Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 27


Ġnsanda qidanın ağız boĢluğunda qalma müddəti?Yüklə 2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/18
tarix10.12.2016
ölçüsü2 Mb.
növüDərs
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

487.Ġnsanda qidanın ağız boĢluğunda qalma müddəti? 
 A) 15-18 dəqiqə  
 B) 15-18 saniyə  
 C) 1-2 saniyə  
 D) 1-2 dəqiqə  
 E) 20-25 dəqiqə 
488. Normada sağlam insanda bədən temperaturu neçədir? 
 A) 37-38 º C 
 B) 35-37º C  
 C) 36,5 -36,9 º C  
 D) 35,5-37 º C  
 E) 36-37,2 
489. Ağır əzələ iĢi icra edən insanın gündəlik enerji təlabatı neçə  
 kkaloridir? 
 A) 3700-5000 kkal  
 B) 2800-2900 kkal  
 C) 3000-3200 kkal 
 D) 7500-8000 kkal  
 E) 6000-6500 kkal 
490. Orqanizmdə vitaminlər nədən sintez olunur? 
 A) yağlardan sintez olunur  
 B) Zülallardan sintez olunur 
 C) Vitaminlər orqanizmdə sintez olunmur 
 D) Karbohidratlardan sintez olunur 
 E) Bitki və heyvan mənşəli ərzaq məhsullarından sintez olunur 
491. Karotun A-vitamininə hansı orqanlarda çevrilir? 
 A) Bütün orqanlarda  
 B) dalaqda və mədədə 
 C) Böyrəklərdə və dəridə 
 D) əzələdə və mədəaltı vəzdə 
 E) Qaraciyərdə və bağırsaqlarda 
492. D- vitamini əsas hansı mübadiləni tənzim edir? 
 A) Natrium və xlor mübadiləsini  
 B) Kalsium və fosfor mübadiləsini 
 C) Kalium və yod mübadiləsini 

235 
 D) Zülalların və yağların mübadiləsini 
 E) selen və kobalt mübadiləsini 
493. Homeostaz nədir? 
 A) Qida məddələrində üzvi və qeyri-üzvi maddələrin olması  
 B) Orqanizmin onu əhatə edən mühitə uyğunlaşması 
 C) Orqanizmin qida maddələri ilə tam təmin olunması 
 D) Orqanizmin daxili mühitinin sabitliyi 
 E) Hormonların fizioloji funksiyaları tənzim etməsi 
494. Həzm Ģirələrinin fermentləri qida maddələrinin növlərinə 
görə neçə  qrupa ayrılır? 
 A) 5  
 B) 4  
 C) 3  
 D) 2  
 E) 6 
495. Hansı vitamini bağırsaq mikroflarası sintez edir? 
 A) A  
 B) H  
 C) E  
 D) B12  
 E) C 
496. Irradiasiya nədir? 
 A) Oyanma prosesi 
 B) Oyanmanın tormozlanması  
 C) Oyanmanın başlanması 
 D) Oyanmanın qüvvətlənməsi  
 E) Oyanmanın yayılması  
 497. Venoz qan nə ücün tünd qırmızı rəngdə olur? 
A) Tərkibində oksigen çox olduğu ücün  
B) Tərkibində karbon qazı çox olduğu ücün 
C) Tərkibində hormonlar olduğu üçün  
D) Tərkibində dəm qazı çox olduğu ücün 
 E) Tərkibində mineral maddələr çox olduğu ücün 
498. Normada kiĢilərdə 1mm
3
 qanda nə qədər eritrosit olur? 
A) 2-3 milyon  
B) 4-5 min  
C) 4,5- 5 milyon 
D) 450- 500 min  

236 
E) 3-4 milyon 
499.1 mm
3
-qanda leykositlərin miqdarı nə qədər olur? 
A) Yüz minlərlə 
B) Milyonlarla  
C) Milyardlarla  
D) Minlərlə  
E) İki yüz minlərlə 
500. 1mm
3
 qanda trombositlər nə qədər olur? 
A) Milyonlarla 
B) 100 minlərlə 
C) Minlərlə  
D) Milyardlarda 
E) Triyonlarla 
501. Qanaxma zamanı qanın arteriyadan və venadan axdığını nə 
ilə təyin etmək olar? 
A) Qanın rənginə görə  
B) Qanın tərkibinə görə  
C) Formalı elementlərin miqdarına görə 
D) Qanın reaksiyasına görə 
E) Qanda hemoqlobinin miqdarına görə 
502. Qan əvəzediciləri verilmiĢ sıranı göstərin? 
A) Mikro və makro elementlər 
B) 0,9 və 0,5%-li natrium xlor məhlulları  
C) Karbohidratlar və yağlar  
D) Zülallar və vitaminlər  
E) Quru plazma ,eritrosit,leykosit və trombosit kütləsi  
503. Normada qadınlarda qanda nə qədər hemoqlobin (HB) olur? 
A) 6-8 q%  
B) 12-14 mq%  
C) 12-14 q%  
D) 6-8 mq%  
E) 4-6 q% 
504.AĢağıdakı maddələrdən  hansılar  ürək fəaliyyətini  ləngidir və 
zəiflədir? 
A) Adrenalin və tiroksin  
B) Adrenalin və kalium  
C) Asetilxolin və kalsium  
D) Asetilxolin və kalium  

237 
E) Adrenalin və kalsium 
505. Reseptorun əsas funksiyası nədir? 
A) Qıcığın təsirindən oyanmaq  
B) Oyanmanı hissi neyrondan hərəki neyrona nəql etmək  
C) Mərkəzi sinir-sistemindən oyanması işçi orqana nəql etmək 
D) Oyanmanı aralıq neyrondan hissi neyrona ötürmək 
E) Oyanmanı aralıq neyrondan,hərəki neyrona nəql etmək  
506. Orqanizmdə hansı arteriyada venoz qan axır? 
A) Bazu arteriyasında  
B) Böyrək arteriyasında 
C) Agciyər arteriyasında  
D) Qara ciyər arteriyasında  
E) Bud arteriyasında 
507. Ġnsanda qanda normada neçə faiz qlükoza var? 
A) 15-20 mq%  
 B) 80-120 mq%  
C) 160 mq%  
D) 120-80 mq%  
 E) 8-20 mq% 
508. Ġnsanlarda hansı immunoqlobulinlər (iq) vardır? 
A)
 
 F,S,Z,N,R 
B)
 
 E,V,M,N,Z  
C)
 
 V.AL,R,Q  
D)
 
 A,D,E,C
t
,M  
E)
 
 K,H,P,S,B  
509. Normada kiĢilərdə qanda nə qədər hemoqlobin olur? 
A) 10-12 mq%  
B) 13-16 q%  
C) 8-6 q%  
D) 18-19 mq%  
E) 13-16 mq% 
510. Afferent neyronlar oyanmanı hara nəql edir? 
 A) Vegetativ sinir sisteminə 
 B) Orqanlara  
 C) Həzm sisiteminə  
 D) Mərkəzi sinir- sisteminə  
 E) Periferik sinir sisteminə 

238 
511. Ürək refrakterliyi nədir? 
 A) Elastiklik  
 B) Avtomatizm  
 C) Qıcığa cavab verməmək  
 D) Qıcığa cavab vermək 
 E) Ürək əzələsinin yığılması 
512. Oyanma ürəyin hansı nahiyyəsindən baĢ verir? 
A) Purkine liflərindən 
B) Atrioventrikulyar düyündən  
C) His dəstəsindən  
D)  Aşot-Tavar düyünündən  
E) Sinus düyünündən  
513. Ġnsanın bazu arteriyasında sistolik təzyiq neçədir? 
A) 180mm.Hg.st  
 B) 100-160 mm.Hg.st  
C) 110-120 mm.Hg.st  
D) 70-80 mm.Hg.st  
E) 60-70 mm.Hg.st  
514. Vazomator mərkəz harada yerləĢir? 
A) Orta beyində  
B) Beyincikdə  
C) Uzunsov beyində  
D) Onurğa beyində  
E) Ara beyində 
515. Kapilyarlarda qanın axma sürəti neçədir?  
A) 500 mm/san  
B) 50 mm/san  
C) 0,05 mm/san  
D) 0,5 mm/san  
E) 1,5 mm/san 
516. Qan damarlarını geniĢləndirən nədir? 
A) Noradrenalin 
B) Asetilxolin  
C) İnsulin  
D) Albumin  
E) Simpatin 
517. Ġnsanın bazu arteriyasında diastolik təzyiq neçədir? 
A) 80-120 mm.Hg.st 

239 
B) 70-120 mm.Hg.st  
C) 70-80 mm.Hg.st  
D) 80-90 mm.Hg.st  
E) 50-60 mm.Hg.st 
518. Əzələ toxumasının adekvat qıcığı hansıdır? 
A) Fiziki qıcıqlar  
B) Kimyəvi qıcıqlar 
C) Hormonlar  
D) Sinir impulsları  
E) Elektrik qıcığı  
519. Bioloji elektrik əlamətini kəĢf etmiĢ alim? 
A) Volt  
B) Qalvani  
C) Vvedenski  
D) Seçenov  
E) İbn- Sina 
520 . Canlı toxumada neçə növ bioloji cərəyan vardır? 
A) 5  
B) 4  
C) 3  
D) 2  
E) 1 
521.Əzələ yığılan zaman enerjini nə verir? 
A) ATF  
B)ADF  
C) Fosfor turşusu  
D) Adenil Turşusu  
E) Kreatin turşusu 
522. Ġnsanda çox miqdar qan hansı damardan alınır? 
A) Kapillyarlardan 
B) Dirsək venasından  
C) Mil arteriyasından  
D) Vidaci venadan  
E) Bazu arteriyasından 
523. Qanın bufer sistemi verilmiĢ düzgün sıranı göstərin?  
A) Fosfatlar, hemoqlobin, zülallar və fermentlər  
B) Karbonatlar, qanın zülalları  
C) Hemoqlobin, mioqlobin  

240 
D)  Karbonatlar,  fosfatlar,  qanın  plazmasının  zülalları  və 
hemoqlobin  
E)Hormonlar, fermentlər, vitaminlər 
524. Qanın laxtalanmasında hansı zülal iĢtirak edir?  
A) Albumin 
B) Fibrinogen  
C) Qlobulin  
D) kazeinogen  
E) a-qlobulin 
525. Əzələnin iĢi və yorulması haqqında təlimin əsasını hansı alim 
qoymuĢdur?  
        A) A.A.Uxtomski  
B) P.K. Anoxin  
C) İ.P.Pavlov  
D) İ.M.Seçenov  
E) İ.İ.Meçnikov 
526. Ġnsanda ürəyin çəkisi bədən çəkisinin neçə faizini təĢkil edir?  
A) 2 - 3  
B) 4-5  
C) 0,4-0,5  
D) 0, 2- 0,3  
E) 0,6-1  
527.  Mərkəzi  sinir  sistemində  ləngimə  prosesini  ilk  dəfə  kim  kəĢf 
edib? 
A) P.Pavlov  
B) A.A.Uxtomski  
C) İ İ.M.Seçenov  
D) Aİ.Qarayev  
E) İ.İ.Meçnikov 
528. SəmitləĢdirmə refleksləri beyinin hansı Ģöbəsi ilə 
əlaqədardır?  
A) Ara beyin ilə 
B) Uzunsov beyinlə 
C) Varol körpüsü ilə  
D) Orta beyinlə  
E) Onurğa beyinlə 
529.Ġnsanda normal ürək vurğularının sayı nə qədərdir? 
A) 70-90  

241 
B) 50-60  
C) 65-85  
D) 70-80  
E) 80-90 
530.Qanda onkotik təzyiqin yaranmasının əsas nə təmin edir? 
A) Yağlar 
B) Karbohidratlar 
C) Zülallar  
D)Mineral maddələr  
E) Vitaminlər 
531. Mərkəzi sinir-sisteminin əsas fəaliyyət forması nədir? 
A) Oyanma 
B) Tormozlanma  
C) Oyanmanı nəql etmə  
D) Refleks  
E) Dominantlıq  
532.Ali sinir fəaliyyətinin tipləri. 
A) Determinizm, inertlik, analiz, irradiasiya 
B) Sanqvink,fleqmatik, xolerik, melanxolik 
C) Dominantlıq, strukturluq, metabolik, müvazinət 
D) Oyanma, tormozlanma, müvazinət, sintez 
E) Reflektor, mütəhərriklik, oyanma, ləngimə 
533. Transplantasiya üsulu ilə öyrənilir. 
A) Orqanizmdə gedən dəyişikliklər 
B) Qanın kimyəvi xassələri 
C) Ali sinir sisteminin fəaliyyəti 
D)  Orqan  və  ya  toxumanı  inervasiya  edən  sinir  kəsilərək  onda 
gedən dəyişikliklər 
E)  Orqan  və  ya  toxumanın  köçürməklə,  orqanizmdə  gedən 
dəyişikliklər 
534.Əzələ tonusunu təmin edən mərkəz harada yerləĢir 
A) Orta beyində 
B) Uzunsov beyində 
C) Varol körpüsündə 
D) Baş beyin yarım kürələrində 
E) Limbik sistemdə 

242 
535. Qalxanabənzər vəzin funksiyası pozulduqda hansı xəstəliklər 
əmələ gəlir? 
A) Şəkər, pielit 
B) Miksedema, bazedov  
C) Skorbut, anemiya 
D) Raxit, qastrit 
E) Hepatit, piylənmə 
536. Sinir parabiozunun neçə mərhələsi var? 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 1 
537. Autotransplantasiya nədir? 
A) Orqanın fəaliyyətinin zəiflədilməsi  
B)  Orqanın  eyni  cinsli  orqanizmlərin  birindən  başqasına 
keçirilməsi 
C)  Orqanın  fəaliyyətini  qüvvətləndirən  maddələrin  orqanizmə 
yeridilməsi 
D)  Müxtəlif  cinsli  orqanizmlərdə  orqanın  köçürülməsi  (  itdən  – 
dovşana) 
E) Orqanın orqanizmin özündən – özünə köçürülməsi 
538. Açıq sınıqlarda ilk yardım 
A) Yaraya təmiz sarğı qoymaq, qanaxmanı dayandırmaq 
B) Yaraya buz qoymaq, spirt sürtmək 
C) Yaraya yaş əski qoymaq, yod sürtmək 
D) Yaraya ilıq suda isladılmış əski qoymaq  
E) Yaranı isti su ilə yumaq sonra buz qoymaq  
539. Hansı xəstəliyə immunitet yaratmaq olmur 
A) Anginaya  
B) Qızılcya  
C) Suçiçəyinə 
D) Qarayaraya 
E) Difteriyaya 
540. Atmosfer havanın tərkibində karbon qazının miqdarı 
A) 3% 
B) 0,003% 
C) 0,03% 

243 
D) 0,33% 
E) 0,3% 
541. Homotransplantasiya nədir? 
A)  Eyni  cinsli  orqanizmlər  arasında  orqanın  köçürülməsi  ( 
insandan – insana, itdən itə) 
B) Orqanın orqanizmin özündən özünə köçürülməsi 
C) Orqanın fəaliyyətinin zəiflədilməsi 
D) Orqanın orqanizmindən çıxarılması 
E)  Orqan  və  ya  toxumanı  qıcıqlandıraraq,  onda  gedən 
dəyişikliklərin öyrənilməsi 
542. Təmiz oksiqenlə nəfəsalma zamanı hansı dəyiĢiklik müsahidə 
olunur? 
A) tənəffüs zəyifləyir 
B) tənəffüs dayanır 
C) tənəffüs sürətlənir 
D) tənəffüs arabir dayanır 
543. Ġnsanda ağ ciyərlərin orta həyat tutumu nə qədərdir və hansı 
havaların cəmindən ibarətdir? 
A) 5300 ml, tənəffüs, əlavə və qalıq havaların cəmindən 
B) 3500 ml, tənəffüs, ehtiyat və qalıq havaların cəmindən 
C) 3500 ml, tənəffüs, əlavə və alveol havaların cəmindən 
D) 2500ml, tənəffüs, qalıq və ehtiyat havaların cəmindən  
E) 3500 ml, tənəffüs, ehtiyat və əlavə havaların cəmindən  
544.Piy,  tər  vəziləri  və  qan  damarları  dərinin  hansı  qatında 
yerləĢir. 
A) Derma qatında 
B) Dəri altı piy qatında 
C) Epidermisdə 
D) Daxili dəri qatında 
E) Xarici epidemisdə və daxili dəri qatında 
545.Heterotransplantasiya nədir? 
A) Müxtəlif cinsli orqanizmlərin birindən digərinə orqanın və ya 
toxumanın köçürülməsi 
B)  Eyni  sinsli  orqanizmin  özündən  özünə  orqanın  və  ya 
toxumanın köçürülməsi 
C)  Eyni  cinsli  orqanizmlər  arasında  orqanın  və  ya  toxumanın 
köçürülməsi 
D) Orqan və ya toxumanın orqanizmdən çıxarılması 

244 
E) Orqan və ya toxumada bioloji cərəyanın qeyd edilməsi 
546.Analizatorları əmələ gətirən hissələr 
A) Reseptor, sinir, qüzehli qişa 
B) Reseptor, sinir, beyin qabığı  
C) Reseptor, sinir,buynuz qişa 
D) Reseptor, sinir, uzunsov beyin 
E) Reseptor, sinir, orta beyin 
547. Beyin yarım kürələrinin qabığının hansı payları zədələndikdə 
yaddaĢ zəifləyir? 
A) Alın və gicgah payları 
B) Ənsə payı və orta beyin 
C) Təpə payı və orta beyin 
D) Görmə və eşitmə siqnallarını analiz edən paylar 
E) Limbik sistem zədələndikdə 
548. Ġnsanda nə qədər tər vəzi var? 
A) 30 minə qədər 
B) 3 minə qədər 
C) 30 milyona qədər 
D) 3 milyona qədər  
E) 5 milyon 
549.ƏĢyanın xəyalı göz almasının hansı qiĢasında alınır? 
A) Torlu qişada  
B) Ağlı qişada  
C) Damarlı qişada 
D) Buynuz qişada 
E) Qüzehli qişada 
550. Böyrəklərdən  keçən neçə litr  qandan  bir  litr ilk  sidik  əmələ 
gəlir? 
A) 20 
B) 15 
C) 10 
D) 30 
E) 5 
551. Lekositoz nədir? 
A) Qanda leykositlərin miqdarının artması 
B) Qanda leykositlərin miqdarının azalması 
C) Leykositlərin əmələ gəlməsi 
D) Leykositlərin nüvəsini itirməsi 

245 
E) Leykositlərin funksiyasının zəifləməsi 
552. Uremiya nədir? 
A) Sidiyin qana keçməsi 
B) Sidiyin əmələ gəlməsinin tənzimi 
C) Xaric olunan sidiyin miqdarının azalması 
D) Sidikdə qanın olması 
E) İlk sidiyin əmələ gəlməməsi 
553. Diurez nədir? 
A) Sidikdə zülalın olması 
B) Sidiyin xaric olunmasının azalması 
C) Sidiyin qana keçməsi 
D) Sidiyin əmələ gəlməsi  
E) Böyrəklərin fəaliyyətinin tənzimi 
554. Leykopeniya nədir? 
A) leykositlərin miqdarının qanda azalması 
B) leykositlərin miqdarının qanda artması 
C) Faqositozun qüvvətlənməsi 
D) İmmunitetin əmələ gəlməsində leykositlərin rolu 
E) Leykositar formulanın dəyişməsi 
555. Ekstirpasiya nədir? 
A) Orqanın köçürülməsi 
B) Orqanın orqanizmdən çıxarılması  
C) Orqana daxil olan qan damarının bağlanması 
D) Orqanı inervasiya edən sinirin kəsilməsi 
E) Orqanın bir orqanizmidən başqa orqanizmə köçürülməsi 
556. Almaniyada fiziologiya məktəbinin əsasını qoyan alim 
A) Basov 
B) Blondlo 
C) Müller  
D) Harvey 
E) Hipokrat 
557. Anuriya nədir? 
A) Sidik kisəsinə sidiyin daxil olmasının kəsilməsi 
B) Sidik kisəsinin iltihabı 
C) Sidiyin xaric olmasının tənzimi 
D) Sidiyin tərkibində qlükozanın olması 
E) Sidiyin tərkibinin dəyişməsi 

246 
558.  5  cilddən  ibarət  “  Təbabət  sənətinin  qanunu”  əsərini  kim 
tərtib edib? 
A) Harvey 
B) Pavlov 
C) İbn-Sina  
D) Seçenov 
E) Qalvani 
559. Canlı orqanizmdə bioelektrik proseslərini hansı elm öyrənir? 
A) Elektrofiziologiya 
B) Kosmik fiziologiya 
C) Müqayisəli fiziologiya 
D) Kardiologiya 
E) Kosmetik fiziologiya 
560. Denervasiya nədir? 
A) Sinir mərkəzinin pozulması 
B) Orqanı inervasiya edən sinirin qıcıqlandırılması 
C) Afferent sinirin kəsilməsi 
D) Orqanı inervasiya edən sinirin kəsilməsi  
E) Beyinciyin funksiyasının pozulması 
561. Ali sinir sisteminin fəaliyyəti hansı üsul ilə öyrənilir? 
A) Denervasiya üsulu ilə 
B) Perfuriya üsulu ilə 
C) Şərti reflekslər üsulu ilə  
D) Transplantasiya üsulu ilə 
E) Elektromioqrafiya üsulu ilə 
562. Skelet əzələsinin adekvat qıcığı hansıdır? 
A) Kimyəvi qıcıqlar 
B) Sinir impulsları 
C) Elektrik qıcığı 
D) Termiki qıcıq 
E) Mexaniki qıcıq 
563. Eritropoez nədir? 
A) Trombositlərin əmələ gəlməsi 
B) Eritrositlərin miqdarının azalması 
C) Eritrositlərin əmələ gəlməsi  
D) Eritrositlərin miqdarının qanda artması 
E) Leykositlərin əmələ gəlməsi 
564. Vegetativ sinir sisteminin somatik sinir sistemindən fərqi:  

247 
A) Vegetativ sinir sistemində oyanma postqanqlionar liflərdə 
sürətlə yayılır, oyanıcılıq qabiliyyəti aşağıdır  
B) Vegetativ sinir sistemi qanqlionar quruluşa malikdir və 
qanqlionlar əsasən onurğa beyninin ön köklərində yerləşir  
C) Oyanmanın nəql olunma sürəti azdır, funksional labilliyi və 
oyanıcılıq qabiliyyəti aşağıdır  
D) Vegetativ sinir sisteminin fəaliyyəti iradidir  
E) Vegetativ sinir sisteminin əsas mediatoru dotamin və 
serotonindir  
565. Vegetativ sinir sisteminin fəaliyyəti:  
A) Qeyri-iradidir  
B) Qismən iradidir  
C) Orqanizmin vəziyyətindən asılı olaraq gah iradi, gah da qeyri 
iradidir  
D) Tam iradidir  
E) Onurğa beyni səviyyəsində qeyri-iradi, baş beyin səviyyəsində 
iradidir  
566. Hansı humoral maddələr damarların genəlməsinə səbəb 
olmur?  
A) Bradikinin  
B) Histamin  
C) Prostaqlandin  
D) Asetilxolin  
E) Angiotenzin II  
567. Hansı refleks daha uzun müddətə baĢa gəlir?  
A) sekretor  
B) hissi  
C) vegetativ  
D) hərəki  
E) vətər  
568. Qan cərəyanının summar müqaviməti ən çox harada 
yaranır?  
A) Venulalarda  
B) Kapilyalarda  
C) Arteriolalarda  
D) Venalarda  
E) Aortada  
569. Parasimpatik sinir siteminin mediatorları:  

248 
A) Asetilxolin, serotonin  
B) Noradrenalin, dofamin  
C) Asetilxolin, noradrenalin  
D) Noradrenalin  
E) Asetilxolin  
570. Əzələnin hər iki ucunu hərəkətsiz bağladıqda baĢ verən 
təqəllüs necə adlanır?  
A) Auksotonik  
B) Pessimal  
C) Izotonik  
D) İzometrik  
E) Optimal  
571. Plazmadakı zülalların bufer sistemi kimi əhəmiyyəti nədən 
ibarətdir?  
A) osmorik təzyiqin tənzimində  
B) turş mühitdə özlərini əsas, əsas mühitdə özlərini turşu kimi 
göstərirlər, qanda hidrogen ionlarının miqdarının artmasına mane 
olurlar  
C) eritrositlərin hemolizinə mane olurlar  
D) CO2-nin hidratasiyasını və H2CO3 əmələ gəlməsini tənzim 
edirlər  
E) qanın yapışqanlığını və immuniteti təmin etmirlər  
572. Talamusda yerləĢən mərkəzlər:  
A) Tənəffüs  
B) İstilik tənzimi  
C) Damar-hərəki  
D) Motivasiya  
E) Ağrı hissiyyatı  
573. Vegetativ sinir sisteminin parasimpatik Ģöbəsinin oyanması 
zamanı orqanizmdə hansı reaksiyalar müĢahidə olunur?  
A)  bəbəyin  genəlməsi,  ürək  döyünmələrinin  artması,  qan 
təzyiqinin  yüksəlməsi,  qanda  şəkərin  artması,  nazik 
bağırsağən hərəki fəaliyyətinin zəifləməsi  
B)  bəbəyin  genəlməsi,  ürək  döyünmələrinin  artması,  qan 
təzyiqinin  yüksəlməsi,  tac  damarlarını  daralması,  nazik 
bağırsağın hərəki fəaliyyətinin zəifləməsi  

249 
C)  bəbəyin  daralması,  ürək  döyünmələrinin  azalması,  tac 
damarların  daralması,  nazik  bağırsaqın  hərəki  fəaliyyətinin 
artması, sidik kisəsi sfinktorunun boşalması  
D)  bəbəyin  genəlməsi,  ürək  döyünmələrinin  azalması,  arterial 
təzyiqin  enməsi,  nazik  bağırsağın  hərəki  fəaliyyətinin 
zəifləməsi.  
E)  bəbəyin  daralması,  ürək  döyümələrinin  azalması,  arterial 
təzyiqin  enməsi,  tac  damarların  daralması,  nazik  bağırsağın 
hərəki fzaliyyətinin zəifləməsi  
574. Parasimpatik sinir sisteminin mərkəzi Ģöbəsi harada yerləĢir?  
A) hipotalamusun arxa payında,orta beyində,beyincikdə  
B) limbiq sitemdə,hipotalamusun arxa nüvələrində,onurğa 
beyinin I-III bel və II-IV oma seqmentlərində  
C) hipotalamusun ön payında,orta beyində,uzunsov beyində və 
onurğa beyinin II-IV oma seqmentlərində  
D) ara beyində,orta beyində,uzunsov beyində və onurğa beyinin 
II-IV oma seqmentlərində  
E) visseral beyində,orta beyində,ara beyində və onurğa beyində  
575. Qanda eritrositlərin miqdarını müəyyən edən siqnal 
molekulları hansılardır?  
A) leykopoetinlər  
B) timus vəzin hormonları  
C) trombopoetinlər  
D) epifizin hormonları  
E) eritropoetinlər  
576. Parasimpatik sinir sisteminin preqanqlionar və 
postqanqlionar liflərinin mediatorudur:  
A) Asetilxolin, qlisin  
B) Asetilxolin, noradrenalin  
C) Noradrenalin, asetilxolin  
D) Dofamin, serotonin  
E) Asetilxolin, asetilxolin  
577. Hərəki vahid adlanır:  
A) İnnervasiya etdiyi əzələ lifləri ilə birlikdə motoneyron  
B) Bütöv əzələni innervasiya edən motoneyron  
C) Bütöv əzələni innervasiya edən motoneyronların cəmi  
D) Əzələ aparatını innervasiya etməyən motoneyron  
E) Bir əzələni innervasiya edən motoneyronların cəmi  

250 
578. Ġstiliyin tənzimində hipotalamusun hansı nüvələri iĢtirak 
edir?  
A) xarici və arxa qrup nüvələr  
B) ön və arxa nüvələr  
C) orta nüvələr  
D) orta və ön nüvələr  
E) arxa və orta nüvələr  
579. Hipotalamusun hansı nüvələrində “aclıq” və “toxluq” 

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə