external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
store/files/file
  Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında
external/ckfinder/userfiles/files
  AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Mətn prosessoru imkan verir
  2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?
Projectfiles/file
  İqtisadiyyatın əsasları
userfiles/files
  Azərbaycan respublikasi adindan qətnamə surəTİ
  Məhkəmənin adı
  Sumqayit apellyasiya məHKƏMƏSİNİn müLKİ kollegiyasi qərardad 13 oktyabr 2016-cı IL
external/ckfinder/userfiles/files
  Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети
userfiles/files
  Aycan Respublika
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
userfiles/files
  Mühazirəcilər: Anar Hacıyev, İradə Məmmədova, Müsəllim Əmiraslanov, Elmira Qurbanova, Nailə Kərimova, Mətanət Hacıyeva
  TəLİMİn proqrami məkan
external/ckfinder/userfiles/files
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
uploads/files
  Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi barədə
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
external/ckfinder/userfiles/files
  Həyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİNİn nəZƏRİ Əsaslari fəNNİNDƏn test suallari
  İnşaat materialları və məmulatları” (İTF, TİF) Materialların əyilmədə möhkəmliyi hansı düsturla hesablanır ?
files/file
  Heyvanlar aləmi haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
  Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
system/cms/files/files/000/000/101/original
  Essensiale forte n kapsullar essentiale® forte n tərkibi
external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “İstehsalın təşkili və idarə edilməsi” Müəllim: Soltanov N. S
user_files/files
  Yazılım Şekli Seçmeli Bölüm Gıda Mühendisliği
utdData/userfiles/file
  -
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  2. Mineralların möhkəmliyinin təyini hansı cihazda aparılır?
userFiles/file
  Medical Student Performance Evaluation
files/file/Kilavuzlar
  Kılavuzlar
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  İnşaat-texnologiya
ckfinder/userfiles/files/bitirmeler
  T. C. Erciyes üNİversitesi eczacilik faküLtesi Dİyabet tedaviSİ GÖren hastalarin hastalik ve tedavileri hakkindaki BİLGİ DÜZEYleriNİn değerlendiRİlmesi Hazırlayan
Projectfiles/file
  Ətraf müHİTDƏN İSTİfadəNİn elmi-NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ İNKİŞafinin əsas məRHƏLƏLƏRİ
  Fövqəladə hallarda fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə qaydaları və əhalinin, fəhlə və qulluqçuların təchizat prinsipləri
userfiles/files
  Məhkəmənin adı
external/ckfinder/userfiles/files
  Əməyin mühafizəsi fənnindən testlər Əməyin mühafizəsi nəyi öyrədir?
  MÜLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  694a Xarici dil-2
external/ckfinder/userfiles/files
  İNŞaat-texnologiYA
saglik/userfiles/file
  Saygıdeğer meslektaşlarımız
external/ckfinder/userfiles/files/mituser/files
  Əlizadə Rauf Arif
userfiles/files
  Kateter uygulamalari
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
userfiles/file/conferences
  AZƏrbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ sumqayit döVLƏt unġversġtetġ amea-nın NƏSĠMĠ adina dġLÇĠLĠK Ġnstġtutu
userfiles/file_on_download
  Mutaxassislik: 5A510108-Dermatovenerologiya Mavzu: O’choqli alopesiya bilan kasallangan bolalarning psixosomatik tavsifi Ilmiy rahbar
userfiles/files
  ”Bəlğəm nümunələrinin düzgün toplanması qaydaları” təliminin proqrami məkan
files/file
  Bcooc işin təsviri Tibb və Anti-Dopinq üzrə Koordinator
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin mьvazinYtlYєdiricisi olan qьvvYsinin qiymYtini tapэn
  AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə:İnşaat texnologiya Kafedra: Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
Projectfiles/file
  Kurs: I qrup: 480
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
userfiles/file/scientific_publications
  Uot heydəR ƏLİyevin nitqində MÜRƏKKƏb cüMLƏLƏRDƏN İSTİfadə Üsullari
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  642r Peşə Etikası
external/ckfinder/userfiles/files
  Peşə etika” fənni üzrə test sualları
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
Projectfiles/file
  AZƏrbaycanda kollektiVLƏŞMƏ VƏ onon nəTİCƏLƏRİ
external/ckfinder/userfiles/files
  Strasburq Universitetinin prezidenti Alen Beretzin rəhbərliyi ilə Fransa ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti Universitetimizdə olmuşdur
files/files/ceküs/döküman
  Gebelere d vitamiNİ destek programi rehberi Genel Bilgi
0F2E3C/wysiwyg_files/FilesModule/iop/20091021112558-mrhfklxkzlisioksy
  YAĞda çÖZÜnen vitaminler: a vitamini
external/ckfinder/userfiles/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( Şirinzadə İ. )
  «Xidmət fəaliyyətinin psixoloji təminati, ekstremal şəraitdə psixologiya» fənni üzrə Testlər
  1. Ekologiya nəyi öyrənir?
  1. Ekologiya nəyi öyrənir?
userfiles/file_on_download
  Diarеya bilan kеchadigan kasalliklarning erta tashxisi
media/files/file
  Anabilim Dalı : dermatoloji anabiLİm dali planlanan Girişimin Adı : atopi yama testi
  Anabilim Dalı : dermatoloji anabiLİm dali planlanan Girişimin Adı : foto patch (yama) testi
  TÜrk dermatoloji derneğİ dermatoalerji Çalişma grubu atopik ekzema hasta biLGİlendirme formu
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Г. И. Али-заде, А. Р. Джалилова, Х. Х. Магеррамова, И. И. Алиев
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Bina və qurğularda, əsas və bünövrələrin düzəldilməsi ücün qruntda nəzərdə tutulan qazıntı
files/file
  TÜRKİye kronik viral hepatit tani ve tedavi rehberi 2015
files/files/ceküs/döküman
  Perinatal ve bebek öLÜmleri BİLGİ formu-2009
userfiles/files
  Ortopedi kliNİĞİ hemşİrelik rehberi
files/files/ceküs/döküman
  Kalça displazisi tanımı kapsamındaki sorun üç grupta değerlendirilir: Kalça displazisi tanımı kapsamındaki sorun üç grupta değerlendirilir
files/files
  Trimestru trudnoćE u prvom tromjesečju trudnoće
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə : Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
userfiles/files
  Məhkəmənin adı
ckfinder/userfiles/files/bitirmeler
  T. c erciyes üNİversitesi sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” AzMİU-nun rektoru
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
  AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
userfiles/file/scientific_publications
  Uot 81. 373. 47 BƏDİİ ƏSƏRLƏRİn diLİNDƏ DİalektizmləRİn yeri VƏ MÖvqeyi
userfiles/files
  Dünya Sağlık Örgütü tarafından, her yılın Mayıs ayının ilk Salı günü Dünya Astım Günü olarak kabul edilmiştir. 3 Mayıs Salı gününün Dünya Astım Günü olarak kutlanmasının amacı
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
files/file
  «Bitki mühafizəsi haqqında» Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: Azərbaycan Respublikası «Bitki mühafizəsi haqqında»
  Обращали внимание именно маленькие граждане нашей страны
external/ckfinder/userfiles/files
  Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?
Projectfiles/file
  Soyad: Abdullayeva
files/file/pdf/puader_kongre_2
  İnfantil Kolik
  Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Dorsapax/userfiles/file
  Effient ® 2 15 / 12 / 91 ﺎﺿﺭ-ﻥﺎﻳﺪﺳﺍ
media/files/file
  Gereçler 1-Antiseptik (povidon iyodin70’lik izopropil alkol veya klorheksidin) 2
external/ckfinder/userfiles/files
  1. İnfiltrasiya nYdir?
  1. Aşağıdakılardan biri dilin funksiyalarına aiddir
Projectfiles/file
  ŞƏXSİYYƏTİn mahiYYƏTİ VƏ strukturu
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  654a1 Azərbaycan tarixi
sites/default/files/files/kurse
  Veranstaltungsort Dipl. Ing. Peter Schatz
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İCTİMAİ FƏNLƏR” kafedrasi fəNN: MÜHƏNDİs psixologiyasi suallar
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Meliorasiya sistemlərinin istismari və monitorinqi” FƏnnindəN İmtahan suallari I böLMƏ
external/ckfinder/userfiles/files
  Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərin
  FakultY: 哲Yqliyyat" ンxtisas: 050622 添erstnYqliyyat vasitYlYrinin mhYndisliyi" Kafedra: 鈍stilik, qaz tYchizat vY ventilyasiya"
files/files
  Eiropas padome
site_files/file/scienwork/scienworks_2012/docs/1-Tehnolog_na_hrani_i_napitki
  Мучные кондитерские изделия специального назначения в. Н. Ковбаса
external/ckfinder/userfiles/files/qkuser/files
  Ödənişli əsaslarla qəbul olunmuş abituriyentlər aşağıdakı hallarda təhsil haqqından azad olunurlar
directory files File  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə