Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 27Yüklə 2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/18
tarix10.12.2016
ölçüsü2 Mb.
növüDərs
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

mərkəzi yerləĢir?  
A) ventrolateral və ventromedial  
B) supraoptik  
C) ön və arxa  
D) lateral- dopzal  
E) preoptik  
580. Orqanizmdə ən iri vəzli orqan 
A) Mədəaltı vəz 
B) Dalaq 
C) Qaraciyər  
D) Hipofiz  
E) Epifiz  
581. Fəaliyyət potensialı neyronun hansı hissəsində yaranır?  
A) Dendritdə  
B) Cismində  
C) Aksonun uc hissəsində  
D) Akson təpəciyində  
E) Substratda  
582. Hansı reflekslərin tənzimini beyincik həyata keçirir?  
A) statik və statokinetik  
B) poza- toniki  
C) mürəkkəb vestibulyar  
D) asinergik  
E) vestibulyar və statik  
583. Qanın osmotik təzyiqi artdıqda funksional sistemin iĢinin 
dinamikası necə dəyiĢir?  
A) AKTH-nın sekresiyası artır  
B) vazopressin ifrazı azalır  
C) vazopressin ifrazı artır  
D) aldosteronun sekresiyası artır  

251 
E) duz motivasiyası formalaşır  
584. Ürəyin aparıcı sistem hüceyrələrinə noradrenalinin təsiri 
mexanizmi nədən ibarətdir?  
A) Kalium kanallarını aktivləşdirir  
B) Kritik depolyarizasiyanın səviyyəsini artırır  
C) Kalsium kanallarını açır və adenilattsiklazanı aktivləşdirir  
D) Atrioventrikulyar düyünün avtomatizmini azaldır  
E) Natrium kanallarını açır və asta diostolik depolyarizasiyanın 
sürətini artırır, atrionventikulyar düyünün avtomatizmini artırır  
585. Hansı üzvlərdə birbaĢa tip kapilyarlar müĢahidə olunur?  
A) Böyrəklərdə, sekretor vəzilərdə  
B) Qaraciyərdə, sümük iliyində  
C) Dəridə, sklet əzələlərində, beyində  
D) Nazik bağırsaqlarda  
E) Yoğun bağırsaqlarda  
586. Vegetativ sinir sisteminin funksiyası.  
A) Somatik funksiyaları tənzim edir  
B) Maddələr və enerji mübadiləsinin tənzimində iştirak etmir  
C) Onurğa beyninin hərəki reflekslərini tənzim edir  
D) Böyümə və çoxalma prosesində iştirak etmir  
E) qan və limfa damarlarının fəaliyyətini tənzim edir  
587. Pavlov-Engelman təsnifatına görə ürəyin tonusunun 
dəyiĢməsi necə adlanır?  
A) İnotrop təsir  
B) Xronotrop təsir  
C) Tonotrop təsir  
D) Dromotrop təsir  
E) Batmotrop təsir  
588. Saya tetanus nə vaxt müĢahidə olunur?  
A) Hər bir növbəti qıcıq ondan əvvəlki qıcığın törətdiyi 
təqəllüsün yığılma dövrünə düşdükdə  
B) Hər bir növbəti qıcıq təqəllüs başa çatdıqdan sonraya 
düşdükdə  
C) Hər bir növbəti qıcıq əvvəlki qıcığın törətdiyi təqəllüsün 
refrakter dövrünə düşdükdə  
D) Hər bir növbəti qıcıq əvvəlki qıcığın törətdiyi təqəllüsün 
ekzaltasiya dövrünə düşdükdə  

252 
E) Hər bir növbəti qıcıq ondan əvvəlki qıcığın törətdiyi 
təqəllüsün boşalma dövrünə düşdükdə  
589. Ürəyin dördüncü tonunun əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır?  
A) qanla aktiv dolması nəticəsində mədəcik divarlarının titrəməsi  
B) Aypara qapaqların bağlanması  
C) mədəcik divarlarının qanla passiv dolması nəticəsində 
titrəməsi  
D) Aypara qapaqların açılması  
E) Taylı qapaqların bağlanması  
590. Saya tetanus nə vaxt müĢahidə olunur?  
A) Hər bir növbəti qıcıq ondan əvvəlki qıcığın törətdiyi 
təqəllüsün yığılma dövrünə düşdükdə  
B) Hər bir növbəti qıcıq təqəllüs başa çatdıqdan sonraya 
düşdükdə  
C) Hər bir növbəti qıcıq əvvəlki qıcığın törətdiyi təqəllüsün 
refrakter dövrünə düşdükdə  
D) Hər bir növbəti qıcıq əvvəlki qıcığın törətdiyi təqəllüsün 
ekzaltasiya dövrünə düşdükdə  
E) Hər bir növbəti qıcıq ondan əvvəlki qıcığın törətdiyi 
təqəllüsün boşalma dövrünə düşdükdə  
591. Skelet əzələsinin sürəti (fazalı) aktivliyi hansı əzələ lifləri 
vasitəsilə müəyyən edilir?  
A) qırmızı əzələ lifləri ilə  
B) saya əzələ lifləri ilə  
C) ağ əzələ lifləri ilə  
D) ürək əzələsi lifləri ilə  
E) qarışıq liflərlə  
592. Ürək qradientinə əsasən nəqledici sistemin çoxdan aza doğru 
verilmiĢ sırasını göstərin?  
A) Purkinye lifləri – His dəstəsi – atrioventrikulyar düyün  
B) Atrioventrikulyar düyün – sinoatrial düyün – His dəstəsi – 
Purkinye lifləri  
C) His dəstəsi –atrioventrikulyar düyün – sinoatrial – Purkinye 
lifləri  
D) Purkinye lifləri – His dəstəsi – sinoatrial düyün – 
atrioventrikulyar düyün  
E) Sinoatrial düyün - atrioventrikulyar düyün - His dəstələri - 
Purkinye lifləri  

253 
593. Ca
++
ionları harada saxlanılır?  
A) Ribosomlarda  
B) Membranda  
C) Sarkoplazmatik retikulumda  
D) Mitoxondrilərdə  
E) Mioplazmada  
594. Hərəki sahə adlanır:  
A) Əzələ aparatını innervasiya etməyən motoneyron  
B) Bütöv bir əzələni innervasiya edən neyronların cəmi  
C) Bir əzələni innervasiya edən motoneyron  
D) Bütöv əzələni innervasiya edən motoneyron  
E) Bir neçə əzələ liflərini innervasiya edən motoneyron  
595. Yuxarı boĢ venalarda təzyiq artdıqda ürək fəaliyyətinin 
tezliyi necə dəyiĢir?  
A) Dəyişmir  
B) Azalır, sonra bir qədər artır  
C) Azalır  
D) Ürək dayana bilər  
E) Artır  
596. Mədəciklərin sistolası zamanı gərginləĢmə dövrü nə qədər 
müddət (san.) davam edir?  
A) 0,12  
B) 0,05  
C) 0,03  
D) 0,08  
E) 0,25  
597. Ġonlardan hansı sinoatrial düyün hüceyrələrində ürəyin 
baĢqa hüceyrələrinə nisbətən çoxluq təĢkil edir?  
A) K
+
  
B) Cl

 
C) Ca
++
  
D) Na
+
  
E) Mg
++
  
598. Pavlov-Engelman təsnifatına görə ürəkdə oyanmanın 
nəqlolunma sürətinin dəyiĢməsi necə adlanır?  
A) İnotrop təsir  
B) Tonotrop təsir  
C) Xronotrop təsir  

254 
D) Dromotrop təsir  
E) Batmotrop təsir  
599. Mədəciklərin diastolası zamanı izometrik boĢalma dövrü nə 
qədər müddət (san.) davam edir?  
A) 0,17  
B) 0,35  
C) 0,04  
D) 0,01  
E) 0.08  
600. Əksər sinir hüceyrələrində fəaliyyət potensialı nəyə 
bərabərdir?  
A) 13-15 mv  
B) 50-70 mv  
C) 120 mv yaxın  
D) 30-45 mv  
E) 10-20 mv  
601. Talamusun iĢtirak etdiyi mexanizmlər:  
A) Istiliyin tənzimi  
B) Yuxunun tez dalğalı fazası  
C) Motivasiya  
D) Aclıq, susuzluq  
E) Yuxunun ləng dalğalı fazası  
602. Kimyəvi sinapslarda oyanmanın nəql olunma xüsusiyyətləri 
hansıdır?  
A) kimyəvi maddələrə həssas olmaması  
B) sinaptik ləngimənin baş verməsi  
C) temperaturun dəyişməsinə az həssas olması  
D) sinapsların tez yorulması  
E) oyanmanın iki tərəfli nəql olunması  
603. Sinir hüceyrəsində sükunət potensialı nə qədərdir?  
A) -30-40 mv  
B) -80-110 mv  
C) -100-120 mv  
D) -50-90 mv  
E) -70-90 mv  
604. Neyronun cismində yerləĢən sinapslar adlanır:  
A) Aksosomatik  
B) Aksodendritik  

255 
C) Somatosomatik  
D) Aksoaksonal  
E) Mionevral  
605. Ləngimənin hansı növü mərkəzi sinir sistemi üçün xarakter 
deyil?  
A) Lateral  
B) Postsinaptik  
C) Presinaptik  
D) Şərtsiz  
E) Resiprok  
606. Limbik sistemin funksiyaları:  
A) Visseral reaksiyaların emosional təzahürü  
B) Motivasiyanın emosional təzahürü, davranış reaksiyaları  
C) Motivasiyanın emosional təzahürünün tormozlanması  
D) Davranış aktının emosional təzahürünün tormozlanması  
E) Hərəki, müdafiə reaksiyaları  
607. Beyinin hansı Ģöbəsində vegetativ funksiyaların tənziminin 
aliqabıqaltı mərkəzi, motivasiya mərkəzləri yerləĢir?  
A) Böyük beyin kürələri qabığı  
B) Talamus  
C) Uzunsov beyin  
D) Beyincik  
E) Hipotalamus  
608. Beyinin hansı Ģöbəsi məqsədyönlü davranıĢ aktının, Ģüurun 
formalaĢmasına və iradi əzələlərin hərəkətinə nəzarət edir?  
A) talamus  
B) uzunsov beyin  
C) böyük beyin yarımkürələri qabığı  
D) beyincik  
E) hipotalamus  
609. Simpatik sinir sisteminin preqanqlionar və postqanqlionar 
liflərinin mediatorudur:  
A) Asetilxolin, qlisin  
B) Asetilxolin, noradrenalin  
C) Noradrenalin, noradrenalin  
D) Dofamin, serotonin  
E) Noradrenalin, asetilxolin  

256 
610. Qan təzyiqinin və ürək döyünmələrinin sayı beyinin hansı 
strukturunu qıcıqlandırdıqda artır?  
A) Hipotalamusun dorso-ventral nüvələrini  
B) Hipotalamusun ön payında yerləşən nüvələri  
C) Hipotalamusun lateral nüvələrini  
D) Hipotalamusun medial nüvələrini  
E) Hipotalamusun arxa nüvələrini  
611. Qanda leykositlərin miqdarını müəyyən edən siqnal 
molekulları hansılardır?  
A) Leykopoetinlər  
B) Hipofizin hormonları  
C) Eritropoetinlər  
D) Trombopoetinlər  
E) Efizin hormonları  
612. Dövr edən qanın miqdarı azaldıqda orqanizm ona necə cavab 
verir?  
A) Ürək fəaliyyəti azalır  
B) Qan depolarda toplanır  
C) Damarların diametri artır  
D) Reninin sintezi azalır  
E) Ürək fəaliyyəti artır  
613. Ürəyin aparıcı sistem hüceyrələrinə asetilxolinin təsiri 
mexanizmi nədən ibarətdir?  
A) Kalium kanallarını aktivləşdirir, bu postisinaptik menbranın 
hiperpolyarizasiyasına səbəb olur, sinus düyününü 
avtomatizmini azaldır  
B) Sinus düyününün avtomatizmini artırır  
C) Kalsium kanallarını açır  
D) ATF parçalanmasını blokadaya alır  
E) Natrium kanallarını açır və asta diostolik depolyarizasiyanın 
sürətini artırır, sinus düyününün avtomatiya qabiliyyətini 
artırır  
614. Amortizasiya yaradan (elastiki) damarlara aiddir:  
A) İri venalar  
B) Venalar, venulalar  
C) Arteriolalar  
D) Kiçik arteriyalar  
E) İri arteriyalar  

257 
615. Harada həzm prosesi getmir? 
A) Ağız boşluğunda 
B) Qida borusunda 
C) Mədədə 
D) Nazik bağırsaqlarda 
E) Yoğun bağırsaqlarda 
616. Hansı orqanda ümumi qanın 20 %-i depo halında saxlanılır? 
A) Əzələdə 
B) Dalaqda 
C) Dəridə 
D) Böyrəklərdə 
E) Qaraciyərdə 
617. Qanın laxtalanmasında necə faktor iĢtirak edir? 
A) 10 
B) 13 
C) 14 
D) 12 
E) 15 
618. Ġnsanda eritrositlər neçə gün yaĢayır? 
A) 20-30 
B) 120-130 
C) 40-50 
D) 60-70 
E) 100-110 
619. Qanın funksiyaları  
A) Qidalandırıcı 
B) Nizamlayıcı 
C) İfrazat 
D) Müdafiə 
E) Oeyd olunanların hamısı qanın funksiyalarına aiddir. 
620. Eritrositlərin qanda miqdarının azalması necə adlanır? 
A) Hemofiliya 
B) Eritropoez 
C) Eritropeniya 
D) Hemopoez 
E) Hemostaz 
621.Müdafiə antitelləri sintez olunur  
A) T-limfositlərdə 

258 
B) Trombositlərdə 
C) Eozinofillərdə 
D) O- limfositlərdə 
E) Heç birində sintez olunmur. 
622. Həzmin fiziologiyası haqqında elmin banisi? 
A) Razenkov 
B) Seçenov 
C) Pavlov 
D) Meçnikov 
E) Landşteyner 
623. Həzm sistemində hansı funksiya yoxdur? 
A) Mator 
B) Sekretor  
C)Ekskretor 
D) Evakuator 
E) Filtirasiya 
624.Eritrositlərin qanda miqdarının artması  
A) Eritrositoz 
B) Eritropeniya 
C) Anemiya 
D) Hemofiliya 
E) Hemopoez 
625. Ödün həzmdə rolu  
A) Mədəaltı vəzin fermentlərini aktivləşdirir 
B) Yağları emulsiya halınasalır 
C) Bağırsaqların hərəkətini qüvvətləndirir 
D) Bağirsaq şirəsinin fermentlərini aktivləşdirir 
E) Qeyd olunanların hamısı düzdür. 
626. Hansı element hemoqlobinin tərkibində olur? 
A) P 
B) K 
C) Fe 
D) CU 
E) Zn 
627. Zülalların funksiyaları? 
A) Struktur 
B) Energetik 
C) Müdafiə 

259 
D) Nəql edici 
E) Qeyd olunanların hamısı düzdür. 
628. D-vitamini çatmadıqda uĢaqlarda və körpə heyvanlarda 
hansı xəstəlik əmələ gəlir? 
A) Anemiya 
B) Raxit 
C) Hemofiliya 
D) Skorbut 
E) Qastrit 
629. Hansı alim yeni birləĢmələri “ vitamin ” adlandırıb? 
A) Pavlov  
B) Seçenov 
C) Harvey 
D) Lunin 
E) Meçnikov 
630. Hansı hormon zülal mübadiləsinə daha çox təsir göstərir?  
A) İnsulin 
B) Qlukaqon 
C) Adrenalin 
D) Tiroksin 
E) Parathormon 
631. Hansı vitamin çatmasa ”toyuq korluğu ”adlanan xəstəlik 
əmələ gəlir? 
A) C-vitamini 
B) PP- vitamini 
C) D- vitamini 
D) E- vitamini 
E) A- vitamini 
632.Ərzaq məhsullarının hansında K-vitamini daha çox olur? 
A) Kələm və gicitkən yarpağı 
B) Alma və armud 
C) Ət və dəniz ərzaq məhsulları 
D) Turş süd məhsulları 
E ) Limon və alma 
633. Orqanlardan hansı ifrazat orqanlarına aid deyil? 
A) Böyrəklər 
B) Dəri 
C) Ürək 

260 
D) Ağciyərlər 
E) Bağırsaqlar 
634. Böyrəklərin struktur və funksional vahidi  
A) Neyron 
B) Nefroz 
C) Nefrit 
D) Pielit 
E) Nefron 
635.Tənəffüsün tənzimində iĢtirak edən kimyəvi reseptorlar 
yerləĢir? 
A) Onurğa beyində 
B) Uzunsov beyində 
C) Beyin qabığında 
D) Retikulyar formasiyada 
E) Limbik sistemdə 
636.Ali sinir fəaliyyətinin tiplərinin müəyyən edilməsində Pavlov 
sinir sisteminin hansı xassələrini nəzərə almiĢdır? 
A) Plastikliyini,dominatlığını, inertliyini 
B) Oyanmasını, elastıkliyini,yorulmasını 
C) Dominatlığını,oyanmanı nəql etməsini, inertliyini 
D) Qüvvəsini, müvazinətini ,mütəhərrikliyini 
E) Oyanmanı bir istiqamətdə nəql etməsini,oyanmanın 
irradiasiyasını, yavaş nəql etməsini 
637.Oyanmanın davam etmə müddəti 
A) Oyanmanın intervalı 
B) Oyanmanın vaxtı 
C) Oyanmanın sürəti 
D) Oyanmanın dalğası 
E) Oyanmanın ləngiməsi 
638. Ən çox oyanıcılıq xassəsi hansı toxumada olur? 
A) Sekretor toxumalarda 
B) Sinir toxumasında 
C) Ürək əzələsində 
D) Skelet əzələsində 
E) Saya əzələdə 
639.Azan sinirin tonusu artdıqda  
A) Ürək vurğularının sayı artır 
B) Ürəyin yığılma qüvvəsi güclənir 

261 
C) Ürək vurğularının sayı azalır 
D) Ürəyin oyanma qabiliyyəti yüksəlir  
E) Ürəyin nəqletmə qabiliyyəti yüksəlir 
640.Ürəyin fəaliyyətini qüvətləndirmir?  
A) Kalsium ionları 
B) Adrenalin 
C)Tiroksin 
D) İnsulin 
E) Noradrenalin 
641.Ürəyin fəaliyyətini tormozlamır? 
A) Asetilxolin 
B) Kalium ionları 
C) Kalsium ionları 
D) Azan sinir 
E) Bradikinin 
642.Əsas refleksogen zonalarda baroreseptorlar yerləĢir 
A) Baş beyində 
B) Sinokarotid sahədə və aorta qövsündə 
C) Böyrəklərdə və dalaqda 
D) Boş venalarda 
E) Qaraciyərdə 
643. Simpatik sinirin tonusu artdıqda? 
A) Ürək yığılmalarının qüvvəsi və sayı artır 
B) Ürək yığılmalarının sayı azalır 
C) Ürəkdə oyanma qabilliyyəti azalır 
D) Ürəkdə oyanmanın nəqli zəifləyir 
E) Ürək yığılmalarının qüvvəsi zəifləyir 
644.Hipofizin orta payında əmələ gəlir  
A) Prolaktin 
B) Melatonin 
C) Oksitosin 
D) Vazopressin 
E) Somatotropin 
645.Qulaqyanı vəz fasiləsiz Ģirə ifraz edir  
A) Donuzda 
B) İtdə 
C) Atda 
D) İnəkdə 

262 
E) Dovşanda 
646.Ġnəyin ağız südünün tərkibində neçə faiz zülal var? 
A) 3,03 
B) 3,08 
C) 14,02 
D) 15,08 
E) 5,04 
647. Qoyun və keçilərdə boğazlıq müddəti 
A) 110 gün 
B) 120 gün 
C) 250 gün 
D) 150 gün 
E) 300 gün 
648. 350 kq çəkisi olan inəyin neçə litr qanı olar? 
A) 30 
B) 28 
C) 24 
D) 32 
E) 25 
649.  Mədənin  hərəki  (  motor)  fəaliyyətini  qüvvətləndirən 
maddələr 
A) Adrenalin, kalsium ionları 
B) Qastrin, kalium ionları 
C) Kalsium ionları, noradrenalin 
D) Enteroqastron, simpatin 
E)  Qetd  olunanların  hamısı  mədənin  mator  fəaliyyətini 
qüvvətləndirir 
650.Mədəaltı  vəzdə  əmələ  gələn  iki  hormon  hansı  variantda 
düzgün verilmiĢdir? 
A) Qlükaqon və qlikogen 
B) İnsulin və adrenalin 
C) İnsulin və qlikoliz 
D) İnsulin və qlükaqon 
E) İnsulin və tirokalsitomin 
 
 

263 
ISTIFАDƏ ОLUNАN  
ƏDƏBIYYАTLАRIN SIYАHISI 
1.
 
Əliyеv  А.I.  Kənd  təsərrüfаtı  hеyvаnlаrının  fiziоlоgiyаsı.  Bаkı, 
2008  
2.
 
Cəfərоv F.I. Insаn fiziоlоgiyаsı. I – II hissələr, Bаkı, 2001 
3.
 
Əliyev  Ə.H.,  Əliyeva  F.Ə.,  Mədətova  V.M.  İnsan  və  heyvan 
fiziologiyası.Bakı 2007. 
4.
 
Rəhimzаdə  X.I.,  Əliyеv  А.I.,  Rzаyеv  R.I.  Hеyvаnlаrın 
fiziоlоgiyаsındаn  təcrübə  məşğələlərinə  аid  mеtоdik  göstəriş. 
Bаkı, 1990 
5.
 
 Еyvаzоvа  X.S.,  Tаhirоvа  А.C.  Kənd  təsərrüfаtı  hеyvаnlаrının 
аnаtоmiyаsı və fiziоlоgiyаsı. Bаkı, 1986 
6.
 
Əliyеv  M.M.,  Əliyеv  О.V.  Süd  və  süd  məhsullаrının 
еkspеrtizаsı. Gəncə, 2004 
7.
 
Quliyеv Z.M. Аzərbаycаndа əmtəə bаlıqçılığı. Bаkı, 2006 
8.
 
Əliyеv  Ə.N.,  Cəfərоv  H.I.,  Məhərrəmоv  Ş.А.  Həzmin 
fiziоlоgiyаsı. Bаkı, 1996 
9.
 
Rəhimzаdə  X.I.  Kənd  təsərrüfаtı  hеyvаnlаrının  fiziоlоgiyаsı. 
Bаkı, 1981 
10.
 
Əliyеv  А.I.  Kənd  təsərrüfаtı  hеyvаnlаrının  fiziоlоgiyаsı.  Bаkı 
1984  
11.
 
Əliyеv  Ə.H.  Bаkı  Dövlət  Univеrsitеtində  insаn  və  hеyvаn 
fiziоlоgiyаsının 
inkişаf 
tаrixi 
hаqqındа 
(1919-1998). 
Аzərbаycаndа fiziоlоgiyа еlminin inkişаf tаrixi. Bаkı, 1999. 
12.
 
Quliyеv Z.M. Xəzərin əsrаgəngiz bаlıqlаrı. Bаkı, 2003 
13.
 
Quliyеv Z.M. Аzərbаycаndа əmtəə bаlıqçılığı. Bаkı, 2006 
14.
 
Mövsümоv Е.M., Yusifоv N.M. Qidа kimyаsı. Bаkı, 2010 
15.
 
Аllаhvеrdiyеv  R.N.  Hеyvаnlаrın  pаtоlоji  fiziоlоgiyаsı.  Bаkı, 
2010 
16.
 
Əliyеv Е.I. Kənd təsərrüfаtı hеyvаnlаrının pаtоlоji аnаtоmiyаsı. 
Bаkı, 2009 
17.
 
Аbbаsоv N.S. Dənizlərin fаunаsı – Bаlıqlаr. Bаkı, 1998 
18.
 
Голиков 
А.Н. 
Физиология 
сельскохозяйственных 
животных. Москва, 1990 
19.
 
Георгиевский  В.И.  Физиология  сельскохозяйственных 
животных. Москва, 1990 

264 
20.
 
Битюков  И.П.,  Лысов  В.Ф.,  Сафонов  Н.А.  Практикум  по 
физиологии  сельскохозяйственных  животных.  Москва, 
1990 
21.
 
 Современный  курс  классической  физиологии  (избранные 
лекции).  Под  редакцией:  Ю.В.Наточина  и  В.А.Ткачука. 
Москва, 2007 
22.
 
 Иванов А.А. Физиология рыб. Москва, 2003 
23.
 
 Общий  курс  физиологии  человека  и  животных  (под  ред. 
А.Д.Ноздрачева). Москва, 1991 
24.
 
 Коган  Г.И.  Физиология  человека  и  животных.  В  двух 
частях. Москва, 1984 
25.
 
 Костин А.П. Физиология сельскохозяйственных животных. 
Москва, 1983 
26.
 
Сысоев А.А. Физиология сельскохозяйственных животных. 
Москва, 1980 
27.
 
 Руководство  по  физиологии.  Физиология  терморегуляции. 
Ленинград, 1984 
28.
 
 Руководство по физиологии. Физиология кровообращения. 
Ленинград, 1986 
29.
 
 Руководство  по  физиологии.  Физиология  системы  крови. 
Ленинград, 1979 
30.
 
 Руководство  по  физиологии.  Экологическая  физиология 
животных. Ленинград, 1979 
31.
 
 Розен В.Б. Основы эндокринологии. Москва, 1984 
32.
 
 Анисимова  И.М.,  Лавровский  В.В.  Ихтиология.  Москва, 
1991 
33.
 
 Нормальное 
кроветворение  и  его  регуляция.  Под 
редакцией  академика  АМН  СССР  проф.    Н.А.Феодорова. 
Москва, 1976 
34.
 
 Сысоев  А.А.,  Битюков  И.Т.  Практикум  по  физиологии 
сельскохозяйственных животнх. Москва, 1981 
35.
 
 Коробков  А.В.  Чеснокова  С.А.  Атлас  по  нормальной 
физиологии. Москва, 1987 
36.
 
 Коробков 
А.В.,  Башкиров  А.А.,  Ветчинкина  К.Т. 
Нормальная физиология. Москва, 1980 
37.
 
 Проссер  С.Л.  Сравнительная  физиология  животных. 
Москва, 1978 
38.
 
 Ноздрачѐв А.Д. и др. Начала физиологии. Москва, 2001 

265 
39.
 
 Судаков К.В. Нормальная физиология. Москва, 2006 
40.
 
 Зефиров А.Л. и др. Медиаторы и синапсы. Казань, 2005 
41.
 
 Лот К. Основы физиологии почек. Москва, 2005 
42.
 
 Шульговский 
В.В. 
Физиология 
высшей 
нервной 
деятельности с основами нейробиологии. Москва, 2003 
43.
 
 Ашмарин  И.П.,  Каразева  Е.П.,  Карабасова  М.А.  и  др.  
Патологическая физиология и биохимия. Москва, 2005. 
 
 


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə