Issn №2078 6042 azərbaycan respublikasi кənd тəSƏRRÜfati naziRLİYİ аqrar elm məRKƏZİ
el/Kitab/2013
  Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsiz
el/Kitab/2016
  GÜney azərbaycan
uploads/kitab
  Tanışlıq Tanışlıq
kitabxana
  And olsun Allaha onu ilk gerçekleyen adamam
el/Kitab/2013
  Yazılmış bir kitabın üstündə bir dəfə gözəl epiqraf oxudum: "Xatirələr faydalı olsun deyə səmimi ya zılmalı, gerçəkliyə tən gəlməlidir."
el/Kitab
  ««h h I i d d r r a a V v L l I i k k m m a a ş ş ı ı n n L l a a r r»
kitabxana
  I Maidə Surəsi 55-56

  Issn №2078 6042 azərbaycan respublikasi кənd тəSƏRRÜfati naziRLİYİ аqrar elm məRKƏZİ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  Azərbaycan döVLƏt respublika elmi Tİbb kitabxanasinda oxucularla iŞİn spesiFİK
e_kitab
  Döş qəfəsində ağrının differensial diaqnostika üzrə klinik protokol
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  Vəfa haciyeva magistrant MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ respublika elmi TİBB
kitabxana
  Əl-Mİzan fi TƏFSİr-el quran içindekiler c: 4 : Al İmran Surəsi
images/pdf
  «Aspoliqraf» Bakı–2013 teymur cəbrayilov
el/Kitab
  A k ġ f k a m a L
gen/html/azl/kitabxana/DQ
  D ə d ə qorqstrreplş d ı rmalar ı •Folklor, Etnoqrafiya və Mifologiya •Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
el/Kitab/2013
  Демо Сонэ Плайбажк
el/Kitab/2015
  Microsoft Word monoqrafiya docx
el/Kitab
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
el/Kitab/2013
  Dərs vəSAİTİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin
kitablar
  Mühazirə ekologiyanin aktualliğI, predmeti və qenezisi
el/Kitab
  О. Щ. Мирзяйев нефт-газ мядян аваданлыгларынын техники диагностикасы нын ясаслары bakı 012 Rəycilər

  Issn №2078 6042 azərbaycan respublikasi кənd тəSƏRRÜfati naziRLİYİ аqrar elm məRKƏZİ
AZ-2/DIR-MUSIQICHILER/DIR-MUSIQI-YAZANLAR/DIR-UZEYIR/DIR-UZ-SAHNACIK
  Dәrs "Müәllimlәrә yetmiş beş manat pul bolbur"
kitab
  Insanın həyat tərzi Üzdəki ləkələrdən,çillərdən asan xilas yolu
kitablar/bedii-edebiyyat
  2 Nİzami GƏNCƏVİ
el/Kitab/2015
  İradə nuriyeva
el/Kitab/2016
  H. S. HÜMBƏtov, V. V. BƏŞİrov, V. R. Mohumayev yağli və efir yağLI
kitabxana
  Nisa Surəsi 77-80
el/Kitab/2015
  İnstitutu S. P. Həsənov
el/Kitab/2016
  TƏRƏVƏZÇİLİk elmi TƏ
el/Kitab/2013
  ŞİRİn bünyadova
el/Kitab/2016
  AZƏrbaycan döVLƏt məDƏNĠYYƏt və ĠNCƏSƏNƏt unġversġtetġ azərbaycan mġLLĠ KĠtabxanasi
down
  Yeni Kİtablar
el/Kitab/2015
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl problemləRİ İnstitutu
el/Kitab
  Azяrbaycan республикасы тящсил назирлийи
AZ-2/DIR-MUSIQICHILER/DIR-MUSIQI-YAZANLAR/DIR-UZEYIR/DIR-UZ-SATIRIK
  Mәşәdi Sәmәd, bir bura bax! Vay Mәşәdi Sәmәd! Bura bax, söz deyirәm!
down
  AZƏrbaycan pespublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
e_kitab
  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli
kitabxana2014
  Texnologiya və onun təDRİSİ metodikasi” fənni üzrə Sİllabus
el/Kitab
  DƏrs vəSAİTİ Vəsait Boloniya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji
down
  1 azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
el/Kitab
  Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи азярбайъан дювлят игтисад университети
gen/html/azl/kitabxana/DQ
  D Ə d ə qorqudara ş d ı rmalar ı • Folklor, Mifologiya və Etnoqrafiya • Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
azp/curriculum/tarix/az/down
  ĠĠkar məHƏMMƏDƏLĠ oğlu qasimov
kitablar/folklor
  AŞiq əLƏSGƏR
el/Kitab
  Bütün türkl ərin tərcümanı ~ 1 ~ Abid Tahirli
el/Kitab/2013
  DAĞliq qarabağda erməNĠ terroru qaradağLI
uploads/posts
  ŞUŞa qəDİm azərbaycan diyari шуша древний край азербайджана shusha
kitabxana2014
  Kİtabxanasinda olan kitablarin biBLİoqrafiK – İnformasiya göSTƏRİCİSİ
el/Kitab/2015
  ƏZİzxan tanriverdi
kitablar
  XaləDDİN İbrahiMLİ
el/Kitab/2014
  T ƏHSİ L nazi rli Yİ G
el/Kitab/2015
  Baburnamə 3
el/Kitab
  ŞƏMİstan nəZİRLİ general əLİ AĞA Şixlinski VƏ Sİlahdaşlari hərb tariXİNDƏn araşdirmalar
el/Kitab/2015
  AÇßÐÁAÉÚAÍ ÔÎËÊËÎÐÓ кцллиййаты XXI úèëä
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
  Проф. Ф. Г. Аьамалыйев р я й ч и л я р
el/Kitab
  Şahin Mustafayev
kitabxana
  Ayələrin Tərcüməs(n)i Rəhman və Rəhm olan Allahın Adıyla 1- həmd, Allaha ki göyləri və yeri yaratd
el/Kitab
  AZƏrbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ GƏNCƏ DÖVLƏt unġversġtetġ
el/musiqi_kitabxanasi/kitablar/2016
  ÇALĞi aləTLƏRİ DÜnyani valeh ediR
wp-content/uploads/2017/01
  Yazı Bu ensiklopedik xarakterli ekspromt-fantaziya tipli
el/Kitab/2016
  “CΩmiyyΩt mΩdΩniyyΩti müdafiΩ edΩrsΩ
el/Kitab/2014
  AZƏrbaycan respublikasinin prezidenti yaninda döVLƏT İdarəÇİLİk akademiyasi
el/Kitab/2013
  İSTİqlal fəDAİLƏRİ – azərbaycan xalq cümhuriYYƏTİNİn daxiLİ İŞLƏr naziRLƏRİ
el/Kitab
  “GÜLÇÜLÜk və yaşillaşdirma” 1 1 “Gülçülük və yaşıllaşdırma”
attachments
  Issn №2078 6042 azərbaycan respublikasi кənd тəSƏRRÜfati naziRLİYİ аqrar elm məRKƏZİ
el/Kitab/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi nizami adina əDƏBİyyat institutu
e_kitab
  Bronxýal astma üZR? KlýNÝk töVSÝY? L? R
AZ-2/DIR-MUSIQICHILER/DIR-MUSIQI-YAZANLAR/DIR-UZEYIR/DIR-UZ-SAHNACIK
  4 may mәCLİSİ
  ŞӘHӘR İŞLӘRİ Bütövü kәsmә, paraya dәymә, doğra doyunca ye
kitabxana
  Ayələrin Tərcüməs(n)i
el/Kitab/2015
  Баталйон хатиряляри Memuar
el/Kitab/2016
  Ġzabella qasimova, musa bayramov
el/Kitab
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası
down
  AZƏrbaycan pespublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
el/Kitab/2016
  Oqtay Abbas q ə z ə L l ə R
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  İradə bayramova biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimi
el/Kitab/2015
  Ekspertizasi dərsliK
el/Kitab/2017
  Babaxanova Nigar Xan qızı
el/Kitab/2016
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi fəLSƏFƏ VƏ HÜquq institutu islam tariX, FƏLSƏFƏ VƏ HÜquq
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti
el/Kitab/2015
  Bağışlayan və mərhəmətli Allahın adı ilə. Oldurən sən, dirildən sən, saxlayan sənsən, həkim
kitablar/tarix
  SƏbuhi ƏHMƏdov
el/Kitab/2014
  Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər seriyasından Elşən Misir oğlu Nəsibov
el/Kitab/2016
  Ömrün şəhidlik zirvəsi
kitabxana2014
  MƏKTƏBƏQƏDƏr pedaqogika fənni üzrə Sİllabus müəllim: Bayramova Sara Məhəmmədtağı qızı
el/Kitab/2016
  N.Ə. SƏLİmova, B.Ş.ŞAhpəLƏngova
el/Kitab/2015
  İradə nuriyeva
el/Kitab
  Odlar yurdu 1 1 odlar yurdu
  Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи
el/Kitab/2016
  Sərraf şİruyə
  Sərraf şİruyə
  Shirin xanim Sechmeler 4-cu ktab indd
el/Kitab/2017/06
  Dərslik Naxçıvan Universiteti Elmi şurasının qərarı ilə nəşr olunur
64.190.115.208=-C_fakepathC_fakepathFIZIKADAN LABORATORIYA KITABI.doc
  M. agayev, D. C.ƏSGƏrov fiZİkadan laboratoriya iŞLƏRİNƏ RƏHBƏRLİK
194.135.165.224=-[kitabyurdu.org]-KY0000240.pdf
  Ərşad Əzimzadə
194.135.165.251=-[kitabyurdu.org]-1478172938_firarperest-elif-safak.pdf
  Fİrarperest yazan: Elif Şafak Yayın hakları
37.26.26.141=-[kitabyurdu.org]-1477769866_ekonometrika.pdf
  Mövzu 1: Ekonometrika fənninin predmeti, obyekti və həll edəcəyi məsələlər
158.181.40.167=-kitabyurdu.org_hipnoz.docx
  Neyron proqramlaşdırma dili
185.40.157.69=-2017-78 Ekonometrika kitab RUSca.pdf
  Методические указания к лабораторным работам для студентов бакалавриата направлений
5.197.236.185=-kitab_1000_sual_-_1000docx_01_02.2018_sayt_ucun1.pdf
  AZƏrbaycan respublikasinin döVLƏt neft şİRKƏTİ “AZƏRİqaz” İstehsalat biRLİYİ
91.242.21.128=--kitabyurdu.org-_elmira-axundova-suse-saray.pdf
  Nərgiz Rüstəmli Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti Tərcüməçi Seyfəl Həsənov
212.47.131.235=-kitab111.pdf
  AZƏrbaycan döVLƏT İQTİsad univers
185.32.44.61=-[kitabyurdu.org]_Analitit hendese (G.Salmanova).pdf
  Vektor anlayışı və vektorlar üzərində əməllər. Vektor haqqında ilkin anlayış
5.191.52.113=--kitabyurdu.org--Insan_ve_heyvan_fiziologiyasi-_II_hisse.pdf
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
46.70.106.123=-GGM_kitab.pdf
  AZƏrbaycan respublikasi müƏLLİf hüquqlari agentliYİ
109.127.37.44=-FELSEFE kitab formasi proqram 2020.doc
  FəLSƏFƏ fənni üzrə proqram tibb və tibb təmayüllü ixtisaslı mütəxəssislər üçün
185.81.83.92=-kitab (2).docx
  Mövzu Sığorta orqanlarında mühasibat uçotunun əsasları. Plan: Təsərrüfat uçotu haqqında anlayış Mühasibat uçotunun tərkib hissələri və onların xarakteristikası
212.47.137.219=-Mühəndis ekologiyası kitabı.docx
  Dərs vəsaiti GƏNCƏ 2019 elmi redaktoru
185.47.4.165=-Nitq mədəniyyəti_Natiqlik sənətinin yaranma tarixi - Vikikitab.PDF
  Nitq mədəniyyəti
188.253.232.103=-2459-Necronomicon-Qara_Dunyanin_Kitabi-H.G.Ginger-Ozgur_Umut_Xoshafchi-2005-284s.pdf
  Necronomicon kara Dünyanın Kitabı H. G. Ginger alti
5.197.236.186=-KITAB_inflyasiya.pdf
  Azәrbaycanda inflyasiyanın ikirәqmli hәddә çatması makroiqtisadi tarazlıq vә
109.127.54.216=-Elektron kitabxanalar.docx
  19. Elektron kitabxanalar
77.244.124.210=-Nitq mədəniyyəti_İşgüzar ünsiyyət mədəniyyəti - Vikikitab.pdf
  Nitq mədəniyyəti
5.191.19.50=-iqtisadiyyat kitab pdf 2 semestr.pdf
  S. M. NƏBİyeva, Ş. H. KƏRİmova f. S
212.47.136.223=--kitabyurdu.org--1477680429_ernest-heminquey-qoca-ve-deniz.pdf
  Ernest heminquey qoca və DƏNİZ (p o V e s t)
5.197.248.174=-izahlı məntiq testləri kitabı.pdf
  Magistr ol izahlı Məntiq Testləri
82.194.28.82=-PARAZİTOL.-kitabı-son.docx
  I fəsil Parozitologiyaya giriş. İnkişaf tarixi. Parozitologiyanın bioloji əsasları. Orqanizmlərin təbiətdə qarşılıqlı əlaqəsi, tipləri, parozitin növləri, sahibləri və mənşəyi
94.20.97.71=-yaddas_kitab_b2.pdf
  Microsoft Word abit yaddas 2021+. Doc
94.20.114.36=-Azsayli_xalqlarin_folkloru_II_kitab.pdf
  Piyəruna sıxani
37.26.5.161=-Televiziya ve kitab haqqinda.docx
  "Tarixdə iki böyük kəşf haqqında: bizi kitab arxasında əyləşdirən kitab çapının kəşfi və bizi ondan ayıran televiziyanın kəşfi". Jorj Elqozi, teatr tənqidçisi
185.81.82.116=-Azərbaycan Dillər Universitetində kitabxana-informasiya texnologiyalarının tətbiqi vəziyyəti.docx
  SəRBƏst iŞ Mövzu: Azərbaycan Dillər Universitetində kitabxana-informasiya texnologiyalarının tətbiqi vəziyyəti
5.191.32.27=-Turbo_Pascal_Kitabi.pdf
  I bölmə t t t
194.135.152.199=-İbn Həcər “Tədlis kitabı”.pdf
  BiNGÖL ÜNİversitesi
5.197.210.217=-kitabyurdu_org_muasir-telim-texnologiyalari-1.pdf
  Dərs vəSAİTİ Vəsait Boloniya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji
5.197.240.161=_2081986-telim_kitabcasi_telebe.pdf
  İdarəetmə Sistemindən istifadə üzrə təlim kitabçası
82.194.27.189=_1180061-[kitabyurdu.org]_Aqil Abbas Dolu.pdf
  Aqil abbas
185.26.186.137=_1007582-kitab20100816020715748.pdf
  Azərbaycan ssr elmlər akademiyasi tariX İnstitutu şAHİn fəRZƏLİyev
89.147.244.217=_1696768-S-1-24-Kitab-Qidrat-1-fasil .doc
  Газ щидратларынын тядгигаты тарихиня даир
212.47.136.237=_838838-[kitabyurdu.org]_usuliddin-50ders.pdf
  Щязряти Айятуллащцл-Цзма
176.218.115.130=_993568-Diyabet_tani_ve_tedavi__kitabi.pdf
  Diyabet tani ve tedavi rehberi 2017-12x21cm indd
185.43.191.197=_1141712-kitab20111201122645312.pdf
  Mir Möhsün NƏvvab
131.117.143.191=_972166-Q.ƏbdlSəlimzadə Kitab İqtisadiyyata Giriş.docx
  Mühazirə mətnləri Bakı ­- 2015
5.191.24.174=_1095826-kitab20100622050512539 (1).pdf
  Nəcəfli Tofiq Hümbət oğlu
212.47.137.25=_584992-(kitab kimi qoyulsun)Əbu Bəkrin həyatı və xilafəti barədə qısa məlumat.pdf
  Əbu Bəkr əs-Siddiq (Allah ondan razı olsun!) Onun adı
85.132.44.124=_441910-məlumat kitabçası.docx
  Qaydalar azərbaycan respublikasi föVQƏladə hallar nazirliyi sənayedə İŞLƏrin təHLÜKƏsiz göRÜLMƏsi və
5.44.39.16=_66134-“Kitabi-dədə Qorqud” və “Koroğlu” eposları.Paralellər və müqayisələr.docx
  Sərbəst iş Fakültə: Filologiya İxtisas: Filologiya(Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Qrup: b-21 138a tələbə: Hüseynzadə Aysun
directory Kitab  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə