Deniz, Serteser ve Kargıoğlu/ akü Fen Bilimleri Dergisi 2010-01 57-72Yüklə 403,28 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix27.06.2017
ölçüsü403,28 Kb.
  1   2   3

 

 

Deniz, Serteser ve Kargıoğlu/ AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2010-01 57-72 

 

 

 

57  

Uşak Üniversitesi ve Yakın  Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları 

ve Etnobotanik Özellikleri

 

 

Lütfiye Deniz

a

 Ahmet Serteserb

 ve Mustafa Kargıoğlu

b

 

a Atatürk Lisesi  Biyoloji Öğretmeni  Uşak-Türkiye 

b

 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü   Afyonkarahisar-Türkiye 

 

 

e-posta: ldeniz03@hotmail.com, aserteser@aku.edu.tr, kargi@aku.edu.tr 

 

Geliş Tarihi: 13 Aralık 2010; Kabul Tarihi: 21 Şubat 2011  

 

Özet 

Bu  çalışmada,    2006-2007  yılları  arasında  Uşak  Üniversitesi  1  Eylül  kampüs  alanı  ve  yakın  çevresinde  doğal 

olarak yetişen veya kültürü yapılan bazı bitki türlerinin etnobotanik özellikleri araştırıldı. Bölgede 36 familya ve 88 

cinse ait 95 takson tespit edildi. Etnobotanik özelliği bulunan bitkilerin 71’i tıbbi, 50’si gıda, 25’i çay, 6’sı baharat, 

6’sı süs, 5’i yakacak olarak ve kalan 25’sı ise değişik amaçlar için kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler Etnobotanik, Uşak, Türkiye   

 

 Local Names and Ethnobotanical Features of Some Plants in Usak 

University (Usak) and Its Near Vicinity

 

 

Abstract 

In this study, ethnobotanical  features of some plant species  which are distributed as  wild or cultivated in Usak 

University,1 Eylul Campus district and its near vicinity was carried out between 2006 and 2007. In this region, 95 

taxa  belonging  to  36  families  and  88  genera  were  determined.  Usages  of  the  plants  which  have  ethnobotanical 

features are as follows :  71 for medical, 50 for food, 25 for tea, 6 for spices, 6 for ornament plants, 5 for firewood, 

and others (25) are used for different purposes. Key words : Ethnobotany, Usak, Turkey 

 

  

1.

 

Giriş 

 

İnsanoğlu var olduğundan beri doğal bitkileri 

kendi  amaçları  için  (özellikle  gıda,  hastalık 

tedavisi,  alet  ve  ekipmanlar,  imalat  vs.) 

kullanmıştır. Bitkilerin çeşitli özellikleri, tıbbi ve 

gıda  olarak  kullanılma  bilgisi  nesilden  nesile 

aktarılmıştır (Lev ve Amar, 2000). Fakat bu bilgi 

ve  iletilme  durma  aşamasına  gelmiştir.  Bunun 

nedeni ise yaşlı ve genç nesil arasında her zaman 

bilgi  aktarımı  olmayışından  ileri  gelmiştir 

(Anyinam,  1995;  Özgen  vd.,2004;  Ghorbani, 

2005;  Teklehaymanot  vd.,  2007).  Bununla 

birlikte, etnobotanik çalışmalar ile ilgilenme son 

yıllarda çarpıcı bir şekilde artmıştır. 

Türkiye,  bitki  çeşitliliği  açısından  en  zengin 

ülkelerden  birisidir.  Yaklaşık  olarak  12  000’  in 

üzerinde tür ve tür altı takson tanımlanmış olup 

bunların % 30’ u endemiktir (Davis, 1965-1985; 

Davis vd., 1988; Güner vd., 2000). 

 

Araştırma  alanı  Uşak  il  sınırları  içinde, Türkiye’nin  Grid  sistemine  göre  B2  karesine 

girmektedir  (Şekil  1.).  Uşak,  komşuları  olan 

Afyonkarahisar  ve  Kütahya  gibi  İç  Anadolu  ve 

Ege  Bölgesi  arasında  bir  geçiş  bölümünü  teşkil 

eden  İç  Batı  Anadolu  eşiği  üzerinde  yer  alır. 

Araştırma  alanının  kuzeyinde  Uşak-İzmir 

karayolu,  güneyinde  Karaağaç  Göleti,  batısında 

Esçi  Gölü  yer  alır.  Çalışma  alanı  Melekoğlu 

Tepe,  Üçkışlı Tepe,  Selli Tepe,  Gücük  Tepe  ve 


 

 

Deniz, Serteser ve Kargıoğlu/ AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2010-01 57-72 

 

 

 

58  

Küçükkol  Tepe  ile  kuşatılmıştır.  Ortalama 

yükseklik ise 900-1000 m civarındadır.   

Araştırma 

alanının, 

bitki 


coğrafyası 

bakımından  Akdeniz  eğilimli  olduğu,  aynı 

zamanda  İran-  Turan  ve  Avrupa-Sibirya 

bölgelerine  ait  bitkilerin  de  yayılış  gösterdiği 

görülür.  

Dünyanın  hemen  her  yerinde  olduğu  gibi, 

Türk insanı da doğal bitkilerden uzun zamandan 

beri ilaç, gıda, yakacak boya mobilya, süs, tarım 

  

 

Şekil 1. Araştırma alanının yer bulduru haritası.  

 

aletleri ve 

inşaat 


malzemeleri 

olarak 


yararlanmıştır  (Özgen  vd.,  2004).  Türkiye’  de 

bir  çok  araştırmacı  etnobotanik  ile  ilgili 

çalışmalarda  bulunmuşlardır  (Baytop,  1963, 

1984;  Seçmen  ve  Leblebici,  1987;  Öztürk  ve 

Özçelik,  1991;  Honda  vd.,  1996;  Vural  vd., 

1997;  Ertuğ,  2000,  2002,  2004;  Bağcı,  2000; 

Abay  ve  Kılıç,  2001;  Akçiçek  ve  Vural,  2003; 

Özgen  vd.,  2004;  Yıldırımlı,  2004;  Şimşek  vd., 

2004;  Kahraman  ve  Tatlı., 2004; Tuzlacı,  2005; 

Kargıoğlu vd., 2008, 2010). 

Çalışma 

alanı 


olarak 

bu 


bölgenin 

seçilmesinin  nedenleri;  daha  önce  çalışılmamış 

bir bölge olması ve bu bölgede yetişen bitkilerin 

etnobotanik  özellikleri  ile  ilgili  bir  çalışmanın 

olmayışı şeklinde özetlenebilir. 

Bu çalışmada, Türkiye’ nin batısında yer alan 

Uşak  ilinin  Uşak  Üniversitesi  1  Eylül  Kampus 

alanı  ve  çevresindeki  bölgede  yaşayan  halkın 

kullandığı bitkilerin yöresel ve bilimsel adlarının 

tespiti, etnobotanik özelliklerinin belirlenmesi ve 

kayıt altına alınması amaçlanmıştır. 

 

2. 

Materyal ve metot 

 

Araştırmadaki materyaller, Uşak Üniversitesi 

1  Eylül  kampus  alanı  ve  yakın  çevredeki 

özellikle  de  Karaağaç,  Kaşbelen,  Hacıkalem 

köylerinden ve aktarlardan temin edilmiştir. 

Arazi  çalışmaları  sırasında  yörede  yaşayan 

10-70 yaşları arasında 25’i kadın, 19’u erkek ve 

6’  sı  çocuk  olan  50  kişiyle  görüşüldü.  Anket 

yapılan  işçi,  ev  hanımı,  çiftçi  ve  öğrenciden 


 

 

Deniz, Serteser ve Kargıoğlu/ AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2010-01 57-72 

 

 

 

59  

oluşan bazı kaynak kişilerin isimleri, köyleri ve 

sorulan sorular Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Alandan toplanan bitkiler, Türkiye bitkilerini 

içine  alan  floralardan  teşhis  edilmiştir  (Davis, 

1965-1985;  Davis  vd.,  1988;  Güner  vd.,  2000). 

Ayrıca  yöredeki  halkın  aktarlardan  alıp 

kullandığı  bitkiler(*)  ve  kültür  bitkileri  (**) 

işaretleri ile gösterilmiştir. 

Bulgular bölümünde önce bitkilerin familyası 

ve  Latince  ismi  yer  almıştır.  Bunu  yöresel  adı, 

toplayıcı  adı  ve  numarası,  kullanılan  kısmı  ve 

kullanım  amaçları  takip  etmiştir.  Bitkiler, 

Gymnosperm ve Angiosperm olarak dikotiledon 

ve  monokotiledon  ayrımı  olmaksızın  alfabetik 

olarak  verilmiştir.  Bitki  örnekleri  Afyon 

Kocatepe  Üniversitesi  Fen-Edebiyat  Fakültesi 

Biyoloji  Bölümü  Herbaryumu’nda  muhafaza 

edilmektedir. 

  

 Çizelge 1. Anket yapılan kaynak kişilerin isimleri, köyleri ve sorulan sorular 

 

4.Bulgular 

 

CUPRESSACEAE 

Bitkinin  Adı:  Juniperus  oxycedrus  L.  subsp. 

oxycedrus  Deniz 283  

Bitkinin Yöresel Adı: Ardıç 

Kullanılan Kısmı: Gövde, kozalak 

 

 

Kişi adı 

Köyü 

Sorulan Sorular Ayşe   Yıldız 

Kaşbelen köyü(Mende köyü) 

 

1. Bu yörede toplayıp kullandığınız bitkiler hakkında genel bilgiler verebilir misiniz? 

2. Şifa amaçlı kullandığınız bitkiler hangileridir? 

3. Bu bitkileri hangi amaçla ve nasıl  kullanıyorsunuz? 

4. Kullandığınız bu bitkileri başka insanlara öneriyor 

musunuz? 

5.Yemeğini yaptığınız bitkiler nelerdir?  Ve nasıl 

hazırlanır? 

6. Çayını yaptığınız bitkiler hangileridir? Hangi 

hastalıklarda kullanılır. 

7. Bitkileri demleme olarak mı? kaynatarak mı çayını 

yapıyorsunuz? 

8. Hangi bitkileri  yakacak   olarak  kullanıyorsunuz? 

9. Bitkileri toplarken  nelere dikkat ediyorsunuz? 

10. Salata olarak tükettiğiniz bitkiler nelerdir? 

11.Bu yörede yetişen bitkilerden hangileri baharat 

olarak kullanılıyor? 

12.Hayvanlarınıza yem olarak verdiğiniz bitkiler 

nelerdir? 

13.Farklı amaçlarda kullandığınız bitkiler 

hangileridir?(Örneğin;süpürge yapımında,çit 

yapımında,boya yapımında vb.)  

14.Toplanan bitkilerin yörede kullanılan farklı isimleri 

var mı? 

 

Celal  Yıldız Kaşbelen köyü(Mende köyü) 

 

Mevlüt Yıldız Kaşbelen köyü(Mende köyü) 

 

Hacer Yıldız Kaşbelen köyü(Mende köyü) 

 

Ahmet Yıldız Kaşbelen köyü(Mende köyü) 

 

Hatice Yıldız Kaşbelen köyü(Mende köyü) 

 

Hüseyin Yılmaz Karaağaç köyü 

 

Gülsen Yılmaz Karaağaç köyü 

 

Ümmü Demir Kaşbelen köyü(Mende köyü) 

 

Selma Demir Kaşbelen köyü(Mende köyü) 

 

Ayşe Yılmaz Karaağaç köyü 

 

Dudu Yılmaz Karaağaç köyü 

 

Nurettin Tüzün Hacıkalem köyü 

 

Ramazan Tüzün Hacıkalem köyü 

 

Bayram Kuzu Hacıkalem köyü 

 


 

 

Deniz, Serteser ve Kargıoğlu/ AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2010-01 57-72 

 

 

 

60  

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Gövdelerinden 

elde edilen katranı cilt hastalıklarında özellikle 

egzamada;  kozalakları  kaynatılıp  içilerek  soğuk 

algınlığı,  astım,  bronşit,  böbrek  taşı,  ülser, 

diyabet  ve  hemoroit  tedavisinde  kullanılır. 

Ayrıca  hayvancılıkla  uğraşan  bölge  halkı, 

katranı  hayvanların  yaralarını  iyileştirmede 

kullanmaktadır.  

Bitkinin Adı: Cupressus sempervirens L. 

  

Deniz 369 Bitkinin Yöresel Adı: Servi 

Kullanılan Kısmı: Kozalak 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Öksürük 

tedavisinde  kozalağı  kaynar  suda  demlenerek 

içilir

 

PINACEAE 

Bitkinin Adı: Pinus brutia Ten. Deniz 346 

Bitkinin Yöresel Adı: Kızılçam 

Kullanılan Kısmı: Gövde, odun, çiçek tozu 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Yakacak  olarak 

kullanılır.  Ayrıca  çiçek  tozları  toplanıp  suyla 

karıştırılarak  içilirse  hemoroid  tedavisi  için 

kullanılır.  

Bitkinin Adı: Pinus pinea L.   Deniz 533 

Bitkinin Yöresel Adı: Fıstık çamı 

Kullanılan Kısmı: Gövde, odun, meyve 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Kozalakları 

evlerde  süs  amaçlı  kullanılır.  Kozalaklarında 

bulunan  fıstıklar  yenilir.  Zeytinyağlı  dolmalara 

katılırOdunu yakacak olarak kullanılır.  

APIACEAE 

**Bitkinin Adı: Anethum graveolens L. 

 

Bitkinin Yöresel Adı: Dereotu Kullanılan Kısmı: Yaprak 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Guatr  hastalığına 

iyi gelir. Bakla yemeğine, dolmalara, zeytinyağlı 

yemeklere ve salatalara katılır. 

 

Bitkinin  Adı:  Bunium  microcarpum  (Boiss.) 

Freyn subsp. microcarpum Deniz 463 

Bitkinin Yöresel Adı: İncirop 

Kullanılan Kısmı: Yumru 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Yumruları  çiğ 

veya pişirilerek yenir. 

 

Bitkinin Adı: Caucalis platycarpos L.   Deniz 

112 


Bitkinin Yöresel Adı: Pıtırak, Bıtırak 

Kullanılan Kısmı: Yaprak, kök 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Yaprakları 

romatizma 

ağrılarını 

giderir. 

Arazi 

çalışmalarında  sohbet  ettiğim  yaşlı  kadınlar, ağrıyan  dizlerine  pıtrağı  ezip  sardıklarında 

romatizma  ağrılarının  dindiğini  belirtmişlerdir. 

Mide  iltihaplarını  iyileştirir.  Kökü  deri 

iltihaplarında  ve  egzama  tedavisinde  kullanılır. 

Karaciğer hastalıklarını iyileştirir. 

 

Bitkinin  Adı:  Scandix  pecten-veneris  L.  Deniz 

420 


Bitkinin Yöresel Adı: Canavar ağzı 

Kullanılan  Kısmı:  Sapa  kalkmadan  önce 

yapraklar Kullanılış 

Amacı 

ve 

Biçimi: 

Taze 


yapraklarından yemeği yapılır

 

**Bitkinin Adı: Petroselinum crispum Mill

.

 

Bitkinin Yöresel Adı: Maydanoz Kullanılan Kısmı: Yaprak, yaprak sapı 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Yaprakları 

yemeklerde,  salatalarda,  böreklerde  kullanılır. 

Kansızlığa,  böbrek  ve  karaciğer  hastalıklarına 

iyi  gelir.  Kanı  temizler.  Sapları  kaynatılıp 

içilirse idrar söktürür. Cildi güzelleştirir

 

ASTERACEAE 

Bitkinin AdıAchillea phrygia Boiss.& Bal. 

Deniz 306 Bitkinin Yöresel Adı: Ayvadana 

Kullanılan Kısmı: Çiçekli ve yapraklı dallar 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Yörede  çok 

kullanılan  bir  bitkidir.  Bitkinin  çiçekli  dalları 

çiçekler  tamamen  açılmadan  toplanır,  gölgede 

kurutulur.  Kuru  çiçek  kaynatılmadan  demleme 

usulüyle  çayı  yapılır.  Mide  ve  kan  temizleyici, 

iştah  açıcı,  hazmı  kolaylaştırıcı,  kusmayı  

 

Deniz, Serteser ve Kargıoğlu/ AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2010-01 57-72 

 

 

 

61  

durdurucu etkisi vardır. Hemoroit tedavisinde ve 

kadın  hastalıklarında  oturma  banyosu  yapılarak 

kullanılır.  Ağrı  kesicidir.  Özellikle  küçük 

çocukların  karın  ağrılarında  ve  adet  ağrılarında 

sıklıkla kullanılır. İltihap atıcıdır.  

**Bitkinin Adı: Calendula officinalis L. 

Bitkinin  Yöresel  Adı:  Aynısafa,  portakal 

nergisi 


Kullanılan Kısmı: Çiçek 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Kurutulan 

çiçeklerinden  yapılan  çayı,  karaciğer  ve  safra 

kesesi 

rahatsızlıklarında kullanılır. 

Mide 


hastalıklarında, gastrit ve ülserde tedavi edicidir. 

Çiçeklerinden  yapılan  kremi  sedef,  egzama, 

mantar gibi cilt hastalıklarında kullanılır. 

 

Bitkinin Adı: Chondrilla juncea L. var. Juncea 

Deniz 326 Bitkinin Yöresel Adı: Çengel sakızı, acıkök 

Kullanılan Kısmı: Yaprak, gövde 

Kullanılış Amacı ve Biçimi: Gövdesinden elde 

edilen  sakızı  mide  ağrılarını  gidermek  için 

çiğnenir. Yaprakları çiğ olarak salatalara katılır

 

**Bitkinin AdıHelianthus annuus L. 

 

Bitkinin Yöresel Adı: Gündöndü 

Kullanılan Kısmı: Tohum 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Tohumuna  halk 

arasında  çiğdem  denir.  Çitlenme  şeklinde  çerez 

olarak tüketilir. Yağ elde edilir

 

Bitkinin AdıLactuca serriola L. Deniz

 

325  

Bitkinin Yöresel Adı: Acı marul 

Kullanılan Kısmı: Yaprak 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Kan  temizleyici 

etkisi  vardır.  Mide  ve  kalp  hastalıklarında 

kullanılır. Çiğ olarak yenilir. Salatalara katılır. 

 

Bitkinin Adı: Matricaria chamomilla L.  Deniz 

378 


Bitkinin Yöresel Adı: Papatya   

 

  Kullanılan Kısmı: Çiçek, yaprak 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Çiçekleri  kaynar 

suda demlenir. Çayı yatıştırıcı, sakinleştirici, 

ağrı  kesici  etkisi  vardır.  Mide  hastalıklarında 

kullanılır.  Papatya  suyu  saç  rengini  açmada  ve 

saça parlaklık kazandırmada kullanılır. 

 

Bitkinin  Adı:  Senecio  vernalis  Waldst.  &  Kit. 

Deniz 126 Bitkinin Yöresel Adı: Kanarya otu 

Kullanılan Kısmı: Toprak üstü kısımları 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Yumuşatıcı,  kurt 

düşürücü,  yara  iyileştirici,  adet  ağrılarını 

hafifletici olarak kullanılır. 

 

Bitkinin Adı: Taraxacum officinale F.H. Wigg.  

Deniz 324 Bitkinin Yöresel Adı: Kara kavuk 

Kullanılan Kısmı: Taze yapraklar, gövde 

Kullanılış Amacı ve Biçimi: Yörede konuşulan 

halkın büyük çoğunluğu tarafından kullanılan 

bitkinin, taze yaprakları ve gövdesi yıkanıp 

tuzlanarak elde yenilir. Salatalara katılır 

Bitkinin Adı: Tragopogon longirostis Bisch. ex 

Schultz  Deniz 323

 

Bitkinin Yöresel Adı: Teke sakalı 

Kullanılan Kısmı: Tüm bitki 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Yemeği  yapılır. 

Kavrularak yenir 

BORAGINACEAE 

Bitkinin AdıAlkanna sp. 

  Deniz 321 

 

Bitkinin Yöresel Adı: Havaciva otu 

Kullanılan Kısmı: Kök 

Kullanılış Amacı ve Biçimi: Köklerinden koyu 

kırmızı  boya  elde  edilir.  Besin  sanayinde 

kullanılır. 

 

Bitkinin Adı: Anchusa azurea Mill. var. Azurea 

Deniz 199 Bitkinin Yöresel Adı: Ballık otu, Sığır dili 

Kullanılan Kısmı: Yaprak, çiçek, kök 

Kullanılış Amacı ve Biçimi: Tüm bitki terletici, 

idrar  artırıcı  ve  temizleyicidir.  Köklerinden 

kırmızı boya elde edilirYaprak ve çiçeklerinin 

kaynatılmasından  elde  edilen  su  egzama 

tedavisinde kullanılır. 


 

 

Deniz, Serteser ve Kargıoğlu/ AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2010-01 57-72 

 

 

 

62  

 

BRASSICACEAE 

Bitkinin Adı: Boreava orientalis Jaub. & Spach 

Deniz 127

 

Bitkinin Yöresel Adı: Sarı ot 

Kullanılan Kısmı: Toprak üstü kısımları 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Ateşi  düşürücü, 

sinirsel 

ağrıları 

giderici 

etkisi 

vardır. 


Romatizmada faydalıdır. 

 

Bitkinin  Adı:  Capsella  bursa-pastoris  (L.) 

Medik  Deniz 159

 

Bitkinin  Yöresel  Adı:  Gayışlık,  Bici  bici, 

Çıngıldaklı ot Kullanılan Kısmı: Çiçekleri dışında tüm bitki 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Yörede  birden 

fazla  isimle  adlandırılan  bitki,  demir  kaynağı 

olarak  bilinmektedir.  Sebze  olarak  çiğ  veya 

kavrularak yenir. Salatalara katılır. Kan dindirici 

özelliği  vardır.  Burun  kanamalarını  durdurur. 

Ağrı  kesici  özelliği  vardır.  Böbrek  kumu  ve 

taşının düşürülmesine yardımcı olur. 

 

Bitkinin Adı: Cardaria draba (L.) Desv. subsp. 

chalepensis (L) O.E.Schulz          Deniz 144

 

Bitkinin Yöresel Adı: Yabani tere Kullanılan Kısmı: Tüm bitki 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Genç  yapraklar 

yıkanıp çiğ olarak elde veya salatalara katılarak 

yenilir.  Gaz  gidericidir.  Kuvvet  verdiği 

söylenmektedir.  

**Bitkinin AdıEruca sativa Mill. 

 

Bitkinin Yöresel Adı: Roka Kullanılan Kısmı: Yaprak, tohum 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Taze  yaprakları 

yıkanıp  çiğ  olarak  veya  salatalara  katılarak 

yenirİştah açıcı, kuvvet verici, uyarıcı, öksürük 

kesici özelliği vardır. Tohumu macun yapımında 

kullanılır. Antibakteriyeldir. 

 

**Bitkinin AdıLepidium sativum L.   

Bitkinin Yöresel Adı: Tere 

Kullanılan Kısmı: Yaprak, tohum 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Taze  yaprakları 

çiğ olarak elde yenir veya salatalara katılır. İştah 

açıcı,  kuvvet  verici,  afrodizyak  etkili,  kan 

temizleyici  özelliği  vardır.  Cilt  hastalıklarını 

iyileştirir. Tohumu tiroit bezlerini çalıştırır. 

 

Bitkinin  Adı:  Nasturtium  officinale  L.        

Deniz 219

 

Bitkinin Yöresel Adı: Gerdeme, su teresi 

Kullanılan Kısmı: Yapraklar 

Kullanılış  Amacı  ve  Biçimi:  Taze  yaprakları 

yıkanıp, yenir. Salatalara katılır.  

Bitkinin Adı: Raphanus raphanistrum L. Deniz 

156 Yüklə 403,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə