arasdirmalar
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu vəLİ xuluflu – 120
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu təRTƏr rayon icra hakiMİYYƏTİ
pdf/arasdirmalar
  Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
arasdirmalar
  Amea-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəşrləri (2010-2016) Kazımov Q
  Rəyçi və ön sözün müəllifi: Əziz ƏLƏKBƏRLİ
  Rza xəLİlov- 70
  Azərbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu hacalı NӘCӘFOĞlu azәrbaycanda vә Türkiyәdә
  CƏlal bəYDİLİ (MƏMMƏdov) İSTİqbal xalq əDƏBİyyatinindir
pdf/arasdirmalar
  HƏQİQƏTİ baki – 2011 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu naiLƏ SƏMƏdova insan, zaman və HƏyat
arasdirmalar
  AZƏrbaycan milli elmlər akademi­yasi­ folklor institutu ­­­­­­­­­­­­­­­­­ ZÜMRÜd məNSİmova zaqatala
  MÜhaciRƏTDƏ folklor araşdirmalari I kitab bаki – 2015 Elmi redaktor: Muxtar kazimoğlu (İmanov)
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu muxtar kazimoğlu folklor həm keçMİŞ, HƏm də bu güNDÜR
pdf/arasdirmalar
  Мяммядаьа султанов йазылы абидялярин тядгиги бакы – 2010 азярбайжан милли елмляр академийасы
arasdirmalar
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  İlhami Cəfərsoy İber və H’ay folklorunda türk miFİk təFƏKKÜRÜNÜN İZLƏRİ baki 2014 Elmi redaktor: Tofiq Hacıyev
  Baki – 2012 Bismillahir-rəhmanir-rəhim amea-nın müxbir üzvü, prof. A. Nəbiyevin xatirəsinə həsr edirəm
pdf/arasdirmalar
  MÖHSÜn nağisoylu XVI əsr azərbaycan təRCÜMƏ ƏSƏRİ “KƏvamiLÜt-təBİR” Bakı – 2011 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adina əlyazmalar institutu
arasdirmalar
  ÇAĞDAŞ folklor: problemləR, perspektiVLƏr baki – 2015 TƏRTİBÇİ: Nuridə muxtarzadə
  AŞiq talib kюnlцm Vяtяn arzular
pdf/arasdirmalar
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
arasdirmalar
  TÜrk xalqlari folkloru IV kitab altay dastanlari və ƏfsanəLƏRİ baki – 2016 Redaktoru: fil. ü. f d. Əfzələddin ƏSGƏR
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
pdf/arasdirmalar
  Created by Neevia Personal Converter trial version есмира ъавадова
arasdirmalar
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
  Rəyçi və ön sözün müəllifi: Əziz ƏLƏKBƏRLİ
directory arasdirmalar  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə