E. M. HacizadəYüklə 5,12 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/25
tarix05.05.2017
ölçüsü5,12 Kb.
#16787
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Həyatın dəyəri
 - müvafiq vaxt çevrəsində orta ev təsərrüfatında fəktiki istehlak olunan xidmət və 
nemətlərin pul dəyəri. 
 
Həll ağacı
 - qəbul olunacaq qərar alternativləri və addımları məhdud olduqda tətbiq edilir. Çox 
addımlı qərar qəbulu prosesinin optimallaşdırılması həll strukturu, sxemi. Struktur problemlərin 
həllin təhlilində qəbul olunur. 
 
Hipoteza 
- tam əsaslandırılmamış ehtimal. 
 
Holdinq
 - vahid strukturun birləşməsi, müəssisələrin səhmlər paketinə  nəzarəti həyata keçirən 
idarəetməni təmin edən təşkilat formasıdır. Belə təşkilatın səciyyəvi xüsusiyyəti onun çoxamilli, 
kompleksli təsisat olunmasındadır. Holdinq dövləti və qeyri-dövləti sistem əsasında yaradılır. 
 
olland sindromu
 - Xekşer-Olinin 
H
böyük neft hasilatçısı olan bir sıra ölkələrdə, daha qabaritli formada isə Niderlandda em
sınaqdan keçmişdir.  İzafi qaz potensialını ixracata yönəltməklə büdcəni və iqtisadiyyatın
bilmərəkdən müvafiq resursun inhisarına buraxan Hollandiyada gəlir artımı qeyri-ticari əmtəənin
istehsal tələbinin genişlənməsin  gətirmiş, ənənəvi ixracatyönümlü emal sənayesi sahələrində isə 
istehsalın məhdudlaşmış  və  nəticə ölkədə çatışmayan  əmtəələrin idxalının yüksəlişinə  səbəb 
olaraq davamlı böhranla müşaiyət olunmuşdur. 
zamanlarda müxtəlif səviyyədə Norveç, İngiltərə, Meksikada yaşanmışdır. 
 
 
əhsul /XMM/
   
Xalis Milli M
etdiyi əmtəə və xidmətlərin dəyərini əks etdirir. 
 
200

 
 
 
Xarici effektlər
 - üçüncü tərəfə xeyir və zərər gətirən fəaliyyət. 
 
Xarici ticarət balansı
  -  müəyyən müddət
ətini xarakterizə edir. 
ə ölkəyə ixrac və idxal edilən malların dəyərinin 
eyd etmək üçün bank, 
modeli istehsal və  məhsul bölgüsünün sahələrarası balansına, 
 
tdiyi korparotiv dəyərlər yaratmaq; işçilərlə 
un genişləndirilmiş forması.  İdarəetmə uçotunun məqsədi 
masiyalarla təmin etməsi təşkil 
lə məhv olurlar. 
t səviyyəsinin yüksəldilməsinə imkan verən, kəmiyyətcə çox və keyfiyyətcə 
tdirir. 
kişaf konsepsiyasına üstünlük verən XIX əsrin ortalarında Almaniyada yaranmış 
n biri. Görkəmli nümayəndələri A.Müller, F.List, V.Roşer, 
ə olunması  səviyyəsinə görə, həmçinin cəmiyyət və onun 
təsərrüfatı, ovçuluq, balıqçılıq. 2.Sənaye və tikinti. 
ət 
tələb. 
nisb
 
cirləmə
  -  valyuta riskinin sığorta edilməsinin müxtəlif metodlarını q
Xe
birca və kommersiya təcrübəsində istifadə olunan termindir. 
 
ərclər-buraxlış
 - riyazi-iqtisadi 
X
konkret olaraq isə  məhsulun dəyəri ilə onun buraxlışının pul ifadəsində  xərclər məbləğinin 
müqayisəsinə əsaslanır. 
 
Xraizmatik liderlər
 - imkanları transsaksion rəhbərlərdən üstün olan bu tip liderlər işçiləri adi
səviyyədən çox daha intensiv əməklə yüksəltmək bacarığına malikdirlər. Xraizmatik liderliyin 
mənbəyini  əsas üç prinsip təşkil edir ki, bunlar da aşağıdakılardır: işçilərə  gələcək görünüşün 
dəqiq bölgüsünü vermək; kollektivin müdafiə e
qarşılıqlı etibarı təlim etmək. 
 
İdarəetmə uçotu
 - maliyyə uçotun
rəhbərliyi idarəetmə  qərarlarının qəbul edilməsində lazımi infor
edir. 
 
İctimai təkamül
 - sosial dəyişmələr yolü, hansı kı, rəqiblər təbii ölüm
 
İqtisadi artım
 - həya
yaxşı əmtəə və xidmətlərin istehsalı nəzərdə tutulur. İqtisadi artım mahiyyətcə müəyyən müddət 
ərzində istehsal edilmiş ümumi milli məhsulun və ya xalis milli məhsulun faizlə artımını və ya 
onların adambaşına düşən kəmiyyətini əks e
 
İqtisadi nəzəriyyənin tarixi məktəbi
  - induktiv tarixi itədqiqat metodlarına  əsaslanaraq milli 
iqtisadi in
iqtisadi fikrin mühüm cərəyanlarında
t. 
K.Knist, B.Qildebran
 
İqtisadi sistem
  - iqtisadiyyatın başlıca probleminin həllinin təşkili və idarə edilməsinə görə, 
əhdud resurslardan istifad
mövcud m
üzvlərinin tələbatının ödənilməsinə görə, bir-birindən fərqlənən iqtisadi şəraitin və amillərin 
məcmusudur. İqtisadi sistemin dörd növünü - bazar, inzibati-amirlik, qarışıq və ənənəvi növlərini 
fərqləndirirlər. 
 
İqtisadiyyatın sektorları
 - 1.Kənd, meşə 
3.Xidmətlər, ticarət, nəqliyyat, rabitə, təhsil, elm və sair. Çox vaxt birinci və ikinci sektorlar 
material istehsal sektoru adlanır. Bunula belə sektorlar real və maliyyəyə bölünür. Real sektor 
əmtəə və xidmətləri əhatə edir. Beynəlxalq çevrədə iqtisadiyat digər 3 sektorda tərənnüm olunur. 
ət. 2.Özəl-kommersiya. 3.Mənfəət götürməyən üçüncü sektor adlanan qeyri-hökum
1.Dövl
təşkilatları qrupu. 
 
İmitasiya
 - bədəl, bənzətmə, saxta. 
İmport
  /
İdxal
/ - /latınca importo - daxil edirəm/  əmtəə  və xidmətlərin idxalı, Görünən, 
görünməyən və kapitalın importu adlanan üç böyük kateqoriyaya ayrılır. 
 
İmic -
 şəxsiyyətin və ya təşkilatın ictimai portreti -reputasiyası. 
 
İmperativ
 - /latınca –imperativus təsiredici/ vacib və mühüm, qeyri-şərtsiz 
 
İndustial cəmiyyət
 - XIX əsrin 40-cı illərində yaranan sosial-iqtisadi nəzəriyyə. Lideri amerikan 
iqtisadçısı və sosioloqu P.Draker hesab olunur. Nəzəriyyə görə industrial cəmiyyətin yaranışını 
 
201

 
 
XX  əsrdə korparasiyanın yüksəlişi ilə bağlıdır. XIX əsr kapit
qabaq adlandırılır. 
alist cəmiyyəti isə industrialdan 
ndən formal olaraq qəbul edilmiş yeni normalar. 
kil edir. 
təhsil və mədəniyyət ölçülü sosial qat. 
liyə gətirən 
ən etmək 
in iqtisadiyyatda yerləşdirilməsi. 
ət, korporasiya, həmkarlar təşkilatı  və  həm də  rəqabət, inhisar, 
i qərarların qəbulunda institutlar, dövlət, qanunçuluq, ictimai təşkilatlar, 
eyri-iqtisadi xarakterli təsisatlar mühüm rol oynadıqı sfera. 
tomatik tənzimlənməsi 
ını tənqid edir. 
amanı əmələ gələn işsizlik. 
 
İnstitusiya  /norma
-  əhalinin münasibət bəsləməsindən asılı olmayaraq parlamentlər və digər 
qanunverici orqanlar tərəfi
 
İnteraksiya
 - qarşılıqlı hərəkət. 
 
İndividualizm
 - latın mənşəli bölünməzlik mənasını ifadə edərək Azərbaycan dilinə  tərcümədə 
fərdiyəçilik anlamını verir. Mahiyyətcə son hesabda cəmiyyətə qarşı qoyulmuş ayrıca fərd 
mövqeyini  şərtləndirən dünyagörüşüdür. Onun nəzəri  əsasını  şəxsiyyətin muxtariyyəti və 
ının tanınması təş
hüquqlar
 
İndustrial cəmiyyət paradiqması
 - ənənəvi ictimai quruluşu  əvəz etmiş,  əl  əməyini sıxışdıran 
maşın mexanizmlərin əmələ gəlməsi, genişlənən və çoxçeşidli emal prosesi, texnoloji inqilablar 
və kapital dünyasının hakim kəsildiyi cəmiyyət tipi. 
 
İntelliqensiya
 - ziyalı, yüksək 
 
İmmiqrasiya
 - başqa ölkəyə daimi yaşayış və ya uzunmüddətli yaşayış üçün gediş. 
 
İndunsiya 
- xüsüsi mülahizələrdən ümumi nəticə çıxarmaq. 
 
İndeks metodu
 - indekslərin köməyi ilə sosial-iqtisadi hadisələri ölçüləndirərək vahid
ədqiqat usulu. Öyrənilən hadisənin dinamikasının təsir edən faktorları müəyy
statistik t
üçün tətbiq edilir. Əsas analitik tələbləri: xarakterlilik, transiztlilik və daxili anlaşma. 
 
İnhisar  /monopoliya/
  - /yunanca monos - vahid, + poleo - satıram/ rəqabət meydanında tək 
hakimiyyətlik. 
 
İndeksasiya 
- inflyasiya şəraitində pul tələblərinin və müxtəlif gəlirlərin real miqdarını saxlama 
xüsusiyyətdir. 
 
İnnavasiya 
- /latınca innovare yeniləşmə/ texnika və texnologiyanın yeni növlərini təmin edəcək 
bir proses kimi vəsaitlər
 
İnsan kapitalı
 - insanın gələcək  əmək gəlirlərinin çıxılmış  dəyəri. Bilik, ixtisas, səriştə, təhsil 
insan kapitalının indikatorlarıdır. 
 
İnstitutsional
  -  /latınca institut» cəmiyyətdə  qəbul olunmuş, həmçinin qanun formasında 
məhkəmləndirilmiş müəyyən adətlər, qaydalar və  təsisatlar sistemi/. müasir institut anlayışı 
olduqca genişdir, o həm dövl
vergi, sabit təfəkkür tərzi, hüquqi normalar kimi şərh edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İnstitusionalizm 
- iqtisad
strukturlar,  ənənə  və sair iqtisadi, q
İqtisadi münasibətlərin subyektlərini,  şəxsi maraqlarını öyrənməyə etiraz edən institusionalizm 
ictimai motivlərə, insanların davranışlarına üz tutur və bazarın av
konsepsiyas
 
nstitutsional işsizlik
 - əmək bazarının qeyri-səmərəli fəaliyyəti z
İ
 
asiya qurğusu. 
İnteqrator 
- inteqr
 
İnteqrasiya 
- /latınca integratio - bərpa olunma, integrationis - tam, vahid/ müasir dünyada 
ölkələrini təsərrüfatlarının obyektiv birləşmə prosesi. Məqsədini iqtisadi artım teplərin 
 
202

 
 
davamlılığına rəğmən  əldə olan resusurslardan maksimal dərəcədə effektli istifadəni təminatı 
təşkil edir. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya əsas beş  mərhələdən keçir: azad ticarət zonası, 
tre - qarışmaq/ təsərrüfat və iqtisadi həyata məqsədyönlü təsir, 
ormada pulların daha böyük 
və xidmətlər 
ə edilməsi və 
lərə bir başa nəzarət etməyə imkan 
sında sərt 
iş SSRİ və Şərqi Avropa ölkələrində, hazırda isə Kubada və bir sıra Asiya 
 
ın, yəni torpağın, evlərin və digər tikililərin girov qoyulması olub borc pul üçün 
yət.  İqtisadi, ictimai institutların və 
miyyətdə üstün hakimiyyəti. 
ri. 
/ və gələcək dörün xərclərinin /yeni 
əhsul istehsalı üçün xərclər-bu xərclər gələcəkdə istehsal olunacaq məhsul xərclərinə aid 
/ cəmində ehtiva olunur. 
stehlak minimumu
 - elmi nöqteyi-nəzərdən fərdin və ailənin minimal insani tələbdərini ödəyən 
mək yaşlı olub ictimai istehsalda iştirak etməyən əhali qrupu. 
 
ş əmlak mənasını ifadələndirir. 
gömrük ittifaqı, ümumi bazar, iqtisadi ittifaq və iqtisadi və valyuta ittifaqı. Müvafiq 
inteqrasiyanın beş pilləsini hələlik AB keçmişdir. 
 
İntervensiya 
- /latınca interven
dövləti müdaxilə. 
 
İnflyasiya
 - /latınca inflatio - şişirtmə/ dövriyyədə olan kağız pul kütləsinin artımı  nəticəsində 
pulların dəyərinin kəskin aşağı düşməsi prosesi. Hiperinfilyasiya inflyasiyanın son kəskin 
tuğyanıdır. 
 
İnsayder
 - maliyyə və digər bu kimi informasiyalara girişi olan fərd. 
 
İnteraktiv lider
 - konsensus şəraitində işləməyə meylli olan interaktiv rəhbərlər əsasən qadınları 
əhatə edir. 
 
İnvestisiya
 - /latınca investment geyindirmək mənasında/ ən ümumi f
pullar  əldə edilməsinin məqsədili istifadəsi. Pulların daşınmaz  əmlaka, sənaye 
sferasına qoyuluşu birbaşa investisiya adlanır. Belə hal investora müəssisənin idar
nəzarətinə imkan verir. Portfel investisiyalar isə müəssisə
vermir. Belə halda investor səhm sahibi olmaqla mənfəət dividenti əldə edir. 
 
İnvariant
 - dəyişməz kəmiyyət, miqdar. 
 
İnzibati-amirlik sistemi
 - iqtisadiyyatın idarə edilməsində  və planlaşdırılma
inzibatçılığa üstünlük verilən, təsərrüfat subyektlərinin hüquqları  məhdudlaşdırılılan iqtisadi 
sistem. Əvvələr keçm
dövlətlərində fəaliyyət göstərir. 
İpoteka 
- əmlak
təminat rolunu oynayır. 
 
İsteblişment
 - cəmiyyətdə dayanaqlı, möhkəm vəziy
təşkilatların cə
 
İstehsal faktorları
 - istehsal xərclə
 
İstehsal xərcləri
  -  məhsul /iş, xidmət/ hazırlanmasına çəkilən canlı  və maddiləşmiş  əmək 
məsrəflərinin məcmusu. Əmtəə-pul münasibətləri şəraitində dəyər formasında çıxış edir. 
İstehsal dövriyyə fondları
 - istehsal ehtiyatları, bitməmiş istehsal, özü ehtiyacları üçün istehsal 
edilmiş yarımfabrikatlar /detal, yığma, konstruksiya və sair
m
edilir
 
İ
real alış qiymətlərində əmtəə və xidmətlər çeşidi. 
 
İstehlak səbəti
 - orta statistik vətəndaşın fiziki qüvvəsini bərpa etmək üçün zəruri ərzaq çeşidi. 
Buraya həm də ərzaq çeşidi ilə yanaşı qiymətləri əhəmiyyətli olmayan qeyri-ərzaq məhsulları və 
xidmətlər də daxildir. 
 
İşsiz 
- əmək qabiliyyətli və ə
 
Kampaniya
 - hər hansı bir aksiya keçirməyin tədbirlər kompleksi. 
Kapital 
- latın və alman dilində ba
 
Kapitalizm
 - /latınca capitalis - baş,  əsas, başçı/  şəxsi mülkiyyət və azad rəqabətin hökm 
 
203

 
 
sürdüyü iqtisadi sistem. Daha çox Avropa, ABŞ, Yaponiya, Avstraliyada intişar tapmışdır. 
Kapitalizm termini digər iqtisadi termin kapitaldan  başlanğıc alır. Onun ilk əlamətləri Qədim 
Romada müşahidə olunmuş və ticarətin, sənayeləşmənin, bank işinin təşəküllü ilə XV əsrdə daha 
təzahürlü gerçəkliyə çevrilmişdir. XVII əsrin sənaye inqilabı kapitalist münasibətlərinin 
əb
 - iqtisadi nəzəriyyənin kamilləşdiyi, metodoloji prinsip aldığı  təlimlər sistemi. 
teristikasına görə iqtisadi 
əmiyyət ayrı-ayrı  fərdlərin 
 Əmək bütün iqtisadi proseslərin əsası, istehsal nəzəriyyəsi mübadilə nəzəriyyəsini 
imləri Ç.Kobb və P.Duqlasın ABŞ-ın XX əsrin 20-ci 
 hesablanaraq - istehsal həcminin istehsalın  əsas faktorları:  əmək və 
ikdə, əlaqəli merx/mercisrı/ əmtəə və xidmətlər ticarəti. 
əmiyyət. Əsas prinsipi «hər kəsə bacarıq və tələbinə görə». 
 
lərin iqtisadi fəaliyyəti haqqında məsləhət vermə 
sərrüfat 
 digər üzvünə əks olan tərəfdaş. 
luq və son qeyri-bərabərliklə ölçülən insan təhkimçiliyinin soial, iqtisadi 
ək  şərtilə pul və ya əmtəə 
inkişafında yeni amil olmuşdur. Kapitalizm azad sahibkarlıq və yaxud «xalis kapitalizm» 
formasında nisbətən XIX əsrdə Böyük Britaniya iqtisadiyyatında görünmüşdür. 
 
Karbohidrogen erası
 - karbohidrogen resurslarının texnikanın qaynaq elementinə çevrildiyi 
sivilizasion mərhələ. 
 
Klassik məkt
adlanan istiqamət formalaşdı. Klassik məktəbinin ümumi xarak
proseslər insan təbiətindən və onun şəxsi maraqlarından doğur və  c
məcmusu olaraq onların maraqlarını  əks etdirir. Tarixin hərəkətverici qüvvəsi təbii güclərdən 
qaynaqlanır.
doğurur.  İqtisadiyyatın inkişafı prosesində demoqrafik faktora istinadən sərvətlər özləri 
sərhədləri müəyyən edirlər. Klassik məktəbi A.Smit, və D.Rikardo təlimləri də adlandıraırlar. 
 
Klirinq
  -  qarşılıqlı  tələb və öhdəliklərin hesablanması yolu ilə nağdsız hesablamalar sistemi. 
Ölkə daxilində klirinq, hesablama ödəmələri vasitəsilə yerinə yetirilən banklar arasında nağdsız 
hesablamalar sistemini özündə əks etdirir. 
 
Kobba-Duqlas funksiyası
  - Amerikan al
illərində emal sənayesinə
kapitaldan aslılığını ifadə edir. Bu funksiyaya görə istehsal həcmi iki faktorla istifadə olunan 
istehsal vasitələri kapital və əməyin miqdarı ilə təyin olunur. 
 
Kommersiya
 - /latınca com - birl
 
Kommunizm 
-  tam bərabərlik, istehsal vasitələri üzərində ictimai mülkiyyət üzərində qurulan 
hipotetik ictimai-iqtisadi c
 
Kompaniya
 - /latınca som-s, birlikdə + panis - çörək/ iqtisadi termin, firma təşkilat. 
Konsaltinq
  -  satıcı  və alıcılara müəssisə
mənasında işlədilir. 
 
Konsorsium
 - kommersiya iştirakçılarının təşkilati-hüquqi birlikləri formalarından biri. 
 
Konsessiya
  - dövlət və  bələdiyyəyə  mənsub təbii sərvətlərin, müəssisə  və digər tə
obyektlərinin təsibit olunmuş müddətdə müqavilə əsasında istismara verilməsi forması. 
 
 
 
 
 
Konturagent
 partnyor, sazişin
 
Kommersiya
 - əmtəə və xidmətlər ticarəti. 
 
Konformist
 - həqiqətə yaxın olan yanılmağı, onu təkzib etməkdən təhlükəli bilən insan. 
 
Korrelyasiya
 - iki təsadüfü ölçünün qarşılıqlı aslılıq səviyyəsi. 
 
ləlik
 - tam hüqüqsuz

və hüquqi forması. 
 
Kredit
  -  /latınca creditum - o, inanır, o borc verir/ faiz ödəm
formasında verilən borc. 
 
Qartal effekti
 - yaxın insanları az tanış olan insanlara nisbətdə pis anlamaqın psixoloci 
paradoksu. 
 
204

 
 
 
Qaçqınlar
 - məcburi miqrasiya kateqoriyası. 
 
Qarışıq iqtisadiyyat
 - çoxukladlılı,  əksərən bazar iqtisadiyyatının variyasiyası. Qarışıq 
iqtisadiyyat özü-özlüyündə ictimaiyyətin sosial problemlərinin həlli istiqamətində bir sıra 
məxsusi tipoloji - liberal, sosial orientasiyalı və sosial-demokratik modelləri ehtiva edir. 
 
eyri-bazar sektoru
 - bazar sferasına istinad olunan qeyri-səmərəli təşkilatlar, z
Q
ərərlə işləyənlər 
tləri
 - dostlar və tanışlar. 
triyası  məhşur maliyyəçi və inhisarçılar Rokfeller, 
 onun böyük hissəsinə olan nisbəti, 
ppollon 
əli Parfeon və ümumiyyətlə əksər kitabların perepletu qızıl kəsimdədir. 
ası, dünya 
n,  əmtəə  və xidmətlərin, kapital və  işçi qüvvəsinin, biliyin təcəssümündə vahid 
ə lokal /regional/ vəhdət. 
ant 
- /qrant – ingiliscə dotasiya, subsidiya və  hətta təqayüd/  müvaiq layihələri 
un bazar qiyməti ilə balans dəyərinin fərqi. 
nı, yaxud 
ğızlara kapital qoyuluşuna, əmtəə 
ə  fəaliyyətinin nəticələrinin nisbi dəyişməsinə  təsir edən iqtisadi alət 
ə yanaşılır. Çoxnövlü olmasına baxmayaraq, əsasən üç - istehsal, maliyyə   maliyyə-
ının bütün sferasını: qablaşdırma, hazır məhsul, istehlakçıya çatdırma 
anın tərkib hissəsini olan təlimdir. Loqistik xərclər, loqistik zəncir, loqistik 
mənfi yönümlü əlavə dəyər yaradanları əhatə edir. 
 
zarət agen
Qeyri-formal nə
 
Qeyri-maddi aktivlər
 - uzun müddətli istifadə üçün nəzərdə tutulmuş  hər bir material-əşya 
mahiyyətinə malik olmayan, lakin dəyər qiyməti olan gəlir gətirən hüquqi vəsaitlər: elmi 
nailiyyət,  ədəbiyyət, incəsənət üzrə müəlliflik və  şəriklilik hüququ, elektron-hesablayıcı 
kompyter proqramları, patent ixtira, seleksiya nailiyyətləri, faydalı modelləşdirmə hüququ, 
ticarət-xidmət nişanları, lisenziyalar, «Nou-xau» torpaq sahələrindən, təbii ehtiyatlardan istifadə 
hüquqları, təşkilatı xərclər, firmanın qiyməti və sair. 
 
Qiymət
 - əmtəənin dəyərinin pulla ifadəsidir. 
 
Qızıl  əsr
 - 1870-1914-cü illəri  əhatə edir. Məzh bu zaman kəsiyində neft sənayesi, dəmir 
yollarının geniş  çəkilişi, avtomobil indus
Qould, Ford, Vanderbilt, Karneqi, Morqan, Friq Rotşild kimlərin  əzm və  səyləri nəticəsində 
yüksək inkişaf tapmışdır. Bu sərmayçilər Vəhşi Qərb çöllərində intəhasız investisiyalar qoyaraq 
öz rəqiblərini sıradan çıxarmış xələfləri üçün saysız-hesabsız kapital qoyub getmişlər. 
 
Qızıl kəsim
 - «ilahi proporsiya». Parçanın bütün uzunluğunun
onun da böyük hissəsinin kiçiyinə nisbətinə  bərabərdir. 0,618 və ya təxminən 5\8. A
Belvoderskiyin heyk
 
Qloballaşma  /kürəsəlləşmə/
  - /latınca globus - kürə/ beynəlmilləşmənin yüksək faz
təsərrüfatını
bazara çevrilməsi prosesi. 
 
Qlobalistika
 - qloballaşmanı tədqiq edən elm sahəsi. 
 
a
 - qlobal v
Qlokoloizasiy
 
nunu
  - XVI əsr ingilis dövlət və maliyyəçisi Qreşmanın adı ilə bağlı qanun. Pis 
Qreşman qa
keyfiyyətli pullar yaxşı keyfiyyətliləri dövriyyədən çıxarır. 
 
 
 
Qr
gerçəkləşdirmək üçün ayrılan pul və material vəsaiti. 
 
Qudvil
 - firmanın işgüzar reputasiyası və ya on
 
Laq 
- vaxt etibarı ilə bir hadisənin onunla bağlı digər hadisəyə nisbətən geridə qalması
onu ötüb keçməsini əks etdirən göstəricidir. 
 
Leveric 
- təsbit olunmuş və olunmamış gəlirlərdə, qiymətli ka
ehtiyatlarının kapital məbləğinə, xüsusi kapitalın borc kapitalına nisbəti. Praktiki prizmada 
levericə istehsal-maliyy
kimi d
istehsal formasında çıxış edir. 
 
terial təminat
Loqistika
 - ma
və sair əhatə edən nəqliyyat, təchizat, ehtiyatlara nəzarət informasiyaların işlənməsi sahəsində 
planlaşdırılm
 
205

 
 
əməliyyat, informasiya axını, loqistikanın əsa
 
s tədqiqat obyektlərindəndir. 
olmaqla 
şəxsi mülkiyyət, azad sahibkarlıq və 
ır. 
 xüsusi mülkiyyətin iqtisadiyyatda payının çox olması  və üstün mövqe 
ında dollar təklifləri dərəcələrinin orta ədədi 
mühasibat 
imi 
 
 icazə deməkdir/ ayrı-ayrı şəxslərin və təşkilatların patentlə mühafizə 
n, istehsal sirrindən, ticarət markasından 
lə almaqla bağlı olmadan dövlət hakimiyyət 
ndirmək olar. Bütün iri təşkilatlar, 
ər, assosiasiyalar inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində lobbizmlə məşğul olurlar və 
di şərtlər kompleksini ifadə edir. Şərtlər kompleksinə  aşağı 
Liberal, Liberalizasiya
 - /latınca libiral liberalis - azad, libiralizm liberalis müstəqil/ latın 
mənşəli liberal isminin paronimləri liberalizasiya və liberalizm bir başa tərcümədə azad mənasını 
ifadə edir. Lakin bu istilahlar iqtisadi sferada ayrı-ayrı anlayışlarda təcəssüm olunur. 
Liberalizasiya azad ticarətdə meyl artımını, liberalizm isə bazar iqtisadiyyatının bazisi 
bu prosesləri öyrənən iqtisadi nəzəriyyəni tərənnüm edir. Müasir zamanda liberalizm anlayışı 
əhəmiyyətli dərəcədə təbəllüdatlara uğramışdır. Lakin onun 
azad rəqabət kimi əsas prinsipləri dəyişməz olaraq qal
 
Yüklə 5,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə