Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 27


Qanın bufer sistemlərinə aid deyilYüklə 2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/18
tarix10.12.2016
ölçüsü2 Mb.
növüDərs
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

301. Qanın bufer sistemlərinə aid deyil:  
A) Methemoqlobin  
B) Zülal  
C) Hemoqlobin  
D) Karbonat  
E) Fosfat  
302. Eritrositlərin əsas funksiyaları hansılardır?  
A) Yağları daşımaq  
B) Karbohidratları daşımaq  
C) Faqositozda işdirak etmək  
D) Protrombinazanın sintezi və sekresiyasında iştirak etmək  
E) Oksigen və karbon qazını daşımaq  
303. AĢağıdakı maddələrdən hansı bufer xassəsini özündə əks 
etdirmir?  
A) Hemoqlobin  
B) Qan zülalları  
C) Karbonat turşusu  
D) NaH2PO4  
E) Xlorid turşusu  
304. Trombositlər:  
A) Faqositoz prosesini həyata keçirirlər  
B) Toxumalara oksigen daşıyırlar  
C) Qanda anticisimcikləri yaradırlar  
D) Qanın laxtalanmasını təmin edirlər  
E) İmmun funksiyasını yerinə yetirirlər  
305. Arterial hipertenziya hansı hallarda baĢ vermir?  
A) parasimpatik sinirin tonusu artdıqda  
B) Qanın yapışqanlığı azaldıqda  
C) Qanın kütləsi azaldıqda  
D) Formalı elementlərin miqdarı azaldıqda  
E) Ürək fəaliyyəti zəiflədikdə  
306. Eozinofillərin funksiyaları hansılardır?  
A) oksigenin daşınması  
B) qanın osmotik təzyiqinin saxlanılması (osmolyarlıq)  

202 
C) zülal təbiətli toksinləri zərərsizləşdirmək, faqositoz, allergik 
reaksiyalarda dezintoksikasiya, plazminogen hazırlamaq  
D) CO2-nin daşınması  
E) onkotik təzyiqin saxlanılması  
307. AĢağıdakı qrafikdə qan qruplarının birindən digərinə 
verilməsi ox iĢarəsi ilə göstərilib. Burada hansı oxun istiqamətinin 
səhv olduğunu tapın.  
 
A) II qrupdan II qrupa gedən ox  
B) II qrupdan IV qrupa gedən ox  
C) I qrupdan III qrupa gedən ox  
D) IV qrupdan III qrupa gedən ox  
E) III qrupdan elə III qrupa gedən ox  
308. Aqqlütininlər harada yerləĢir?  
A) Trombositlərdə  
B) Eritrositlərdə  
C) Plazmada  
D) Leykositlərdə  
E) Limfositlərdə  
309. I qan qrupunun tərkibində hansı aqqlütinogen və 
aqqlütininlər var?  
A) B, α  
B) O, αβ  
C) AB, O  
D) A, β  
E) A, α  
310. II qan qrupunun tərkibində hansı aqqlütinogen və 
aqqlütininlər var?  
A) B, α  
B) AB, O  
C) A, β  
D) O, αβ  
E) A, α  

203 
311. IV qan qrupunun tərkibində hansı aqqlütinogen və 
aqqlütininlər var?  
A) O, αβ  
B) A, β  
C) AB, O  
D) B, α  
E) A, α  
312. Kimyəvi hemoliz nəyin nəticəsində baĢ verir?  
A) Hipotonik məhlulda eritrositlərin şişməsindən  
B) Uyğun gəlməyən qan köçürdükdə, ilan dişlədikdə  
C) Eritrositlərin zülal-lipid təbəqəsini dağıdan maddələrin 
təsirindən  
D) Qüvvəli mexaniki təsirdən, immunolizinlərin təsirindən  
E) Aşağı və yuxarı temperaturun təsirindən  
313. Mexaniki hemoliz nəyin nəticəsində baĢ verir?  
A) Qüvvəli mexaniki təsirdən  
B) Eritrositlərin zülal-lipid təbəqəsini dağıdan maddələrin 
təsirindən  
C) Hipotonik məhlulda eritrositlərin şişməsindən  
D) Aşağı və yuxarı temperaturun təsirindən  
E) Uyğun gəlməyən qan köçürdükdə, ilan dişlədikdə, 
immunolizinlərin təsirindən  
314. Bioloji hemoliz nəyin nəticəsində baĢ verir?  
A) Aşağı və yuxarı temperaturun təsirindən  
B) Qüvvəli mexaniki təsirdən  
C) Eritrositlərin zülal-lipid təbəqəsini dağıdan maddələrin  
təsirindən  
D) Uyğun gəlməyən qan köçürdükdə, ilan dişlədikdə,  
immunholizlərin təsirindən  
E) Hipotonik məhlulda eritrositlərin şişməsindən  
315. Qan laxtalanmasının fermentativ nəzəryyəsi neçənci ildə kim 
tərəfindən irəli sürülmüĢdür?  
A) 1890-1896-cı illərdə Aleksandr Şmidt  
B) 1939-cu ildə Landşteyner  
C) 1853-ci ildə K. Bernar  
D) 1898-ci ildə Langerhans  
E) 1948-ci ildə V.vedenski  

204 
316. Qan qruplarının kəĢfində Nobel mükafatına hansı alim laiq 
görülmüĢdür?  
A) T.Starlinq  
B) B.A.Kudryaşov  
C) Y.Yanski  
D) K.Bernar  
E) K.Landşteyner  
317. Qan depolarını təĢkil edən üzvlərin hansında ümumi qanın 
10%- ə qədəri toplanır?  
A) qaraciyərdə  
B) ağ ciyərdə  
C) dalaqda  
D) dəridə  
E) sümük iliyində  
318. Eritrositlərinin çökmə sürətinin artmasına ən çox təsir 
göstərən zülal hansıdır?  
A) fibrinogen  
B) hageman amili  
C) properdin  
D) qlobulin  
E) albumin  
319. Rezus antigen harada müəyyən edilmiĢdir?  
A) leykositlərdə  
B) plazmada  
C) eritrositlərdə  
D) trombositlərdə  
E) limfositlərdə  
320. Protrombin harada əmələ gəlir?  
A) leykositlərdə  
B) qaraciyərdə  
C) qırmızı sümük iliyində  
D) onurğa beyinində  
E) eritrositlərdə  
321. Normal eritropoez üçün vacib deyil:  
A) Vitamin B12, B6, B2  
B) Vitamin A  
C) 2-valentli dəmir, vitamin C  
D) Kasl faktoru  

205 
E) Fol turşusu  
322. Eritrositlərin çökmə sürətinin artmasına səbəb nədir?  
A) Qlobulın zülalının azalması  
B) Albumin zülalının artması  
C) Qlobulın zülalının artması  
D) Fibrınogen zülalının azalması  
E) Eritrositlərin miqdarının artması  
323. Hansı maddələr qanın laxtalanmasını ləngidir?  
A) Trombin, K vitamini, adrenalin, Ca++  
B) Adrenalin, heparin, K vitamini  
C) Heparin, hirudin, plazmin, natrium sitrat  
D) Fibrin, antitrombin III  
E) Glükokortikoidlər, somatotropin  
324. Qan plazmasının osmotik təzyiqinin əhəmiyyəti nədir?  
A) aclıq hissiyyatının formalaşmasında işdirak edir  
B) suyun və elektrolitlərin transkapilyar mübadiləsində və 
susuzluq hissiyyatının formalaşmasında iştirak edir  
C) qanın laxtalanmasını təmin edir  
D) pH-in tənzimində işdirak edir  
E) toxluq hissiyyatının formalaşmasında iştirak edir  
325. Leykositlərin ümumi fuksiyaları hansılardır?  
A) CO2-nin daşınması  
B) O2-nin daşınması  
C) osmotik təzyiqin tənzimi  
D) bioloji maddələrin sintezi, faqositoz, antitel ifrazı və 
regenerasiyada işdirakı  
E) onkotik təzyiqin tənzimi  
326. Neytrofillərin funksiyaları hansılardır?  
A) osmotik təzyiqin saxlanması  
B) bioloji aktiv maddələrin sekresiyası , limfositləri 
aktivləşdirilməsi, faqositoz  
C) onkotik təzyiqin saxlanması  
D) karbon qazının daşınması  
E) oksigenin daşınması  
327. Protrombin harada əmələ gəlir?  
A) leykositlərdə  
B) qaraciyərdə  
C) qırmızı sümük iliyində  

206 
D) onurğa beyinində  
E) eritrositlərdə  
328. Trombositlərin funksiyalarına aid deyil?  
A) qan laxtalanmasını retraksiyaya uğradan trombostenin ifraz 
etmək  
B) zədələnmiş damarı büzən maddə - serotonin ifraz etmək  
C) tromboplastini əmələ gətirən maddə ifraz etmək  
D) toxuma tənəffüsündə iştirak etmək  
E) qanın laxtalanmasında – hemokoaqulyasiyada iştirak etmək  
329. Limfositlərin funksiyaları hansılardır?  
A) qanın osmotik təzyiqinin tənzimində iştirakı  
B) qanın pH –nın saxlanılmasıda iştirakı  
C) oksigenin daşınmasında iştirakı  
D) karbon qazının daşınmasında iştirakı  
E) faqositoz, bakterisid təsir, immun yaddaşın təmini, hüceyrə və 
humoral immunitetdə iştirakı  
330. B- limfositlərə xas olan fuksiyalar hansılardır?  
A) antigen olan hüceyrələri məhv etmək  
B) hüceyrə immunitetini təmin etmək  
C) humoral immuniteti təmin etmək  
D) leykopoetinlərin sintezi  
E) immun yaddaşı təmin etmək  
331. Ürək əzələsinin fizioloji xüsusiyyətləri:  
1.Uzunmüddətli refrakter dövr  
2.Təqəllüs qüvvəsinin əzələ lifinin ilkin uzunluğundan asılı 
olmaması  
3.Qısamüddətli refrakter dövr  
4.Avtomatizm  
5.Təqəllüs qüvvəsinin əzələ lifinin ilkin uzunluğundan asılı 
olması  
A) 3, 4, 5  
B) 1, 2  
C) 2, 3, 4  
D) 4, 5  
E) 1, 4, 5  
332. Aypara qapaqları harada yerləĢir?  
A) Sol qulaqcıqla sol mədəcik arasında  

207 
B) Sol mədəciklə aorta və sağ mədəciklə ağciyər kötük arteriyası 
arasında  
C) Venoz sinusla sağ qulaqcıq arasında  
D) Qulaqcıqlarla mədəciklər arasında  
E) Sağ qulaqcıqla sağ mədəcik arasında  
333. Sakitlik halında insanda qanın sistolik həcmi (ml) nə 
qədərdir?  
A) 65-70  
B) 95-100  
C) 40-50  
D) 80-90  
E) 30-35  
334. Hansı damarda qanın təzyiqi ən aĢağıdır?  
A) Kapilyalarda  
B) Venalarda  
C) Aortada  
D) Arteriolalarda  
E) Venulalarda  
335. Ġnsanda sakit halda qanın sistolik həcmi (ml) nə qədərdir?  
A) 65-70  
B) 95-100  
C) 40-50  
D) 80-90  
E) 30-35  
336. Vena nəbzinin əyrisi necə adlanır?  
A) Neyrogram  
B) Flebogram  
C) Miogram  
D) Pnevmogram  
E) Sfigmogram  
337. Kapilyarlarda qanın təzyiqi bərabərdir:  
A) 40/20 mm Hg st.  
B) 120/80 mm Hg st.  
C) 70 mm Hg st.  
D) 7/5 mm Hg st.  
E) 0 mm Hg st. yaxın  
338. Azan sinir mərkəzi harada yerləĢir?  
A) İntramural qanqlionda  

208 
B) Onurğa beyinin beş yuxarı döş seqmentinin yan buynuzlarında  
C) Prevertebral və paravertebral qanqliolarında  
D) Onurğa beyinin üç aşağı boyun seqmentinin yan 
buynuzlarında  
E) Uzunsov beyində  
339. Baroreseptorlar harada yerləĢir?  
A) Yuxarı boş venada  
B) Baş beyində  
C) Onurğa beynində  
D) Böyrəklərdə  
E) Sinokarotid sahədə, aorta qövsündə  
340. Qıcığa qarĢı cavab olaraq ürək əzələsi oyanır. Bu əzələnin 
hansı xüsusiyyətidir?  
A) Dartılma  
B) Elastiklik  
C) Oyanıcılıq  
D) Kompensator pauza  
E) Ekstrasistola  
341. Ürək fəaliyyətini hansı elektrolitlər və hormonlar ləngidir?  
A) Kalium ionları, tiroksin  
B) Kalium ionları, adrenalin  
C) Kalsium ionları, asetilxolin  
D) Kalsium ionları , bradikinin  
E) Kalium ionları, asetilxolin  
342. Azan sinirin təsiri aradan götrüldükdə ürək fəaliyyətinin 
tezliyi necə dəyiĢir?  
A) Artır  
B) Azalır  
C) Dəyişmir  
D) Ürək dayana bilər  
E) Azalır, sonra bir qədər artır  
343. Ürək avtomatizmində ürək ritminin 2-ci dərəcəli 
tənzimləyicisi aĢağıdakılardan  
hansı hesab edilir?  
A) Sinoatrial düyün  
B) Purkinye lifləri  
C) Atrioventikulyar düyün  
D) Atipik əzələ hüceyrələri  

209 
E) His dəstəsi  
344. Azan sinirin qıcıqlandırılması zamanı sinir uclarından ifraz 
olunan maddə kim tərəfindən aĢkarlanmıĢdır?  
A) 1924-cü ildə L.S Ulyaniski  
B) 1902-ci ildə A.A Kulyabko  
C) 1845-ci ildə Veber qardaşları  
D) 1858-ci ildə Sion qardaşları  
E) 1922-ci ildə Otto Levi  
345. Skelet əzələsinin adekvat qıcığı hansıdır? 
A) Termiki qıcıq  
B) Kimyəvi qıcıqlar  
C) Sinir impulsları  
D) Mexaniki qıcıq  
E) Elektrik qıcığı  
346. AĢağıdakı qrafikdə göstərilən ox iĢarəsi əks etdirir:  
 
A) Mədəcikləin ekstrasistolasını  
B) Qulaqcıqların kompensator pauzasını  
C) Mədəciklərin kompensator pauzasını  
D) Qulaqcıq və mədəciklərin ekstasistolasını  
E) Qulaqcıqların ekstrasistolasını  
347. AĢağıdakı qrafikdə göstərilən ox iĢarəsi ürək əzələsindəki 
nəyi əks etdirir?  
 
A) Ürəkdəki kompensator pauzanı  
B) Mədəcikdəki ekstrasistolanı  
C) Nisbi refrakterliyi  
D) Mütləq refrakterliyi  
E) Qulaqcıqdakı ekstrasistolanı  
348. AĢağıdakı maddələrdən hansı ürək fəaliyyətinə mənfi ino-, 
xrono-, batmo- və dromotrop təsir göstərir?  

210 
A) K+  
B) Tiroksin  
C) Angiotenzin II və serotonin  
D) Ca2+  
E) Kortikosteroidlər və adrenalin  
349. Ürəyi ikinci tonunun əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır?  
A) Atrioventrikulyar qapaqların çırpılması (qapanması) 
B) Aypara və taylı qapaqların çırpılması (qapanması) 
C) Aypara qapaqların açılması  
D) Atrioventrikulyar qapaqların açılması  
E) Aypara qapaqların çırpılması (qapanması) 
350. Ürək əzələsinin fizioloji xüsusiyyətləri hansılardır?  
A) Uzunmüddətli mütləq refrakterlik, aftomatizm, təqəllüs 
qüvvəsinin əzələ lifinin ilkin uzunluğundan aslı olması  
B) Uzun müddətli mütləq refrakter dövrə malik deyil  
C) Təqəllüs qüvvəsi əzələ lifinin ilkin uzunluğundan aslı deyil  
D) Uzun müddət nisbi refrakter dövrə malik deyil  
E) Avtomatizmə malik deyil  
351. Göz almalarına təsir edikdə ürək fəaliyyətinin tezliyi necə 
dəyiĢir?  
A) Dəyişmir  
B) Azalır  
C) Artır  
D) Azalır, sonra bir qədər artır  
E) Ürək dayana bilər  
352. Hansı sinir liflərinin oyanması qan damarlarını daraldır?  
A) Depresor sinirin lifləri  
B) Asetilxolin ifraz olunan simpatik sinir lifləri  
C) Parasimpatik liflər   
D) Sinokarotid sinirin lifləri  
E) Adrenalin ifraz olunan simpatik sinir lifləri  
353. Arterial hipertenziya hansı hallarda baĢ vermir?  
A) Parasimpatik sinir sisteminin tonusu artdıqda  
B) Qanda arginin-vazopressinin miqdarı artdıqda  
C) Qanda reninin miqdarı artdıqda  
D) Qanın yapışqanlığı artdıqda  
E) Simpatik sinir sisteminin tonusu artdıqda  
354.Normada qadınlarda 1mm
3
 qanda nə qədər eritrosit olur? 

211 
A) 2 - 4 mln 
B) 4 - 4,5 mln 
C) 400 - 500 min 
D) 4 - 5 min 
E) 6 - 8 mln 
355. Eritropoez hansı hallarda sürətlənir?  
A) qanda CO2-nin parsial təzyiqi artdıqda, O2-nin parsial təzyiqi 
azaldıqda, həmçinin yüksək dağ şəraitində (hipoksiya)  
B) eritropoetinin sintezi azaldıqda  
C) qanda O2-nin parsial təzyiqi artdıqda  
D) CO2-nin parsial təzyiqi azaldıqada  
E) yuxarı atmosfer təzyiqində  
356. Birincili antikoaqulyantlar hansılardır?  
A) Dikumarin, pelentan  
B) Fibrinin deqradasiya məhsulları  
C) Antitrombin I, fibrinstabilləşdirici amil  
D) Hirudin, trombin  
E) Antitrombin III, IV, herapin  
357. Hansı damarda qanın xətti sürəti ən aĢağıdır?  
A) Arteriolalarda  
B) Aortada  
C) Venulalarda  
D) Venalarda  
E) Kapilyalarda  
358. Serotonın ürəyə necə təsir göstərir?  
A) Mənfi batmotrop  
B) Mənfi tonotrop  
C) Mənfi inotrop  
D) Təsir etmir  
E) Müsbət inotrop  
359. Hansı damarda nəbz təzyiqi itir?  
A) Aortada  
B) Venulolarda  
C) Arteriolalarda  
D) Kapilyalarda  
E) Venalarda  
360. Sinaptik boĢluğa mediatorun keçməsi hansı yolla olur?  
A) Endositoz  

212 
B) Pinositoz  
C) Diffuziya  
D) Fəal daşınma  
E) Ekzositoz  
361. Əzələdə diĢli tetanus nə vaxt müĢahidə olunur?  
A) Hər bir növbəti qıcıq təqəllüs başa çatdıqdan sonraya 
düşdükdə  
B) Hər bir növbəti qıcıq əvvəlki qıcığın əzələdə törətdiyi 
ekzaltasiya dövrünə düşdükdə  
C) Hər bir növbəti qıcıq ondan əvvəlki qıcığın törətdiyi 
təqəllüsün boşalma dövrünə düşdükdə  
D) Hər bir növbəti qıcıq əvvəlki qıcığın əzələdə törətdiyi 
refrakter dövrə düşdükdə  
E) Hər bir növbəti qıcıq ondan əvvəlki qıcığın törətdiyi 
təqəllüsün yığılma dövrünə düşdükdə  
362. Asetilxolinin ləngidici təsiri nə ilə əlaqədardır?  
A) Kalium kanallarının aktivləşməsi ilə  
B) Xlor kanallarının inaktivləşməsi ilə  
C) Bütün ion kanallarının inaktivləşməsi ilə  
D) Natrium kanallarının aktivləşməsi ilə  
E) Kalsium kanallarının aktivləşməsi ilə  
363. Bütün əzələlər hansı xüsusiyyətlərə malikdir?  
A) təqəllüs , elastiklik  
B) oyanıcılıq, keçiricilik, təqəllüs  
C) aftomatizm, plastiklik  
D) keçiricilik, plastik tonus  
E) kimyəvi maddələrə yüksək həssaslıq  
364. Sinir-əzələ sinapsında oyanmanın hansı mediator ötrürür?  
A) dofamin  
B) serotonin  
C) asetilxolin  
D) qamma-aminoyağturşusu (QAYT)  
E) adrenalin  
365. Əzələnin plastikliyi özünü nədə göstərir?  
A) saya əzələlərinin hərəki funksiyası  
B) skelet əzələlərinin sürətlə yığılması  
C) gərginliyi dəyişmədən, uzunluğunu saxlamaq qabiliyyəti  
D) Na+ionları üçün membran keçiriciliyinin azalması  

213 
E) skelet əzələlərinin daimi toniki gərginlik vəziyyəti  
366. Qırmızı əzələlər ağ əzələlərdən nə ilə fərqlənir?  
A) kapilyarların sıxlığı azdır  
B) sürətlə təqəllüs edirlər  
C) tez yorulurlar  
D) mütləq refrakter dövrə malikdirlər  
E) mioqlobinin miqdarı yüksəkdir  
367. Spinal Ģok zamanı onurğa beyninin funksiyaları:  
A) Qüvvətlənir  
B) İtir  
C) İtmir  
D) Zəifləyir  
E) Dəyişmir  
368. Neyronun aksonunda yerləĢən sinapslar adlanır?  
A) aksodendritik  
B) somatosomatik  
C) mionevral  
D) aksoaksonal  
E) aksosomatik  
369. Hipotalamusda yerləĢir:  
A) Temperatur, yuxu, ayıqlıq mərkəzləri  
B) Spinal reflekslərin mərkəzi  
C) Stato-kinetik reflekslərin mərkəzi  
D) Poza reflekslərinin mərkəzi  
E) Statik reflekslərin mərkəzi  
370. Strixnin necə təsir göstərir?  
A) Hərəkətləri məhdudlaşdırır  
B) MSS nin oyanıcılığına təsir etmir  
C) ləngidici sinapsları blokada edir  
D) MSS də ləngimə törədir  
E) Atoniya yaradır  
371. Hipotalamusda hansı mərkəzlər yerləĢir?  
A) somatik funksiyaların mərkəzləri  
B) avtomatizm xüsusiyyətinə malik olan mərkəzlər  
C) tənəffüs mərkəzi  
D) damar-hərəki mərkəz  
E) motivasiya mərkəzləri və vegetativ funksiyaların ali 
mərkəzləri  

214 
372. Struktur və funksional xüsusiyyətlərinə görə vegetativ sinir 
sisteminin hansı Ģöbələri var?  
A) Somatik, metasimpatik  
B) Somatik, parasimpatik, simpatik  
C) Somatik, parasimpatik  
D) Somatik və simpatik  
E) Simpatik, parasimpatik və metasimpatik  
373. Simpatik sinirlərin uclarından hansı mediatorlar ifraz 
olunur?  
A) Noradrenalin,serotonin,vazopeptid  
B) Adrenalin,substansiya P,vazointestinal peptid(VİP)  
C) Noradrenalin,adrenalin,enkefalin  
D) Noradrenalin, adrenalin  
E) Adrenalin,dofamin,neyropeptid  
374. Simpatik sinir sisteminin mərkəzi Ģöbəsi yerləĢir:  
A) Arxa hipotalamusda  
B) Daxili orqanların divarında  
C) Ön hipotalamusda  
D) Retikulyar formasiyada  
E) Onurğa beyninin oma seqmentlərində  
375. Parasimpatik sinir sisteminin mərkəzi Ģöbəsi yerləĢir:  
A) Ön hipotalamusda  
B) Onurğa beyninin döş seqmentlərində  
C) Arxa hipotalamusda  
D) Onurğa beyninin bel seqmentlərində  
E) Daxili orqanların divarında  
376. Vegetativ sinir sisteminin effektor liflərinin funksiyası.  
A) Bəzi daxili sekresiya vəzlərini innervasiya edir  
B) Əsasən daxili orqanları innervasiya edir  
C) Bütün vəzləri və daxili orqanları innervasiya edir  
D) Mərkəzi sinir sitemini innervasiya etmir  
E) Maddələr mübadiləsinin tənzimində iştirak etmir  
377. Hipotalamusun hansı nüvələrini qıcıqlandırdıqda qan təzyiqi 
artır?  
A) Ventromedial  
B) Ön  
C) Lateral  
D) Arxa  

215 
E) Medial  
378. Hipotalamusun hansı nüvələri qıcıqlandırdıqda qan təzyiqi 
enir?  
A) Lateral  
B) Ön  
C) Dorso-ventral  
D) Medial  
E) Arxa  
379. Simpatik sinir sisteminin təsirindən hansı dəyiĢiliklər olur?  
A) Maddələr mübadiləsi güclənir,qanda qlükozanın miqdarı 
artır,bronxlar genişlənir,bəbəklər genişlənir,immunitet yüksəlir  
B) Bəbəklər daralır,ağız suyu vəzlərinin sekresiyası artır,ürək 
fəaliyyəti və mədə-bağırsaq traktının hərəki fəaliyyəti yüksəlir  
C) Bronxlar genişlənir,diastolik təzyiq artır,bəbəklər 
daralır,maddələr mübadiləsinin tempi azalır  
D) Müdafiə qüvvələri mobilizasiya olur,immunitet zəifləyir,ağrı 
reaksiyası zəifləyir  
E) Qan təzyiqi yüksəlir,toxumalarda oksidləşmə prosesi 
zəifləyir,mərkəzi sinir sisteminin oyanıcılıq qabiliyyəti azalır,anabolik 
reaksiyalar sürətlənir  
380. Nikotinə həssas olan xolinereseptorlar harada yerləĢir?  
A) miokardda, beyində  
B) bronxların dairəvi saya əzələlərində  
C) həzm sisteminin vəzlərində  
D) həzm sisteminin saya əzələlərində  
E) vegetativ qanqlionlarda  
381. Protrombin harada əmələ gəlir?  
A) Eritrositlərdə  
B) Qırmızı sümük iliyində  
C) Onurğa beynində  
D) Leykositlərdə  
E) Qaraciyərdə  
382. Trombositlər qanda hansı funksiyanı yerinə yetirirlər?  
A) Qanın laxtalanmasını təmin edirlər  
B) Toxumalara oksigen daşıyırlar  
C) Faqositoz prosesini həyata keçirirlər  
D) Qanda anticisimcikləri yaradırlar  
E) İmmun funksiyasını yerinə yetirirlər  

216 
383. Koaqulyasion hemostazın II mərhələsində nə baĢ verir?  
A) trombinin əmələ gəlməsi  
B) fibrinin əmələ gəlməsi  
C) tıxacın retraksiyası və fibrinoliz  
D) protrombinazanın əmələ gəlməsi  
E) trombositlərin adgeziya və aqreqasiyası  
384. Normal halda qanın osmotik təzyiqi, onkotik təzyiqi və pH 
göstəricisi nə qədərdir?  
   Osmotik təzyiq  
 
Onkotik təzyiq  
 
pH  
    
(atm)    
( mmc.s)  
A)  
7,8  
 
25-35    
 
7,1-7,3  
B)   
7,6  
 
25-30    
 
7,35-7,4  
C)   
7,6  
 
20-25    
 
7,2-7,4  
D)  
6,7  
 
30-40    
 
7,3-7,5  
E)   
7,6  
 
20-25    
 
7,2-7,3  

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə