external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
store/files/file
  Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında
external/ckfinder/userfiles/files
  AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Mətn prosessoru imkan verir
  2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?
Projectfiles/file
  İqtisadiyyatın əsasları
userfiles/files
  AZƏrbaycan respublikasi adindan qətnamə surəTİ
/userfiles/file/OZiPZ/Kleszcze/kleszcz mały czy ____/foliogramy
  Zachorowania I zapadalnośĆ na kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim I w Polsce w latach 2004 2009
store/files/file
  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 23 dekabr tarixli Sərəncamı ilə
userfiles/files
  Məhkəmənin adı
  Sumqayit apellyasiya məHKƏMƏSİNİn müLKİ kollegiyasi qərardad 13 oktyabr 2016-cı IL
external/ckfinder/userfiles/files
  Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  644a Peşə etikası
userfiles/files
  Aycan Respublika
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
  AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
files/file
  Yap namizədlər Siyahısı
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  1. Metrologiya nədir?
external/ckfinder/userfiles/files
  1. İbtidai bitkilərə nələr aiddir?
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
userfiles/files
  Mühazirəcilər: Anar Hacıyev, İradə Məmmədova, Müsəllim Əmiraslanov, Elmira
  TƏLİMİn proqrami məkan
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
uploads/files
  Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi barədə
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
userfiles/file_on_download
  Результаты лучевых исследований у больных ишемической болезнью сердца до и после операции
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
external/ckfinder/userfiles/files
  HƏyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİNİn nəZƏRİ Əsaslari fəNNİNDƏn test suallari
  İnşaat materialları və məmulatları” (İTF, TİF) Materialların əyilmədə möhkəmliyi hansı düsturla hesablanır ?
files/file
  Heyvanlar aləmi haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
  Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında azərbaycan respublikasinin qanunu
system/cms/files/files/000/000/101/original
  Essensiale forte n kapsullar essentiale® forte n tərkibi
external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “İstehsalın təşkili və idarə edilməsi” Müəllim: Soltanov N. S
user_files/files
  Yazılım Şekli Seçmeli Bölüm Gıda Mühendisliği
utdData/userfiles/file
  Doç. Dr. Selahittin Çayan
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  2. Mineralların möhkəmliyinin təyini hansı cihazda aparılır?
userFiles/file
  Medical Student Performance Evaluation
files/file/Kilavuzlar
  Kılavuzlar
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  İnşaat-texnologiya
ckfinder/userfiles/files/bitirmeler
  T. C. Erciyes üNİversitesi eczacilik faküLtesi Dİyabet tedaviSİ GÖren hastalarin hastalik ve tedavileri hakkindaki BİLGİ DÜZEYleriNİn değerlendiRİlmesi Hazırlayan
Projectfiles/file
  Ətraf müHİTDƏN İSTİfadəNİn elmi-NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ İNKİŞafinin əsas məRHƏLƏLƏRİ
  Fövqəladə hallarda fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə qaydaları və əhalinin, fəhlə və qulluqçuların təchizat prinsipləri
userfiles/files
  Məhkəmənin adı
external/ckfinder/userfiles/files
  Əməyin mühafizəsi fənnindən testlər Əməyin mühafizəsi nəyi öyrədir?
  MÜLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  694a Xarici dil-2
external/ckfinder/userfiles/files
  İNŞaat-texnologiYA
saglik/userfiles/file
  Saygıdeğer meslektaşlarımız
external/ckfinder/userfiles/files/mituser/files
  Əlizadə Rauf Arif
userfiles/files
  Kateter uygulamalari
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
userfiles/file/conferences
  AZƏrbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ sumqayit döVLƏt unġversġtetġ amea-nın NƏSĠMĠ adina dġLÇĠLĠK Ġnstġtutu
userfiles/file_on_download
  Mutaxassislik: 5A510108-Dermatovenerologiya Mavzu: O’choqli alopesiya bilan kasallangan bolalarning psixosomatik tavsifi Ilmiy rahbar
userfiles/files
  ”Bəlğəm nümunələrinin düzgün toplanması qaydaları” təliminin proqrami məkan
files/file
  Bcooc işin təsviri Tibb və Anti-Dopinq üzrə Koordinator
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin mьvazinYtlYєdiricisi olan qьvvYsinin qiymYtini tapэn
  AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə:İnşaat texnologiya Kafedra: Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
Projectfiles/file
  Kurs: I qrup: 480
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
userfiles/file/scientific_publications
  Uot heydəR ƏLİyevin nitqində MÜRƏKKƏb cüMLƏLƏRDƏN İSTİfadə Üsullari
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  642r Peşə Etikası
external/ckfinder/userfiles/files
  Peşə etika” fənni üzrə test sualları
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
Projectfiles/file
  AZƏrbaycanda kollektiVLƏŞMƏ VƏ onon nəTİCƏLƏRİ
external/ckfinder/userfiles/files
  Strasburq Universitetinin prezidenti Alen Beretzin rəhbərliyi ilə Fransa ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti Universitetimizdə olmuşdur
files/files/ceküs/döküman
  Gebelere d vitamiNİ destek programi rehberi Genel Bilgi
0F2E3C/wysiwyg_files/FilesModule/iop/20091021112558-mrhfklxkzlisioksy
  YAĞda çÖZÜnen vitaminler: a vitamini
external/ckfinder/userfiles/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( Şirinzadə İ. )
  «Xidmət fəaliyyətinin psixoloji təminati, ekstremal şəraitdə psixologiya» fənni üzrə Testlər
  1. Ekologiya nəyi öyrənir?
  1. Ekologiya nəyi öyrənir?
userfiles/file_on_download
  Diarеya bilan kеchadigan kasalliklarning erta tashxisi
media/files/file
  Anabilim Dalı : dermatoloji anabiLİm dali planlanan Girişimin Adı : atopi yama testi
  Anabilim Dalı : dermatoloji anabiLİm dali planlanan Girişimin Adı : foto patch (yama) testi
  TÜrk dermatoloji derneğİ dermatoalerji Çalişma grubu atopik ekzema hasta biLGİlendirme formu
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Г. И. Али-заде, А. Р. Джалилова, Х. Х. Магеррамова, И. И. Алиев
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Bina və qurğularda, əsas və bünövrələrin düzəldilməsi ücün qruntda nəzərdə tutulan qazıntı
files/file
  TÜRKİye kronik viral hepatit tani ve tedavi rehberi 2015
files/files/ceküs/döküman
  Perinatal ve bebek öLÜmleri BİLGİ formu-2009
userfiles/files
  Ortopedi kliNİĞİ hemşİrelik rehberi
files/files/ceküs/döküman
  Kalça displazisi tanımı kapsamındaki sorun üç grupta değerlendirilir: Kalça displazisi tanımı kapsamındaki sorun üç grupta değerlendirilir
files/files
  Trimestru trudnoćE u prvom tromjesečju trudnoće
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə : Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
userfiles/files
  Məhkəmənin adı
ckfinder/userfiles/files/bitirmeler
  T. c erciyes üNİversitesi sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” AzMİU-nun rektoru
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
  AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
userfiles/file/scientific_publications
  Uot 81. 373. 47 BƏDİİ ƏSƏRLƏRİn diLİNDƏ DİalektizmləRİn yeri VƏ MÖvqeyi
userfiles/files
  Dünya Sağlık Örgütü tarafından, her yılın Mayıs ayının ilk Salı günü Dünya Astım Günü olarak kabul edilmiştir. 3 Mayıs Salı gününün Dünya Astım Günü olarak kutlanmasının amacı
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
files/file
  «Bitki mühafizəsi haqqında» Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: Azərbaycan Respublikası «Bitki mühafizəsi haqqında»
  Обращали внимание именно маленькие граждане нашей страны
external/ckfinder/userfiles/files
  Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?
Projectfiles/file
  Soyad: Abdullayeva
files/file/pdf/puader_kongre_2
  İnfantil Kolik
  Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Dorsapax/userfiles/file
  Effient ® 2 15 / 12 / 91 ﺎﺿﺭ-ﻥﺎﻳﺪﺳﺍ
media/files/file
  Gereçler 1-Antiseptik (povidon iyodin70’lik izopropil alkol veya klorheksidin) 2
external/ckfinder/userfiles/files
  1. İnfiltrasiya nYdir?
  1. Aşağıdakılardan biri dilin funksiyalarına aiddir
Projectfiles/file
  ŞƏXSİYYƏTİn mahiYYƏTİ VƏ strukturu
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  654a1 Azərbaycan tarixi
sites/default/files/files/kurse
  Veranstaltungsort Dipl. Ing. Peter Schatz
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İCTİMAİ FƏNLƏR” kafedrasi fəNN: MÜHƏNDİs psixologiyasi suallar
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Meliorasiya sistemlərinin istismari və monitorinqi” FƏnnindəN İmtahan suallari I böLMƏ
external/ckfinder/userfiles/files
  Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərin
  FakultY: 哲Yqliyyat" ンxtisas: 050622 添erstnYqliyyat vasitYlYrinin mhYndisliyi" Kafedra: 鈍stilik, qaz tYchizat vY ventilyasiya"
files/files
  Eiropas padome
site_files/file/scienwork/scienworks_2012/docs/1-Tehnolog_na_hrani_i_napitki
  Мучные кондитерские изделия специального назначения в. Н. Ковбаса
external/ckfinder/userfiles/files/qkuser/files
  Ödənişli əsaslarla qəbul olunmuş abituriyentlər aşağıdakı hallarda təhsil haqqından azad olunurlar
userfiles/files
  İş №2(107) 1097/2016 Az ərbaycan Respublikası adından
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Sensor sistemləRİ FƏNNİ ÜZRƏ İmtahan suallari birinci qrupun sualları
  İnformasiya sistemləRİNDƏ monitorinq və Dİaqnostika texnologiyalari 843a1,a2 Birinci qrupun sualları
sites/otdk.pte.hu/files/files
  Anatómia, morfológia I. tagozat
files/files/Files 2
  Karimov I. A. Barkamol avlod O’zbekiston
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti elmi ƏSƏRLƏR
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Landşaftın əsas komponentləri
userfiles/file/scientific_publications
  Sumgayit state university
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  N. R. Namazov
  Еколоэиа вя ятраф мцщитин мцщафизяси
userfiles/file/scientific_publications
  İssn-1680-1245 sumqayit döVLƏt universiteti
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Ekologġya və Ətraf müHĠTĠn mühafġZƏSĠ uot: 631. 616. 013. 004
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Klassik vergitutma nəzəriyyəsini elmə kimlər daxil etmişdir?
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ” sentyabr 2016-cı il
external/ckfinder/userfiles/files
  Мянимсямя эюстяриcиляри барядя кафедраnın айлыг мялуматы 2014/2015ci тядрис илинин “yaz” семестриндя «СTvə mks» факцлтясинин
files/file
  Y e k u n h e s a b a t bakı 2003 I. Xülasə
external/ckfinder/userfiles/files
  Мянимсямя эюстяриcиляри барядя кафедраnın айлыг мялуматы 2014/2015-ci тядрис илинин “yaz” семестриндя «СTvə mks» факцлтясинин
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  644a Elektrotexnika
external/ckfinder/userfiles/files
  Elmi adların verilməsinə dair attestasiya işinə daxil olan və aak-a göndərilməli sənədlərin s I yahis I
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Gün Saatlar Au d M206a
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  Kafedra: Fənn: “İnsan resurslarının idarə edilməsi” Müəllim: Qruplar
Projectfiles/file
  Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  35- sosiologiya qiyabi 2017 2202a, 2252a, 2323a, 2483a, 2473a, 2453a, 2745a, 2922a
uploads/files
  Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Yazılı İmtahan otağı İnformatika elmini müasir problemləri M846a,M846r
fileadmin/Content/Files/File/Haber-eki/2010
  T. C. Avrupa biRLİĞİ genel sekreterliĞİ, T. C. Merkezi Fİnans ve ihale biRİMİ, Avrupa biRLİĞİ TÜRKİye delegasyonu
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Memarlıq Elmi əsərlər
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Danışıq səslərindən bəhs edən dilçilik şöbəsi necə adlanır?
userfiles/file/scientific_publications
  Magistrantların XV respublika Elmi konfransı, 14-15 may 2015-ci IL
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  A. B. Dolxanov
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Torpağı dağ süxurlarından fərqləndirən əsas xassə nədir?
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Uot 631. 445. 4 Q. M. MƏMMƏdov, Y.Ġ. ġAhverdiyev, H. M. HƏSƏnov, S. Y
Projectfiles/file
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
userfiles/file/scientific_publications
  Ġssn-1680-1245 sumqayit döVLƏt unġversġtetġ
external/ckfinder/userfiles/files
  AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallar və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=/Files/Filer/Lokale_afdelinger/lyngbytaarbaek/Bioregistrering
  Planteliste for tordals mose 1996-2011
UserFiles/File/2011/mo222-226ru
  Наименование вида Факультативная всхожесть
userfiles/files
  Ümumi MÜDDƏalar maddə Əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı və onun təmin edilməsinin əsasları
  Sanatoriya-kurort müəssisələrində sanitar-gigiyenik Tələblər
files/file/Beynelxalq Qanunvericilik
  İnsan hüquqlari haqqinda ümumi bəyannamə Preambula
userfiles/files
  «Tibbi tullantıların idarə olunmasına dair Tələblər»in təsdiq edilməsi haqqında azərbaycan respublikasinin naziRLƏr kabinetiNİn qərari «İstehsalat və məişət tullantıları haqqında»
saglik/userfiles/file
  Boulevard Hotel Bakü Azerbaycan
Projectfiles/file
  Soyad: Abdullayeva
  Soyad: Abdullayeva
files/file/Milli qanunvericilik
  AZƏrbaycan respublikasinin seçKİ MƏCƏLLƏSİ
WriteReadData/userfiles/file/userfiles
  Name of the Division: bsi name of the Scheme
WriteReadData/userfiles/file/Scientific Meet-Feb-17
  Name: C. Murugan, Scientist- d, bsi, src, Coimbatore Date of Joining in bsi as dbt-pdf
UserFiles/File/2010/mo214-220ru
  Классификация пищевых продуктов растительного происхождения и части продукта
files/file
  Редкие растения мира
directory files File  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə