerinden  etkilenmemesi  için  hizmet veren  güç  kaynakları  sistem  de  mevcut  olup  düzenli  aralıklarla  bakımının  yapılması 

sağlanmaktadır. 

 

Sisteme  bağlı  bulunan  bilgisayarların  hepsi  internet  hizmeti  alabilmekte  ve bilgisayarların  internet  üzerinden  gelebilecek  herhangi  bir  virüs,  reklam  yazılımlarından 

korunması  için  tüm  bilgisayarlarda  Nod32  Antivirüs  koruma  yazılımı  kurulu  olup  her  gün 

2003 server üzerinde Nod32 Antivirüs güncelleme almakta ve bu güncellemeyi kullanıcılara 

otomatik olarak dağıtmaktadır.  

 

Ayrıca Belediye’nin internet üzerinden tanıtımı ve halkla iletişimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veren 

www.uzunkopru.bel.tr 

adı 

altında bir web sitesi bulunmaktadır. Bu  yıl duyurular arasında vefat eden vatandaşlarımızın ilanları da yer almaktadır. Ayrıca bu yıl sitemiz üzerinden belediye ile ilgili meclis - encümen 

kararları ve ihale ilanları hakkında bilgi edinme imkanı sunulmuştur. 

 

Posta  Güvercini  adlı  kısa  mesaj  programı  aracılığı  ile  duyuru  ve  dini  ve  resmi  gün kutlamaları,  isteyen  ve  numaralarını  belediyemize  bildiren  vatandaşlara  otomatik  olarak 

yollanmaktadır. 

 

Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar (Şekil-2-)‘de gösterilmiştir.  

 

  

 

  Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar  

 

1

3

3

1

8

26

24

5

65

3

9

2

2

1

0

10

20

30

40

50

60

70

Projeksiyon

Kamera Sis.

Güç Kaynağı

Modem

Mürekkepli Yazıcı

Lazer Yazıcı

Nokta Vur. Yazıcı

Diz Üstü PC

Masa Üstü PC

Ana Bilgisayar

Cep Bilgisayarı

Masa Üstü Tarayıcı

Kamera

Tepegöz

Projeksiyon

Kamera Sis.

Güç Kaynağı

Modem

Mürekkepli Yazıcı

Lazer Yazıcı

Nokta Vur. Yazıcı

Diz Üstü PC

Masa Üstü PC

Ana Bilgisayar

Cep Bilgisayarı

Masa Üstü Tarayıcı

Kamera

Tepegöz

 

 Şekil -2 

 

 Projeksiyon

1

Kamera Sis.3

Güç Kaynağı

3

Modem


1

Mürekkepli Yazıcı

8

Lazer Yazıcı26

Nokta Vur. Yazıcı

24

Diz Üstü PC5

Masa Üstü PC

65

Ana Bilgisayar3

Cep Bilgisayarı

9

Masa Üstü Tarayıcı2

Kamera


2

Tepegöz


1

 

  

 

  

 

  

 

10 


4- Đnsan Kaynakları 

 

 22.02.2007  tarihli  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Belediye  ve  Bağlı  Kuruluşları  ile 

Mahalli  idare  Birlikleri  Norm  Kadro  ilke  ve  Standartlarına  dair  yönetmelik  gereğince 

belediyemize 146 memur, 73 işçi kadrosu ihdas edilmiştir. 

 

2010 Yılında Uzunköprü Belediyesinde Çalışan Memur Personel Durumu  

Ünvan ve Görevlerine Göre Dağılımı: 

 

 

Belediyemizde  toplam  146  adet  memur  kadrosu  mevcut  olup,  bunun  48’  i  memur,  5 

adeti  tam  zamanlı  sözleşmeli  personel  statüsünde  olmak  üzere  53’  ü  dolu,  93‘  ü  boştur.  73 

adet işçi kadrosu olmasına rağmen 88 işçimiz vardır. Dağılımı (Ek-2) dedir 

Memur Personelin Cinsiyet Dağılımı:  

Kadın

8%

Erkek

92%

Kadın

Erkek

 

 | Kadın | Erkek | 

----------------------- 04 | 44 

 

Memur Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı: 

5

6

19

10

8

0

5

10

15

20

İlkokul

Ortaokul

Lise 

Yüksekokul

Fakülte

İlkokul

Ortaokul

Lise 

Yüksekokul

Fakülte

 

Eğitim Durumu  

Đlkokul  

Ortaokul  

Lise       Yüksekokul        Fakülte 

Kişi    

    5  

 

       6     19  

           10  

 

   8 


 

 

11 


5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 ncu Maddesine Göre Çalıştırılan Tam Zamanlı 

Sözleşmeli Personel Dağılımı: 

 

Kadın

0%

Erkek

100%

Kadın

Erkek

 

| Kadın | Erkek

 

 

  

 

 ------------------------ 

0 | 5 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 ncu Maddesine Göre Çalıştırılan Tam Zamanlı 

Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumları: Yüklə 49,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə