“Dünyada ağciyər nəqli” mövzusunda konfrans keçirilibYüklə 9,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/3
tarix12.12.2016
ölçüsü9,95 Mb.
1   2   3

Dr. Nicat Səttarov

Dr. Qail Qasımov, 

Dr. Emil Qəhrəmanov 

Uşaqlarda suprakondilyar sınıqlar

D

ekabrın 11-də 

Azərbaycan 

Tibb Uni-

versitetinin Tədris 

Cərrahiyyə Klini-

kasında “Dünya-

da ağciyər nəqli” 

mövzusunda konfrans 

keçirilib.

Konfransda 

döş 

qəfəsi  cərrahiyyəsi və  ağciyər  trans-

plantasiyası 

üzrə 

tanınmış mütə-

xəssis, 


professor 

Adnan  Sayar    da 

dəvət olu nub. ATU-

nun  müəllim  və 

tələbə 

heyətinin iştirak etdiyi bu top-

lantını  giriş  sözü 

ilə 

klinikanının drektoru, 

dosent  


Hacıqulu  Bağırov 

açıb. 


Toplantı da  

ATU-nun 


ümumi 

cərrahiyyə  kafed-

rasının 

müdiri, 


professor  Çərkəz 

Cəfərov və türkiyəli 

professor 

Adnan 


Sayar  məruzə  ilə 

çıxış ediblər.

O, son iki ildə ağ ciyər xərçəngindən əziyyət çəkən 23 xəstəsinin olduğunu bildirib. Ha-

zırda Türkiyədə 6 tibb müəssisəsində ağ ciyər köçürülməsi üzrə əməliyyatlar aparıldığını 

və ilk belə əməliyyatın 2009-ci ildə baş tutduğunu qeyd edib. 

Professor    Tədris  Cərrahiyyə  Klinikasında  yaradılan  şəraiti  yüksək  qiymətləndirərək, 

gələcəkdə  bu  klinikada  ağciyər  köçürülməsi  əməliyyatlarının  həyata  keçirilməsi  üçün 

əməkdaşlığa hazır olduqlarını bildirib.

Sonra ümumi cərrahlıq kafedrasının müdiri, professor Çərkəz Cəfərov “Traxeya və baş 

bronxlarda aparılan reokonstruktiv bərpa əməliyyatları” mövzusunda çıxış etdi. Professor 

25 il ərzində traxeya və baş bronxların iltihab mənşəli daralmaların travmatik zədələmələri 

və şişləri ilə ilə bağlı  92 xəstənin  müalicə və müayinə olunduğunu bildirdi. Bu xəstələrdən 

70-nin  iltihab mənşəli daralmalar olduğunu qeyd etdi və apardığı cərrahi əməliyyatlar və 

nəticələrindən söhbət açdı. 

Toplantı zamanı verilən suallara Adnan Sayar və Çərkəz Cəfərov ətraflı cavab verdilər.

QABİL

“Dünyada ağciyər nəqli” mövzusunda 

konfrans keçirilib 

Professorlar Adnan Sayar və Çərkəz Cəfərovun çıxışları dinlənildi 

u

  

Azərbaycan Tibb Universiteti-

nin Hərbi Tibb Fakültəsində 

“Ebola virusu - bəşər tarixinin 

ən qəddar virus xəstəliyi” mövzusunda 

elmi konfrans keçirilib.

Fakültənin müəllim, rezident və tələbə 

heyətinin iştirakı ilə keçirilən konfransı 

Silahlı Qüvvələrin baş cərrahı, tibb xidməti 

polkovniki Famil Babayev açaraq məruzə 

olunacaq məsələlərin 

aktuallığı barədə 

məlumat verib.

O, “Ebola” virusu, 

xəstəliyin yayılma 

coğrafiyası, onun 

yaratdığı problemlər 

və bu virusun 

Azərbaycanda ya-

yılmasının qarşısını 

almaq məqsədilə 

profilaktik tədbirlərin 

keçirilməsi haqda 

məruzə ilə çıxış edib.

Sonra Silahlı 

Qüvvələrin baş 

infeksionisti, tibb 

xidməti polkovniki 

Azər Nağıyevin “Virus mənşəli hemorra-

gik qızdırmalar”, tibb xidməti polkovnik-

leytenantı Azad Məmmədovun “Ebola 

virusu tərəfindən törədilən xəstəlik” və 

tibb xidməti polkovnik-leytenantı Fərhad 

Meybəliyevin “Kontagioz hemorragik qız-

dırmalarda əks-epidemik tədbirlər” mövzu-

sunda məruzələri dinlənilib.

Fərid ƏDALƏT

Hərbi 

Tibb 

Fakültəsində 

“Ebola” virusu ilə bağlı elmi 

konfrans keçirilib


http://www.amu.edu.az

15 dekabr   2014-ъц ил Bəzən işimiz hansısa məlumatı poçtla 

göndərməyi tələb edir. Sorğumuzun qısa 

müddətdə cavablanacağını gözləyərkən 

tez-tez “yeniləmək” düyməsini basırıq. Elektron 

poçtun tez-tez yoxlanılması stressin toplanma-

sına və psixi pozuntuların inkişafına səbəb olur. 

AzərTAc xarici KİV-lərə istinadla xəbər verir ki

Kanada alimləri tədqiqatın nəticələrinə əsasən 

belə qənaətə gəliblər.

Mütəxəssislər  elektron  poçtla  hər  hansı 

məktubunuza  cavab  almaq  üçün  kompyu-

terin  qarşısında  az  vaxt  keçirməyi  məsləhət 

görürlər.  Gün  ərzində  poçtunuza  cəmi  üç 

dəfə - səhər, günorta və axşam girin. Elektron 

poçtun  özü  təcili  olmayan  məlumatlar  üçün 

nəzərdə tutulub. Belə olan halda yazışma eti-

keti də pozulmur.

Risk  qrupuna  ofis  işçiləri  daxildir,  çünki 

poçtla  cavab  gözləmək  onların  vəzifəsinin 

bir hissəsi sayılır. Belə olan halda alimlər bir 

dəfəyə  maksimum  məlumata  cavab  verməyi 

təklif edirlər. Onda həm dincəlməyə, həm də 

digər daha vacib və maraqlı tapşırıqlara vaxt 

qalır.


Tibbi    profilaktika  fakültəsinin  I  kurs,  618

b

    qrup tələbəsi Hacıyeva Mafizət Eldəniz    qızının adına ve-

rilmiş qiymət  kitabçası   itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Aslanov Faiq  Mirsəməd oğluna  Azərbaycan Tibb 

Universiteti tərəfindən 1997- ci ildə həkim-stomatoloq   

ixtisası üzrə verilmiş internatura vəsiqəsi itdiyi üçün 

etibarsız sayılır.

Rəsulova    Arzu  Nazim  qızına    Azərbaycan  Tibb 

Universiteti  tərəfindən 1998-ci ildə pediatr  ixtisası 

üzrə verilmiş internatura vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız 

sayılır.


Quliyeva  Ülkər  Səfər  qızına    Azərbaycan  Tibb 

Universiteti  tərəfindən 2003-cü ildə həkim-laborant  

ixtisası üzrə verilmiş internatura vəsiqəsi itdiyi üçün 

etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika fakültəsinin IV kurs, 2

b

  qrup tələbəsi  Etibarlı Nərmin Nərman  qızının adına ve-

rilmiş qiymət  kitabçası   itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya  fakültəsinin  I  kurs,  737

a

    qrup tələbəsi  Oğuzhan Sarıhasan Tanju oğlunun  adına ve-

rilmiş tələbə bileti   itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Qafqaz Universitetinin pedaqoji  riyaziyyat  və in-

formatika fakültəsinin V kurs tələbəsi Mahmudzadə 

Ziyarət Allahverdi qızının adına verilmiş tələbə bileti 

itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Əczaçılıq fakültəsinin III kurs, 800

b

  qrup tələbəsi  Həzizadə Ramil Sərdar oğlunun  adına verilmiş tələbə 

bileti   itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II  müalicə-profilaktika  fakültəsinin  V  kurs,  365a  

qrup tələbəsi  Əhmədli Sona Sərxan qızının   adına 

verilmiş tələbə bileti   itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Áàø ðåäàêòîð

ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Ìüÿëëèôëÿðëÿ  ðåäàêñèéàíûí 

ìþâãåéè  üñò-üñòÿ äüøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð  ýåðè  ãàéòàðûëìûð.

Qəzet “Òÿáèá”  ãÿze òè íèí  

êîìïyuòåð ìÿð êÿ zèíäÿ éûğûëûð, 

ñÿùè ôÿ ëÿíèð, “Áÿõòèéàð-4” ÈÊØ-äÿ 

÷àï îëóíóð

.      

Ц Н В А Н Ы М Ы З:

Мярданов гардашлары - 100

2-ъи мяртябя,

тел.: 595-24-97

tabibqazeti@gmail.com

Ëèñåíçèéà Н - 022633

Èíäåêñ -0269

Ñàéû 4000

Ñèôàðèø: 197

 

 Кафедраlarын  профессорlar (елмляр докторları):    

- Onkologiya kafedrası -1 yer (0,5 vahid)

- Ümumi cərrahlıq və anesteziologiya kafedrası -1 yer 

- Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası  -1 yer (0,5 vahid)

- Psixiatriya kafedrası -1 yer (0,25 vahid)

- I mamalıq və ginekologiya kafedrası  -1 yer (0,5 vahid)  Kafedraların  dosentləri (fəlsəfə doktorları):

 

- Ümumi cərrahlıq və anesteziologiya kafedrası -1 yer (0.25 vahid) 

- Ümumi cərrahlıq və anesteziologiya kafedrası -1 yer (0,5 vahid)

- Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrası -1 yer (0,5 vahid)

- Ümumi və toksikoloji kimya kafedrası  -1 yer 

-  Yoluxucu xəstəliklər kafedrası  -1 yer (0,5 vahid)

- Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrası -1 yer 

- Onkologiya kafedrası -1 yer 

 

 

Kafedraların baş müəllimləri:    

- Farmakoqnoziya və botanika kafedrası -1 yer 

- Azərbaycan dili kafedrası -1 yer (0,75 vahid)

Kafedraların müəllimləri:

- Xarici dillər kafedrası  - 1 yer 

- Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası  -1 yer (0,5 vahid) 

- Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası  -1 yer (0,5 vahid) Kafedraların assistentləri:

- Tibbi biologiya və genetika kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- Oftalmologiya kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- Dermatovenerologiya kafedrası  -1 yer (0,5 vahid) 

- I MPF-nin II daxili xəstəlikləri kafedrası -1 yer  

- Onkologiya kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- Normal fiziologiya kafedrası -1 yer 

- Tibbi fizika və informatika kafedrası -1 yer 

- Urologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)

- Ümumi cərrahlıq və anesteziologiya kafedrası - 1 yer (0,75 vahid)

- Ümumi cərrahlıq və anesteziologiya kafedrası - 1 yer 

- II MPF-nin uşaq xəstəlikləri kafedrası -1 yer 

- Psixiatriya kafedrası  -1 yer 

- Patoloji fiziologiya kafedrası -1 yer

- I uşaq xəstələkləri kafedrası -1 yer (0,75 vahid) 

- Uşaq cərrahlığı kafedrası  -1 yer (0,75 vahid) 

- Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- Neonatologiya kafedrası  -1 yer (0,5 vahid) 

- Bioloji kimya kafedrası  -1 yer (0,5 vahid) 

- Bioloji kimya kafedrası  -1 yer (0,5 vahid) 

- Ağız və  üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası -1 yer 

- Ağız və  üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- Ortopedik stomatologiya kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- II mamalıq və ginekologiya kafedrası  -1 yer (0,5 vahid) 

- Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

- Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası -1 yer (0,5 vahid) 

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma müddəti elan 

qəzetdə («Təbib» qəzeti, 15 dekabr 2014-cü il) dərc olunduğu gündən 30 gün 

keçənədəkdir. Sənədlər rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı 

ünvana təqdim edilməlidir: 

Bakı şəhəri- Az 1007, Bakıxanov küçəsi 23. Telefon: 597-43-23

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

ÊÀ ÔÅÄ RÀ ËÀR ÜZRƏ 

ÀŞÀ ĞÛ ÄÀ ÊÛ ÉÅRËƏRİ ÒÓÒÌÀà Ü×ÜN 

ÌÜÑÀ ÁÈÃß ÅËÀN ÅÄÈR

Elektron poçtun tez-tez 

yoxlanılmasının səbəbi 

stress və psixi pozuntulardır Tasmaniya Universitetinin 

mütəxəssisləri dövlət qulluğunda 

çalışan 3367 işçi arasında sorğu apa-

rıblar. Bir ay çəkən tədqiqat zamanı narahatlıq 

və depressiya hallarının səviyyəsi araşdırılıb. 

Bundan əlavə, könüllülər fiziki işin miqdarını və 

işdən məmnunluq dərəcəsini müşahidə ediblər. 

AzərTAc xəbər verir ki, bu məlumatları “Psych 

Central” nəşri təqdim edib.

Məlum olub ki, oturaq həyat tərzi və bir yerdə 

oturub işləmək insanın psixi vəziyyətinə mənfi 

təsir göstərir. Gün ərzində kompyuter qabağında 

altı saatdan çox oturan insanlarda ruh düşkün-

lüyünün və narahatlıq hissinin səviyyəsi yüksək 

olur.

Tədqiqat zamanı kişilərin hər biri hər gün iş yerində təqribən beş saat, qadınlar isə dörd saat 

vaxt keçiriblər. Depressiya ilə bədənin statik 

vəziyyəti arasında əlaqə qadınlar arasında daha 

çox hiss olunub.

Qeyd edək ki, gün ərzində yığılan gərginlikdən 

yaxa qurtarmağa hətta idman zalına getmək də 

kömək etməyib. Alimlər arada özünə fasilə verib, 

elə iş yerindəcə sadə gimnastika hərəkətləri 

etməyi məsləhət görürlər. Bunun üçün hətta xüsu-

si “ofis” proqramları da mövcuddur. 

Sitrus meyvələr orqanizmə faydalıdır. 

Portağal şirəsində külli miqdarda C 

və D vitaminləri var. Bundan əlavə, 

portağal və onun şirəsi insanın həzm siste-

mini fəallaşdırır, immuniteti möhkəmləndirir, 

hüceyrələri oksidləşmə reaksiyalarından və qocal-

madan müdafiə edir.

Bununla belə, həkimlər portağal şirəsinin insa-

na faydasını tam dəyərləndirə bilmirlər. AzərTAc 

xarici KİV-lərə istinadla xəbər verir ki, İspaniya-

nın Qranada Universitetinin ekspertləri müəyyən 

ediblər ki, 

portağalın 

antioksidant 

xüsusiyyətləri 

güman 


edildiyindən 

10 dəfə çox-

dur.

Amma hər halda azyaşlı uşaqlara portağal və onun şirəsini vermək məsləhət deyil. Hamilə qa-

dınlar və süd verən analar da özlərini bu potensial allergendən qorumalıdırlar.

Oturaq iş insanın psixi vəziyyətinə pis təsir 

göstərir

Portağalın antioksidant xüsusiyyətləri güman 

edildiyindən 10 dəfə çoxdur

Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib q
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib q -> Beş günlük rezident ol
tebib q -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin
tebib q -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib q -> Uşaqların göz sağlamlığı Ötən il oxuculara nümunəvi xidmət göstərilmişdir
tebib q -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib q -> İran nümayəndə heyəti atu- da qonaq oldu qiş İmtahan sessiyasina start veriLDİ
tebib q -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib

Yüklə 9,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə