el/Kitab/2013
  Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsiz
el/Kitab/2016
  GÜney azərbaycan
uploads/kitab
  Tanışlıq Tanışlıq
kitabxana
  And olsun Allaha onu ilk gerçekleyen adamam
el/Kitab/2013
  Yazılmış bir kitabın üstündə bir dəfə gözəl epiqraf oxudum: "Xatirələr faydalı olsun deyə səmimi ya zılmalı, gerçəkliyə tən gəlməlidir."
el/Kitab
  ««h h I i d d r r a a V v L l I i k k m m a a ş ş ı ı n n L l a a r r»
kitabxana
  I Maidə Surəsi 55-56

  Issn №2078 6042 azərbaycan respublikasi кənd тəSƏRRÜfati naziRLİYİ аqrar elm məRKƏZİ
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  Azərbaycan döVLƏt respublika elmi Tİbb kitabxanasinda oxucularla iŞİn spesiFİK
e_kitab
  Döş qəfəsində ağrının differensial diaqnostika üzrə klinik protokol
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  Vəfa haciyeva magistrant MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ respublika elmi TİBB
kitabxana
  Əl-Mİzan fi TƏFSİr-el quran içindekiler c: 4 : Al İmran Surəsi
el/Kitab
  A k ġ f k a m a L
gen/html/azl/kitabxana/DQ
  D ə d ə qorqstrreplş d ı rmalar ı •Folklor, Etnoqrafiya və Mifologiya •Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
el/Kitab/2013
  Демо Сонэ Плайбажк
el/Kitab/2015
  Microsoft Word monoqrafiya docx
el/Kitab
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
el/Kitab/2013
  Dərs vəSAİTİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin
kitablar
  Mühazirə ekologiyanin aktualliğI, predmeti və qenezisi
el/Kitab
  О. Щ. Мирзяйев нефт-газ мядян аваданлыгларынын техники диагностикасы нын ясаслары bakı 012 Rəycilər
el/Kitab/2015
  İradə nuriyeva
el/Kitab/2016
  H. S. HÜMBƏtov, V. V. BƏŞİrov, V. R. Mohumayev yağli və efir yağLI
kitabxana
  Nisa Surəsi 77-80
el/Kitab/2015
  İnstitutu S. P. Həsənov
el/Kitab/2016
  TƏRƏVƏZÇİLİk elmi TƏ
el/Kitab/2013
  ŞİRİn bünyadova
el/Kitab/2016
  AZƏrbaycan döVLƏt məDƏNĠYYƏt və ĠNCƏSƏNƏt unġversġtetġ azərbaycan mġLLĠ KĠtabxanasi
down
  Yeni Kİtablar
el/Kitab/2015
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl problemləRİ İnstitutu
el/Kitab
  Azяrbaycan республикасы тящсил назирлийи
down
  AZƏrbaycan pespublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
e_kitab
  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 3 fevral 2009-cu il tarixli
kitabxana2014
  Texnologiya və onun təDRİSİ metodikasi” fənni üzrə Sİllabus
el/Kitab
  DƏrs vəSAİTİ Vəsait Boloniya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji
down
  1 azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
el/Kitab
  Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи азярбайъан дювлят игтисад университети
gen/html/azl/kitabxana/DQ
  D Ə d ə qorqudara ş d ı rmalar ı • Folklor, Mifologiya və Etnoqrafiya • Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
el/Kitab
  Bütün türkl ərin tərcümanı ~ 1 ~ Abid Tahirli
el/Kitab/2013
  DAĞliq qarabağda erməNĠ terroru qaradağLI
uploads/posts
  ŞUŞa qəDİm azərbaycan diyari шуша древний край азербайджана shusha
kitabxana2014
  Kİtabxanasinda olan kitablarin biBLİoqrafiK – İnformasiya göSTƏRİCİSİ
el/Kitab/2015
  ƏZİzxan tanriverdi
kitablar
  XaləDDİN İbrahiMLİ
el/Kitab/2014
  T ƏHSİ L nazi rli Yİ G
el/Kitab/2015
  Baburnamə 3
el/Kitab
  ŞƏMİstan nəZİRLİ general əLİ AĞA Şixlinski VƏ Sİlahdaşlari hərb tariXİNDƏn araşdirmalar
el/Kitab/2015
  AÇßÐÁAÉÚAÍ ÔÎËÊËÎÐÓ кцллиййаты XXI úèëä
  ÀÇЯÐÁÀJ†ÀÍ ÌÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
  Проф. Ф. Г. Аьамалыйев р я й ч и л я р
el/Kitab
  Şahin Mustafayev
kitabxana
  Ayələrin Tərcüməs(n)i Rəhman və Rəhm olan Allahın Adıyla 1- həmd, Allaha ki göyləri və yeri yaratd
el/Kitab
  AZƏrbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ GƏNCƏ DÖVLƏt unġversġtetġ
el/musiqi_kitabxanasi/kitablar/2016
  ÇALĞi aləTLƏRİ DÜnyani valeh ediR
wp-content/uploads/2017/01
  Yazı Bu ensiklopedik xarakterli ekspromt-fantaziya tipli
el/Kitab/2016
  “CΩmiyyΩt mΩdΩniyyΩti müdafiΩ edΩrsΩ
el/Kitab/2014
  AZƏrbaycan respublikasinin prezidenti yaninda döVLƏT İdarəÇİLİk akademiyasi
el/Kitab/2013
  İSTİqlal fəDAİLƏRİ – azərbaycan xalq cümhuriYYƏTİNİn daxiLİ İŞLƏr naziRLƏRİ
el/Kitab
  “GÜLÇÜLÜk və yaşillaşdirma” 1 1 “Gülçülük və yaşıllaşdırma”
attachments
  Issn №2078 6042 azərbaycan respublikasi кənd тəSƏRRÜfati naziRLİYİ аqrar elm məRKƏZİ
el/Kitab/2014
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi nizami adina əDƏBİyyat institutu
e_kitab
  Bronxýal astma üZR? KlýNÝk töVSÝY? L? R
kitabxana
  Ayələrin Tərcüməs(n)i
el/Kitab/2015
  Баталйон хатиряляри Memuar
el/Kitab/2016
  Ġzabella qasimova, musa bayramov
el/Kitab
  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası
down
  AZƏrbaycan pespublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
el/Kitab/2016
  Oqtay Abbas q ə z ə L l ə R
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  İradə bayramova biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimi
el/Kitab/2015
  Ekspertizasi dərsliK
el/Kitab/2017
  Babaxanova Nigar Xan qızı
el/Kitab/2016
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi fəLSƏFƏ VƏ HÜquq institutu islam tariX, FƏLSƏFƏ VƏ HÜquq
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti
el/Kitab/2015
  Bağışlayan və mərhəmətli Allahın adı ilə. Oldurən sən, dirildən sən, saxlayan sənsən, həkim
el/Kitab/2014
  Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər seriyasından Elşən Misir oğlu Nəsibov
el/Kitab/2016
  Ömrün şəhidlik zirvəsi
kitabxana2014
  MƏKTƏBƏQƏDƏr pedaqogika fənni üzrə Sİllabus müəllim: Bayramova Sara Məhəmmədtağı qızı
el/Kitab/2016
  N.Ə. SƏLİmova, B.Ş.ŞAhpəLƏngova
el/Kitab/2015
  İradə nuriyeva
el/Kitab
  Odlar yurdu 1 1 odlar yurdu
  Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи
el/Kitab/2016
  Sərraf şİruyə
  Sərraf şİruyə
  Shirin xanim Sechmeler 4-cu ktab indd
el/Kitab/2017/06
  Dərslik Naxçıvan Universiteti Elmi şurasının qərarı ilə nəşr olunur
64.190.115.208=-C_fakepathC_fakepathFIZIKADAN LABORATORIYA KITABI.doc
  M. agayev, D. C.ƏSGƏrov fiZİkadan laboratoriya iŞLƏRİNƏ RƏHBƏRLİK
194.135.165.224=-[kitabyurdu.org]-KY0000240.pdf
  Ərşad Əzimzadə
194.135.165.251=-[kitabyurdu.org]-1478172938_firarperest-elif-safak.pdf
  Fİrarperest yazan: Elif Şafak Yayın hakları
37.26.26.141=-[kitabyurdu.org]-1477769866_ekonometrika.pdf
  Mövzu 1: Ekonometrika fənninin predmeti, obyekti və həll edəcəyi məsələlər
158.181.40.167=-kitabyurdu.org_hipnoz.docx
  Neyron proqramlaşdırma dili
185.40.157.69=-2017-78 Ekonometrika kitab RUSca.pdf
  Методические указания к лабораторным работам для студентов бакалавриата направлений
5.197.236.185=-kitab_1000_sual_-_1000docx_01_02.2018_sayt_ucun1.pdf
  AZƏrbaycan respublikasinin döVLƏt neft şİRKƏTİ “AZƏRİqaz” İstehsalat biRLİYİ
91.242.21.128=--kitabyurdu.org-_elmira-axundova-suse-saray.pdf
  Nərgiz Rüstəmli Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti Tərcüməçi Seyfəl Həsənov
212.47.131.235=-kitab111.pdf
  AZƏrbaycan döVLƏT İQTİsad univers
185.32.44.61=-[kitabyurdu.org]_Analitit hendese (G.Salmanova).pdf
  Vektor anlayışı və vektorlar üzərində əməllər. Vektor haqqında ilkin anlayış
5.191.52.113=--kitabyurdu.org--Insan_ve_heyvan_fiziologiyasi-_II_hisse.pdf
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
46.70.106.123=-GGM_kitab.pdf
  AZƏrbaycan respublikasi müƏLLİf hüquqlari agentliYİ
109.127.37.44=-FELSEFE kitab formasi proqram 2020.doc
  FəLSƏFƏ fənni üzrə proqram tibb və tibb təmayüllü ixtisaslı mütəxəssislər üçün
185.81.83.92=-kitab (2).docx
  Mövzu Sığorta orqanlarında mühasibat uçotunun əsasları. Plan: Təsərrüfat uçotu haqqında anlayış Mühasibat uçotunun tərkib hissələri və onların xarakteristikası
212.47.137.219=-Mühəndis ekologiyası kitabı.docx
  Dərs vəsaiti GƏNCƏ 2019 elmi redaktoru
185.47.4.165=-Nitq mədəniyyəti_Natiqlik sənətinin yaranma tarixi - Vikikitab.PDF
  Nitq mədəniyyəti
188.253.232.103=-2459-Necronomicon-Qara_Dunyanin_Kitabi-H.G.Ginger-Ozgur_Umut_Xoshafchi-2005-284s.pdf
  Necronomicon kara Dünyanın Kitabı H. G. Ginger alti
5.197.236.186=-KITAB_inflyasiya.pdf
  Azәrbaycanda inflyasiyanın ikirәqmli hәddә çatması makroiqtisadi tarazlıq vә
109.127.54.216=-Elektron kitabxanalar.docx
  19. Elektron kitabxanalar
77.244.124.210=-Nitq mədəniyyəti_İşgüzar ünsiyyət mədəniyyəti - Vikikitab.pdf
  Nitq mədəniyyəti
5.191.19.50=-iqtisadiyyat kitab pdf 2 semestr.pdf
  S. M. NƏBİyeva, Ş. H. KƏRİmova f. S
212.47.136.223=--kitabyurdu.org--1477680429_ernest-heminquey-qoca-ve-deniz.pdf
  Ernest heminquey qoca və DƏNİZ (p o V e s t)
5.197.248.174=-izahlı məntiq testləri kitabı.pdf
  Magistr ol izahlı Məntiq Testləri
82.194.28.82=-PARAZİTOL.-kitabı-son.docx
  I fəsil Parozitologiyaya giriş. İnkişaf tarixi. Parozitologiyanın bioloji əsasları. Orqanizmlərin təbiətdə qarşılıqlı əlaqəsi, tipləri, parozitin növləri, sahibləri və mənşəyi
94.20.97.71=-yaddas_kitab_b2.pdf
  Microsoft Word abit yaddas 2021+. Doc
94.20.114.36=-Azsayli_xalqlarin_folkloru_II_kitab.pdf
  Piyəruna sıxani
37.26.5.161=-Televiziya ve kitab haqqinda.docx
  "Tarixdə iki böyük kəşf haqqında: bizi kitab arxasında əyləşdirən kitab çapının kəşfi və bizi ondan ayıran televiziyanın kəşfi". Jorj Elqozi, teatr tənqidçisi
185.81.82.116=-Azərbaycan Dillər Universitetində kitabxana-informasiya texnologiyalarının tətbiqi vəziyyəti.docx
  SəRBƏst iŞ Mövzu: Azərbaycan Dillər Universitetində kitabxana-informasiya texnologiyalarının tətbiqi vəziyyəti
5.191.32.27=-Turbo_Pascal_Kitabi.pdf
  I bölmə t t t
194.135.152.199=-İbn Həcər “Tədlis kitabı”.pdf
  BiNGÖL ÜNİversitesi
5.197.210.217=-kitabyurdu_org_muasir-telim-texnologiyalari-1.pdf
  Dərs vəSAİTİ Vəsait Boloniya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji
5.197.240.161=_2081986-telim_kitabcasi_telebe.pdf
  İdarəetmə Sistemindən istifadə üzrə təlim kitabçası
82.194.27.189=_1180061-[kitabyurdu.org]_Aqil Abbas Dolu.pdf
  Aqil abbas
185.26.186.137=_1007582-kitab20100816020715748.pdf
  Azərbaycan ssr elmlər akademiyasi tariX İnstitutu şAHİn fəRZƏLİyev
89.147.244.217=_1696768-S-1-24-Kitab-Qidrat-1-fasil .doc
  Газ щидратларынын тядгигаты тарихиня даир
212.47.136.237=_838838-[kitabyurdu.org]_usuliddin-50ders.pdf
  Щязряти Айятуллащцл-Цзма
176.218.115.130=_993568-Diyabet_tani_ve_tedavi__kitabi.pdf
  Diyabet tani ve tedavi rehberi 2017-12x21cm indd
185.43.191.197=_1141712-kitab20111201122645312.pdf
  Mir Möhsün NƏvvab
131.117.143.191=_972166-Q.ƏbdlSəlimzadə Kitab İqtisadiyyata Giriş.docx
  Mühazirə mətnləri Bakı ­- 2015
5.191.24.174=_1095826-kitab20100622050512539 (1).pdf
  Nəcəfli Tofiq Hümbət oğlu
212.47.137.25=_584992-(kitab kimi qoyulsun)Əbu Bəkrin həyatı və xilafəti barədə qısa məlumat.pdf
  Əbu Bəkr əs-Siddiq (Allah ondan razı olsun!) Onun adı
85.132.44.124=_441910-məlumat kitabçası.docx
  Qaydalar azərbaycan respublikasi föVQƏladə hallar nazirliyi sənayedə İŞLƏrin təHLÜKƏsiz göRÜLMƏsi və
5.44.39.16=_66134-“Kitabi-dədə Qorqud” və “Koroğlu” eposları.Paralellər və müqayisələr.docx
  Sərbəst iş Fakültə: Filologiya İxtisas: Filologiya(Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Qrup: b-21 138a tələbə: Hüseynzadə Aysun
185.222.95.9=_992419-Sinif kitabı Texniki təminat.pdf
  “Kompüter” dedikdə, ilk növbədə, masanın üzərinə qoyulan, yax ud çantada daşına bilən kompüterlər yada düşür. Ona görə ki, bu kompüterlərdən məktəblərdə, iş yerlərində və əksər evlərdə var. Ovuca yerləşən kompüter­ ləri də başqalarında
212.47.140.148=_172150-biologiya kitab 1.docx
  Biologiya yun
5.197.134.128=_817868-kitab20100722120332154.pdf
  Ġahin Fazil Fərzəlibəyli
185.81.84.40=_13006-kitab uzu.docx
  Mmc mühafiZƏ olunan obyektdə buraxilan
85.132.117.94=_12430-Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı.docx
  2. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı
5.197.229.240=_338283-F_hl_ pe__l_ri v_ i_l_rin Vahid Tarif-_xtisas Sor_u Kitab_as_ (h.docx
  Fəhlə peşələri və işlərin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası (hissə 1)
212.47.140.186=_962926-10-2 - FƏHLƏ PEŞƏLƏRİ VƏ İŞLƏRİN VAHİD TARİF-İXTİSAS SORĞU KİTABÇASI (hissə 1).PDF
  "Dövlət qeydiyyatına alınmışdır" Azərbaycan Respublikasının
188.253.234.235=_1753140-Ali mekteb pedaqogikasi-kitab.pdf
  M.İSMİxanov, H. Bayramov, S. VƏLİyeva
85.132.7.50=_830248-kitab20110305115844139.pdf
  Solmaz qaşqay
5.250.203.53=_343040-[kitabyurdu.org]-Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları.doc
  Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları
212.47.143.1=_559831-Kitab-2 Sınaq oxunuşu.pdf
  Ceyhunun çiynindən dəyən güllə həmin yerdə paltara qan izi açmışdı. Güllə yəqin ki iriçaplı
185.222.95.26=_1612396-kitabyurdu_org_biokimya-muhazireler_compressed.pdf
  Biokimyadan mühazirələr. MƏRuzəÇİ: prof. Yusifov Nazim Məhəmməd oğlu
5.134.57.66=_511797-İAK.Kitab.son.docx
  M.Ə. Nağıyeva M. K. Zamanova A. S. Zamanova R. E. Haqverdiyeva azərbaycan diLİNDƏ
46.228.186.11=_22125-86.Humanitar müdaxilə bənövşəyi kitab 59, qısadı.docx
  Humanitar müdaxilə konsepsiyasının tarixi kökləri təbii hüquqla və beynəlxalq adət hüququnun yaranması ilə bağlı olmuşdur
109.237.118.3=_463948-yeni kitab Oxu təl. metodikası 8.02.23.docx
  Azərbaycan respublikasi elm və TƏHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universiteti nabat cəFƏrova oxu təLİMİNİn metodikasi
213.172.92.105=_1470476-Direktorun el kitabi_A5 21 04 2021.pdf
  Direktorun el kitabi A5 21 04 2021. indd
94.20.49.14=_1105540-kitabyurdu_org-bitki-morfologiyasi-ve-anatomiyasi-muhazire_compressed.pdf
  Adau botanika və bitki fiziologiyasi kafedrasi zaur hüMBƏtov
directory Kitab  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə