Düzgün ifadələr: Heparinin antaqonisti Protamin sulfatdırYüklə 119.89 Kb.
Pdf просмотр
tarix27.01.2017
ölçüsü119.89 Kb.

s

sual


1

Düzgün ifadələr:

1. Heparinin antaqonisti Protamin sulfatdır

2. Asetilsalisil turşusutəzə trombların lizisini törədir

3. Heparln yalnız "in vivo" təsir göstərir

4. Epoprostenol prostasiklin reseptorlarını stimulə edir

5. KIopidoqrel qllkoprotein reseptorlannı birbaşa blokada edir

2

Ribosom səviyyəsində zülal sintezini pozmaqla antibakterial təsir göstərən antibiotiklər:

3

Yalnız yerli təyin olunan antibiotiklər:I.Heliomisin

2.Sintomisin

3. Fuzidin natrium

4. Qramisidin

5. Ristomisin sulfat

4

Amfoterisin B üçün səciyyəvidir 1.Fungisid təsirə malikdir

 2.Funqostatik aktiviiyə malikdir

 3. Hipokaliemiya törədir

 4. Hiperkaliemiyaya səbəb olur

 5. HEB-İ keçir

5

Testenat preparatından istifadə olunur:1. KIimakterik pozğunluqlarda

2. Hirsutizmdə

3. Qadınlarda süd vəzinin xərçəngində

4. Prostat vəzin xərçəngində

5. Qadınlarda Virilizm zamanı

6

Sulfalen ilə Baktrimin oxşar cəhətidir:7

 Uyğunluğu müəyyən edin:

I. Prednizolon

II. Efedrin hidroxlorid

1. Presinaptik təsirlidir

2. Qanda şəkərin miqdarını artırır

3. İltihabəleyhinə təsiri var

4. Leykotrienlərin sintezini pozur

5. Taxifilaksiya törədir

                  I                                     II 

8

Qurdəleyhinə preparatların uyğunluğunu müəyyən edin:I. Levamizol

II. Fenasal

I.Suksinatdehidrogenaza fermentini blokada edir 2.0ksidləşmə-

fosformalşma proseslərini blokada edir

3. Bağırsaq sestodozlarının müalicəsində istifadə olunur

4. Bağırsaq nematodozlarının müalicəsində istifadə olunur

5. İmmunosupressiv təsirə malikdir

      I                                                            II

9

Düzgün ifadə deyil:10

Düzgün ifadədir:

1 .Sulfazin malyariya plazmodilərinə qarşı yüksək bioloji fəallıq göstərir 

2.Ftalazoldan sistitlərin müalicəsində istifadə olunur

3.Sulfalen xroniki infeksiyalar zamanı 7-10 gündən bir 2,0 dozada qəbul 

olunur


4. Urosulfan qlukuronidləşməyə məruz qalaraq, bağırsaqlar vasitəsilə 

xaric olur

5. Alqimaf səthi yanıqlar və dərinin irinli zədələnmələri zamanı istifadə 

edilir


11

Fibrinolitiklərin istifadəsi əks göstərişdir:

12

Düzgün ifadə deyil:1.Kalsitonin spazmofiliya zamanı istifadə olunur

2.0steoparoz və nefrokalsinoz zamanı Kalsitrin preparatı təyin edilir

3.Süd vəzlərinin xərçəngində Klomifen sitratdan istifadə olunur

4. Miksedema və kretinizm zamanı Tireoidin preparatından istifadə olunur

5. Danazol preparat endometrioz zamanı təyin edilir

13

Düzgün ifadələr:I.AIbendazol preparatlarından exinokokkoz zamanı istifadə olunur

2.Suksinatdehidrogenaza fermentini blokada etməsi, Levamizolun 

antihelmint təsir mexanizminin səbəbidir

3. Fenasal leyşmaniozun müalicəsində istifadə olunur

4. Vilkinson mələhəmindən pedikulyoz zamanı istifadə olunur

5. Benzilbenzoat qotuıiuq zamanı istifadə olunur

14

Polimiksin M preparatının antimikrob təsirinin mexanizmi:15

Düzgün ifadələr:

1. Heparin immunosupressiv təsirə maiikdir

2. Heparin antitrombin II və III inaktivləşdirir 3.0mefin indandion 

törəməsidir

4. Revask hirudinin analoqudur

5. Varfarin düz təsirli antikoaqulyantdır

16

Uyğunluğu müəyyən edin:I. Dezoksikortikosteron asetat

II. Prednizolon

1. Mineralokortikoidlərin sintetik analoqudır

2. Qlikokortikoidlərin sintetik analoqudır 

3. Su duz mübadiləsinə təsir gööstərir

4. İltihab və allergiya əleyhinə təsirə malikdir

5. Miasteniya və adinamiyalarda istifadə olunur

      I                                    II

17

Düzgün ifadələr:1. İnterforanların şiş əleyhinə və iimmunostimuləedici təsiri var

2. Viruslarda interforona qarşı öyrəşmə halı baş verir

3. Poludan virus mənşəli göz xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur

4. Neovir xlamidiozun müalicəsində istifadə olunur

5. İnterferonlar yalnız makroorqanizm hüceyrələri tərəfindən sintez olunur


18

Düzgün ifadələr:

1 .Xlorpropamid uzun müddətli təsir göstərən sulfanilsidikcövhəri törəməsi 

olan hipoqlikemik preparatdır

2. Biquanid törəmələri qlükozanın sorbitola çevrilməsini sürətləndirir

3. Diyodtirozin hipofizin tireotrop hormonunun ifrazını blokada edən 

preparatdır

4. Xlorpromazin prolaktinin ifrazını blokada edən preparatdır 5.Siproteron 

asetat antiandrogen təsirə malik dərman maddəsidir

19

Uyğunluğu müəyyən edin:I. Testosteron propionat

II. Siproteron asetat

1.Kimyəvi quruluşca progesteron törəməsidir 

2.Süd vəzilərinin xərçəngi zamanı istifadə olunur

3. İmpotensiya halı törədə bilər

4. Anabolik təsirə malikdir

5. Hirsutizm zamanı təyin edilir 

I                                     II 

20

Zafirlukast preparatının təsir mexanizmi:21

Pensillin qrupu antibiotikləri təsir göstərmir:

1.Meninqokokk və qonokokklara 

2.Sibir yarası törədicilərinə

3. Bağırsaq və vərəm çöplərinə

4. Rikketsiya və ibtidailərə 

5.Spiroxetlər və difteriya törədicilərinə

22

Düzgün ifadələr:1 .Paratireoidin preparatının Kalsitonindən fərqi - sümük 

dekalsifikasiyasının qarşısını almasıdır

2. Tiroksin preparatının Triyodtironin hidroxloriddən fərqi - plazma zülalları 

ilə möhkəm birləşməsidir

3. Tiroksin preparatınınTriyodtironin hidroxloriddən fərqi - endogen 

tireotrop hormonun preparatı olmasıdır

4. Vazopressin preparatının antidiuretik təsirinin səbəsi - V2 reseptorian 

stimulə etməsidir

5. Merkazolil preparatının təsir mexanizmi - tireotrop hormonun 

sekresiyasını süstləşdirməsidir

23

Vikasol üçün səciyyəvi deyil: 1 .Hidrofildir

2. Hidrofobdur

3. İdiosinkraziyaya səbəb ola bilər

4. Düz təsirli antikoaqulyantların antaqonistidir

5. Dolayı təsirli antikoaqulyantların antaqonistidir


24

Uyğunluğu müəyən edin:

I. Xinqamin

II. Metronidazol

1. Amöbiazların müalicəsində istifadə olunur

2. Trixomonadozun müalicəsində yüksək təsir effektnə malikdir

3. Malyariya plazmolidlərinin eritrositar formalarına təsir göstərir

4. Antiaritmik, immunosupressiv və iltihabəleyhinə təsiri var 5.Lyamblia 

törədicilərinə qarşı yüksək fəallıq göstərir

I                                       II

25

98. Sulfadimezin preparatına aid deyil:26

Vərəməleyhinə istifadə olunan preparatların kombinasiyası:

1. İzoniazid, Streptomisin, Baktrim

2. Ftivazid, Rifampisin, Tioasetazon

3. Etambutol, Algimaf, İzoniazid

4. Kanamisin, İzoniazid, Ofloksasin

5. Rifampisin, Etambutol, Biseptol

27

Anabolik steroidlər üçün xarakterik deyil28

Etil spirti ilə istifadəsi əks göstəriş olan nitrofuran törəməsi?

29

Hemostatik aktivliyə malik olan hormonal preparat:30

Düzgün ifadələr:

1 .Klotrimazol preparatı sistem və dərin mikozlann müalicəsində istifadə 

olunur


2. Nistatin bakteriyalara yüksək dozada təsir göstərir

3. Terbinafin onixomikozlarzamanı istifadə olunur

4. Dekamin antiba

5. Lamizil funqostatik təsirə malikdir

31

Antibiotiklərin törətdiyi əlavə təsirləri uyğunlaşdırın:I Xloramfenikol

II Streptomisin sulfat

III Klindamisin

IV Vankomisin

a) Geridönməz karlıq

b) "Boz kollaps"

c) Psevdomembranoz kolit

d) "Qırmızı adam" simptomu 

A) l-a, ll-c, lll-d, IV-b 

B) l-b, ll-a, lll-c, IV-d

C) l-b, ll-d, 111-3, IV-c

D) l-c, ll-a, lll-d, IV-b

E) l-d, ll-a, lll-c, I


32

Uyğunluğu müəyyən edin:

I. Sukralfat

II. Mizoprostol

1. Əsasən selikli qişada xora sahəsini mexaniki surətdə qoruyur

2. Əlavə effekt kimi diareyaya səbəb olur

3. Prostaqlandin Eı-in sintetik analoqudur

4. Əsasən selikli qişada selik və bikarbonatların ifrazını artırır

5. Əlavə effekt kimi qəbizlik törədir

     I                               II

33

Uyğunluğu müəyyən edin: I.Neomisin 

II.Eritromisin

1. Ribosom səviyyəsində zülal sintezini pozur

2. Güclü ototoksiki, neyrotoksiki təsirə malikdir

3. Hipolipidemik təsiri var

4. Prokinetik aktivliyə malikdir

    I                                  II

34

 Düzgün ifadələr:1 .Xloridindən qaraciyər lokalizasiyalı amöbiazın müalicəsində istifadə 

olunur.


2. Metronidazoldan butun lokalizasiyalı amöbiazların müalicəsində istifadə 

olunur


3. Xinofon əsasən başırsaq mənfəzinə təsir göstərən düz təsirli amöbisid 

preparatıdır

4. Xinqamin bağırsaq divarına təsir gösteren dolayı təsirli amöbisid 

preparatıdır

5. Emetin hidroxlorid amöblərin qaraciyər və bağırsaq divarında 

lokalizasiya olunduğu hallarda istifadə olunan preparatdır.

35

Heparin preparatı üçün səciyyəvi deyil:36

Düzgün ifadələr:

1. Mielosan leykopoezi ləngidən dərman maddəsidir

2. Natrium nukleinat eritropoezi stimulə edən dərman maddəsidir

3. Dazoksiben tromboksansintetaza fermentini inqibə edən antiaqreqantdır

4. Dopan anemiyalann müalicəsində istifadə olunan dərman maddəsidir

5. Daltroban tromboksan reseptorlannı blokada edən maddədir

37

Biseptolun tərkibi:38

Düzgün ifadələr:

1. Vikasol- K3 vitaminin bisulfit törəməsidir

2. Metilurasil preparatı immunostimuləedici təsirə malikdir

3. Trombindən kapillyar mənşəli qanaxmalar zamanı istifadə olunur

4. Fol turşusu nevroloji pozğunluqlan aradan qaldınr

5. B12 vitamini orqanizmdə inaktiv metabolitlərə çevrilir

39

Lyamblioz xəstəliyinin müalicəsi zamanı «pendir» effekti törədə bilən preparat:

40

Süd vəzlərinin xərçəngi zamanı istifadə olunan, virilizm və hipərkalsiemiya 

kimi əlavə effektlər törədən preparat:

41

Təsnifata görə uyğunluğu müəyyən edin:I. Antikoaqulyantlar

II. Antiaqreqantlar

1. Pentoksifillin

2. Dekstran

3. Fepramaron

4. Natrium sitrat

5..Natrium nukleinat

 6.Pentoksil

        I                                      II

42

Vitamin B12 üçün səciyyəvidir:1.Nukleinturşularının sintezi prosesində iştirak etməsi 2.0rqanizmdə 

adenozilkobalaminə çevrilməsi 

3.Qanın laxtalanma sistemini aktiləşdirməsi 

4.Orqanizmdə metilkobalaminə çevrilməsi 

5.Nevroloji pozğunluqlar yaratması

6. Aterogen aktivliyə malik olması

43

Uyğınluğu müəyyən edin:I. Pedikulyozun müalicəsində

II. Qoturluğun müalicəsində

1. Natrium tiosulfat

2. Pedilin

3. Antibit

4. Benzilbenzoat

5. Nitiffor

    I                                II

44

Hifotosini Pitiutrindən fərqləndirən cəhətdir:45

Uyğunluğu müəyyən edin:

I. AIteplaza

II. AIfimepraza

1 .Birbaşa fibrinolitik təsir göstərir 

2. Gen mühəndisliyi yolu ilə alınır

3. İlan zəhərindən alınır

4. Fibrinolitik aktivliyə malikdir

5. Trombun daxılı və xarici səthində plazminogeni plazminə çevirir

    I                                   II

46

Uyğunluğu müəyyən edin:I. Heparin

II. Streptaza

a) Qanın laxtalanma faktorlarını inaktivləşdirir

b) Qanın laxtalanma faktorlarının sintezini pozur

c) Profibrinolizinin fibrinolizinə çevrilməsini aktivləşdirir

d) Fibrinolizinin profibrinolizinə çevrilməsini sürətləndirir

A) l-b, ll-d

B) l-a, ll-b

C) l-c, ll-a

D) l-a, ll-47

Leyşmaniozun müalicəsində istifadə olunan preparatlar: I.Solyusurmin

2.Melarsoprol

3. Pentamidin 

4.Solyusulfon 

5.Diusifon

48

Trombin üçün səciyyəvidir: I.Sistem təsirli hemostatik maddə olması2. Donorların qan plazmasından alınması

3. Əzələ daxili yeridilməsi

4. Kapillyar mənşəli qanaxmalar zamanı istifadə olunması

5. Yalnız yerli təyin edilməsi

49

Xloridin preparatı üçün səciyyəvi deyil:50

Sulfadimetoksin üçün səciyyəvidir:

 1.HEB-İ və plasentar baryeri yaxşı keçir

 2.0rqanizmdə konyuqatlara çevrilir 

3.0rqanizmdə metabolitlərə çevrilir

4. Kristalluriya törətmir

5. Kristalluriyaya səbəb olur 

6.HEB-İ və plasentar baryeri keçmir

51

Düzgün olmayan ifadələr:1. FIutamid ilə Siproteronasetat eyni təsir mexanizminə malikdir

2. Flutamid ilə Finasterid fərqli təsir mexanizminə malikdir 

3.Siproteronasetat ilə Finasterid analoji təsir mexanizminə malikdir

4. Metiltestosteron androgen aktivliyə malik sintetik preparatdır

5. FIutamiddən impotensiyanın müalicəsində istifadə olunur

52

Qlikortikoidlərin əlavə təsirlərinə aiddir:1. Hipokaliemiya

2. Hipokalsiemiya

3. Hiperkalsiemiya

4. Hiponatriemiya

5. Hipernatriemiya

6. Hiperkaiiemiya

53

Klomifen sitratı Tamoksifendən fərqləndirən xüsusiyyətdir:54

Düzgün ifadələr:

1. B1 vitamini böyük dozalarda nekrotik ensefalopatiyanın yaranmasına 

səbəb olur

2. Pantoten turşusu ürək qlikozidlərinin karditonik effektini zəiflədir

3. "Künc-bucaq stomatiti" B2 vitaminin çatışmazlığı zamanı müşahidə 

olunur 

4. 0ksikobalamin Sianokobalaminlə müqayisədə orqanizmdə aktiv koferment formasına daha tez keçir

5. B6 vitamini diurezi artırır55

Uyğunluğu müəyən edin:

I. Dinoprost

II. Dinoproston

1. Bronxolitik təsir göstərir

2. Yüksək dozada arterial təzyiqi (AT) artırır

3. Arterial təzyiqi (AT) aşağı salır

4. Bronxospazm əmələ gətirir

5. Abort məqsədi ilə istifadə olunur

      I                                                II

56

Uyğunluğu müəyyən edin:I.Kalsitonin

II Paratireoidin

I.Sümüklərin dekalsifikasiyasını yaradır 2,Osteolizin qarşısını alır 

3.Spazmofiliyada istifadə olunur 4.Fosforun reabsorbsiyasının qarşısını 

alır ö.Kalsiumun reabsorbsiyasının qarşısını alır 6.Nefrokalsinoz zamanı 

istifadə olunur

        I                                                   II 

57

Düzgün ifadələr:IPropiltiourasil qanyaranmaya mənfi təsir göstərən antitireoid maddədir

2. Kalsitonin Ca2" ionlannın reabsorbsiyasını gücləndirir

3. Desmopressin şəkərsiz diabetin müalicəsində istifadə olunur

4. Qlibutid sulfanilsidikcövhəri törəmələri qrupundan olan sintetik 

diabetəleyhinə preparatdır

5. Endogen insulinin azad olmasını sürətləndirməsi, Qlibenklamid 

preparatının təsir mexanizminin səbəbidir

58

Aşağımalekullu heparinlər adi heparinlərdən fərqli olaraq:59

Düzgün ifadələr:

1. Hipoqlikemiya halı qlikokortikoidlərin əlavə effektlərinə aiddir

2. Trisiston monofazalı kontraseptiv preparatdır

3. Gənəgərçək yağı tokomimetik aktivliyə malik olan bitki mənşəli 

işlədicidir

4. Erqotal uşaqlığın tonusunu artıran sintetik preparatdır

5. Qlikortikoidlər qlikoneogenez prosesini sürətləndirir

60

Uyğunluğu müəyyən edin:1. XIorpropamid 

II.QIiklazid

1 .Antiaqreqant təsir göstərir

2. Diabetik retinopatiyaların qarşısını alır

3. Trombositopeniya və aqranulositoz yaradır

4. Hepatotoksik təsiri var

5. 2 sutkadan artıq təsir göstərir

    I                                         II 61

Düzgün ifadələr:

1. İvermektin helmentin QAYT sisteminə təsir edərək, onu iflic edir

2. Mebendazol helmentin QAYT sisteminə təsir edərək, onu iflic edir

3. Levamizol immunostimuləedici təsirə malik olan antihelmint maddədir

4. Albendazol immunostimuləedici təsirə malik olan antihelmint maddədir 

5.Solyusurmin leyşmaniozun miialicəsində istifadə olunur

62

Düzgün ifadələr:1. Doğuşdan sonrakı qanaxmalar zamanı fenoterol və oksitosindən 

istifadə olunur

2. Dinoprost hamiləliyin bütün dövrlərində uşaqlığa təsir göstərir 3. 

0ksitosindən fərqli olaraq, Dinoproston uşaqlıq boynunun tonusunu azaldır

4. Dinoprost və Dinoproston uşaqlığın aktivliyini yalnız hamiləliyin son 

vaxtlarında artırır

5. Çovdar mahmızı alkaloidləri uşaqlıq qanaxmalannda istifadə olunur

63

Düzgun ifadələr:1. Nitroksalin nitrofuran törəmələrinə aiddir

2. Fuzafungin yerli istifadə olunan antibiotikdir 3.Sefepim IV nəsil 

sefalosporindir 4.Spiramisin xinolon törəmələrinə aiddir

5.Sulfalen kombinəolunmayan sulfanilamid preparatıdır

6. Monobaktamlar tərkibində p-laktam həlqəsi olmayan antibiotiklərdir

64

Uyğunluğu müəyyən edin:I. Merkazolil

II. Kalium perxlorat

I.Yodidlərin oksidləşməsi prosesini pozur 

2. Yodun qalxanvari vəz tərəfindən tutulmasını pozur

3. Tireotrop hormonun ifrazını ləngidir

4. Meksedematoz komalarda istifadə olunur

5. Hipertireozlar zamanı təyin olunur 

   I                                             II

65

Fenobolin preparatı üçün səciyyəvi deyil:66

Düzgün ifadələr:

1.Liberin termini - hormonun ifrazını stimulə edən deməkdir 2.Somatrem 

akromeqaliya zamanı istifadə olunur

3. Metformin II tip şəkərli diabet zamanı istifadə olunur

4. Aktrapid TK I tip şəkərli diabet zamanı istifadə olunmur 

5.Akarboza preparatının hipoqlikemik təsirinin səbəbi, karbohidratların 

absorbsiyasını pozmasıdır

67

Sulfalen fonunda yaranan eritrositlərin hemolizi hansı fermentin çatışmazlığı ilə bağlıdır?

68

Esterogen aktivliyə malik qeyri-steroid qurtuşlu sintetik maddələr:69

Düzgün ifadələr:

1. Merkazolil tireoid hormonların sintezini pozur

2. Danazol qonadotrop hormonların metabolizmini ləngidir

3. Danazol qonadotrop hormonların sekresiyasını blokada edir

4. Tiroksinin Triyodtironin hidroxloriddən fərqi-endogen tireotrop hormonun 

preparatı olmasıdır

5. Qliklazidi Roziqlitazondan fərqləndirən cəhət-antiaqreqant təsirə malik 

olmasıdır

70

Düzgün ifadələr:1. Rifampisinə qarşı rezistentlik halı gec baş verir

2. Mupirosin yerli məqsədlə istifadə olunan antibiotikdir

3. Fuzidin natrium sümük toxumalarına yüksək tropluq göstərir

4. Heliomisin yalnız daxilə təyin edilir 

5.Qramisidin kontraseptiv təsirə malikdir

71

Düzgün ifadələr:1.Xinosid 8-aminoxinolin törəməsidir 

2. Xloridin 8-aminoxinolin törəməsidir

3. Primaxin 8-aminoxinolin törəməsidir

4. Primaxin 4-aminoxinolin törəməsidir

5. Xinqamin 4-aminoxinolin törəməsidir

72

Terbinafini Qrizeofuivindən fərqləndirən cəhətlərdir1. Funqisid təsirli olması

2. Funqostatik təsirə malik olması

3. Antibiotik olması

4. Dermatomikozlar zamanı istifadə olunması 

5.Sintetik preparat olması

73

Düzgün olmayan ifadədir:74

Prednizolon preparatı:

1. Mədə şirəsinin sekresiyasını gücləndirir

2. Mədə şirəsinin sekresiyasını zəiflədir

3. Qanın laxtalanmasını yüksəldir

4. Qanın laxtalanmasını ləngidir

5. Müsbət azot balansı yaradır

6. Mənfi azot balansı yaradır

75

Düzgün ifadələr:1. Amfoterisin B təkrarı qəbulda kumulyasiya törədir

2. Ketokonazol sitoxrom P-450 ferment sisteminin induktorudur 

3. Qrizeofulvinin funqostatik təsir mexanizminin səbəbi, nuklein 

turşularının sintezıni blokada etməsidir

4. Levorin preparatını prostat vəzin adenoması zamanı istifadəsi əks 

göstərişdir

5. Terbinafinin funqisid təsir mexanizminin səbəbi, göbələklərin hüceyrə 

membranında erqosterolun biosintezini blokada etməsidir76

Uyğunluğu müəyyən edin:

I.Furazolidon

ILXiniofon

1. MAO fermentini blokada edir

2. Düz təsirli amöbisiddir

3. Teturamabənzər effekt törədə bilər

4. Lyambliozun müalicəsində istifadə olunur

5. Balantidiazın müalicəsində istifadə olunur

6. Toksoplazmozun müalicəsində müsbət effekt göstərir 

      I                                       II

77

Metformin üçün səciyyəvi deyil:78

Düzgün ifadələr:

1. Mebendazol nematodozlarəleyhinə istifadə olunan preparatdır

2. Mebendazol sestodozlarəleyhinə istifadə olunan preparatdır

3. Levamizol nematodozlarəleyhinə istifadə olunan preparatdır

4. Levamizol sestodozlarəleyhinə istifadə olunan preparatdır

5. Aminoakrixin sestodozlarəleyhinə istifadə olunan preparatdır

79

Nikotin turşusunun aterosklerozəleyhinə təsir mexanizmidir:80

D vitamini bağırsaqlarda: 

1. Ca2+ ionlarına qarşı keçiriciliyi artırır

2. Fosfatlara qarşı keçiriciliyi ləngidir

3. Fosfatlara qarşı keçiriciliyi artırır

4. Fosfatlara qarşı keçiriciliyə təsir etmir

5. Ca2+ ionlarına qarşı keçiriciliyi azaldır

81

Uyğunluğu müəyyən edin:1. Tiroksin

II.Triyodtironin hidroxlorid

1 .Latent dövrü uzundur

2. Latent dövrü qısadır

3. Qan plazması zülalları ilə zəif birləşir

4. Antiaterogen təsirə malikdir

5. Molekulunda bir əlavə yod atomu var 

    I                                        II

82

Erqokalsiferol üçün səciyyəvidir:1. Bağırsaqlarda Ca++ionlarının absorbsiyasını gücləndirir

2. Bağırsaqlarda Ca++ionlarının absorbsiyasını ləngidir

3. Bağırsaqlarda fosfatların absorbsiyasını gücləndirir

4. Bağırsaqlarda fosfatların absorbsiyasını ləngidir 5.0rqanizmdə aktiv 

metabolitlərə çevrilir

83

Sefoperazonu Seftriaksondan fərqləndirən cəhətdir:84

Düzgün ifadələr:

1 .Rifampisin yüksək vərəməleyhinə aktivliyə maiikdir

2. Tioasetazon az toksikliyə malik olan yüksək təsirli vərəməleyhinə 

preparatdır

3. Etionamid mikobakteriyalann İzoniazidə qarşı dözümlülük göstərdikləri 

halda istifadə olunur

4. Dapson treponemosid təsirə malikdir 5.Solyusulfon orqanizmdə aktiv 

metabolitə çevrilir

85

Eyni təsir mexanizminə malik olan antibiotiklər qrupu: 1. Tetrasiklinlər, Rifampisin

2. Xloramfenikol, Penisillinlər

3. Penisillinlər, Sefalosporinlər

4. Aminoqlikozidlər, Linkozamidlər

5. Qlikopeptidlər, Polimiksinlər

86

Klavulan turşusu üçün səciyyəvidir:1. в-laktamaza fermentini blokada edir

2. Antibakterial təsirə malikdir

3. Amoksasillinin antimikrob təsirini gücləndirir

4. Transpeptidaza fermentini inhibəedir

5. Monopreparat kimi istifadə olunmur 

87

Neomisini Streptomisindən fərqləndirən cəhətlər:1. ASLP-in miqdarını azaldır

2 .Əzələdaxili təyin edilir

3. Aminoqlikozidlər qrupuna aiddir

4. Mikroorqanizmlərdə zülal sintezini pozur

5. YSLP-in miqdarını azaldır

88

Antibiotikləri zərbə dozasında istifadə etdikdə, ürək fəaliyyətinin kəskin pozulması və kollapsla müşahidə olunan vəziyyət adlanır:

89

Düzgün ifadələr:1 .Linkomisinə qarşı mikroorqanizmlərin öyrəşməsürəti çox yüksəkdir

2. Polimiksin M dizenteriyanın müalicəsində istifadə olunur

3. Klindomisin psevdomembranoz kolit törədə bilmək xüsüsiyyətinə 

malikdir


4. Ristomisin sulfat qrammənfi bakteriyalara və göbələklərə təsir göstərir

5. Vankomisin "qırmızı adam" simptomu törədir

90

Osteomielitin müalicəsində istifadə olunan antibiotiklər:91

Siprofloksasin preparatının təsir mexanizmi:

92

Baktrimi Sulfadimetoksindən fərqləndirən cəhətlər: 1. Dihidrofolatreduktaza fermentini blokada edir

2. Dihidroptoreatsintetaza fermentini blokada edir 

3. Kombinəolunmuş preparatdır

4. Bakterisid təsir göstərir

5. Bakteriostatik aktivliyə malikdir


93

Ofloksasin üçün səciyyəvidir:

1. HEB-İ keçir

2. HEB-İ keçmir

3. Epilepsiya zamanı istifadəsi əks göstərişdir

4. Xondroprotektor aktivliyə malikdir

5. QAYT-ın antaqonistidir

94

 Sulfaleni Biseptoldan fərqləndirən cəhətdir:95

Zərbə dozasında təyin olunan Sulfadimezin preparatı ilə gün ərzində 2-3 

litr suyun istifadəsinin səbəbidir

96

Ampisillini Oksasillindən fərqləndirən xüsusiyyətdir:97

Uyğunluğu müəyyən edin:

I. Rifampisin

II. Kanamisin

1. Mikobakteriyalarda RNT sintezini pozur

2. Geridönməz kariıq törədə bilir

3. Göz yaşını qırmızı rəngə boyayır

4. Kurareyəbənzər təsirə malikdir

5. Vərəməleyhinə antibiotikdir 

        I                                  II

98

Kurareyəbənzər təsirə malik olan və yalnız parenteral təyin olunan antibiotik:

99

Ofloksasin preparatı üçün səciyyəvi deyil:100

Uyğunluğu müəyyən edin:

I. Antiestrogenlər

II. Antiandrogenlər

1. FIutamid

2. Tamoksifen

3. Toremifen 

4.Siproteron asetat 

5.Qonodorelin

       I                            II

101

Sulfadimetoksin üçün səciyyəvi deyil:102

Amikasin üçün səciyyəvi deyil:103

Antibiotiklərə aid uyğunluğu müəyyən edin:

I Kanamisin sulfat

II Seftriakson

III Polimiksin M

IV Rifampisin

a) RNT sintezini pozur

b) Sitoplazmatik membranı zədələyir

c) Zülal sintezini pozur

d) Hüceyrə divarını zədələyir

A) l-c, ll-d, lll-b, IV-a

B) l-c, ll-a, lll-d, IV-b

C) l-d, ll-a, lll-c, IV-b

D) l-b, ll-c, lll-a, IV-d

E) l-

104


Biseptol preparatı üçün səciyyəvidir:

1. Bakteriostatik təsir göstərir

2. Dihidrofolatreduktaza fermentini blokada edir

3. Dihidroptoreatsintetaza fermentini aktivləşdirir

4. Bakterisid təsirə malikdir

5. Topoizomeraza fermentini blokada edir

6. Zərbə dozada qəbul olunur

105


Əsasən bağırsaq mənfəzinə təsir göstərən sulfanilamid preparatı:

106


Uyğunluğu müəyyən edin:

I. Linkomisin

II. Sulfadimetoksin

1. Preparata qarşı mikroorqanizimlərin öyrəşməsi çoxzəifdir

2. HEB-İ keçmir

3. Qlyukuron turşusu ilə birləşərək konyuqasiya prosesinə məruz qalır 

4.Sümük toxumasında depolaşır 

      I                                        II

107

Nialamid preparatı ilə birlikdə istifadəsi əks göstəriş olan nitrofuran törəməsi:

108


 Aminoqlikozidlər üçün səciyyəvi deyil:

109


Furozolidonun bəzi antidepressantlarla birgə təyini zamanı:

110


Bakteriyaların hüceyrə membranını zədələyən antibiotiklər:

111


Düzgün ifadələr:

1. "Metakelfin" -xloridin və sulfalen tərkibli kombinəolunmuş 

malyariyaəleyhinə preparatdır

2. Xiniofon dolayı təsirli amöbisid preparatdır

3. Xloridin və Primaxin qamontostatik təsirə malik prepatarlardır

4. Metronidazol intravaginal təyin olunur

5. Emetin hidroxlorid bitki mənşəli amöbisid təsirli preparatdır


112

Düzgün ifadələr:

1.Streptomisini Tetrasiklindən fərqləndirən xüsisiyyət- kurareyə bənzər 

təsirinin olmasıdır

2.Linkomisinin Eritromisindən fərqli xüsusiyyəti- preparata qarşı 

mikroorqanizimlərin öyrəşməsinin çox sürətli olmasıdır

3.Sulfanilamidləri xinolon törəmələrindən fərqləndirən xüsusiyyət -zülallarla 

birləşərək biluribini sıxışdırıb çıxara bilməsidir

4. Xloramfenikolu sulfanilamidlərdən fərqləndirən xüsusiyyət- qlükoza 6- 

fosfatdehidrogenaza fermentinin çatışmazlığı zamanı qanın hemolizini 

törətməsidir

5. Tetrasiklini sulfanilamidlərdən fərqləndirən xüsusiyyət - dişlərin 

formalaşması prosesini pozmasıdır

6. Eritromisini Streptomisindən fərqləndirən xüsusiyyət- kurareyə bənzər 

təsirinin olmasıdır

113


Göbələkəleyhinə istifadə olunan antibiotiklər:

1. Mikoheptin, Qrizeofulvin

2. Nistatin, Levorin

3. Nistatin, Mikonazol

4. Amfoterisin B, Klotrimazol

5. Terbinafin, Nistatin

114

Süd vəzlərinin xərçəngində istifadə olunan antiesteragen təsirli preparat:115

Ketokonazol üçün səciyyəvidir: 

I.Sitoxrom P-450 fermentlər sistemini blokada edir 

2.Sitoxrom P-450 fermentlər sisteminin induksiyasını törədir 3.Orqanizmdə 

steroidlərin sintezini gücləndirir 

4.Orqanizmdə steroidlərin sintezini ləngidir

5.Sistem və dərin mikozlann müalicəsində istifadə olunur 6.Triazol 

törəmələri qrupuna aiddir

116

Nistatini Levorindən fərqləndirən cəhətlərdir:1. Zəif toksiki təsirə malik olması

2. Toksiki təsiri nisbətən güclü olması

3. Antibakterial təsirə malik olması

4. Antibiotik olması

5. Prostat vəzin adenoması zamanı istifadə olunması

117


Herpes viruslannın törətdiyi göz xəstəlikləri zamanı yerli istifadə olunan 

virusəleyhinə preparatlar:

1. Remantadin

2. Arbidol

3. Trifluridin

 4.Sakvinavir 

5. idoksuridin

118


Klotrimazolu Nistatindən fərqləndirən cəhətlərdir: 

I.Yalnız yerli təyin olunması

 2.Sintetik preparat olması

 3.Antibiotik olması

4. Epidermomikozlarda istifadə olunması

5. Daxilə təyin edilməsi119

Biyoxinol üçün səciyyəvidir: 

1.İItihabəleyhinə təsiri var

2.Sulfhidril qrupu saxlayan fermentləri blokada edir

3. Daxilə təyin edilir

4. Meninqomielit zamanı əks göstərişdir

5. Trepanemosid təsirə malikdir

6. Trepanemostatik təsirli preparatdır

120

 Antibakterial təsirə malik olan göbələkəleyhinə preparatlar:1. KIotrimazol

2. Nistatin

3. Qrizeofulvin

4. Dekamin

5. Mikonazol

121


Kombinə olunmuş antibiotiklərin tərkibinə daxil olan və p-laktamaza 

fermentinin geridönməz blokadasını törədən maddələr:

I.Sulbaktam natrium

2. Klavulan turşusu

3. Trimetoprim

4. Ampisillin

5. Nalidiks turşusu

122


Sifilisin müalicəsində istifadə olunan antibiotiklər: I.Seftriakson

2. Benzilpenisillin natrium

3. Azitromisin

4. Polimiksin

5. Miarsenol

6. Biseptol

123

Amfoterisin B üçün səciyyəvidir:1. Antibiotikdir

2. Funqisid təsirə malikdir

3. Funqostatik təsir göstərir

4. Kumulyasiya törədir

5. Daxilə təyin olunur

124


Düzgün ifadədir:

1. Peqasis hepatit C-nin müalicəsində istifadə olunur

2. Remantadin herpesəleyhinə təsirə malikdir 3.Stavudin QİDS-in 

müalicəsində istifadə olunur

4. İdoksuridin interferogen təsirli virusəleyhinə preparatdır

5. Betaferon dağınıq sklerozun müalicəsində istifadə olunur

125

Hipofizin arxa pay hormonudur. Doğuşu stimulə etmək üçün istifadə edilir.126

Anabolik steroidlərin əmələ gətirdikləri əlavə təsirləridir?

A) Cinsi fəallağın artması, hirsutizim, kaxeksiya

B) Qaraciyərin böyüməsi, aybaşı dövrünün pozulması, sümüklərin 

sərtləşməsi (uşaqlarda)

C)  Hirsutizim, boyun inkişafdan qalması, ürək fəaliyyətini

127

Sistem mikoz xəstəliklərində istifadə olunan antibiotiklərdir?128

Osteomielitdə istifadə edilir. Qram mikroorqanizmlərə təsir edir H.E.B-i 

keçir. Linkozamidlər qrupuna daxildir. Əzələ və venadaxili və kapsullar 

şəklində daxilə istifadə edilir?

129

Mikostatik və mikosit təsir mexanizminə malikdir. Sitoplazmatik membran keçiriciliyini pozmaqla təsir göstərir. Daxili orqanların kondidomikozunda 

Na duzu şəklində istifadə edilir. Yalnız tez gedən dispeptik əlamətlər olur? 

130

Mədədə və nazik başırsaqlarda parçalana bilmir, yalnız yoğun bağırsaqda təsir xüsusiyyətinə malikdir.Norsulfazol və eyni adlı turşu ilə birləşməsi 

nəticəsində əmələ gəlir.

131

Uterotonik təsir göstərən tərkibində alkaloid saxlayan maddələr qrupuna aiddir?

132


Hipofizin ön payında ifraz olunur. Anabolik prosesləri gücləndirir. Hipofizin 

mənşəli diabetə səbəb olur. Zülal sintezini artırır, bədənin mütənasib 

böyüməsində iştirak edir.

133


Hansı bənddəkilər daha uyğun gəlir? 

I. Doksisiklin HCL

II. Dikloksasillin Na

1) Penicillin qrupudur

2) Tetrasiklin qrupudur

3) Penisillinazoya qarşı davamlıdır

4) Yalnız enteral istifadə edilir

5) yarım sintetik preparatdır

          I                           II

134


İksulinin təsirindən Qlükozada hansı dəyişikliklər baş verir. Hansı cavab 

düzgün deyil? 

135

I İferofizinII Dinoproston

Hansı farmokoloji xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur

1) Alkaloiddir

2) Bitki tərkiblidir

3) Uterotinikdir

4) Toxunma hormonlar qrupuna aiddir

5) Venadaxili və vaqina daxili istifadə olununr

6) Paraşokları, tabletləri və ə/daxılı istifadə edilir

            I                           II

136


Samototropin hormonunun antaqonistləri sırasına daxildir?

137


Qalxanabənzər ətraf vəzilərin hormonal preparatlarının formokoloji 

xüsusiyyətlərinə aid deyil?138

I Pantoten turşusu

II Abomin

Farmakoloji xüsusiyyətlərini əks etdirir

1) Bağırsaq florası tərəfundən sintez edilir

2) Fermentlər qruouna aid deyil

3) Oksidləşmə, asetilləşmə reaksiyalalrının gedişində, karbohidrat və ağ 

mübadiləsində mühüm rol oynayır

4) Vitaminlər qrupuna aiddir

5) Tabletlər şəklində istifadə olunur

6) Tablet, məlhəm, məhlul şəklində istifadə edilir

              I                                II 

139

I B6 


II Aksorbin turşusu

III Retinol

Farmokoloji təsir xüsusiyyətlərinə aiddir?

1) Yağda həll olan vitamindir

2) Qaraciyərin kupfer hüceyrələtində depolaşır

3) Orqanizmdə istehsal olunur

4) Oksidləşmə bərpa proseslərində iştirak edir

5) Hialurun turşusunu, kartiko steroidlərin, kollagenlərin əmələ gəlmsində 

iştirak edir

6) Nuklein turşularının sintezində, yenidən aminləşməsində və 

parçalanmasında iştirak edir?

         I                        II                    III

140

Baqotiroksin farmakoloji xüsusiyyət deyil.141

I Latanaprost

II Maktelunsat

Farmakoloji xüsusiyyətlərini əks etdirir?

1) Leykotrienin reseptorunun antoqonistidir

2) İltihab əleyhinə təsir göstəririr

3) Bronx genəldici təsir xüsusiyyətinə malikdir

4) Gözdaxili təzyiqi aşağı salır

5) Sintetik ef2x prostoqlandin qrupuna aiddir

            I                                    II

142

Artrotek


143

Aminoqlikazidlər qrupuna aid xüsusiyyətdir

1) Qram+Qram-aeroblara və tuberklozlara qarşı həssasdırlar

2) Osteomielitlərdə istifadə edilir

3) Bakteriyalara ribosom səviyyəsində antibakterial təsir edir

4) Viruslara və spiroxetenə təsir edir

144

Oksitetrasiklin preparatlariına aid edilir145

Kalium perxlorata uyğun xassələrdir.

1) Tireostatik təsir göstərir

2) Qalxanabənzər vəzin yodu mənimsəməsinin zəiflədir

3) Tiroksinin sintezinin qarşısını alır

4) Tetaniki qıcolmalarda istifadə edilir

5) Bioloji maddədir


146

Tərkibində B laktam halqası saxlayan antibiotiklərə aiddir?

147

Sofradeks dərman vasitəsini xarakterizə edir?1) Göz və qulaq damcısı kimi istifadə edilir

2) Qramisidin, framisetin, dexametazonun kombinə preparatıdır

3) V/d və ə/d-li istifadə edilir

4) Virus, göbələk və tubekloz əleyhinə təsir etmir

5) Tetrasiklin qrupu antibiotiklərə aid edilir

148


Ornidazolun farmakoloji xüsusiyyətləridir.

1) Trixomonozlara, amöblərə,  lyambiyalara, anaeroblara qarçı həssasdır

2) Tablet və inyeksiyalar şəklində istifadə edilir

3) Periferik nefro patiyalarda istifadə edilir

4) Tabletlər şəklində istifadə edilir

149


Sintetik imidazol və triazol törəməli göbələk əleyhinə maddələrdir.

150


Flukonazolun farmokoloji xüsusiyyətlərini ifadə etmir?

151


Nematodoz əleyhinə təsir göstərən dərman vasitələrinə aid edilir?

152


Sestadoz əleyhinə istifadə olunan dərman vasitələridir?

153


Salisil turşusunun kombinə olunmuş preparatlarıdır?

154


Citeal dərman vasitəsinin tərkibinə daxildir?

155


Rəngləndirici qrup antiseptik dərman vasitələrinə aid edilir?

156


Leyşmaniozda istifadə edilir?

157


#VALUE!

158


Kombinə olunmuş Tuberkuloz əleyhinə preparatlardır

1) Rifakomb

2) Kombuneks

3) Sebidin

4) İzokomb

5) Humubin

159

Herpesin müalicəsində istifadə edilir160

Tokolitiklərin təsir xüsusiyyətidir.

161

Makrolid və azalid qrupuna aiddir162

Linkozamidlər qrupununu xarakterik xüsusiyyətləri  deyil163

I İntetriks

II Palin

Üçün xarakterik xüsusiyyətlər

1) 8 oksixinolin törəməsidir

2) Sidik yolları iltihabında istifadə edilir

3) Disbakteriozda istifadə edilir

4) 0,05 qr kapsullar şəklində istifadəyə buraxılır

5) Natitiridin törəmələrinə aiddir

        I                             II

164

Nitrofuran üçün səciyyəvi xüsusiyyətlidir?165

Spid əleyhinə istifadə olunan virus preparatlarıdır

166

Virus əleyhinə təbii yolla bitkilərdən alınmış preparatdır167

Malyariya plazmoidilərin bütün formalarına təsir göstərən dərman vasitələri

168

Leyşmaniozun dəri formasında istifadə edilir.169

Dermatomikozun müalicəsində istifadə olunan dərman vasitələridir?

170

Bağırsaqdan kənar helmintlərdə istifadə olunan preparatlar171

Pedikuloz əleyhinə istifadə olunur?

1)  Permetrin

2) Pedilin

C) Benzil, benzoit

4) Spreqal

5) Akrixin

6) Xloridin

172

Antiadrogen təsirli maddələrdir1) Fiasterid

2) Hutamid

3) Siproteron

4) Tamoxipen

5) Ultravist

6) Depostat

173

Siflisin müalicəsində istifadə olunur174

B laktamazanı ingibə edənlər

175

Pedaqra əleyhinə istifadə olunan dərman maddələridir?176

Hiperxropm anemiyada istifadə olunur?

177

Leykositlərin əmələ gəlməsini stimulə edən preparatdır?1) Kalium orotat

2) metiluracil

3) Fol turşusu

4) koamid 

5) Natrium nukleinat


178

Hiperxrom anemiya zamanı baş verir

179

Qanın laxtalanmasını birbaşa zəiflədən maddələrdir180

I Heparin

II Streptoliaza

Üçün xarakterik xüsusiyətlər

1) Qanın laxtalanmasını birbaşa zəiflədir

2) Lipid və Xolesterin mübadiləsini tənzimləyir

3) Trombini, metotrombinə keçməsini fəallaşdırır

4) Təzə əmələ gəlmiş trombo embolun fibin tellərinin əridir

5) Arterial və nenazqan damarlarınını Trombolunda istifadə edilir

6) Tərkibində streptoginazavaz

          I                                          II

181


 Fibrinolizin ingibitorlarına aiddir?

1) Aminokapron turşusu

2) Protamin sulfat

3) Tsiklokapron

4) Amben

5) Fibrikogen

182

Pentid quruluşlu hormonlara aiddir?1) Hipofiz hormonları

2) Kortikolierin

3) İnsulin

3) Dezoxi kortikosteron

5) Testosteron

183


Lüteinləşdirici hormonun təsir xüsusiyyətinə aiddir?

1) Yumurta hücerənin yetişməsi

2) Sarı cismin üzün müddət qalması

3) İkincili cinsi əlamətlərin yaranması

4) Aybaşı tsiklinin qaydaya salınması

5) Yodun mənimsənilməsinin zəifləməsi

184

B1 vitamini haqqında düzgün ifadədir185

Bakterial mənşəli fermentlərə aiddir

1) Streptodekaza

2) Tripsin

3) Fibinolizin

4) Protelin

5) Abomin

186


Enteroseptol haqqında düzgün ifadə deyil? 

187


Kişi tənasül vəzinin hormonal preoaratına aid deyil

188


Estrogen hormonlar qrupuna aiddir? 

189


Hipofizin orta payının hormonal preparatıdır? 

190


Qlükokortikoid quruluşlu preparatlarına aid deyil

191


Trieokomb (

192

Sulfonil sidik cövhəri törəmələrinə aid deyil?

193

İmmunoloji prosesləri faqositozu fəallaşdıraraq stimulə edən maddələrə aid edilir?

194


İltihab əleyhinə təsir göstərən oksikamlar qrupuna aid deyil?

195


B Laktam halqası saxlayan antibiotik qrupuna aid edilmir?

196


Nalidiks turşusunu xarakterizə etmir?

197


Malyariyanın müalicəsində istafadə olunan kombinə olunmuş preparatıdır?

198


Bağırsaq divarında və qaraciyərdə yaşayan amöblərə təsir göstərən 

maddələrə aiddir?

199

Əsasən mədə-bağırsaq traktında effekt törədən göbələk əleyhinə maddələr?

200


Piperazin adipinatın xarakterik xüsusiyyətləri deyil?

201


Vərəm əleyhinə sintetik qrupdan olan maddələrə aiddir?Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə