Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 65 saylı 23. 01. 2001-ci il tarixli əmriYüklə 1,45 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/18
tarix29.07.2017
ölçüsü1,45 Mb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

www.kitabxana.net

 

Milli Virtual Kitabxana  

 

Taptıq Həsənov 

Əbdürrəhim Hacızadə 

 

Coğrafiya  tarixi Dərs vəsaiti 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 65 saylı 23.01.2001-ci il tarixli əmri 

ilə  ali məktəblərin coğrafiya ixtisasları üçün dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. 

 

 Bakı Universitetinin  Nəşriyyatı, 2001 

 

Elmi redaktor:  Akademik A.A. Nadirov Rəyçilər: c.e.d., Professor N.A. Babaxanov,  

p.e.n., Dosent B.A. Paşayev 

 

 

 Dərs vəsaiti maraqlı coğrafi axtarışlar və kəşflər nəticəsində Yerin hərtərəfli öyrənilməsi, 

xəritələşdirilməsi, coğrafi ideyaların yaranması və inkişafı tarixindən bəhs edir. Azər-

baycanda coğrafiya elmi, onun sahələrinin inkişaf tarixi və görkəmli coğrafiyaçı alimləri 

və s. haqqında kitabda geniş məlumat verilir. 

Dərs vəsaiti tələbələr, magistrlər, 

aspirantlar və orta məktəbin coğrafiya müəllimləri üçün nəzərdə tutulur.  

 

 

 

 

İçindəkilər 

 

Giriş  

Kursun mahiyyəti, obyekti və vəzifələri  

 

I. FƏSİL. Qədim dünya coğrafiyası (V əsrə qədərki dövr)  

İlkin coğrafi bilik və təsəvvürlərin yaranması    

Qədim misirlilərin coğrafi təsəvvür 

Qərbi, Cənubi və Şərqi Asiyanın qədim 

xalqlarının coğrafi təsəvvürləri 

Avropa antik dövrünün coğrafiyası 

 

II. FƏSİL. Orta əsr coğrafiyası (V-XV əsrlər) 

 

1


Ərəb coğrafiyası  

Türk xalqlarının coğrafi kəşfləri və nailiyyətləri  

Normanların coğrafi kəşfləri 

Orta əsr Rusiyasında coğrafi biliklər  

Marko Polo və onun Kitabı haqqında  

Böyük İpək yolu 

 

III. FƏSİL. Yeni dövrün coğrafiyası  (XV-XIX əsərlər) 

Böyük Coğrafi kəşflər dövrü  (XV-XVII əsərlər)  

Böyük Coğrafi kəşflərə hazırlıq dövrü  

Böyük Coğrafi kəşflərin birinci dövrü (1492-1550-ci illər)  

Böyük Coğrafi kəşflərin ikinci dövrü (1550-1650-ci illər)  

Yeni dövrün başlanğıcı (XVII əsrin ortası – XVIII əsrin ortası)  

Yeni dövrün coğrafiyası (XVIII əsrin ortası XIX əsrin ortası)  

 

IV. FƏSİL. Müasir dövrün coğrafiyasının yaranması  (XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin başlanğıcı)   

XIX əsrin yeni coğrafiyasının yaranması  

XIX əsrin ortalarında coğrafi ideyaların inkişafı 

XIX əsrin ikinci yarısında coğrafi ideyaların inkişafı  

Coğrafiya XX əsrin əvvəllərində (1900-1918-ci illər)  

 

V. FƏSİL. Müasir dövrün coğrafiyası  

Xarici ölkələrin müasir dövrünün coğrafiyası  

MDB məkanında müasir coğrafiyanın inkişafının birinci mərhələsi   

(1918-1945-ci illər)  

MDB məkanında müasir coğrafiyanın inkişafının  

ikinci mərhələsi (1945-1980-ci illər)  

Müasir coğrafiya XX əsrin 90-cı illərində  

 

VI. FƏSİL. Azərbaycanın coğrafiyasının inkişaf tarixi  

.Azərbaycan coğrafiya tarixinin ümumi icmalı 

Ümumi fiziki coğrafiyanın inkişafı  

Landşaftşünaslıq  

Paleocoğrafiyanın inkişafı  

Geomorfologiya elminin inkişafı   

İqlimşünaslıq və hidrologiya elmi ideyalarının inkişafı   

Xəzər dənizinin öyrənilməsi  

İqtisadi və sosial coğrafiya  

Toponimika  

Kartoqrafiya və aerokosmik tədqiqatlar  

Ətraf mühitin mühafizəsi  

Məktəb coğrafiyası   

Xülasə əvəzi  

 

ƏDƏBİYYAT   

*  *  * 

 

 

 

 

 

2 

Coğrafiya tarixi 

Taptıq Həsənov, Əbdürrəhim Hacızadə 

 

 

Giriş 

 

Coğrafiya Yer səthini və təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı təsiri gedişində onda yaranan təbii-təsərrüfat  ərazi sistemlərinin inkişafı  və idarə olunmasının qanunauyğunluqlarını öyrənən yeganə elmdir. Bu elmin 

üfüqləri getdikcə genişlənir, nəzəri və  təcrübi əhəmiyyəti artır. Ona görə  də coğrafiya elminin müxtəlif 

sahələrinə, o cümlədən tarixinə maraq xeyli artmışdır. Bunu nəzərə alaraq Bakı Dövlət Universitetinin 

coğrafiya fakültəsində bakalavr-coğraf ixtisas pilləsində yeni tədris kursu – «Coğrafiya tarixi» 

keçirilməyə başlanmışdır. 

 

Bu böyük təhsil ocağında bütün elmlərin, o cümlədən coğrafiyanın tarixinə  həmişə böyük əhəmiyyət verilir. Lakin Azərbaycan dilində coğrafiya tarixi kursu üzrə ümumiləşdirilmiş dərs vəsaiti və yaxud digər 

yazılı ədəbiyyatlar hələlik yox dərəcəsində idi. Tələbələr bu sahədə olan bilikləri coğrafiyanın ayrı-ayrı 

kurslarında səpələnmiş halda verilən tarixi məlumatlardan toplamalı olurdular. Bu da onların sistem 

şəklində biliklər almasına çətinliklər törədirdi və hazırlıq səviyyələrinə mənfi təsir göstərirdi. Ona görə də 

«Coğrafiya tarixi» kursunun proqramının və dərs vəsaitinin hazırlanmasına və Azərbaycan dilində çapına 

böyük ehtiyac var idi. 

 

Coğrafiya tarixi kursunda qədim, orta əsr, yeni və müasir dövrdə Yerin  bütövlükdə  təbiəti, onun təsərrüfatda mənimsənilməsi yolları, materik və okeanların kəşf olunması  və s. haqqında biliklərin 

toplanması və xəritələşdirilməsi tarixi işıqlandırılır. Özü də ilk dəfə olaraq müstəqil Azərbaycanın yaxın 

çevrəsi olan Şərqi Avropa, Cənubi, Qərbi və Mərkəzi Asiya və Qafqazın coğrafiya tarixinə daha geniş yer 

verilir. Kitabda ilk dəfədir ki, türk xalqları və onların içərisindən çıxmış alimlərin coğrafi təsəvvürləri və 

kəşfləri ayrıca bölmə şəklində verilir. 

 

Böyük coğrafi  əhəmiyyəti olan məşhur «Tarixi İpək yolunun» yaranması, onun keçdiyi ölkələr, ticarət əlaqələrində rolu və Azərbaycanla bağlılığı, müasir bazar iqtisadiyyatı  şəraitində  əhəmiyyəti və s. 

haqqında yığcam biliklər vermək üçün kitabda xüsusi bölmə ayrılmışdır. 

 

Coğrafiya tarixi elmi Yerin coğrafi mənzərəsinin tarixini tələbələr qarşısında aydınlaşdırır, onun öyrənilməsi mərhələlərini açıb göstərir. Bir sözlə, «Coğrafiya tarixi» kursunun başlıca vəzifəsi Yer 

haqqındakı ilkin coğrafi təsəvvürlərin, elmi biliklərin keçmişi, indisi və  həm də  gələcək istiqamətləri 

haqqında yetkin biliklər verməkdir. 

 

Tələbələr əmin olacaqlar ki, Yerin ümumi mənzərəsinin işıqlandırılması və xəritələrin düzəldilməsi çoxlu xalqların, səyyahların, dənizçilərin və coğrafiyaçı alimlərin böyük fədakar əməklərinin nəticəsidir. 

 

Kitabın yazılmasında Azərbaycanın görkəmli coğrafiyaşünas alim prof. Ə.M.Hacızadənin (1920-1991) hazırladığı, lakin vəfatı    ilə bağlı  çap etdirə bilmədiyi «Coğrafiyanın tarixi və metodologiyası»na aid 

əlyazmaları ilkin mənbə rolunu oynamışdır. Ancaq Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik qazanandan və 

informasiya səddləri çökəndən sonra cəmiyyət sovet vaxtı marksizm-leninizm «prinsiplərinə» uyğun 

olmadığına görə qadağan olunan biliklərlə azad  şəkildə tanış olmaq imkanı  əldə etdi. Bundan başqa, 

kursun yeni proqramına uyğun olaraq coğrafiyanın tarixinə aid bölmələr genişləndirilib və çoxlu əlavələr 

edilmişdir. Deyilənləri nəzərə alaraq c.e.d., prof. Ə.M.Hacızadənin mövzu ilə bağlı topladığı materialların 

 

3


lazımlı hissələri yeni əlavələr və məlumatlarla tamamlanaraq dərs vəsaiti kimi iki müəllifin adından çapa 

təqdim olunmuşdur. 

 

Ümid edirik ki, təqdim olunan dərs vəsaiti coğrafiyanın yarandığı dövrdən bu günədək keçdiyi inkişaf yolu və  təcrübələri ilə  tələbələri tanış edəcək və onların coğrafi bilik və  mədəniyyətlərini xeyli 

zənginləşdirəcəkdir.     

Dərs vəsaitinin çapa hazırlanmasında böyük zəhmətlərinə görə iqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasının 

baş laborantları F.E.Qasımovaya, S.Ə.Allahverdiyevaya öz minnətdarlığımızı bildiririk. 

 

Dərs vəsaitində olan bölmələr müəlliflər tərəfindən aşağıdakı kimi yerinə yetirilmişdir: Ə.M.Hacızadə – I fəsil -1.4, II-2.1, III-3.5, 3.6, IV-4.2, 4.3, 4.4,  V-5.2, 5.3,  5.4, VI-6.1 

T.G.Həsənov – Giriş, I fəsil-1.1, 1.2, 1.3, II-2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,  III-3.1, 3.2, 3.3, 3.4,  IV-4.1, V-5.1, 

VI-6.2, 6.3, 6.4, 6.5,  6.6, 6.7.     

    


 

Coğrafiya tarixi kursunun obyekti, məqsəd və vəzifələri 

 

Hər bir elmin tarixinin öyrənilməsi, onun  gələcək inkişafı üçün böyük  əhəmiyyət kəsb edir. 

Keçmişimizin  elmi axtarışlarını, səhvlərini və əldə etdikləri nailiyyətləri bilmədən elmin perspektivlərini 

müəyyən etmək qeyri-mümkündür. Tarix gələcəyin proqnozlarının  əsaslarından biridir. Nə  qədər ki 

insanlar yaşayır təbiətin tarixi və insanların tarixi biri-birilə bağlıdır və biri digərinə əsas yaradır. Vahid 

bir elm kimi formalaşan coğrafiya mürəkkəb inteqrasiya və differensassiya mərhələlərindən keçmişdir. 

İlkin olaraq təbiət və  cəmiyyət elmləri tərkibində yaranan coğrafiyanın qolları sonrakı inkişaf 

mərhələlərində inteqrasiyaya uğrayaraq vahid elmə çevrilmişdir. 

 

Elmin tarixi inkişafı rəvan olmamışdır. Uzun müddət irəliyə doğru yavaş-yavaş hərəkətlə yanaşı birdən elə kəskin dönüş mərhələləri olur ki, bu mərhələlərin də daha dəqiq öyrənilməsi xüsusi maraq doğurur. 

Belə  kəskin dönüş  mərhələlərinə XV-XVII əsrlərdə baş verən Böyük Coğrafi kəşfləri,  Şimal-Cənub 

qütblərinin öyrənilməsi və Almaniya da Humbolt-Rixter, Rusiyada Pyotr Semyonov-Tyanşanski, 

Azərbaycanda Baharlı-Qafur Rəşad kimi iri coğrafi məktəblərin və kosmik coğrafiyanın yaranmasını 

misal göstərmək olar. Belə əhəmiyyətli keçid mərhələlərinin və elmi məktəblərin təhlili coğrafiya tarixinə 

daha qabarıq nəzər salmağa imkan verir. 

 

Hazırda adlarının oxşarlığına görə coğrafiya tarixinə daha yaxın olan iki elm – tarixi coğrafiya və kəşflərin tarixi elmləri yaranmışdır. 

 

Coğrafiya tarixi elminə  hələlik tam tərif verilməyibdir. Ümumiləşdirilmiş  şəkildə demək olar ki, coğrafiya tarixi Yer səthi və onun ayrı-ayrı hissələrinin kəşf olunması, xəritələşdirilməsi və coğrafi elmi 

fikirlərin yaranması və inkişafının tarixini öyrənir. 

 

Tarixi coğrafiya müəyyən ölkələrin, yaxud ərazinin fiziki, iqtisadi və siyasi coğrafiyanın keçmiş vəziyyətini öyrənən tarixi-coğrafi biliklər sahəsidir. Coğrafiya tarixindən fərqli olaraq tarixi-coğrafiya 

keçmiş dövrlərin konkret iqtisadi coğrafiyasını tədqiq edir. 

 

Coğrafi kəşflər tarixi özünün yazısı olan (rəsmlərdən əlavə) xalqların nümayəndəsinin ilk dəfə bu və ya digər obyektdə (materiklər, okeanlar, dənizlər, adalar, boğazlar, zirvələr, vulkanlar və i.a.) ilk dəfə olması, 

bu obyektlərin təsvirini verməsi və yaxud onu xəritəyə köçürməsidir.  İndi buraya həmçinin coğrafiya 

sahəsində kəşf olunan yeni nəzəriyyələr və qanunauyğunluqların tarixi də əlavə edilir.  

Coğrafi kəşflər dünya tarixinə güclü təsir göstərmişdir: yeni qitələrin, torpaqların tapılmasına, bir ölkənin 

varlanmasına, digərlərinin məhvinə, müstəmləkələrin əmələ gəlməsinə və s. səbəb olmuşdur. 

 

 4

Bu üç elm biri-birilə  sıx bağlıdır və  hətta bəzi məsələlərdə üst-üstə düşürlər. Bunu, xüsusilə coğrafi 

kəşflər edən, bu elmi  qabağa aparan görkəmli səyyahların əsərlərinin təhlilindən aydın görmək olur. Həm 

coğrafiyanın tarixinə  və  həm də coğrafi kəşflərin tarixinə eyni dərəcədə  mənsub olan belə alimlərdən 

Aleksandr Humboltu, Pyotr Semyonov-Tyanşanskini və b. göstərmək olar. 

 

Aparılan ekspedisiyalar və ayrı-ayrı  səyyahlar tərəfindən həyata keçirilən coğrafi kəşflər bizim elmə gələcəkdə nəzəri və praktiki ümumiləşdirmələr aparmaq üçün lazım olan iri  həcmdə material toplamağa 

imkan verir.  

Böyük Coğrafi kəşflərin başlıca məqsədi yüzlərlə    səyahətlər nəticəsində dünyanın fiziki xəritəsinin 

müasir görünüşünün alınması olmuşdur. Bizim zəmanəmizdə dünya xəritəsində artıq «ağ  ləkələr» 

qalmamışdır.  İndi coğrafi kəşflərin məqsədi yeni coğrafi qanunlar və qanunauyğunluqların aşkar 

edilməsidir. Belə coğrafi kəşflər elmi tədqiqatın fundamental sahəsinə aid edilir. Onlar yerin quru səthi və 

Dünya okeanının mənimsənilməsi üçün həyatı  əhəmiyyət daşıyır. Yerin mənimsənilməsi prosesində 

birinci növbədə  təbiətin müxtəlif tiplərinin qarşılıqlı  təsir mexanizmini, insanların müəyyən  tarixi 

biliklərini, təsərrüfatın əlaqələnməsi  formalarını və s. bilmək tələb olunur. Nəzəri kəşflər və onun tətbiqi 

olmadan coğrafiya göstərilən mürəkkəb mexanizmini və onun idarəedilməsini əsaslandıra bilməz. 

 

Beləliklə, coğrafi kəşflərin müasir tarixi, coğrafiya tarixinə açıq-aşkar yaxınlaşır, lakin onunla tam birləşmir, Belə ki, coğrafiya tarixi fəlsəfə, nəzəri coğrafiya və digər nəzəri elmlərlə yaxınlaşaraq daha çox 

metodoloji elmə çevrilir. Zamanın  tələbi onun digər elmlərlə inteqrasiyasını gücləndirir. Lakin bununla 

yanaşı coğrafiya tarixi özünün daxili inkişaf məntiqinə və qanunauyğunluqlarına malikdir. 

 

Coğrafi kəşflər tarixi daha çox həyatın praktiki tələbatını əks etdirir. Böyük Coğrafi kəşflər – XV-XVII əsrlər dövründə coğrafiya elmlərin «şahı» idi və  cəmiyyət üçün böyük praktiki əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Sonralar o arxa plana keçmişdir, lakin indi yenidən elmlərin önünə çıxmışdır. Hazırda elə bir zaman gəlib 

ki, həyatın praktiki tələbatı coğrafiyanın güclü inkişafına  şərait yaradıb. Dünya okeanının, atmosferin, 

biosferin, qlobal ekoloji problemlərin, məskunlaşma, istehsal və xidmətlərin ərazi sistemlərinin dərindən 

öyrənilməsi və s. belə  tələbatlardandır. 

 

Coğrafi kəşflərin tarixindən fərqli olaraq coğrafiya tarixi həyatın tələbatını geniş mənada təmin edir. Bir elm kimi coğrafiya tarixi daha mürəkkəbdir, o elmlərin bütöv inkişafından, kadrların hazırlıq 

səviyyəsindən, nəzəri ideyaların yaranması və yayılmasından və s. bəhs edir. 

 

Tarixi faktları  və hadisələri özündə  əks etdirən coğrafiyanın tarixi kursunun başlıca vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:  

- coğrafi ideyaların, prinsiplərin, qanunauyğunluqların və anlayışların yaranması  və inkişafının tarixi 

ardıcıllığını göstərmək, 

- coğrafi biliklərlə  cəmiyyətin həyat fəaliyyəti arasındakı qarşılıqlı  əlaqələrin inkişafının tarixi 

mərhələlərini göstərmək; 

- müasir dövrdə coğrafi biliklərin cəmiyyətin praktiki həyatında istifadə olunmasının istiqamətlərini 

göstərmək və bu sahədə mövcud olan böyük problemləri qeyd etmək. 

 

 Coğrafiya tarixindən toplanan biliklər bəşəriyyətin bu günü və  gələcəyi üçün böyük fayda verə bilər. 

Məsələn, tarixdən məlumdur ki, Xəzər dənizinin səviyyəsi müəyyən onilliklərdə  gah qalxır və gah da 

enir. Bu tarixi bilgiləri  nəzərə almayaraq dəniz sahillərinin təsərrüfatda mənimsənilməsi sonralar böyük 

ziyana başa gəlir. Bu gün Lənkəran-Astara zonasında, Xəzərin digər yerlərində su altında qalmış on min 

hektarlarla əkinlər, üzümlüklər, yollar və kəndlər coğrafiyanın bizə verdiyi tarixi biliklərin əhali arasında 

zəif yayılması və biganəliyin nəticəsidir. Təbiidir ki, belə biganəliklər ölkəmizə və onun əhalisinə milyard 

manatlarla ziyan vurur. 

 

 5

Hələ lap qədimlərdən Çində  məhsuldar qüvvələrin və bütövlükdə elmin inkişafı kompasın  ixtirasına 

səbəb oldu, bu ixtira isə öz növbəsində coğrafi biliklərin və kəşflərin genişlənməsinə güclü təkan verdi. 

 

Coğrafiya tarixi bu elmin keçdiyi yolu dövrlərə bölməyi tələb edir. Coğrafiya tarixi kursun aşağıdakı dövrlər ayrılır: 

 

1. Qədim dünya coğrafiyası V əsrə    qədərki dövrü əhatə edir. Bu dövrdə inkişaf edən Aralıq dənizi 

mədəniyyəti antik coğrafi kəşflərə güclü təkan verir, geniş  ərazilərin coğrafi xəritələri tərtib olunur. 

Qədim xalqların ilkin coğrafi təsəvvürləri və  səyahətləri haqqında məlumat verilir. Antik 

coğrafiyaşünaslardan Eratosfen, Aristotel, Ptolemey, Strabon və b. klassik əsərlərinin coğrafiya tarixində 

yeri müəyyənləşdirilir. 

 

 

2. Orta əsr coğrafiya tarixinin (V-XV) ümumi icmalı, xristian dünyasında təbiətə dair mütərəqqi və mürtəce baxışların mübarizəsi,  Ərəb coğrafiyası  və kartoqrafiyası,  İbn-Bətuti, Marko Polo və b. 

səyahətləri əks olunur. İndiyə qədər Ərəb coğrafiyası tərkibində verilən türk xalqları və onun Əl-Xarəzmi, 

Əl-Biruni, Nəsrəddin Tusi, Mahmud Kaşqari və s. kimi alimlərin astronomiya, riyazi coğrafiya, 

xəritəşünaslıq və s. aid bilikləri ayrıca bölmə şəklində verilir.  

 

3. Yeni dövrün coğrafiyası (XV-XIX əsrlər) Böyük Coğrafi kəşflər kapitalist manufakturasının inkişafı 

(XYI əsrin ortalarından XYII  əsrin ortalarına qədər) və yeni dövrün (XYII əsrin ortaları və XYIII və XIX 

əsrlərədək) tarixini əhatə edir. Bu dövr  coğrafiya tarixinin qızıl dövrü adlanır. 

 

 4. Müasir dövrün coğrafiya tarixi Arktika və Antarktidanın, Dünya okeanının və kosmosdan Yerin 

öyrənilməsini, müxtəlif coğrafiya elmi məktəblərinin yaranmasını, ətraf mühitin mühafizəsi və bərpasını, 

Azərbaycanda coğrafiya elminin  inkişafını və s. əhatə edir. 

 

 Beləliklə, «Coğrafiya tarixi» kursunda verilən «coğrafiya» anlayışı bu elmlər sisteminin hamısına – fiziki 

və iqtisadi coğrafiyaya, kartoqrafiyaya şamil edilir. Özü də coğrafiya təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı təsiri 

gedişində yer səthində yaranan ərazi sistemlərinin inkişafı  və idarə olunmasının qanunauyğunluqları 

haqqında elm kimi başa düşülür. Landşaft, okean, çay, göl, relyef formaları, biosenozlar, əhali 

məskunlaşması, şəhərlər, istehsal, rekreasiya və s. belə sistemlərdəndir. Onlar ümumi və tematik xəritələr  

üzrə öyrənilə və müxtəlif xəritə miqyasları ilə nəzərdən keçirilə bilərlər. 

 

Coğrafiya elmlərinin tarixi ali  məktəb fənni kimi tarixin inkişaf mərhələlərində coğrafi kəşflərin və ideyaların tarixindən bəhs edir. 

 

Dünya coğrafiya ədəbiyyatında bu mövzuya aid bir sıra  sanballı  əsərlər yazılmışdır. Həmin əsərlərdən alman coğrafiyaşünası A.Hetnerin «Coğrafiya: onun tarixi və metodları», «Amerika coğrafları», 

R.Hartşorın «Coğrafiyanın mahiyyəti» və «Coğrafiyanın perspektivləri», P.H.Ceymsin «Dünyada coğrafi 

fikirlər»,  İngiltərə coğrafiyaçıları P.Haqqetin «Coğrafiya: müasir elmlər sintezi», T.Frimmanın 

«Coğrafiya 100 ildə, Rusiya  coğraflarıdan İ.P. və V.İ.Maqidoviçlərin beş cilddə «Coğrafi kəşflərin tarixi 

oçerkləri», A.İsaçenkovun «Coğrafi fikirlərin inkişafı», Y.Sauşkinin «Coğrafiya elminin tarixi və 

metodologiyası», N.M.Vəlixanlının IX-XII əsrdə Ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında» 

və s. göstərmək olar. 

 

Sonuncu istisna olunmaqla bu əsərlərin heç biri Azərbaycan dilinə  tərcümə olunmadığına görə respublikamızın tələbə ictimaiyyətinə, geniş oxucu kütləsinə tanış deyildir. İndiyədək ana dilimizdə 

coğrafiyanın tarixinə aid əsərlər yox dərəcəsində idi. 

 

6


 

Bu baxımdan ölkəmizin coğrafiya ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq yazılmış «Coğrafiya tarixi» dərs vəsaiti 

bir tərəfdən, yuxarıda göstərilən çatışmazlıqları aradan qaldıracaq və digər tərəfdən bu sahədə geniş və 

ardıcıl biliklər verəcəkdir, elmi tədqiqat işlərinə marağı artıracaqdır. 

 

 

  

I fəsil 


 

QƏDİM DÜNYA COĞRAFİYASI (V əsrə qədərki dövr) 

 

1.1 İlkin coğrafi bilik və təsəvvürlərin yaranması 

İlkin coğrafi biliklər hələ ibtidai  icma quruluşu dövründə meydana gəlmişdi. Bu biliklər öz əksini 

əfsanələrdə və sadə rəsmlərdə – «xəritələrdə» tapırdı. İnsanlar yaşadıqları ərazidə və ona yaxın yerlərdə 

baş verən hadisələr haqqında məlumat toplayır, həmin məlumatların bəzilərini qayalarda həkk edirdilər 

(bunu Qobustan qayalarında da görmək olar) Belə  rəsmlərdən qədim insanların dəniz, yaxud çay 

sahilində yaşadıqlarını, hansı heyvanlara rast gəldiklərini müəyyənləşdirmək mümkündür. Müasir 

dövrdən gəlib çıxmış  ən qədim rəsmlər Qədim  Şərqdə (Babilistan, Misir) və Çində yaşamış xalqlara 

məxsusdur. Salamat qalmış  qayaüstü rəsmlərə  Cənub Amerikanın və  Şimali Asiyanın dağlıq 

rayonlarında da rast gəlinir. Beləliklə, insanların  ətraf mühit haqqındakı empirik təsəvvürləri  əmək 

fəaliyyəti birlikdə meydana gəlmiş və onların malik olduqları informasiyaların əsasını təşkil etmişdir. 

 

E.ə. IV  minilliyin və III minilliyin hüdudlarında Asiyada, Afrikada və Avropada ən qədim quldar Dövlətlər yaranmışdır. Bu dövlətlərin apardıqları müharibələr,  şəhərsalma işləri, yeni dəniz yollarının 

kəşfi, uzaq ölkələrlə ticarət əlaqələrinin yaradılması və s. çoxlu biliklər tələb edirdi. Buna görə də Şimali 

Hindistan, qədim Çin, Misir, Finikiya kimi dövlətlərdə  və Finikiyanın müstəmləkəsi olan Karfagen 

sakinləri arasında dəniz və quru yollarını öyrənən, başqa ölkələrin sərvətləri haqqında coğrafi biliklər 

toplayan səyyahlar meydana gəlmişlər. 

 

Ətraf  ərazilərin  təbii  şəraiti, vəhşi heyvanların yaşayış  tərzi, dəniz  və göllərdəki balıqların hərəkəti, mövsümü, otlaqlar və s. haqqında müfəssəl biliklər olmadan təsərrüfatı idarə etmək qeyri-mümkün idi. 

Uzun illərdən bəri insanların apardığı bu təsərrüfat fəaliyyəti gedişində  ətraf mühit, yer, bitki, heyvan 

adları haqqında hafizələr də qalaq-qalaq kitablardakı  qədər biliklər toplanmışdır. Özü də  hər bir yerin 

özünün «yazılmamış»  şifahi xalq coğrafiyası yaranmışdır. Geniş bozqır çöllərdə yaşayan türk xalqları 

müxtəlif otlaq tipləri və heyvan növləri ilə bağlı çoxlu adlar yaratmışlar. 

 

Hələ erkən daş dövründə (neolitdə) ovçular heyvanların arxasınca uzaqlara gedir, yavaş-yavaş Yer səthində yayılır və yeni əraziləri  məskunlaşdırırdılar. Müxtəlif yaşayış    şəraitinə malik olan bu yeni 

ərazilər irqi və etnik fərqlərin yaranmasına təkan vermişdir. 

 

Ticarətin inkişafı yeni-yeni qiymətli xammal mənbələri, qızıl, mis, qalay, ağac materialları, fil dişi sümüyü və s. əldə etmək cəhdi coğrafi təsəvvürlərin, müxtəlif səyahətlərin başlıca hərəkətverici qüvvəsi 

olmuşdur. Qızıl, gümüş, qiymətli daş-qaş,  ədviyyat, ipək və s. ilə  zəngin olan ölkələr arasında  əlaqələr 

daha əhəmiyyətli idi. 

 

Ərazi  əmək bölgüsünün genişləndirilməsi cəhdi uzaq səyahətlərə, müxtəlif ölkələri tanımağa, müstəmləkələr tutmağa yol açırdı və nəhayət coğrafi təsəvvürlər və ümumiləşdirmələr aparmağa imkan 

verirdi. 

 

 

7Coğrafi kəşflər, xəritələrin tərtibi və coğrafi təsvirlər isə öz növbəsində  ərazi  əmək bölgüsünün 

genişlənməsinə kömək edirdi. Demək olar ki, coğrafiya ərazi əmək bölgüsünün inkişafından  yaranmışdır; 

əgər ölkələrarası  əmək bölgüsü zəifləyirsə, coğrafiyanın da digər elmlər arasında  əhəmiyyəti itir. Ərazi 

əmək bölgüsünün genişlənməsi və  dərinləşməsi ilə coğrafiyanın inkişafı arasındakı bu əlaqələr nəinki 

təkcə antik, elə hazırkı dövrə də aiddir. 

 

Qədim Şərq xalqlarının ilk yazılı mənbələrində səyyahların təsvir etdiyi ölkələr barədə bir sıra qiymətli məlumatlara rast gəlinir. Lakin coğrafi anlayışlar təkcə  səyyahların qeydlərində deyil, nağıllarda, 

dastanlarda, eposlarda və s. əsərlərdə  də öz əksini tapmışdır. Məsələn, hindlilərin Ramayana və 

«Mahabharata» dastanlarında, çinlilərin «Şisezi», «Şuytzit», azərbaycanlıların «Dədə Qorqud», 

qırğızların «Manas» eposlarında təsvir olunan hadisələrin baş verdiyi yerlərin coğrafi  şəraiti haqqında 

zəngin məlumatlar vardır. 

 

Yer haqqında yaranan belə ilkin təsəvvürlər bəzən indiki adamlarda təbəssüm doğuracaq qədər əfsanəvi görünürdü. Qədim Babilistanda  Yer haqqında yaranan təsəvvürlərə görə dünya ayrı-ayrı qatlardan təşkil 

olunub. Özləri bu qatın mərəzində, başqaları isə üst və yerin alt qatında yaşadıqları göstərilirdi. Qədim 

Şumerlərin fikrincə dünyada dörd cəhət var və hər cəhətdə bir dünya olur. Hindlilər isə, məsələn, yerin 

müstəvi (yastı) olduğunu və özü də fillərin kürəyində yerləşdiyini təsəvvür edirdilər. Yunanlar hesab 

edirdilər ki, Yer hər tərəfdən okeanlarla əhatə olunmuş qabarıq disk formasındadır. Yazı olmadığı 

tarixdən  əvvəlki dövrə aid yaranan belə  əfsanələr, nağıllar qorunub saxlanılmış,  əlavələr edilmişdi və 

nəsildən  nəslə verilmişdir. 

 

Belə əfsanələrdə coğrafi xarakterli dəqiq təsvirlər ənənəvi mif süjetləri və obrazları ilə  birgə verildi. Yazı  icad olunduqdan sonra bu biliklərin dəqiq qeydiyyatının  aparılması mümkün olmuşdur. Qorunub 

saxlanılmış yazılı abidələrin köməyi ilə qədim sivilizasiyanın yaradıcıları olan Misir, Assuriya, Hindistan 

və Çinin coğrafi təsəvvürləri haqqında biliklər söyləmək olurdu. 

 

 
Yüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə