Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 27


AĢağıdakı qrafikdə göstərilən ox iĢarəsi əks etdirirYüklə 2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/18
tarix10.12.2016
ölçüsü2 Mb.
növüDərs
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

214. AĢağıdakı qrafikdə göstərilən ox iĢarəsi əks etdirir:  
 
A) Qulaqcıq və mədəciklərin ekstrasistolasını  
B) Qulaqcıqların kompensator pauzasını  
C) Mədəciklərin kompensator pauzasını  
D) Qulaqcıqların ekstrasistolasını  
E) Mədəciklərin ekstrasistolasını  
215. Hansı məhlulu qana yeritdikdə plazmanın osmotik təzyiqi 
dəyiĢmir?  
A) 40% qlükoza  
B) 0,2% natrium xlor  
C) 0,9% natrium xlor  
D) 20% kalsium xlor  
E) 0,5% natrium xlor  
216. Hemokoaqulyasiyanın bütün fazalarında iĢtirakı vacib olan 
ion hansıdır?  

186 
A) Ca++  
B) K+  
C) Fr  
D) Na+  
E) Cl-  
217. Beyinin hansı Ģöbəsində tənəffüsün avtomatik tənziminin və 
müdafiə reflekslərini (asqırma, öskürmə) tənzim edən mərkəzlər 
yerləĢir?  
A) Böyük beyin yarımkürələri qabığında  
B) Talamusda  
C) Uzunsov beyində  
D) Hipotalamusda  
E) Beyincikdə  
218. Arterial təzyiqin kəskin aĢağı düĢməsi hansı damarda baĢ 
verir?  
A) Arteriollarda  
B) Kapilyarlarda  
C) Venulalarda  
D) Venalarda  
E) Aortada  
219. Elektrokardioqramda PQ intervalı əks etdirir:  
A) Mədəciklərin sürətli son repolyarizasiyasını  
B) Qulaqcıqların repoliyarizasiyasını  
C) Hər iki qulaqcığın depolyarizasiyasını  
D) Oyanmanın hər iki mədəciyi tam əhatə etməsini  
E) Oyanmanın qulaqcıqdan mədəciyə keçmə müddətini  
220. AĢağıdakı qrafikdə simpatik sinirin qıcıqlandırılmasının 
ürək fəaliyyətinə hansı təsiri göstərilib?  
 
A) Xrono- və batmotrop təsiri  
B) İnotrop və dromotrop təsiri  
C) Tonotrop və dromotrop təsiri  
D) Dromotrop və batmotrop təsiri  
E) Xrono- və inotrop təsiri  
221. Qanda eritrositlərin çökmə sürətinin artmasına səbəb nədir?  

187 
A) Qlobulın zülalının artması  
B) Fibrınogen zülalının azalması  
C) Albumin zülalının artması  
D) Qlobulın zülalının azalması  
E) Fibrinogen zülalının artması  
222. Arterial nəbzin əyrisi necə adlanır?  
A) Sfigmogram  
B) Flebogarm  
C) Neyrogram  
D) Pnevmogram  
E) Miogram  
223. Hansı maddələr qanın laxtalanmasını sürətləndirir?  
A) Heparin, hirudin, plazmin, natrium sitrat  
B) Antikoaqulyantlar, prostasiklin  
C) Adrenalin, heparin, K vitamini  
D) Fibrin, antitrombin III  
E) Trombin, K vitamini, adrenalin, Ca++  
224. Elektrokardioqramda T diĢçiyi əks etdirir:  
A) Qulaqcıqların repolizasiyasını  
B) Hər iki qulaqcığın depolyarizasiyasını  
C) Mədəciklərin sürətli son (asinxron) repolyarizasiyasını  
D) Oyanmanın hər iki mədəciyi tam əhatə etməsini  
E) Oyanmanın qulaqcıqdan mədəciyə keçmə müddətini  
225. Ürək avtomatizmində ürək ritminin əsas, baĢ, 1-ci dərəcəli 
tənzimləyicisi aĢağıdakılardan hansı hesab edilir?  
A) Purkinye lifləri  
B) Sinoatrial düyün  
C) Atipik əzələ hüceyrələri  
D) His dəstəsi  
E) Atrioventrikulyar düyün  
226. Hansı üzvlərdə birbaĢa tip kapilyarlar müĢahidə olunur?  
A) Böyrəklərdə, sekretor vəzilərdə  
B) Qaraciyərdə, sümük iliyində  
C) Dəridə, skelet əzələlərində, beyində 
D) Nazik bağırsaqlarda 
E) Yoğun bağırsaqlarda 
227. Sinir mərkəzləri hansı xüsusiyyətlərə malik deyil?  
A) Oyanmanın ikitərəfli yayılmasına  

188 
B) Kimyəvi qıcıqlandırıcılara qarşı yüksək həssaslığa  
C) Oyanmanın summasiyasına  
D) Ritmin transformasiyasına  
E) Plastikliyə  
228. Simpatik sinirin ürəyə təsir mexanizmi ilk dəfə kim 
tərəfindən öyrənilmiĢdir?  
A) Veber qardaşları  
B) İ.P.Pavlov  
C) İ.M.Seçenov  
D) A.A.Kulyabko  
E) İ.F.Sion qardaşları  
 229. Ġnsanda ilk dəfə olaraq EEQ kim tərəfindən qeydə 
alınmıĢdır?  
A) Ç.Şerrinqton  
B) Ekkls  
C) B.Berger  
D) A.Uxtomski  
E) R.Dekart  
230. Üçtaylı qapaq harada yerləĢir?  
A) Yuxarı boş venada və ağciyər venasında  
B) Sağ qulaqcıqla sağ mədəcik arasında  
C) Sol mədəciklə aorta və sağ mədəciklə ağciyər kötüyü arasında  
D) Sol qulaqcıqla sol mədəcik arasında  
E) Qulaqcıqlarla mədəciklər arasında  
231. Neytrofillərin funksiyaları hansılardır?  
A) karbon qazının daşınması  
B) onkotik təzyiqin saxlanması  
C) bioloji aktiv maddələrin sekresiyası, limfositlərin 
aktivləşdirilməsi, faqositoz  
D) osmotik təzyiqin saxlanması  
E) oksigenin daşınması  
232. Qarın nahiyəsinə qüvvətli təsir etdikdə ürək fəaliyyətinin 
tezliyi necə dəyiĢir?  
A) Artır  
B) Azalır  
C) Dəyişmir  
D) Azalır, sonra bir qədər artır  
E) Ürək dayana bilər  

189 
233. MSS- də oyanmanın irradiasiyası hansı prosesə deyilir?  
A) MSS-də induksiyaya  
B) MSS-də resiprok ləngiməyə  
C) Qabıq ləngiməyə  
D) MSS-də dominantlığa  
E) MSS-də oyanmanın yayılmasına  
234. Hansı sinir liflərinin oyanması qan damarlarını daraldır?  
A) Adrenalin ifraz olunan simpatik sinir lifləri, bəzi parasimpatik 
liflər  
B) Asetilxolin ifraz olunan simpatik sinir lifləri  
C) Parsimpatik liflər  
D) Depresor sinirin lifləri  
E) Sinokariotid sinir lifləri  
235. Hərəkətlərin ataksiyası nədir?  
A) tez yorulma  
B) statik və dinamik əsmə  
C) Hərəkətlərin pozulması  
D) əzələ tonusunun yenidən bölüşdürülməsi  
E) əzələlə tonusunun aşağı düşməsi  
236. Ürəyin birinci tonunun əmələgəlmə səbəbləri hansılardır?  
A) Aypara qapaqların çırpılması  
B) Atrioventrikulyar qapaqların açılması  
C) Atrioventrikulyar qapaqların çırpılması, vətər tellərinin 
gərginləşməsi  
D) Atrioventrikulyar qapaqların açılması, vətər tellərinin 
gərginləşməsi  
E) Aypara qapaqların açılması  
237. Hemoqlobin üçün xarakterik deyil:  
A) Oksigenin və karbon qazının daşınmasını təmin etməsi  
B) Ürək və skelet əzələsində mioqlobin əmələ gətirməsi  
C) Qanın laxtalanmasında iştirakı  
D) Qanın pH-nin saxlanmasında iştirak etməsi  
E) Oksihemoqlobin və karbohemoqlobini əmələ gətirməsi  
238. Qanköçürmə zamanı hemoliz hansı hallarda baĢ verir?  
A) II qrup resipientə 200-300 ml I qrup qan köçürdükdə  
B) Rh (+) resipientə təkrari olaraq Rh (+) qan köçürdükdə  
C) Təkrari olaraq Rh (+) qanı Rh (-) resipientə köçürdükdə  
D) Rh (-) resipientə təkrari olaraq Rh (-) qan köçürdükdə  

190 
E) IV qrup resipientə 200-300 ml II qrup qan köçürdükdə  
239. Hansı humoral maddələr ürək fəaliyyətini artırır?  
A) Asetilxilin, kalium ionları  
B) Adrenalin, kalsium ionları  
C) Adrenalin, kalium ionları  
D) Trioksin, asetilxolin  
E) Asetilxolin, qlükaqon  
240. Atropin təsirindən ürək fəaliyyətinin tezliyi necə dəyiĢir?  
A) Azalır  
B) Azalır, sonra bir qədər artır  
C) Dəyişmir  
D) Ürək dayana bilər  
E) Artır  
241. Tam orqanizmdə ilk növbədə yorulma harada baĢ verir?  
A) sinir mərkəzlərində  
B) sinir əzələ sinapslarında  
C) əzələ liflərində  
D) qlial hüceyrələrdə  
E) sinirdə  
242. Parkinzon xəstəliyi nə ilə xarakterizə olunur?  
A) astaziya , atoniya  
B) akineziya, rigidlik və əsmə  
C) yüngül paralic  
D) akineziya, asinergiya  
E) rigidlik və atetoz  
243. Avtomatizmə səbəb olan əsas düyün harada yerləĢir?  
A) Cib –qulaqcıq (sinoatrial) düyünündə  
B) Qulacıqlararası çəpərdə  
C) Mədəciklərarası çəpərdə  
D) Ürəyin zirvəsində  
E) Ağciyər venalarının sol qulaqcığa açılan yerində  
244. III qan qrupunun tərkibində hansı aqqlütinogen və 
aqqlütininlər var?  
A) A, β  
B) O, αβ  
C) A, α  
D) B, α  
E) AB, O  

191 
245. Simpatik sinir liflərı:  
A) ağız suyunun ifrazını artırır  
B) bağırsaqların hərəki funksiyasını ləngidir  
C) ürəyin aktivliyini azaldır  
D) bronxların yığılmasına səbəb olur  
E) qanda qlükozanın miqdarını aşağı salır  
246. Parasimpatik sinir sisteminin qanqlionlarından hansı 
mediator ifraz olunur?  
A) Asetilxolin  
B) Serotonin  
C) Noradrenalin, adrenalin  
D) QAYT  
E) Dofamin  
247. Yuxarı boĢ venalarda təzyiq artdıqda ürək fəaliyyətinin 
tezliyi necə dəyiĢir?  
A) Artır  
B) Azalır  
C) Dəyişmir  
D) Azalır, sonra bir qədər artır  
E) Ürək dayana bilər  
248. Qanın tənəffüs funksiyasını yerinə yetirməsini ( oksigenin 
daĢınmasının) təmin edən nədir?  
A) eritrositin membranında aqlütniogenin olması  
B) eritrositlərin miqdarının çox olması, böyük ümumi səthə malik 
olması, daxilində hemoqlobinin olması  
C) karbohemoqlobin əmələ gətirməsi  
D) eritrositlərin hemolizə uğraması  
E) karboksihelmoqlobin əmələ gətirməsi  
249. Simpatik sinir ucundan əsasən hansı mediator ifraz olunur?  
A) Serotonin  
B) Noradrenalin  
C) Dofamin  
D) Asetilxolin  
E) QAYT  
250. AĢağıdakı qrafik nəyi əks etdirir?  

192 
 
A) Ürəyin azan sinirin təsiri altından sürüşüb çıxmasını  
B) Simpatik sinirin ürək fəaliyyətinə ləngidici təsirini  
C) Simpatik sinirin qüvvətləndirici təsirini  
D) Azan sinirin təsirindən ürək fəaliyyətinin zəifləməsini  
E) Azan sinirin ləngidici təsirini  
251. Parabiozun hansı fazasında zəif və qüvvəli qıcıqlara heç bir 
cavab alınmır?  
A) Subnormal  
B) Normal  
C) Ləngimə  
D) Bərabərləşmə  
E) Təəccüblü  
252. Ürək diastola dövründə növbədənkənar qıcıqlara necə cavab 
verir?  
A)Növbədənkənar yığılmaqla, ekstrasistola ilə cavab verir  
B) Dişli tetanusla cavab verir  
C) Cavab vermir  
D) Saya tetanusla cavab verir  
E) Qısa müddət ərzində dayanır  
253. Pavlov-Engelman təsnifatına görə ürəkdə oyanmanın 
nəqlolunma sürətinin dəyiĢməsi necə adlanır?  
A) İnotrop təsir  
B) Tonotrop təsir  
C) Xronotrop təsir  
D) Dromotrop təsir  
E) Batmotrop təsir  
254. Deformasiyaedici qüvvənin təsirindən sonra ürək əzələsinin 
əvvəlki vəziyyətinə qayıtması necə adlanır?  
A) Ekstrasistola  
B) Elastiklik  
C) Kompensator pauza  
D) Dartılma  
E) Oyanıcılıq  

193 
255. Sinir hüceyrəsi hansı funksiyaları yerinə yetirmir?  
A) Mediatorun inaktivləşməsi  
B) Informasianın qorunub saxlanması  
C) Informasiyanın kodlaşdırılması  
D) Bioloji aktiv maddələrin əmələ gətirməsi  
E) İnformasiyanın qəbulu  
256. Flebogramda hansı diĢciklər qeyd olunur?  
A) a, c, v  
B) R,T  
C) P, Q  
D) Q, R  
E) S,T  
257. Hipotalamusda yerləĢir:  
A) Damar-hərəki mərkəz  
B) Vegetativ funksiyaların motivasiya və ali mərkəzləri  
C) Tənəffüs mərkəzi  
D) Avtomatik qabiliyyətə malik olan mərkəzlər  
E) Somatik funksiyaların mərkəzləri  
258. Neyronun hansı hissəsində fəaliyyət potensialı yaranır?  
A) dendritlərdə  
B) aksonun uc hissəsində  
C) aksonun başlanğıc seqmentində  
D) substratda  
E) neyronun cismində  
259. Sinir mərkəzləri hansı xüsusiyyətlərə malik deyil?  
A) kimyəvi qıcıqlandırıcılara qarşı yüksək həssaslığa  
B) plastikliyə  
C) oyanmanın summasiyasına  
D) ritmin transformasiyasına  
E) oyanmanın hər 2 tərəfə yayılmasına  
260. Koaqulyasion hemostazın birinci mərhələsində nə baĢ verir?  
A) fibrinlərin əmələ gəlməsi  
B) trombositlərin adgeziya və aqreqasiyası  
C) tıxacın retraksiyası və fibrinoliz  
D) trombinin əmələ gəlməsi  
E) protrombinazanın əmələ gəlməsi  
261. Sinir-əzələ sinapsında oyanmanın nəql olunma 
xüsusiyyətlərinə aĢağıdakılardan hansı aid deyil?  

194 
A) oyanmanın böyük sürətlə nəql olunması  
B) kimyəvi maddələrə qarşı yüksək həssaslıq  
C) sinapsların aşağı labilliyə malik olması  
D) sinapsların tez yorulması  
E) oyanmanın birtərəfli nəql olunması  
262. Nisbi refrakter faza nə vaxt yaranır?  
A) Mədəciklərin sistolası zamanı  
B) Qulaqcıqların sistolası zamanı  
C) Diastola zamanı  
D) Ekstrasistola zamanı  
E) Kompensator pauza zamanı  
263. Azan sinirin ucundan hansı mediator ifraz olunur?  
A) Serotonin  
B) Asetilxolin  
C) Dofamin  
D) QAYT  
E) Noradrenalin, adrenalin  
264. Normal halda insanda qanın ümumi miqdarı bədən çəkisinin 
neçə faizini təĢkil edir?  
A) 6-8%  
B) 15-17%  
C) 2-4%  
D) 55-60%  
E) 40-50%  
265. Plazmada zülalların faizlə (%) miqdarı nə qədərdir?  
A) 0,9  
B) 1-3  
C) 4-5  
D) 10  
E) 7-8  
266. Parasimpatik sinir sisteminin mərkəzləri harada yerləĢir?  
A) orta beyində, onurğa beyninin döş və bel seqmentlərinin yan 
buynuzlarında  
B) onurğa beyninin döş və bel seqmentlərinin yan buynuzlarında  
C) uzunsov beyində, onurğa beyninin döş və bel seqmentlərinin 
yan buynuzlarında  
D) ara beyində  

195 
E) orta beyində, uzunsov beyində və onurğa beyninin II oma 
seqmentinin yan buynuzları  
267. Trombositlərin funksiyalarına aid deyil?  
A) toxuma tənəffüsündə iştirak etmək  
B) zədələnmiş damarı büzən maddə - serotonin ifraz etmək  
C) qanın laxtalanmasında – hemokoaqulyasiyada iştirak etmək  
D) tromboplastini əmələ gətirən maddə ifraz etmək  
E) qan laxtalanmasını retraksiyaya uğradan trombostenini ifraz 
etmək  
268. Ən yüksək qan təzyiqi hansı damarda müĢahidə olunur?  
A) Kapilyalarda  
B) Venalalarda  
C) Aortada  
D) Arteriolalarda  
E) Venalarda  
269. Damarları geniĢlənməsinə səbəb olmayan humoral maddələr 
hansılardır?  
A) histamin  
B) serotonin  
C) bradikinin  
D) prostaqlandin  
E) asetilxolin  
270. Nisbi refrakter faza nə vaxt yaranır?  
A) Ekstrasistola zamanı  
B) Diastolanın başlanğıcında  
C) Mədəciklərin sistolası zamanı  
D) Kompensator pauza zamanı  
E) Qulaqcıqların sistolası zamanı  
271. Qan plazmasında α aqqlutinini, eritrositlərində isə B 
aqqlutinogeni olan qrup A B O təsnifatına görə neçənci qan qrupu 
hesab olunur?  
A) II qan qrupu  
B) I qan qrupu  
C) IV qan qrupu  
D) V qan qrupu  
E) III qan qrupu  

196 
272. Ürək avtomatizminə səbəb olan əsas düyün (peysmeker) 
harada yerləĢir?  
A) Qulacıqlararası çəpərdə  
B) Mədəciklərarası çəpərdə  
C) Ürəyin zirvəsində  
D) Ağciyər venalarının sol qulaqcığa açılan yerdə  
E) Yuxarı boş venanın sağ qulaqcığa açıldığı an yerdə  
273. Ürək fəaliyyətini hansı hormon və elektrolitlər artırır?  
A) asetilxolin, K+ionları  
B) Ca ionları  
C) asetilxolin  
D) bradukunun  
E) K+ionları  
274. Eozinofillərin funksiyaları hansılardır?  
A) oksigenin daşınması  
B) CO2-nin daşınması  
C) qanın osmotik təzyiqinin saxlanılması (osmolyarlıq)  
D) onkotik təzyiqin saxlanılması  
E) zülal təbiətli toksinləri zərərsizləşdirmək, faqositoz, allergik 
reaksiyalarda dezintoksikasiya, plazminogen hazırlamaq  
275. Osmotik hemoliz nəyin nəticəsində baĢ verir?  
A) Hipotonik məhlulda eritrositlərin şişməsindən  
B) Aşağı və yuxarı temperaturun təsirindən  
C) Uyğun gəlməyən qan köçürdükdə, ilan dişlədikdə  
D) Qüvvəli mexaniki təsirdən, immunolizinlərin təsirindən  
E) Eritrositlərin zülal-lipid təbəqəsini dağıdan maddələrin 
təsirindən  
276. Hansı toxuma daha çox oyanıcılığa malikdir?  
A) ürək əzələsi  
B) vəz toxuması  
C) eninə zolaqlı əzələ toxuması  
D) saya əzələ toxuması  
E) sinir toxuması  
277. Aksonların əsas funksiyaları hansılardır?  
A) Oyanmanı neyronun cisminə ötürmək  
B) Mediator hasil etmək  
C) Mediatoru inaktivləşdirmək  
D) Oyanmanın ritmini transformasiya etmək  

197 
E) Oyanmanı hüceyrənin cismindən effektora ötürmək  
278. Aqqlütinogenlər harada yerləĢir?  
A) Trombositlərdə  
B) Limfositlərdə  
C) Eritrositlərdə  
D) Plazmada  
E) Leykositlərdə  
279. Oyanmanın nəql olunma qanunları hansılardır?  
A) “Hamı və heçnə” qanunu  
B) Pflügerin təqəllüs qanunu  
C) Lifin anatomik və fizioloji tamlıq qanunu, ikitərəfli nəql 
olunma qanunu, izolə olunaraq nəql olunma qanunu  
D) Oyanmanın qütb qanunu  
E) Fizioloji elektroton qanunu  
280. T- limfositlərə xas olan funksiyalar hansılardır?  
A) leykopoetinlərin sintezi  
B) humoral immuniteti təmin etmək  
C) antigen olan hüceyrələri məhv etmək  
D) hüceyrə immunitetini təmin etmək  
E) immun yaddaşı təmin etmək  
281. Membran potensialı hansı ionlardan asılı deyil?  
A) Mg
++
  
B) Na
+
  
C) Ca
++
  
D) K
+
  
E) Cl

 
282. Hüceyrənin tam oyanmazlıq dövrü necə adlanır?  
A) Nisbi refrakterlik  
B) Subnormal oyanıcılıq  
C) Mütləq refrakterlik  
D) Ekzaltasiya  
E) Latent dövr  
283. Parabiozun hansı fazasında zəif və qüvvəli qıcıqlara eyni 
cavab alınır?  
A) Bərabərləşmə ( müvazinət) 
B) Ləngimə  
C) Subnormal  
D) Təəccüblü ( paradoksal)  

198 
E) Normal  
284. Bioloji membranın hansı fuksiyaları var?  
A) vitamin sintezetmə  
B) hormon sintezetmə  
C) zülal sintezetmə  
D) hüceyrəarası qarşılıqlı təsiri təmin etmək  
E) maddələri aktiv və passiv keçirmək, hüceyrə reseptorlarında 
iştirak etmək  
285. Sinapsların ümumi xüsusiyyətlərinə aid deyil?  
A) Oyanmanın ikiətərəfli ötürülməsi  
B) Sinaptik gecikmə  
C) Oyanmanın summasiyası  
D) Tez yorulma  
E) Oyanmanın birtərəfli ötürülməsi  
286. Əzələ təqəllüsü üçün əsas enerji mənbəyi nədir?  
A) kreatin-fosfat  
B) ADF  
C) ATF  
D) fosfor turşusu  
E) qlükogen- fosfat  
287. Xolinesterazanın ingibitoru?  
A) N-bunqarotoksin  
B) Asetilxolin 
C) qalantamin  
D) kurare  
E) novokain  
288. Əzələnin iĢci hipertrofiyası nədir?  
A) ATF və kreatin fosfatın enerjisinin azalması  
B) nuklein turşularının və zülalların sintezinin aktivləşməsi  
C) əzələnin iş görmə qabiliyyətinin azalması  
D) dinamiki iz zamanı miofibrillərin miqdarının azalması  
E) statistik iş zamanı miofibrillərin miqdarının azalması  
289. Mərkəzi sinir sisteminin neyronları hansı funksiyaları yerinə 
yetirirlər?  
A) Mediatorun artığının mənimsəməsi  
B) Informasiyanın qəbulu, təhlili, qorunması və nəql olunması  
C) Mielin təbəqənin əmələ gətirməsi  
D) Trofikanın təmin edilməsi  

199 
E) Mediatorun inaktivləşməsi  
290. Dendritlərin əsas funksiyaları hansılardır?  
A) Mediator yaratmaq  
B) Oyanmanı hüceyrənin cismindən effektora ötürmək  
C) Oyanmanı neyronun cisminə ötürmək  
D) Mediatoru inaktivləşdirmək  
E) Oyanmanın ritmini transformasiya etmək  
291. Dominantlıq barədə təlimi hansı alim yaratmıĢdır?  
A) B.Berger  
B) R.Dekart  
C) Ç.Şerrinqton  
D) Ekkls  
E) A.Uxtomski  
292. Bir afferent neyrondan çoxlu sayda ara neyronlara 
oyanmanın yayılması necə adlanır?  
A) İrradiasiya  
B) Ritmin transformasiyası  
C) Yolun açılması  
D) Məkan daxilində summasiya  
E) Mərkəzi yüngülləşmə  
293. Beyincik çatıĢmazlığında baĢ verir:  
1.Abaziya   
 
2.Astaziya  
 
3.Xoreya  
4.Atetoz    
 
5.Hipertonus    
6.Hiperkinez  
A) 3,4  
B) 1,2  
C) 5,6  
D) 2,4  
E) 4,5  
294. Beyinin hansı Ģöbəsində əzələ tonusunu, hərəkətlərin 
koordinasiyasını, bədənin müvazinətinin saxlanmasını tənzim 
edən mərkəzlər yerləĢir?  
A) Talamusda  
B) Beyincikdə  
C) Hipotalamusda  
D) Uzunsov beyində  
E) Böyük beyin yarımkürələri qabığında  

200 
295. Beyinin hansı Ģöbəsində görmə, eĢitmə, ağrı hissiyyatlarının 
qabıqaltı interqrasiya mərkəzləri yerləĢir?  
A) Beyin yarımkürələri qabığında  
B) Uzunsov beyində  
C) Talamusda  
D) Beyincikdə  
E) Hipotalamusda  
296. Parasimpatik sinir liflərı:  
A) ürəyin aktivliyini artırır  
B) ağız suyunun ifrazını azaldır  
C) bronxların boşalmasına səbəb olur  
D) bağırsaqların hərəki funksiyasını artırır  
E) qanda qlükozanın miqdarını artırır  
297. Simpatik sinir sisteminin mərkəzləri harada yerləĢir?  
A) onurğa beyninin döş və bel seqmentlərinin yan buynuzlarında  
B) onurğa beyninin boyun və oma seqmentində  
C) orta beyində, uzunsov beyində və onurğa beyninin oma 
seqmentində  
D) onurğa beyninin boyun və bel seqmentində  
E) uzunsov beyində və onurğa beyninin oma seqmentində  
298. Parasimpatik mərkəzlərin tonusunun artması nəyə səbəb 
olur?  
A) qan damarlarının daralmasına  
B) Ürək fəaliyyətinin zəifləməsinə və qan təzyiqinin azalmasına  
C) mədə sekresiyasının azalmasına  
D) sidik kisəsi əzələsinin təqəllüsünün zəifləməsinə  
E) beyin damarlarının genəlməsinə  
299. Normal halda qanda plazma və formalı elementlərin faizlə 
nisbəti neçədir?  
 Plazma Formalı elementlər  
A) 60-70 % 30-40%  
B) 40-45 % 55-60%  
C) 45-50 % 50-55%  
D) 60-65 % 35-40%  
E) 55-60 % 40-45%  
300. Plazmanın zülalları hansılardır?  
A) Qlobulinlər, trombostenin  
B) Troponin, fibrinogen  
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə