userfiles/depts/therapeutic_dentistry/Novye_dokumenty/rabochaya_programma
  Рабочая учебная программа дисциплины «эндодонтия» для специальности 060201. 65 «Стоматология» Всего зет 6 Всего часов 216, из них
  Рабочая учебная программа дисциплины «пародонтология» для специальности 060201. 65 «Стоматология» Всего зет 4
external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
backend/ckfinder/userfiles/files
  MÖvcud liSTİnq təLƏBLƏRİ
external/ckfinder/userfiles/files
  AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
userfiles
  TÜrkməN ŞEİRİ antologiyasi (XVII – XIX əsrləR) Bakı – 2011
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Mətn prosessoru imkan verir
  2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?
userfiles
  "Sudan istifadə Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında
external/ckfinder/userfiles/files/test_orxan/files
  ZəRBƏ dalğASl İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ
userfiles/files
  Azərbaycan respublikasi adindan qətnamə surəTİ
userfiles
  Su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
userfiles/files
  Məhkəmənin adı
  Sumqayit apellyasiya məHKƏMƏSİNİn müLKİ kollegiyasi qərardad 13 oktyabr 2016-cı IL
external/ckfinder/userfiles/files
  Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети
userfiles/files
  Aycan Respublika
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
userfiles/files
  Mühazirəcilər: Anar Hacıyev, İradə Məmmədova, Müsəllim Əmiraslanov, Elmira Qurbanova, Nailə Kərimova, Mətanət Hacıyeva
  TəLİMİn proqrami məkan
external/ckfinder/userfiles/files
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
external/ckfinder/userfiles/files
  Həyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİNİn nəZƏRİ Əsaslari fəNNİNDƏn test suallari
  İnşaat materialları və məmulatları” (İTF, TİF) Materialların əyilmədə möhkəmliyi hansı düsturla hesablanır ?
ow_userfiles/plugins/forum
  8.ÜNİTE:İlk yardim
userfiles/media/file
  Téma přednášky Téma semináře
  Téma přednášky Téma semináře
external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “İstehsalın təşkili və idarə edilməsi” Müəllim: Soltanov N. S
utdData/userfiles/file
  -
userfiles/docs
  -
UserFiles/ranakalfa/OtherFiles
  %100 doğal soywax masaj mumlari (spa merkezleri İÇİN) Masaj Mumu Çeşitleri
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  2. Mineralların möhkəmliyinin təyini hansı cihazda aparılır?
userfiles/depts/faculty_pediatrics/Metodicheskie_posobiya
  Руководство по практическим умениям педиатра [Текст]: учеб пособие для вузов / под ред. В. О. Быкова изд. 3-е, стереотип. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 574 с.: табл., рис
ow_userfiles/plugins/ifiles
  Peripartal kanamalar sıklık/Mortalite
UserFiles/Servers/Server_442934/File/GrahamCPC
  Preparing for the uic graduation Competency Exam / 2015
userFiles/file
  Medical Student Performance Evaluation
userfiles/depts/urology_andrology_pe/Files
  Кафедра урологии, детской урологии-андрологии с курсом рентгенологии фпдо
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  İnşaat-texnologiya
userfiles
  Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
ckfinder/userfiles/files/bitirmeler
  T. C. Erciyes üNİversitesi eczacilik faküLtesi Dİyabet tedaviSİ GÖren hastalarin hastalik ve tedavileri hakkindaki BİLGİ DÜZEYleriNİn değerlendiRİlmesi Hazırlayan
userfiles
  Molla nəFƏs bu məkana gəLMİŞƏm baki 2010 Türksoy kitabxanası seriyası 3
userfiles/files
  Məhkəmənin adı
external/ckfinder/userfiles/files
  Əməyin mühafizəsi fənnindən testlər Əməyin mühafizəsi nəyi öyrədir?
UserFiles/ahacioglu/OtherFiles
  Boya teknolojiSİ EĞİTİm kursu
external/ckfinder/userfiles/files
  MÜLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  694a Xarici dil-2
external/ckfinder/userfiles/files
  İNŞaat-texnologiYA
userfiles
  TÜrkmən müƏmmalari, deyiŞMƏLƏRİ VƏ VÜcudnaməLƏRİ Bakı – 2011
  ZƏHİRƏDDİn məHƏMMƏd babur baburnamə baki – 2011 Türksoy kitabxanası seriyası: 12
saglik/userfiles/file
  Saygıdeğer meslektaşlarımız
external/ckfinder/userfiles/files/mituser/files
  Əlizadə Rauf Arif
userfiles/files
  Kateter uygulamalari
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
upload/UserFiles
  А. В. Гнездилов Психология и психотерапия потерь
userfiles/file/conferences
  AZƏrbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ sumqayit döVLƏt unġversġtetġ amea-nın NƏSĠMĠ adina dġLÇĠLĠK Ġnstġtutu
userfiles/file_on_download
  Mutaxassislik: 5A510108-Dermatovenerologiya Mavzu: O’choqli alopesiya bilan kasallangan bolalarning psixosomatik tavsifi Ilmiy rahbar
userfiles/files
  ”Bəlğəm nümunələrinin düzgün toplanması qaydaları” təliminin proqrami məkan
userfiles/file
  Filavoviridae ailesinden bir rna virüsüdür
userfiles/depts/microbiology_virusology/Plany_k_prakticheskim_zanyatiyam_na_nedelyu/09.2016/vesna_2017/dlya_inostrancev
  Viruses with a cell of humans and animals. Reproduction of viruses. Methods of diagnostics of virus infections
userfiles/28/files
  T. C. Erzincan üNİversitesi, sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ tibbi Fİzyoloji anabiLİm dali yüksek lisans dersleri
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin mьvazinYtlYєdiricisi olan qьvvYsinin qiymYtini tapэn
  AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə:İnşaat texnologiya Kafedra: Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
userfiles/file/scientific_publications
  Uot heydəR ƏLİyevin nitqində MÜRƏKKƏb cüMLƏLƏRDƏN İSTİfadə Üsullari
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  642r Peşə Etikası
external/ckfinder/userfiles/files
  Peşə etika” fənni üzrə test sualları
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
userfiles/file/2014/04
  Dot wzoru umowy par. 1 pkt. 2: Dostawa 24 godziny
external/ckfinder/userfiles/files
  Strasburq Universitetinin prezidenti Alen Beretzin rəhbərliyi ilə Fransa ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti Universitetimizdə olmuşdur
userfiles/2013/August
  65 Obez Çocuklarda Serum B12 Vitamini Seviyelerinin Normal Populasyon
external/ckfinder/userfiles/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( Şirinzadə İ. )
  «Xidmət fəaliyyətinin psixoloji təminati, ekstremal şəraitdə psixologiya» fənni üzrə Testlər
  1. Ekologiya nəyi öyrənir?
  1. Ekologiya nəyi öyrənir?
userfiles/file_on_download
  Diarеya bilan kеchadigan kasalliklarning erta tashxisi
userfiles/depts/scientist
  Сборник статей d Ставрополь, 2012 удк (082): 159. 9: 616-085:=>616-089: 616-053. 2: 616. 31 Ббк 72. 471. 3я431(2Рос-4Ста) и 66 Научно-практическая конференция с международным участием «Инновации молодых учёных»
upload/userfiles
  Title: The impact of axial injury, extra-axial injury, and combined injury on functional status in traumatic brain injury (tbi) Authors
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Г. И. Али-заде, А. Р. Джалилова, Х. Х. Магеррамова, И. И. Алиев
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Bina və qurğularda, əsas və bünövrələrin düzəldilməsi ücün qruntda nəzərdə tutulan qazıntı
userfiles/2014/April
  9 Türkiye’de Yeni Bir Aşı Uygulaması: Hepatit a implementation of a New Vaccine in Turkey: Hepatitis A
UserFiles
  Bucak Devlet Hastanesi
userfiles/files
  Ortopedi kliNİĞİ hemşİrelik rehberi
tr/images/UserFiles/Documents/Gallery
  “acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım”
userfiles/file/egitim/gaziegitim
  KLİNİk mikrobiyolojide antiBİyotik kullanimi doç. Dr. Meltem Yalınay Çırak
UserFiles/File/egitim/gaziegitim
  Üriner Enfeksiyonlara Mikrobiyolojik Yaklaşım Doç. Dr. Kayhan Çağlar
userfiles/2015/August
  Birinci Basamakta Ankilozan Spondilit Hastalarına Yaklaşım Approach to Ankylosing Spondylitis Patients in Primary Care
userfiles/files
  Məhkəmənin adı
ckfinder/userfiles/files/bitirmeler
  T. c erciyes üNİversitesi sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” AzMİU-nun rektoru
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
  AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
userfiles/depts/morbid_physiology/Inostrancy/teoriya/6_semestr/8
  Сardiac failure Cause acute right ventricular failure can be
userfiles/depts/morbid_physiology/Inostrancy/teoriya/6_semestr/15
  Colloquium IV cause acute right ventricular failure can be
userfiles/file/scientific_publications
  Uot 81. 373. 47 BƏDİİ ƏSƏRLƏRİn diLİNDƏ DİalektizmləRİn yeri VƏ MÖvqeyi
_userfiles/pages/files/Patients/Leaflets
  The British Association of Urological Surgeons
userfiles/files
  Dünya Sağlık Örgütü tarafından, her yılın Mayıs ayının ilk Salı günü Dünya Astım Günü olarak kabul edilmiştir. 3 Mayıs Salı gününün Dünya Astım Günü olarak kutlanmasının amacı
external/ckfinder/userfiles/files
  Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?
tr/images/UserFiles/Documents/Gallery
  Prof. Dr. Gülbin Gökçay
Dorsapax/userfiles/file
  Effient ® 2 15 / 12 / 91 ﺎﺿﺭ-ﻥﺎﻳﺪﺳﺍ
userfiles
  Informovaný souhlas s provedením dobutaminové ZÁTĚŽOVÉ echokardiografie echokardiografická laboratoř
external/ckfinder/userfiles/files
  1. İnfiltrasiya nYdir?
userfiles
  Qafqaz müSƏlmanlari idarəSİ baki islam universiteti
minisiteler/userfiles
  Doç. Dr. Recep alp
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Aşağıdakılardan biri dilin funksiyalarına aiddir
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  654a1 Azərbaycan tarixi
UserFiles/File/tip_meslekleri/ynetmelikler
  GÜzellik ve estetik amaçli sağlik kuruluşlari hakkinda yönetmeliK
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İCTİMAİ FƏNLƏR” kafedrasi fəNN: MÜHƏNDİs psixologiyasi suallar
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Meliorasiya sistemlərinin istismari və monitorinqi” FƏnnindəN İmtahan suallari I böLMƏ
external/ckfinder/userfiles/files
  Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
ow_userfiles/plugins/forum
  Arama ve kurtarma biLGİSİ 6ünite: Kİmyasal biyolojiKRADyolojik ve nükleer silahlar ve korunma yöntemleri
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərin
userfiles/catalog
  Azpol Rust Converter
external/ckfinder/userfiles/files
  FakultY: 哲Yqliyyat" ンxtisas: 050622 添erstnYqliyyat vasitYlYrinin mhYndisliyi" Kafedra: 鈍stilik, qaz tYchizat vY ventilyasiya"
userfiles
  Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti “Azərsu” loqosu olan plombların satınalınması məqsədi ilə təkliflər sorğusu elan edir
userfiles/catalog
  Məhsul haqqında ümumi anlayış
external/ckfinder/userfiles/files/qkuser/files
  Ödənişli əsaslarla qəbul olunmuş abituriyentlər aşağıdakı hallarda təhsil haqqından azad olunurlar
UserFiles/Servers/Server_4792664/File/ptomerlin
  Literary Terms Definitions Master List
userfiles
  Soyqirimlar: faktlar, realliqlar, uydurmalar s
  Tarix və MƏDƏNİYYƏt abiDƏLƏRİNİN
directory userfiles  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə